Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Coevorden

Nadere regels plaatsingssubsidie gemeente Coevorden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCoevorden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels plaatsingssubsidie gemeente Coevorden
CiteertitelNadere regels plaatsingssubsidie gemeente Coevorden
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpSociale voorzieningen en werkgelegenheid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Coevorden 2015 artikel 10 lid 4
 2. Algemene subsidieverordening Coevorden 2012 artikel 2 lid 2 en artikel 6 lid 3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2016Nieuwe regeling

15-12-2015

Elektronisch gemeenteblad Coevorden 24-12-2015

n.v.t.

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels plaatsingssubsidie gemeente Coevorden

Burgemeester en wethouders van de gemeente Coevorden,

 

gelet op artikel 10 lid 4 van de Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Coevorden 2015 en artikel 2 lid 2 en artikel 6 lid 3 van de Algemene subsidieverordening Coevorden 2012;

 

overwegende dat:

de gemeenteraad in de Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Coevorden 2015 als re-integratie instrument een plaatsingssubsidie heeft ingevoerd;

het gewenst is nadere regels vast te stellen voor de wijze waarop invulling wordt gegeven aan het gebruik van plaatsingssubsidie;

 

Besluit

 

Vast te stellen de volgende nadere regels

 

Nadere regels plaatsingssubsidie gemeente Coevorden

 

Artikel 1 Termijn en wijze van aanvraag

 • 1.
  • De werkgever dient de plaatsingssubsidie binnen drie maanden na de ingangsdatum van de arbeidsovereenkomst schriftelijk aan te vragen.

 • 2.
  • Plaatsingssubsidie kan niet worden aangevraagd zolang de arbeidsovereenkomst nog niet tot stand is gekomen.

Artikel 2 Gegevens benodigd bij aanvraag

De werkgever verstrekt bij de aanvraag voor de plaatsingssubsidie, na verkregen toestemming van de werknemer, in ieder geval de volgende gegevens:

 • a.

  naam, adres, woonplaats en Burgerservicenummer van de werknemer;

 • b.

  een afschrift van de arbeidsovereenkomst waaruit de aard, de duur en de omvang van het dienstverband blijken.

Artikel 3 Voorwaarden

De persoon met een uitkering op grond van de Participatiewet, IOAW of IOAZ voor wie de werkgever de plaatsingssubsidie aanvraagt, dient:

 • a.

  minimaal een jaar aaneengesloten een werkloosheidsuitkering (WW, Participatiewet, IOAW of IOAZ) te hebben gehad direct voorafgaand aan de indiensttreding bij de werkgever die de plaatsingssubsidie aanvraagt, of

 • b.

  alleenstaande ouder te zijn met minimaal één kind jonger dan 12 jaar, of

 • c.

  50 jaar of ouder te zijn, of

 • d.

  niet te beschikken over een startkwalificatie als bedoeld artikel 6 lid 1 onder d van de Participatiewet, en

 • e.

  niet te behoren tot de doelgroep loonkostensubsidie als bedoeld in artikel 6 lid 1 onder e van de Participatiewet.

Artikel 4 Hoogte van de plaatsingssubsidie

 • 1.

  De hoogte van de subsidie bedraagt eenmalig een maximumbedrag van € 5.000,- per werknemer indien een arbeidsovereenkomst voor minimaal een jaar wordt aangeboden waardoor de werknemer een inkomen boven bijstandsniveau heeft.

 • 2.

  De hoogte van de subsidie bedraagt eenmalig een maximumbedrag van € 2.000,- per werknemer indien een arbeidsovereenkomst voor minimaal een half jaar, doch korter dan een jaar, wordt aangeboden waardoor de werknemer een inkomen boven bijstandsniveau heeft.

 • 3.

  De hoogte van de subsidie bedraagt eenmalig een maximumbedrag van € 2.500,- per werknemer, die voldoet aan de beschrijving in artikel 3 onder b, indien een arbeidsovereenkomst voor 18 uur of meer per week gedurende minimaal een jaar wordt aangeboden.

 • 4.

  De hoogte van de subsidie bedraagt eenmalig een maximumbedrag van € 1.000,- per werknemer, die voldoet aan de beschrijving in artikel 3 onder b, indien een arbeidsovereenkomst voor 18 uur of meer per week gedurende minimaal een half jaar wordt aangeboden.

 • 5.

  Uitbreiding of verlenging van een arbeidsovereenkomst dan wel het afsluiten van een volgende arbeidsovereenkomst met dezelfde werknemer geeft geen aanspraak op aanvulling of subsidie ingevolge dit artikel.

Artikel 5 Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in artikel 3 wordt de plaatsingssubsidie geweigerd indien niet of niet volledig wordt voldaan aan de voorwaarden gesteld bij of krachtens de Participatiewet of Titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 6 Terugvordering

Onverminderd het bepaalde in artikel 4:57 van de Algemene wet bestuursrecht kan het college de plaatsingssubsidie geheel of gedeeltelijk terugvorderen:

 • a.

  als de arbeidsovereenkomst achteraf minder dan respectievelijk twaalf of zes maanden blijkt voort te duren en dat geheel of ten dele aan de werkgever toe te rekenen is;

 • b.

  als een plaatsingssubsidie op grond van artikel 4 lid 3 en 4 is verstrekt en de arbeidsovereenkomst achteraf minder dan 18 uur per week blijkt te zijn en dat geheel of ten dele aan de werkgever toe te rekenen is.

Artikel 7 Hardheidsclausule

Artikel 16 van de Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Coevorden 2015 is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 8 Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als “Nadere regels plaatsingssubsidie gemeente Coevorden”.

Artikel 9 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2016.

 

 

Aldus besloten in de vergadering van 15 december 2015.

De secretaris,

M.N.J. Broers

 

De burgemeester,

B.J. Bouwmeester