Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Coevorden

Lijst waardevolle bomen gemeente Coevorden 2006

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCoevorden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingLijst waardevolle bomen gemeente Coevorden 2006
CiteertitelBomenlijst Coevorden
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpruimtelijke ordening en milieu
Externe bijlagelijst waardevolle bomen uitgebreid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Op deze lijst staan ca 3500 bomen die onder meer door leeftijd, soort en verschijningsvorm waardevol zijn om te behouden.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Bomenverordening gemeente Coevorden 1999, art. 12, lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-03-2007nieuwe regeling

20-03-2007

CoevordenHuisAanHuis

collegebesluit 20-03-2007, nr. 12

Tekst van de regeling

Intitulé

Lijst waardevolle bomen gemeente Coevorden 2006

 

Burgemeester en wethouders van Coevorden;

 

gelezen het voorstel van de afdeling Beheer, Onderhoud en Uitvoering d.d. 12 maart 2007,

 

overwegende, dat het gewenst is een herziene lijst waardevolle monumentale bomen vast te stellen;

 

dat uit inventarisatieonderzoek is gebleken dat circa 3500 bomen in de gemeente door leeftijd, soort en verschijningsvorm waardevol zijn om te behouden;

 

dat de ontwerp-bomenlijst met toepassing van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van 17 januari tot en met 28 februari 2007 ter inzage heeft gelegen;

 

dat er binnen deze periode geen zienswijzen zijn ingediend;

 

gelet op artikel 12 lid 1 van de bomenverordening gemeente Coevorden 1999;

 

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de lijst waardevolle bomen gemeente Coevorden 2006 overeenkomstig de bij dit besluit behorende bijlage.

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 20 maart 2007,

 

 

burgemeester, secretaris,

B.J. Bouwmeester M.J.N. Broers

Waardevolle bomen Gemeente Coevorden

Inhoud Blad

Inleiding 1

Leeswijzer 1

Beslissingsmatrix 2

Bomenlijst 3

Aalden 4

Achterste Erm 5

Benneveld 5

Buitengebied 6

Coevorden 13

Diphoorn 14

De Kiel 15

Dalen 15

Dalerveen 16

Erm 17

Geesbrug 18

Gees 18

’t Haantje 20

Meppen 20

Nieuwe Krim 21

Noordsleen 22

Oosterhesselen 23

Schoonoord 24

Sleen 24

Steenwijksmoer 26

Wachtum 26

Wezup 27

Zweeloo 27

Zwinderen 28

 

Inleiding

Deze verkorte lijst omvat alle particuliere bomen (binnen en buiten de bebouwde kom) die door de gemeente Coevorden als waardevol worden aangemerkt. De bomen zijn opgenomen in april 2001, en geselecteerd op basis van criteria die zijn opgenomen in de beslissings-matrix Waardevolle Bomen (Bomenstructuurplan). De matrix is weergegeven op de volgende pagina. De lijst is aangepast in november 2006. Er zijn een aantal bomen toegevoegd en bomen die in de periode 2001 – 2006 zijn geveld zijn van de lijst afgevoerd.

 

In totaal zijn ruim 3.500 waardevolle bomen in deze lijst opgenomen, verspreid over ca. 1.100 locaties. De aanwijzing als waardevolle boom is vastgelegd in een geautomatiseerde database. De in dit rapport opgenomen lijst bevat een verkort overzicht van de opgenomen gegevens.

Beslissingsmatrix

Bomen die zijn opgenomen in deze lijst zijn in principe minimaal 50 jaar oud en hebben een toekomstverwachting van minstens 10 jaar toegekend gekregen. Jongere bomen worden alleen als waardevol aangemerkt, zodra zij een specifieke plaats in de gemeentelijke groenstructuur innemen.

 

Daarnaast moeten de bomen nog aan minimaal één van de specifieke criteria voldoen. De rol van de bomen in de gemeentelijke groenstructuur is in dit stadium nog niet formeel vastgelegd, maar vooruitlopend op het bomenstructuurplan van de gemeente Coevorden, ingeschat. Pas als dit plan van kracht is, is het mogelijk hieromtrent duidelijkheid te verschaffen.

 

Tegelijkertijd zijn een aantal beheerspecifieke kenmerken opgenomen. Het gaat hier hoofdzakelijk om visueel waarneembare kenmerken. Sommige kenmerken zijn globaal opgenomen, omdat het niet mogelijk was om alle bomen van dichtbij te aanschouwen. Tevens is een beknopt advies aangaande het te voeren beheer opgenomen.

 

Hieronder wordt de opbouw van het inventarisatie-menu schematisch weergegeven, met in de tabel in kleur de verschillende keuzemomenten aangeduid. Op de volgende pagina wordt de inventarisatie aan de hand van een voorbeeld toegelicht.

 

Beslissingsmatrix waardevolle bomen

Basisgegevens

Lokatie

………….

Boomsoort

………….

Aantal

………….

Plantjaar

………….

Eigendom

Gemeentelijk

Particulier

Overig:……………………………

Leeftijd

.> 50 jaar

< 50 jaar

 

Levensverwachting

Optimaal (>25 jr)

Goed (10-25jr)

Voldoende (10jr)

Matig (5-10jr)

Slecht (<5 jaar)

Dood

Specifiek 1)

Groenstructuur

Hoofdstructuur

Nevenstructuur

Lokaal

 

 

N.v.t.

Vervangbaar

Nee

Ja

 

N.v.t.

Esthetisch

Goed

Matig

Slecht

Niet

 

N.v.t.

Habitus (kroonvorm)

Goed

Matig

Slecht

 

N.v.t.

Cultuurhistorische waarde

Groot

Gering

Geen

 

N.v.t.

Ecologische waarde

Groot

Gering

Geen

 

N.v.t.

Dendrologische waarde

Zeldzaam

Vrij zeldzaam

Vrij algemeen

Algemeen

Lokaal

N.v.t.

Educatieve waarde

Groot

Gering

Geen

 

 

N.v.t.

Beheer 2)

Structurele gebreken

Afwezig

Aanwezig

 

Aard: …………………………

Overlast

Geen

Enig

Veel

Aard: …………………………

Advies

Niets doen

Onderzoek

Beheermaatregel

Vellen

 

Urgentie

> 5 jaar

1- 5 jaar

< 1 jaar

Direct

 

Ad 1): Een boom is waardevol zodra hij voldoet aan de twee basiscriteria leeftijd + levensverwachting en daarnaast aan één van de specifieke criteria. Jongere bomen worden pas aangemerkt als waardevol indien aan de minimale levensverwachting en minimaal twee van de specifieke criteria wordt voldaan.

Ad 2) Het inventarisatiemenu geeft tevens ruimte voor de staat van onderhoud en evt. gebreken. Eveneens kan hier worden aangegeven of er sprake is van ernstige overlast, zoals opdrukkende verharding, gevelnabijheid etc.

Voorbeeld

In het onderstaande voorbeeld gaat het om een groep van vijf zomereiken. De groep staat in Aalden, voor de woning nr.60 aan de Aelderstraat. Plantjaar en boomhoogte zijn geschat.

 

Bij de waardering is aangegeven op basis van welke kenmerken de boom is aangemerkt als waardevol.

 

Daaronder zijn eventueel aanwezige tekortkomingen opgesomd en het aanbevolen beheer (onderhoud, inspectie of onderzoek). Onder de noemer urgentie wordt de beheertermijn aangegeven, met als peildatum april 2001. In het opmerkingenveld is bovendien nog ruimte voor aanvullende gegevens, zoals een omschrijving van eventuele tekortkomingen en de aanbevolen beheermaatregelen.

 

 

Wijk : AAL AALDEN

Straat : AELDER AELDERSTRAAT

Element : 060 VOORZIJDE HSNR.60

 

 

Omschrijving : VOORZIJDE HSNR.60

Boomsoort : QUROBUR QUERCUS ROBUR

Aantal : 5 bomen

Plantjaar : 1925

Boomhoogte : 24 18 - 24 M

Groenstructuur : 01 HOOFDSTRUCTUUR

Opmerking : matig dood hout, snoeien.

Urgentie : 05 MIDDELLANGE TERMIJN

 

 

Waardering :

Afkort. Omschrijving

01 ESTHETISCH (ZICHTBAARH.)

 

 

Beheer :

Afkort. Omschrijving

B21 DOOD HOUT

C03 BEHEERMAATREGEL

Bomenlijst

De uitgebreide en gespecificeerde lijst met waardevolle bomen is onderstaand als download opgenomen.

 

lijst waardevolle bomen uitgebreid

Op de volgende bladen wordt de (Verkorte) lijst van particuliere waardevolle bomen weergegeven, met daarin alle kenmerken die zijn opgenomen tijdens de inventarisatie.

Als leidraad kan de plaatsnaam (bebouwde kommen) worden gevolgd. Binnen de kommen zijn de bomen op straat en huisnummer gerangschikt. De eigendomssituatie is buiten beschouwing gelaten. Bomen buiten de bebouwde kom (buitengebied) zijn in het betreffende hoofdstuk gerangschikt naar straatnaam en huisnummer.

 

 

AALDEN

AELDERSTRAAT

025 NAAST HSNR.25 - BEUK - 1 1935 24

025A ACHTER HSNR.25 KASTANJE 1 1935 24

025B ACHTER HSNR.25 -ESDOORN 1 1935 24

027 V00R HSNR.27 - BEUK - 1 1935 18

054 NAAST HSNR.54 IN WEILAND - EIK - 3 1925 24

060 VOORZIJDE HSNR.60 - EIK - 5 1925 24

068 ACHTER NR.68 BIJ OUD AALD - EIK - 1 1935 18

075 VOOR HSNR.75 - EIK - 1 1920 15

BREMWEG

002 NAAST HSNR. 2 - EIK - 2 1938 18

KERKSTRAAT

KERK ACHTER KERK BIJ MARKEWEG - EIK - 3 1950 18

GELPENBERG

008 VOOR HSNR. 8 HOEK GELPENB - EIK - 1 1940 18

R.KOEKOEKSTRAAT

016 VOOR HSNR.16 - EIK - 4 1935 18

KOEMARSENDRIFT

003 W-ZIJDE HSNR.3 - EIK - 3 1935 18

004 HSNR. 4 BIJ DE STRAAT - EIK - 1 1935 18

MOLENWIJK

010 NAAST HSNR.10 - LINDE 1 1940 18

MR. BENNINKSTRAAT

008 LANGS HSNR.8 - EIK - 6 1945 18

OUD AALDEN

001 OM HSNR.1 - EIK - 10 1930 18

001A N-ZIJDE HSNR.1 - EIK - 3 1930 18

002 VOOR HSNR.2 - LINDE 1 1940 06

002A NAAST HSNR.2 - EIK - 1 1940 18

004 Z-ZIJDE HSNR.4 - EIK - 11 1935 18

005 HSNR. 5 - LINDE 1 1935 24

008 HSNR. 8 RIJ LANGS STRAAT - EIK - 10 1920 24

009 W-ZIJDE HSNR.9 - EIK - 7 1910 24

009A HSNR.9 BIJ KRUISING KASTANJE 1 1950 18

011 W-ZIJDE LANGS HSNR.11 - EIK - 13 1890 24

011A HSNR.11 BIJ DE WEG - EIK - 1 1930 18

011B O-ZIJDE NR.11 P-PLAATS - EIK - 4 1890 24

011C Z-ZIJDE HSNR.11 - EIK - 10 1910 24

012 W-ZIJDE NR.12 BRINKJE - EIK - 17 1930 24

012A HSNR.12 BIJ DE STRAAT - EIK - 1 1940 18

012B HSNR.12 BRINKZIJDE - EIK - 34 1945 18

013 NAAST HSNR. 13 - EIK - 1 1930 24

014 HSNR. 14 LANGS DE STRAAT - EIK - 2 1940 18

014A HSNR.14 N-ZIJDE - EIK - 13 1935 24

016 NR16 N-ZIJDE ACHTER SHUUR - ES - 1 1950 18

019 W-ZIJDE VAN HSNR.19 - EIK - 6 1935 18

021 VOOR HSNR.21 - EIK - 2 1910 24

021A O-ZIJDE NR.21 LANGS GRENS - EIK - 3 1935 18

022A HSNR.22A LANGS DE WEG - EIK - 2 1940 24

023 ACHTER HSNR.23 - EIK - 2 1940 24

PAASBERGSTRAAT

001 NAAST HSNR.1 - EIK - 2 1940 18

RUTGERSWAL

002 ACHTER HSNR. 2 - EIK - 5 1940 18

004 1 VOOR 2 ACHTER HSNR.4 - EIK - 3 1940 18

006 ACHTER HSNR.6 - EIK - 1 1940 18

VERZETSTRIJDERSLAAN

003 ACHTER NR3 LANGS AELDER H - EIK - 3 1940 18

VOLMOLENSTRAAT

002 NAAST HSNR. 22 - EIK - 5 1940 18

WEERSMATEN

013 VOOR HSNR.13 - LINDE 1 1930 18

 

 

ACHTERSTE ERM

ACHTERSTE ERM

001 HSNR.1 BIJSCHUUR - EIK - 3 1930 24

003 HSNR.3 ACHTER SCHUUR - EIK - 1 1920 18

010 HSNR.10 - EIK - 1 1920 18

017 HSNR.17 - LINDE 3 1920 24

017A HSNR.17 - EIK - 3 1890 24

020 OM HSNR.20 - EIK - 2 1920 24

024 HSNR.24 LANGS WEG - EIK - 4 1935 18

028 HSNR.28 - LINDE 1 1860 25

032 NAAST HSNR.32 IN WEILAND - EIK - 4 1910 24

 

 

BENNEVELD

BENNEVELDERSTRAAT

005 ACHTER HSNR.5 - EIK - 10 1890 24

006 HSNR.6 - EIK - 1 1880 18

009 HSNR.9 LANGS OPRIT NR.7 - EIK - 11 1910 18

009A HSNR.9 BIJ KAPSCHUUR - LINDE 1 1920 24

010 VOOR HSNR.10 KASTANJE 1 1930 24

011 LANGS HSNR.11 - EIK - 3 1910 18

012 NR.12 BIJ OOSTERLANGWEG - EIK - 2 1950 18

013 HSNR.13 LANGS DE STRAAT - EIK - 1 1880 18

014 ACHTERKANT HSNR.14 - LINDE 1 1910 18

015 WEERZIJDE OPRIT HSNR.15 - EIK - 2 1930 18

016 HSNR.16 BIJ OOSTERLANGWEG - EIK - 2 1850 18

018 ACHTER HSNR.18 KASTANJE 1 1920 24

018A ACHTER HSNR.18 - EIK - 1 1920 18

020 OM HSNR.20 - EIK - 10 1920 24

022 HSNR.22 - LINDE 1 1920 06

022A HSNR.22 - LINDE 1 1920 18

028 HSNR.28 LANGS STRAAT - LINDE 1 1930 24

029 ACHTER HSNR.29 - EIK - 4 1930 24

036 HSNR.36 LANGS KAMPWEG - EIK - 2 1940 18

037A HSNR.37A KASTANJE 1 1945 18

039 HSNR.39 RIJ LANGS DE WEG - EIK - 14 1915 18

039A NAAST/ACHTER HSNR.39 - EIK - 14 1910 24

040 HSNR.40 LANGS DE WEG - EIK - 5 1945 18

041 ACHTER HSNR.41 - EIK - 10 1910 18

042 HSNR.42 LANGS DE STRAAT - EIK - 1 1930 18

044 HSNR.44 LAMGS DE STRAAT - BEUK - 1 1930 24

047 HSNR.47 BIJ HSNR.45 - EIK - 3 1950 18

056 HSNR.56 NAAST OPRIT - EIK - 1 1950 18

KAMPWEG

001 WEERZIJDE HSNR.1 - EIK - 9 1900 24

WESTERSTEEG

001 OM DE BOERDERIJ - EIK - 15 1920 18

002 HSNR.2 - LINDE 1 1930 18

004 RIJ LANGS HSNR.4 - EIK - 7 1920 24

006 HSNR.6 ACHTER KAPSCHUUR - EIK - 7 1920 18

 

 

BUITENGEBIED

ACHTERLOO

003 HSNR.3 - BEUK - 1 1910 24

005 HSNR.5 BIJ SCHUUR - LINDE 1 1820 24

005A HSNR.6 LANGS INRIT - EIK - 3 1900 24

ARMHUISWEG

002 HSNR.2 BIJ SCHUURTJE - LINDE 1 1850 24

BALLAST

042 HSNR.42 - EIK - 1 1935 18

BENTERDIJK

001 HSNR.1 - LINDE 3 1925 24

002 ACHTER HSNR.2 - LINDE 2 1930 24

BERKMEERWEG

054 HSNR.54 - EIK - 1 1920 24

BURGEMEESTER LEGROWEG

002 VOOR HSNR.2 - LINDE 3 1930 24

004 HSNR.4 - LINDE 4 1930 24

004A HSNR.4 -ESDOORN 1 1930 24

005 NAAST HSNR.5 KASTANJE 1 1930 24

007 RIJ LANGS HSNR.7 - EIK - 7 1940 24

007A NAAST HSNR.7 - LINDE 1 1920 24

017 HSNR.17 - LINDE 1 1920 24

025 OM HSNR.25 - LINDE 4 1930 25

BOERDIJK

018 ACHTER HSNR.18 - EIK - 1 1920 24

024 HSNR.24 - EIK - 4 1930 24

BOSWEG (DALEN)

002 HSNR.2 KASTANJE 2 1935 24

BROEKKAMPSDIJK

023 HSNR.23 HOUTWAL - EIK - 10 1940 18

BRUGSTRAAT

003 HSNR.3 LANGS AKKER - EIK - 2 1935 24

014 HSNR.14 LANGS INRIT - BEUK - 3 1935 24

021 HSNR.21 KASTANJE 1 1945 18

BURGEMEESTER TEN HOLTEWEG

043 HSNR.43 - LINDE 1 1930 24

045 HSNR.45 KASTANJE 1 1935 18

049 HSNR.49 KASTANJE 2 1935 18

COEVORDERSTRAATWEG

035 OM HSNR.35 - EIK - 4 1930 18

041 HSNR.41 - BEUK - 3 1930 24

041A HSNR.41 - LINDE 2 1930 25

065 HSNR.56 KASTANJE 1 1940 18

DALERVEENSESTRAAT

030 OM HSNR.30 EN IN WEILAND - EIK - 25 1900 24

DE KUIPERIJ

001 HSNR.1 RAND ERF - ES - 2 1920 24

001A HSNR.1 - LINDE 2 1930 24

DE MARS

001 OM HSNR.1 - EIK - 6 1930 24

008 HSNR.8 ACHTER SCHUUR - EIK - 1 1940 24

010 HSNR.10 LANGS DE STRAAT KASTANJE 3 1935 18

012 HSNR.12 - EIK - 1 1920 24

DEN HOOL

001 HSNR.1 - IEP - 1 1930 25

002 HSNR.2 - EIK - 2 1900 24

005 HSNR.5 KASTANJE 1 1930 24

005A HSNR.5 BRINK LANGS INRIT - EIK - 4 1900 24

006 HSNR.6 BIJ INRIT - LINDE 1 1935 24

006A HSNR.6 BIJ SCHUUR - EIK - 5 1950 18

007 HSNR.7 BRINKJE - EIK - 23 1900 24

008 HSNR.6 KASTANJE 2 1935 24

010 OM HSNR.10 - EIK - 3 1900 24

010A HSNR.10 - LINDE 1 1900 24

DEUTLANDEN

003 HSNR.3 BIJ KUILPLAATS - EIK - 3 1910 18

DWARSDIJK

003 HSNR.3 NAAST SCHUUR KASTANJE 1 1940 24

006 HSNR.6 KASTANJE 1 1930 24

006A HSNR.6 BIJ INRIT - EIK - 4 1920 24

009 HSNR.9 - LINDE 3 1930 25

ELDIJK

004 HSNR.4 - LINDE 1 1900 06

004A HSNR.4 BIJ SCHUUR - EIK - 5 1935 24

014 OM HSNR.14 - EIK - 4 1930 24

018 WEERZIJDE HSNR.18 - EIK - 2 1920 24

019 HSNR.19 KASTANJE 1 1940 24

019A HSNR.19 - LINDE 1 1930 24

024 HSNR.24 BIJ SCHUUR - EIK - 1 1920 24

027 OM HSNR.27 - EIK - 11 1920 24

ERMERSTRAAT

003 HSNR.3 - EIK - 1 1870 18

004 HSNR.4 - LINDE 1 1945 24

004A HSNR.4 - EIK - 2 1945 18

004B VOOR HSNR.4 IN WEILAND KASTANJE 1 1940 18

014A HSNR.14A 1 HUIS 1 SCHUUR - EIK - 2 1940 18

EUROPAWEG

003 HSNR.5 KASTANJE 1 1920 25

003A HSNR.5 - EIK - 1 1930 24

007 HSNR.7 BIJ SCHUUR - EIK - 3 1900 24

010 OM HSNR.12 - EIK - 28 1910 24

011 OM HSNR.11 - EIK - 10 1925 24

012 VOOR HSNR.12 - BEUK - 2 1920 25

015 OM HSNR.15 DIKSTE BOMEN - EIK - 12 1935 18

017 HSNR.17 BIJ INRIT - EIK - 3 1930 24

021 HSNR.21 KASTANJE 1 1940 18

021A HSNR.21 BIJ SCHUUR - EIK - 1 1930 18

023 HSNR.23 LANGS INRIT - EIK - 5 1930 18

027 HSNR.27 - LINDE 3 1925 18

027A LANGS HSNR.27 KASTANJE 5 1945 18

029 HSNR.29 - LINDE 4 1930 24

033 OM HSNR.33 - BEUK - 4 1925 25

034 HSNR.34 LANGS DE STRAAT - EIK - 1 1920 25

037 HSNR.37 - BEUK - 1 1920 18

038 HSNR.38 - EIK - 4 1920 24

040 HSNR.40 - EIK - 2 1935 24

041 HSNR.41 BIJ DE WEG KASTANJE 1 1945 24

041A HSNR.41 - LINDE 1 1920 25

042 OM HSNR.42 - EIK - 4 1850 25

044 O-ZIJDE HSNR.44 - LINDE 1 1930 25

045 HSNR.45 - LINDE 2 1930 25

046 N-ZIJDE HSNR.46 KASTANJE 1 1930 25

047 BIJ INRIT HOEK TUIN NR.47 - EIK - 2 1930 24

048 VOOR HSNR.48 IN WEI - EIK - 3 1900 25

052 VOOR HSNR.52 GROEPJE - EIK - 7 1910 25

052A HSNR.52 BIJ GROEPJE EIK - ES - 1 1940 25

054 HSNR.54 BIJ INRIT IN WEI - EIK - 6 1920 24

062 ACHTER HSNR.62 KASTANJE 1 1930 24

068 HSNR.68 1 ACHTER 1 REE - ES - 2 1945 24

068A HSNR.68 1 REE 2 ACHTER - EIK - 3 1930 24

076 HSNR.76 NAAST OPRIT - EIK - 1 1930 24

100 OM HSNR.100 - EIK - 25 1930 24

GALGATEN

001 HSNR.1 - EIK - 5 1940 24

GEESERWEG

014 HSNR.14 - EIK - 1 1940 24

GIESTEE

001 WEERZIJDE HSNR.1 - EIK - 2 1930 24

002 HSNR.2 LANGS STRAAT - EIK - 10 1930 24

002A HSNR.2 KASTANJE 1 1940 24

005 HSNR.5 - EIK - 2 1930 24

GLUVINKSWEG

002 HSNR.2 - EIK - 1 1940 18

006 HSNR.6 - LINDE 1 1890 24

009 HSNR.9 - LINDE 3 1920 09

009A HSNR.9 - EIK - 1 1940 18

010 NAAST HSNR.10 - EIK - 2 1900 24

GREVENBERG

007 HSNR.7 KASTANJE 1 1930 24

009 NAAST HSNR.9 - EIK - 1 1930 18

009A ACHTER HSNR.9A - EIK - 2 1920 24

GRONINGERWEG

010 HSNR.10 BIJ DE STRAAT - EIK - 1 1930 24

GRONINGERWG BOVEN WACHTUM

002 OM HSNR.2 - EIK - 5 1920 24

002A HSNR.2 - LINDE 1 1850 09

003 HSNR.3 BIJ OUDE WONING - LINDE 1 1930 24

007 HSNR.7 KASTANJE 1 1940 24

009 HSNR.9 - EIK - 1 1910 24

HAANDRIK

015 HSNR.15 - LINDE 1 1920 25

DE LOO

017A HSNR.17A KASTANJE 1 1930 24

019 HSNR.19 KASTANJE 1 1940 24

019A HSNR.19 BIJ INRIT - EIK - 2 1945 18

021 HSNR.21 LANGS DE WEG - LINDE 1 1950 24

HOLTWEG

008 HSNR.8 - BEUK - 1 1920 18

008A HSNR.8 - AM.EIK 1 1940 18

013 HSNR.13 - LINDE 2 1940 18

HOOFDWEG

151 NAAST HSNR.151 - EIK - 1 1910 24

151A NAAST HSNR.151 KASTANJE 1 1910 24

HOOGEHAAR

008 HSNR.8 - LINDE 2 1920 24

012 HSNR.12 - EIK - 1 1930 24

013 HSNR.13 - LINDE 4 1930 24

014 LANGS REE HSNR.14 - EIK - 4 1900 24

015 HSNR.15 BIJ SCHUUR - EIK - 2 1930 18

HORSTINGEREND

003 NAAST HSNR.3 - LINDE 2 1935 25

003A OM HSNR.3 O.A.SINGEL - EIK - 16 1850 25

007 HSNR.7 BRINKJE BIJ DE WEG - EIK - 16 1910 24

007A HSNR.7 BIJ HET HUIS - LINDE 2 1920 25

009 HSNR.9 - LINDE 3 1920 06

009A HSNR.9 ACHTER SCHUUR - EIK - 1 1930 24

HULTEWEG

002 OM HSNR.2, LANGS REE - EIK - 11 1890 24

002A HSNR.2 - BEUK - 2 1920 24

008 OM HSNR.8 BRINKJE - EIK - 37 1920 25

JONGBLOEDSVAART

001 HSNR.1 LANGS SCHUUR - EIK - 10 1940 18

001A HSNR.1 ACHTER SCHUURTJE - EIK - 1 1930 24

KANAALDIJK ZUIDZIJDE

007 HSNR.7 NAAST INRIT - EIK - 2 1930 24

KIBBELVEEN

005 NAAST HSNR.5 - LINDE 2 1935 18

007 NAAST EN VOOR HSNR.7 - LINDE 2 1940 24

008 HSNR.8 - LINDE 1 1930 24

010 HSNR.10 - LINDE 1 1930 18

014 HSNR.14 - LINDE 1 1945 24

KLENCKERWEG

013 OM HSNR.13 - EIK - 4 1870 24

KLOOSTER

042 HSNR.42 - EIK - 1 1870 24

043 OM HSNR.43 LANGS REE - EIK - 11 1900 24

050 LANGS REE EN OM HSNR.50 - EIK - 12 1890 24

050A HSNR.50 KASTANJE 1 1930 24

051 ACHTER HSNR.51 - EIK - 1 1930 24

059 VOOR HSNR.59 - LINDE 2 1930 06

071 BIJ HSNR.71 - LINDE 1 1920 24

071A HSNR.71 LANGS KAPSCHUUR - EIK - 3 1930 18

073 LANGS SCHUUR - EIK - 10 1930 18

LANTSCHAPSWEG

001 HSNR.1 BIJ STOOKHUT - EIK - 1 1900 18

002 HSNR.2 - LINDE 1 1930 25

IEMAKKERSSTEEG

001 HSNR.1 - LINDE 1 1860 24

001A HSNR.1 OUDE SINGEL - EIK - 14 1900 24

004 HSNR.4 - EIK - 1 1900 24

LOOSCHE MARS

005 HSNR.5 - EIK - 3 1940 18

006 HSNR.6 - LINDE 1 1920 24

011 HSNR.11 - EIK - 8 1920 24

MEKELERMEER

004 ACHTER HSNR.4 - EIK - 1 1940 24

NAMWEG

001 OM HSNR.1 - EIK - 9 1930 24

007 HSNR.7 BIJ SCHUURTJE - EIK - 1 1940 24

015 HSNR.15 KASTANJE 1 1900 25

017 HSNR.17 BIJ INRIT - EIK - 1 1920 24

021 HSNR.21 - LINDE 1 1910 24

023 T.O.NR23 OVER WEG IN WEI - EIK - 1 1850 24

027 HSNR.27 - LINDE 3 1930 25

027A HSNR.27 - EIK - 2 1930 24

NIEUWE KRIM

023 LANGS HSNR.23 - EIK - 3 1910 24

027 NAAST HSNR.27 - EIK - 1 1850 25

NOOITGEDACHT

001 HSNR.1 KASTANJE 1 1930 18

002 HSNR.2 BIJ SCHUUR - EIK - 3 1930 24

OOSTERHESSELERWEG

002 HSNR.2 KASTANJE 1 1945 18

008 HSNR.8 BIJ INRIT - EIK - 6 1920 24

011 VOOR HSNR.11 - LINDE 2 1850 06

015 HSNR15 NAAST INRIT SCHUUR - EIK - 3 1940 18

OOSTEREIND

025 HSNR.25 - EIK - 3 1950 18

031 HSNR.31 - LINDE 1 1920 25

033 HSNR.33 - LINDE 3 1935 25

033A OM HSNR.33 OUDE HOUTWAL - EIK - 30 1930 24

OOSTERLANGEN

007 HSNR.7 LANGS DE STRAAT - LINDE 1 1870 24

010 OM HSNR.10 - EIK - 4 1930 24

010A HSNR.10 KASTANJE 1 1935 24

OOSTOPGAANDE

057 HSNR.57 - LINDE 2 1920 06

060 OM HSNR.60 - EIK - 4 1930 24

063 HSNR.63 - BEUK - 2 1930 18

064 VOOR HSNR.64 - EIK - 2 1920 24

ORANJEKANAAL ZUIDZIJDE

006 WEEZIJDE HSNR.6 - EIK - 3 1930 24

007 HSNR.7 BIJ DE STRAAT - EIK - 1 1920 24

008A HSNR.8A LANGS DE STRAAT - EIK - 2 1920 24

REINDERSDIJK

018 HSNR.18 - BEUK - 1 1920 24

027 OM HSNR.27 - EIK - 4 1930 18

031 ACHTER HSNR.31 - EIK - 2 1920 18

RUIMSLOOT

010 R.10 LANGS DE STRAAT - EIK - 3 1935 24

SCHAPENDIJK

008A ACHTER HSNR.8A - EIK - 3 1920 24

010 HSNR.10 - BEUK - 2 1930 24

SCHOOLKAMPENWEG

006 OM HSNR.6 - LINDE 7 1910 25

SCHOOLSTRAAT

001 HSNR.1 - EIK - 1 1950 18

007 VOOR HSNR.7 - LINDE 2 1945 24

011 HSNR.11 OM WEILAND - EIK - 5 1935 24

SLENERWEG

069 HSNR.69 - LINDE 2 1930 24

078 VOOR HSNR.78 - LINDE 1 1930 25

078A LANGS HSNR.78 - EIK - 5 1930 24

078B NAAST HSNR.78 KASTANJE 1 1930 24

STEIGERWIJK

040 HSNR.40 - LINDE 1 1850 06

STIELTJESKANAAL

002 HSNR.2 LANGS SCHUUR - LINDE 3 1940 18

008 OM HSNR.8 - EIK - 3 1930 24

024 HSNR.24 - EIK - 4 1925 24

026 NAAST HSNR.26 EN IN WEI - EIK - 9 1920 24

030 HSNR.30 KASTANJE 1 1900 24

035 HSNR.35 KASTANJE 1 1940 18

041 HSNR.41 BIJ INRIT - BEUK - 1 1910 24

041A HSNR.41 - LINDE 2 1910 24

045 OM HSNR.45 - LINDE 3 1900 09

053 HSNR.53 NAAST OPRIT KASTANJE 1 1925 24

055 NAAST HSNR.55 - AM.EIK 1 1940 25

055A NAAST HSNR.55 - BEUK - 2 1925 24

055B NAAST HSNR.55 TREURBEUK 1 1930 15

059 NAAST HSNR.59 - LINDE 4 1920 18

063 ACHTER HSNR.63 - BEUK - 1 1920 18

063A ACHTER HSNR.63 - LINDE 1 1920 18

068 ACHTER HSNR. 68 - EIK - 20 1930 24

068A W-ZIJDE HSNR.68 IN WEILND KASTANJE 1 1920 24

069 HSNR.69 KASTANJE 1 1925 24

069A HSNR.69 - LINDE 2 1900 06

078 HSNR.78 - LINDE 3 1920 25

085 HSNR.85 - LINDE 3 1920 09

085A HSNR.85 DE NIET GEKNOTTE KASTANJE 2 1940 24

100 W-ZIJDE HSNR.100 - EIK - 3 1920 24

104 HSNR.104 - BEUK - 2 1910 24

114 HSNR.114 KASTANJE 2 1940 24

124 HSNR.124 - EIK - 2 1920 24

132 HSNR.132 - LINDE 1 1930 24

‘T HAANTJE

057 1 VOOR 2 NAAST HSNR.57 - EIK - 3 1940 24

059 NAAST OPRIT HSNR.59 - BEUK - 1 1930 18

068 NAAST HSNR.68 - EIK - 2 1945 18

070 HSNR.70 KASTANJE 1 1940 18

074 NAAST HSNR.74 - LINDE 1 1945 18

TREKKENWEG

014 HSNR.14 KASTANJE 2 1940 18

'T VELD

003 HSNR.3 - LINDE 2 1930 25

VALSTEEG

003 HSNR.3 - LINDE 2 1925 24

004 HSNR.4 BIJ SCHUUR - EIK - 3 1930 24

007 HSNR.7 - LINDE 2 1940 24

008 HSNR.8 LANGS DE WEG - LINDE 3 1940 24

VEENSCHAPSWEG

059 T.O.NR.59 EIGENAAR?? - LINDE 2 1890 06

061 ACHTER HSNR.61 - EIK - 1 1940 24

VELDWEG

001 ACHTER HSNR.1 - EIK - 3 1935 24

001A RIJ LANGS WEG - BEUK - 7 1930 24

VELDWEG BIJ NIEUWLANDE

003 BIJ HSNR.3 - EIK - 3 1870 24

004 OM HSNR.4 - EIK - 9 1920 24

005 GROEPJE NAAST HSNR.5 - EIK - 6 1920 24

007 HSNR.7 - LINDE 1 1920 24

009 HSNR.9 - LINDE 1 1930 24

009A HSNR.9 IN WEILAND - EIK - 3 1920 24

VERLENGDE HOOGEVEENSCHE VAART

004 ACHTER HSNR.4 - EIK - 3 1910 18

004A HSNR.4 - LINDE 1 1920 18

010 HSNR.10 KASTANJE 1 1935 18

010A HSNR.10 NAAST INRIT - EIK - 1 1910 24

010C NAAST HSNR.10 - BEUK - 0 1940 18

016 HSNR.16 NAAST OPRIT - BEUK - 1 1920 24

016A HSNR.16 LANGS SCHUURTJE - EIK - 4 1945 18

019 HSNR.19 RIJ LANGS WEG - EIK - 6 1930 24

021 VOOR HSNR.21 - EIK - 3 1935 24

024 HSNR.24 - LINDE 1 1880 24

026 HSNR.26 BIJ DE SCHUUR - EIK - 2 1900 24

027 NAAST HSNR.27 - EIK - 2 1950 18

030 HSNR.30 - EIK - 1 1920 24

031 HSNR.31 RIJ LANGS DE WEG - EIK - 6 1935 24

038 HSNR.38 - LINDE 1 1925 24

048 OM HSNR.48 - EIK - 16 1890 24

052 OM HSNR.52 - EIK - 8 1890 24

060 ACHTER HSNR.60 - EIK - 1 1920 25

062 HSNR.62 - LINDE 1 1935 24

062A HSNR.62 - EIK - 1 1920 18

063 ACHTER/NAAST HSNR.63 - EIK - 4 1950 24

066 NR.66 3 V HUIS 4 INKUILPL - EIK - 7 1930 18

069 HSNR.69 - LINDE 1 1930 18

070 HSNR.70 - LINDE 2 1920 24

073 OM HSNR.73 - LINDE 3 1920 24

076 HSNR.76 - IEP 3 1950 18

077 VOOR HSNR.77 - LINDE 1 1925 18

077A NAAST HSNR.77 - LINDE 1 1920 24

082 HSNR.82 LANGS WEILAND - EIK - 9 1930 18

125 NAAST HSNR.125 - LINDE 2 1870 09

133 HSNR.133 - BEUK - 1 1930 18

139 HSNR.139 - EIK - 1 1940 18

142 NAAST HSNR.142 - EIK - 2 1935 24

144 VOOR HSNR.144 - EIK - 1 1920 24

154 HSNR.154 - BEUK - 2 1920 25

154A HSNR.154 T.KASTANJE 1 1945 18

159 HSNR.159 RIJ LANGS WEG - EIK - 4 1935 24

159A HSNR.159 LANGS DE STRAAT - ES - 2 1945 24

164 HSNR.164 KASTANJE 1 1940 24

170 WEERZIJDEN HSNR.170 - EIK - 2 1940 24

184 HSNR.184 - EIK - 1 1920 24

VAN GOGHSTRAAT

044 HSNR.44 - EIK - 1 1935 18

046 HSNR.46 - EIK - 1 1930 18

048 HSNR.48 - ES - 1 1950 18

VLEDDERWEG

002 HSNR.2 LANGS DE STRAAT - EIK - 1 1930 18

003 HSNR.3 LANGS STRAAT - EIK - 2 1930 24

004 HSNR.4 NAAST OPRIT - EIK - 1 1930 18

VLIERS

001 HSNR.1 - LINDE 1 1930 24

004 OM HSNR.4 - EIK - 3 1930 24

007 HSNR.7 IN HOUTWAL - EIK - 1 1920 24

VOGELPOEL

001 VOOR/NAAST HSNR.1 KASTANJE 2 1935 24

001A HSNR.1 - EIK - 3 1910 24

003 HSNR.3 LANGS DE STRAAT - EIK - 6 1910 24

VOSSEBELT

003 HSNR.3 - LINDE 1 1925 24

019 OM HSNR.19 - EIK - 2 1900 25

034 NAAST HSNR.34 IN WEITJE KASTANJE 1 1940 24

045 HSNR.45 IN WEITJE - EIK - 2 1920 24

045A HSNR.45 - LINDE 4 1920 18

054 HSNR.54 - EIK - 1 1930 24

057 WEERZIJDE HSNR.57 - EIK - 2 1935 24

WEYERSWOLD

001 HSNR.1 - LINDE 3 1930 18

003 HSNR.3 LANGS STRAAT - EIK - 8 1910 24

006 HSNR.6 - BEUK - 1 1900 24

012 VOOR HSNR.12 - EIK - 4 1920 25

018 HSNR.18 NAAST OPRIT - BEUK - 1 1920 18

WETHOUDER SCHEPERSWEG

001 HSNR.1 - LINDE 2 1945 18

004 HSNR.4 - EIK - 2 1940 24

006 HSNR.6 - LINDE 4 1925 24

ZWIPPINGSWEG

001 NAAST HSNR.1 - LINDE 6 1940 24

 

 

COEVORDEN

BALLASTWEG

042 NAAST HSNR. 42 - LINDE 1 1920 06

042A HSNR.42 BIJ DE WEG - ES - 1 1930 18

042B HSNR. 42 BIJ DE WEG - EIK - 1 1950 18

BURG. VD LELYSINGEL

O32 VOOR HSNR. 32 - EIK - 2 1930 18

O34 VOOR HSNR. 34 - EIK - 1 1930 18

O36 VOOR HSNR.36 - BEUK - 1 1940 18

CLEMATISSTRAAT

034 VOOR HSNR. 34 SPAR 1 1950 24

CARRY POTHUISLAAN

002 LANGS DE WEG BIJ HSNR.2 - EIK - 4 1920 18

021 W-ZIJDE VAN HSNR. 21 - ES - 1 1910 18

DROSTENSTRAAT

003 ACHTER SCHOOL LANGS SLOOT SUIKERESDOORN 4 1945 18

KLOOSTER

002 TUSSEN HSNR. 2&4 - EIK - 1 1935 18

014 NAAST INRIT HSNR. 14 - EIK - 1 1930 18

018 HSNR.18 BIJ DE WEG - EIK - 2 1940 24

020 HSNR.20 NAAST OPRIT - EIK - 3 1930 24

020A HSNR.20 - ES - 1 1940 24

023 ACHTER HSNR.23 OP GRASVLD - BEUK - 4 1925 24

025 HSNR.25 NAAST OPRIT - EIK - 1 1940 18

027 HSNR.27 WEERZIJDE INRIT - EIK - 2 1945 18

029 HSNR.29 LANGS STRAAT - EIK - 3 1910 24

033 HSNR.33 LANGS STRAAT - EIK - 3 1920 24

035 VOOR HSNR.35 - EIK - 3 1940 24

037 OM HSNR.37 BIJ REE - EIK - 6 1880 24

038 HSNR.38 LANGS STRAAT - EIK - 5 1920 24

KRIMWEG

052 WEERZIJDEN HSNR. 52 - LINDE 2 1900 06

052A O-ZIJDE HSNR.52 - LINDE 5 1900 24

074 LANGS HSNR.74 - EIK - 5 1925 24

LOOWEG

013 BERIJF NR 13 LANGS WEG PLATAAN 2 1900 18

039 VOOR HSNR.39&39A KASTANJE 2 1935 18

LORENTZWEG

007 VOOR NR 7 LANGS WEG - EIK - 6 1920 18

008 TUSSEN NR 7 EN SCHUUR - LINDE 1 1890 09

MIJNDERT VD THIJNENSINGEL

010 SCHOOL HOEK LELYSINGEL - BEUK - 1 1910 18

NORDHORNERSTRAAT

042 VOOR HSNR. 42 - BEUK - 2 1910 24

SCHUTSELAAN

019 VOOR HSNR.19 BIJ INRIT MOERASCYPRES 2 1950 24

STATIONSSTRAAT

034 NAAST HSNR. 34 TREURBEUK 2 1950 15

VOSMATENWEG

0?? AZC TERREIN? - LINDE 1 1850 24

WETHOUDER ROOSLAAN

006 ACHTER HSNR. 6 ROBINIA 1 1880 15

 

 

DIPHOORN

DIPHOORN

002 VOOR HSNR.2 - EIK - 7 1920 24

002A HSNR.2 BIJ INRIT ERF - LINDE 1 1910 18

003 LANGS HSNR.3 - EIK - 2 1910 24

006 HSNR.6 LANGS DE STRAAT - LINDE 1 1910 06

006A VOOR HSNR.6 - EIK - 9 1920 24

007 OM HSNR.7 - EIK - 4 1935 18

010 ACHTER HSNR.10 - EIK - 1 1930 18

012 HSNR.12 WEERZIJDEN - EIK - 3 1880 24

012A HSNR.12 - LINDE 1 1830 24

015 HSNR.15 LANGS MARSDIEK - EIK - 4 1920 24

015A HSNR.15 - BEUK - 1 1880 24

015B HSNR15 LANGS DE STRAAT - LINDE 1 1880 24

016 HSNR.16 W-ZIJDE - LINDE 1 1870 06

016A HSNR.16 W-ZIJDE KASTANJE 2 1940 24

018 HSNR.18 W-ZIJDE - EIK - 2 1930 25

020 OM HSNR.20 - EIK - 8 1920 24

022 HSNR.22 - LINDE 1 1850 24

022A HSNR.22 - EIK - 1 1930 24

024 HSNR.14 LANGS DE STRAAT KASTANJE 2 1940 18

025 HSNR.25 - EIK - 1 1910 24

026 VOOR HSNR.26 EN SCHUUR - EIK - 9 1920 25

 

 

DE KIEL

EESERSTRAAT

002 HSNR.2 LANGS ROLDERSTRAAT KASTANJE 1 1930 18

023 HSNR.23 LANGS DE STRAAT - ESDOORN 2 1950 18

042 NAAST HSNR.42 - EIK - 1 1940 24

ROLDERSTRAAT

018 HSNR.18 SCHOOLPLEIN - LINDE 2 1935 18

019 HSNR. 19 LANGS FIETSPAD - EIK - 1 1940 18

 

 

DALEN

ACHTERBENTE

017 LANGS NR.17 Z-ZIJDE - EIK - 4 1910 24

ACHTERKAMPWEG

001 HSNR.1 LANGS DE STRAAT - EIK - 1 1900 18

003 HSNR.3 BIJ SCHUUR - EIK - 1 1910 18

010 HSNR.10 LANGS STRAAT - LINDE 4 1900 25

010A HSNR.10 IN WEILAND - EIK - 1 1910 18

DALERVEENSESTRAAT

002 NAAST NR.2 LANGS BRINKEN - EIK - 2 1930 18

DE BENTE

001 2 BOMEN ACHTER 1 NAAST - BEUK - 3 1920 18

001A ACHTER HSNR. 1 - LINDE 1 1800 09

001B ACHTER HSNR. 1 - LINDE 1 1940 25

002 VOOR NR.2 AAN Z-ZIJDE ROBINIA 1 1910 15

010 3 VOOR NR.10 1 NAAST Z-Z - BEUK - 4 1890 24

010A ACHTER IN TUIN IN HOEKJE - EIK - 1 1880 24

011 NAAST HSNR.11 N-ZIJDE - BEUK - 1 1930 24

014 VOOR HSNR. 14 Z-ZIJDE ROBINIA 1 1935 18

045 VOOR HSNR.45 - EIK - 2 1870 24

047 HOEK VAN ACHTERBENTE STR. - LINDE 1 1940 24

049 NAAST NHSNR. 49 Z-ZIJDE - LINDE 1 1940 18

DE BRINKEN

OO5 TILIA BIJ DE STRAAT - LINDE 1 1890 25

DE SPIL

004 ACHTER HSNR. 4 - LINDE 2 1935 25

DE VELDKAMPEN

001 NAAST HSNR.1 - LINDE 1 1750 24

EMMERWEG

009A NAAST NR.9A LANGS BRINKEN – ES - 1 1930 18

023 VOOR HSNR. 23 KASTANJE 1 1920 24

043 HSNR.43 KASTANJE 1 1935 24

HOOFDSTRAAT

002 NAAST NR.2 LANGS WEG - ESDOORN 1 1910 24

002A NAAST NR.2 O-ZIJDE - LINDE 3 1945 25

002B VOOR NR.2 N-ZIJDE - LINDE 1 1920 24

002C NAAST HSNR.2 N-ZIJDE - BEUK - 1 1910 24

023 LANGS CAFE-REST.NR. 23 - LINDE 3 1940 12

035 ACHTER HSNR. 35 - BEUK - 3 1910 24

051 NAAST HSNR. 51 - BEUK - 3 1900 24

067 VOOR HSNR. 67 - LINDE 4 1945 09

067A NAAST HSNR. 67 - EIK - 5 1890 25

KRUISSTRAAT

008 VOOR HSNR. 8 KASTANJE 1 1945 18

MOLENWIJK

001 BIJ SCHOOL INGANG NR 1 SUIKERESDOORN 1 1950 24

NOORDWIJK

005 VOOR HSNR. 5 - EIK - 1 1860 18

008 ACHTER HSNR. 8 - EIK - 3 1910 24

010 HSNR. 10 LANGS WEG KASTANJE 1 1935 18

O43 VOOR LANG HSNR.43 - LINDE 3 1810 06

OUDE COEVORDERWEG

022 VOOR HSNR.22 KASTANJE 1 1935 15

REIMERSTRAAT

004 ACHTER HSNR. 4 - EIK - 1 1910 24

STATIONSTRAAT

OO1 VOOR HET HUIS - BEUK - 1 1910 24

OO1A RIJ VOOR HSNR. 1 - EIK - 8 1900 24

003 ACHTER WONING - BEUK - 4 1900 24

THYAKKERSSTRAAT

005 VOOR NR 5 - ESDOORN 1 1950 18

012 VOOR HSNR 12 ATLASCEDER 1 1950 18

018 NAAST HSNR. 18 - BEUK - 1 1950 18

023 HSNR.23 LANGS NOORDWIJK - EIK - 1 1880 24

VERBINDINGSWEG

009 VOOR HSNR.9 BIJ DE WEG KASTANJE 1 1940 18

WESTERWIJK

017 VOOR HSNR. 17 - ESDOORN 1 1950 18

021 BIJ HSNR. 21 - LINDE 2 1945 09

035 VOOR HSNR 35 - LINDE 1 1950 24

037 NAAST HSNR 37 T.KASTANJE 1 1925 18

039 VOOR HSNR. 39 ESDOORN 1 1945 18

 

 

DALERVEEN

BOEKWEITAKKERS

002 HSNR.2 - LINDE 1 1900 25

004 HSNR.4 - LINDE 2 1910 25

HAKENBOSCH

003 HSNR.3 KASTANJE 1 1930 24

006 HSNR.6 HOEK WEI - EIK - 3 1930 24

006A HSNR.6 KASTANJE 2 1940 24

009 HSNR.9 KASTANJE 2 1910 24

HOOFDSTRAAT

103 MIDDEN GRASVLD. NR.103 - LINDE 1 1900 24

103A HSNR.103 BIJ INRIT - LINDE 1 1900 18

104 VOOR HSNR.4 BIJ DE STRAAT - LINDE 1 1870 06

106 NAAST HSNR.106 N-ZIJDE - EIK - 3 1920 24

108 HSNR.108 BIJ DE STRAAT - LINDE 1 1925 24

108A ACHTER HSNR.108 - EIK - 2 1920 24

110 HSNR.110 HOEK LICHTENBURG KASTANJE 1 1920 24

110A ACHTER HSNR. 110 RIJTJE - EIK - 5 1920 18

118 NAAST HSNR. 118 - LINDE 1 1945 18

155 HSNR.155 - BEUK - 1 1940 18

NOORDERAKKERS

018 TUSSEN HSNR.18 EN 20 - LINDE 1 1890 24

 

 

ERM

BAKKERSTEEG

001 NR.1 LANGS DALERSTRAAT - LINDE 5 1930 24

004 HSNR.4 IN WEILAND - EIK - 1 1940 18

DALERSTRAAT

002 HSNR.2 LANGS DE STRAAT KASTANJE 1 1940 18

002A HSNR.2 LANGS DE STRAAT - LINDE 1 1940 18

002B OM HSNR.2B - EIK - 3 1935 24

002C BIJ HSNR.2A KASTANJE 3 1940 24

004 HSNR.4 IN OPRIT KASTANJE 1 1905 18

006 HSNR.6 HOEK BRINKSTRAAT - LINDE 2 1950 18

006A HSNR.6 HOEK BRINKSTRAAT - EIK - 1 1950 18

007 HSNR.7 LANGS DE STRAAT KASTANJE 1 1950 18

011 NAAST HSNR.11 - LINDE 1 1935 09

013 NAAST HSNR.13 - LINDE 2 1935 24

018 HSNR.18 LANGS DE STRAAT KASTANJE 1 1945 15

023 HSNR.23 LANGS DE STRAAT - LINDE 2 1935 18

027 HSNR.27 LANGS DE STRAAT - LINDE 1 1925 24

033 HSNR.33 LANGS DE STRAAT KASTANJE 2 1930 18

034 HSNR.34A LANGS OPRIT - LINDE 2 1940 24

034A HSNR.34A BRINKJE - EIK - 22 1925 24

036 LANGS HSNR.36 - EIK - 6 1925 18

036A ACHTER HSNR.36 KASTANJE 1 1945 24

053 NAAST HSNR.53 - LINDE 1 1925 18

055 2 ACHTER 1 NAAST HSNR.55 - LINDE 3 1930 24

055A HSNR.55 LANGS DE STRAAT - EIK - 1 1880 18

HOEKWEG

001 KOPSE KANT HSNR.1 - EIK - 10 1920 18

001A HSNR.1 LANGS DE STRAAT - LINDE 1 1940 15

002 HSNR.2 LANGS DE STRAAT - LINDE 3 1945 18

002A HSNR.2 LANGS AKKERLAND - EIK - 3 1930 24

006A HSNR.6A LANGS DE WEG - EIK - 1 1930 18

014 HSNR.14 BIJ DE WEG KASTANJE 1 1950 18

018 VOOR HSNR.18 - EIK - 3 1930 18

020 VOOR HSNR.20 - EIK - 2 1930 18

021 HSNR.21 - EIK - 3 1930 18

022 HSNR.22 - EIK - 1 1930 18

023 VOOR HSNR.23 - EIK - 3 1930 18

023A NAAST HSNR.23 - LINDE 1 1935 18

025 VOOR HSNR.25 - EIK - 3 1930 18

029 VOOR HSNR.29 - EIK - 3 1930 18

031 OM HSNR.31 - EIK - 6 1930 18

OOSTERLANGEN

006 ACHTER SCHUURTJE HSNR.6 - LINDE 0 1920 24

OOSTEREINDWEG

001 HSNR.1 HOEK OOSTERLANGEN - LINDE 1 1950 18

002 HOEK HSNR.2 - LINDE 1 1930 06

005 ACHTER HSNR.5 - LINDE 3 1925 24

006 ACHTER HSNR.6 - LINDE 1 1930 24

008 1 NAAST NR.8 REST IN WEI - EIK - 8 1910 24

009 HSNR.9 - EIK - 1 1935 24

013 HSNR.13 HOEK SCHUUR-HUIS KASTANJE 1 1935 18

014 HSNR.14 BIJ INRIT - EIK - 1 1930 18

016 OM HSNR.16 - EIK - 6 1910 24

017 WEERZIJDE HSNR.17 - LINDE 2 1930 24

017A ACHTER HSNR.17 - EIK - 3 1920 24

018 HSNR.18 BIJ SCHUUR - LINDE 2 1920 25

018A HSNR.18 WEGZIJDE - EIK - 8 1940 24

 

 

GEESBRUG

COEVORDERSTRAATWEG

001 LANGS HSNR.1 KASTANJE 4 1950 18

016 NAAST HSNR.16 - EIK - 1 1945 24

020 VOOR HSNR.20 - LINDE 2 1950 18

O25A OM HSNR 25A - BEUK - 4 1930 24

O25B HSNR.25A BIJ HSNR.25 - EIK - 1 1935 24

SCH SCHOOL LANGS DE WEG TAXUS 3 1950 09

JOHANNES POSTSTRAAT

002 LANGS HSNR.2 - EIK - 6 1950 18

002A HSNR.2 KASTANJE 1 1940 18

003 LANGS HSNR 3 - BEUK - 4 1930 24

KANAALSTRAAT

008 BIJ HSNR.8 - EIK - 1 1940 18

012 NAAST HSNR.12 - EIK - 3 1940 18

014 HSNR.14 BIJ DE KRUISING - EIK - 10 1940 18

022 LANGS HSNR.22 - EIK - 5 1940 18

VERL.HOOGEVEENSCHE VAART

116 HSNR.116 BIJ KRUISPUNT - LINDE 1 1935 24

118 NAAST HSNR.118 - EIK - 4 1935 24

 

 

GEES

DE BRINKIES

033 ACHTER HSNR.33 - EIK - 2 1940 24

DORPSSTRAAT

002A VOOR HSNR. 2 KASTANJE 2 1945 24

018A VOOR HSNR18 - EIK - 2 1920 18

018B VOOR HSNR18 RODE BEUK 1 1920 18

018C ACHTER HSNR18 - LINDE - 1 1920 18

018D ACHTER NR.18 HOUTWAL - EIK - 14 1940 18

041A HSNR.41 HOEK OUDE STEEG - LINDE 1 1945 18

043 HSNR.43 HOEK OUDE STEEG - LINDE 1 1930 24

049 HSNR.49 BIJ DE STRAAT - LINDE 1 1940 24

055 ACHTER NR55 AAN W.H.E.STR - EIK - 2 1930 24

059 HSNR.59 LANGS DE WEG - EIK - 2 1935 24

059A HSNR.59 BIJ P-PLAATS - LINDE 2 1945 25

061 ACHTER NR61 AAN W.H.E.STR - EIK - 3 1920 24

061A HSNR.61 LANGS STRAAT - EIK - 12 1925 24

062 VOOR HSNR.62 OP GRASVELD - EIK - 6 1930 24

063 NR.63 HOEK KRUISAKKERS - EIK - 5 1940 24

064 ACHTER NR.64 LANGS GORING – IEP - 1 1950 24

065 HSNR.65 BIJ DE WEG - EIK - 2 1930 24

065A HSNR.65 KASTANJE 1 1950 24

065B ACHTER NR.65 OM WEILAND - EIK - 9 1930 24

067 HSNR. 67 DUBBELE RIJ - EIK - 11 1950 24

070 ACHTER SCHUUR NR7O - BEUK - 4 1890 24

070A IN WEILAND ZW-ZIJDE NR.70 - EIK - 3 1920 24

070C ACHTER SCHUUR NR.70 - EIK - 4 1930 24

075 N-&W-ZIJDE HSNR.75 - EIK - 15 1920 24

075A VOOR HSNR.75 O-ZIJDE - EIK - 10 1910 24

077 VOOR HSNR.77 LANGS WEG - EIK - 2 1935 24

079 VOOR HSNR.79 O-ZIJDE - EIK - 5 1890 24

079A IN & OM WEILAND LANGS WEG - EIK - 22 1920 24

081 VOOR HSNR.81 LANGS WEG - BEUK - 2 1910 18

081A NAAST NR.81 LANGS HOLTWEG KASTANJE 1 1950 24

083 BIJ DE KERK LANGS DE WEG - LINDE 11 1950 24

087 VOOR HSNR.87 LANGS DE WEG - BEUK - 1 1920 24

087A HSNR.87 NAAST OPRIT - LINDE 1 1950 24

O12 VOOR HANR. 12 - EIK - 3 1920 24

O18 HSNR.18 LANGS LUTMARSWEG - LINDE 2 1940 24

O18A HSNR.18 LANGS STRAAT - EIK - 2 1930 24

O18B VOOR HSNR. 18 - BEUK - 1 1940 18

O21 HSNR.21 BEIDE ZIJDE INRIT - EIK - 2 1935 18

O26A VOOR HSNR.26A - EIK - 4 1935 24

O28 VOOR HSNR.28 - EIK - 1 1920 24

O35 VOOR HSNR.35 - EIK - 7 1920 24

O39 HSNR.39 VOOR BIJ WEG - BEUK - 1 1950 24

O40 HSNR.40 LANGSS INRIT - EIK - 2 1945 24

O41 ACHTER NR41 BIJ TRAVOHUIS - EIK - 1 1940 18

O44 VOOR EN NAAST HSNR.44 - EIK - 5 1950 18

O46 OM HSNR.46 - EIK - 4 1935 18

O54 N-ZIJDE NR.54 LANGS WEG - EIK - 3 1950 18

OO1 VOOR HSNR.1 LANGS DE WEG KASTANJE 1 1950 18

OO1A VOOR HSNR.1 LANGS STRAAT - LINDE 1 1950 24

OO2 HOEK HSNR.2 BIJ DE WEG - LINDE 1 1950 18

OO3 HSNR.3 LANGS BINNENWEG - EIK - 6 1930 24

OO4A VOOR & ACHTER GARAGE NR4A - EIK - 3 1930 24

OO8 2 VOOR 1 ACHTER HSNR.8 - EIK - 3 1940 24

GORINGBOS

002 W-ZIJDE NR.2 IN WEILAND - EIK - 10 1925 24

002A HSNR.2 LANGS DE STRAAT - EIK - 1 1925 24

004 NR4 Z-ZIJDE ACHTER SCHUUR - EIK - 6 1900 24

005 HSNR.5 ACHTER SCHUUR RIJ - EIK - 8 1920 24

006 HSNR.6 LANGS WEG - EIK - 3 1925 24

007 HSNR.7 OVER DE WEG IN WEI - EIK - 1 1940 18

007A N-W-ZIJDE HSNR.7 - EIK - 37 1920 24

007B NR.7 OVER WEG HOEK WEI - ES - 1 1930 24

007C NR.7 OVER WEG HOEK WEILND - EIK - 2 1920 24

011 ACHTER NR.11 HOEK WEILAND - EIK - 1 1920 24

011A NR. 11A LANGS WEG - EIK - 3 1890 18

HOLTWEG

002 HSNR.2 LANGS WEG - EIK - 6 1880 24

002A ACHTER NR.2 IN WEILAND - EIK - 2 1920 24

004 VOOR NR.4 EN NAAST OPRIT - EIK - 2 1880 24

NIEUWE EGGENKAMPWEG

002A ACHTER HSNR. 2A - EIK - 2 1930 24

OUDE STEEG

002 LANGS HSNR.2 - EIK - 3 1900 24

003 HSNR.3 LANGS BINNENWEG - EIK - 3 1930 24

003A VOOR HSNR.3 EN LANGS WEG - EIK - 29 1935 24

006 HSNR.6 LANGS STRAAT - EIK - 6 1920 24

007 HSNR.7 BIJ DE STRAAT - LINDE 1 1930 24

007A VOOR HSNR. 7 - BEUK - 1 1910 18

007B Z-ZIJDE NR.7 LANGS WEILND - EIK - 7 1935 24

007C NR.7 OVERKANT WEG HOUTWAL - EIK - 7 1920 18

010 NAAST HSNR 10 - EIK - 1 1940 18

010A NAAST HSNR.10 N-ZIJDE - LINDE 1 1940 24

010B VOOR HSNR.10W-ZIJDE - EIK - 2 1940 18

010C VOOR HSNR.10 W-ZIJDE - LINDE 2 1920 06

010D HSNR.10 HOUTWAL LANGS WEG - EIK - 2 1930 15

010E HSNR.10 HOUTWAL LANGS WEG - EIK - 1 1930 18

013 NR.13 LANGS SCHAAPVEENSWG - EIK - 2 1930 24

014 HSNR.14 LANGS STRAAT - EIK - 1 1930 18

015 NR.15 LANGS SCHAAPVEENWEG - EIK - 11 1910 24

020 VAN NR.20 TEGENOVER NR.21 - ES - 1 1940 24

020A VAN NR.20 TEGENOVER NR.21 - EIK - 1 1930 24

025 ACHTER HSNR. 25 AAN WEG - EIK - 1 1935 24

027A TUSSEN HSNR.27A EN NR.43 - EIK - 1 1940 24

032 HSNR.32 BIJ DE STRAAT - LINDE 2 1925 24

SCHAAPVEENSWEG

001 HSNR.1 NO-ZIJDE - EIK - 2 1860 25

003 HSNR.3 LANGS STRAAT - EIK - 2 1840 24

003A HSNR.3 W-ZIJDE EEN RIJ - EIK - 13 1860 24

003B HSNR.3 O-ZIJDE GROEP - EIK - 26 1900 24

010 ACHTER HSNR.10 BIJ HSNR.6 - EIK - 6 1850 24

TILWEG

001 W-ZIJDE NR.1 OM WEILAND - EIK - 9 1910 24

002A VAN NR.2 VOOR NR.4 - BEUK - 1 1890 24

002B HSNR.2 RIJ LANGS STRAAT - EIK - 6 1935 24

004A VOOR HSNR.4A - EIK - 1 1935 24

005 OM HSNR.5 - EIK - 3 1935 24

028 LANGS HSNR.28 HOUTWAL - EIK - 5 1920 24

030 ACHTER HSNR.30 - EIK - 2 1940 24

032 0M HSNR.32 N-O-ZIJDE - EIK - 10 1935 24

WETHOUDER H. EUVINGSTRAAT

002 ACHTER HSNR.2 - BEUK - 1 1935 18

002A VOOR HSNR.2A NAAST INRIT - EIK - 1 1930 24

005 ACHTER NR5 AAN OUDE STEEG - EIK - 1 1950 18

005A VOOR HSNR.5 - EIK - 1 1850 24

006 VAN HSNR.6 NAAST HSNR.4 - LINDE 2 1910 24

 

 

‘T HAANTJE

KANAALDIJK NOORD ZIJDE

002 HSNR.2 - EIK - 1 1800 24

‘T HAANTJE

020 HSNR.20 - LINDE 2 1940 24

022 HSNR.22 - LINDE 2 1940 06

024 HSNR.24 - LINDE 1 1930 24

024A HSNR.24 - EIK - 1 1940 18

026 HSNR.26 - EIK - 1 1920 24

028 VOOR HSNR.28 - LINDE 2 1950 18

030 HSNR.30 - EIK - 2 1890 24

045 NAAST HSNR.45 - EIK - 1 1940 18

053 HSNR.53 LANGS DE STRAAT - EIK - 1 1940 18

058 NAAST HSNR.58 - BEUK - 1 1950 18

060 NAAST HSNR.60 ESDOORN 3 1945 18

062 HSNR.62 LANGS DE STRAAT - EIK - 1 1940 18

066 HSNR.66 GRASVELD - EIK - 3 1920 24

066A HSNR.66 OP GRASVELD - ES - 1 1935 18

 

 

MEPPEN

BRINKEN

001A O-ZIJDE VAN HSNR.1A - EIK - 2 1945 18

007 NAAST HSNR.7 - EIK - 1 1945 18

007A VOOR HSNR.7 - BEUK - 1 1890 18

OO1 ACHTER HSNR.1 - EIK - 2 1925 24

OO2 HSNR.2 BIJ DE STRAAT - EIK - 3 1925 18

OO2A O-ZIJDE NR2 BIJ DENNEKAMP - EIK - 32 1940 18

DENNEKAMPEN

002 VOOR HSNR.2 KASTANJE 1 1950 18

007 HSNR.7 BIJ DE STRAAT - EIK - 1 1830 18

011 OM HSNR.11 - EIK - 10 1910 24

011A T.O. NR.1 VAN KATSPAD - EIK - 2 1920 18

DRIFTWEG

001 HSNR.1 HOEK MIDDENDORPSTR - EIK - 1 1930 18

002 HSNR.2 LANGS MEPPERSTRAAT - EIK - 3 1940 18

002A HSNR. 2 BIJ DE STRAAT - ES - 1 1950 18

002B ACHTER HSNR.2 - EIK - 6 1920 24

003 N-O-ZIJDE NR.3 IN WEILAND - EIK - 6 1935 18

003A BIJ HSNR.3 KASTANJE 1 1945 09

003B HSNR.3 BIJ DE STRAAT - EIK - 1 1935 18

006 HSNR.6 LANGS BRINKEN - EIK - 3 1840 18

GOORNSTRAAT

001 ACHTER HSNR.1 - EIK - 3 1945 18

004 OM SCHUUR HSNR.4 - EIK - 4 1935 24

004A HSNR.4 BIJ DE STRAAT - ES - 1 1915 25

HOVINGHOEK

001 ACHTER HSNR.1 OP ERF - EIK - 5 1935 18

0022 ACHTER HSNR.2 NAAST NR.4 - LINDE 2 1935 24

003 ACHTER HSNR.3 VERSPREID - EIK - 18 1930 24

008 HSNR.8 VOOT HSNR.10 - EIK - 1 1930 18

MEPPERSTRAAT

005 ACHTER NR.5 BIJ DENNEKAMP - EIK - 4 1950 18

008 HSNR.8 BIJ DE STRAAT - LINDE 1 1945 18

010 HSNR.10 BIJ DE STRAAT - LINDE 1 1945 18

011 VERSPREID VOOR HSNR.11 - EIK - 3 1935 24

011A ACHTER HSNR.11 - LINDE 1 1925 24

014 HSNR. 14 BIJ STRAAT KASTANJE 1 1940 18

017 W-N-ZIJDE HSNR.17 - EIK - 43 1910 24

018 HSNR.18 BIJ HOEK STRAAT - EIK - 4 1950 18

020 HSNR. 20 O-ZIJDE - EIK - 3 1930 18

020A HSNR.20 O-ZIJDE - ES - 1 1930 18

020C HSNR.20 BIJ DE WEG - EIK - 4 1920 18

024 ACHTER HSNR.24 NAAST NR26 - EIK - 1 1950 18

MIDDENDORPSTRAAT

002 N-ZIJDE VAN HSNR.2 - EIK - 5 1935 18

003 ACHTERKANT VAN HSNR.3 - EIK - 1 1915 18

005 TUSSEN NR.2 EN NR.4 - EIK - 5 1935 18

006 HSNR.6 LANGS BRINKEN - EIK - 2 1940 18

012 HSNR. 12 LANGS DE STRAAT - EIK - 3 1940 18

014 NAAST HSNR.14 KASTANJE 1 1950 18

NIJMATEN

002 BIJ HSNR.2 ROBINIA 1 1930 18

WESTERHOFSTEEGJE

001 HOEK HSNR.1 - EIK - 1 1930 18

 

 

NIEUWE KRIM

NIEUWE KRIM

013 VOOR HSNR. 13 KASTANJE 1 1950 15

017 VOOR HSNR. 17 KASTANJE 1 1940 18

 

 

NOORDSLEEN

BINNENWEG

002 HSNR.2 BIJ DE STRAAT - EIK - 1 1910 18

002A HSNR.2 KASTANJE 1 1945 18

007 HSNR.7 LANGS EMMERSTRAAT - EIK - 1 1920 18

008 HSNR.8 ACHTER SCHUUR - EIK - 1 1920 18

BOERHOORNSTRAAT

001 NAAST HSNR.1 - EIK - 9 1950 18

002 NAAST HSNR.2 - EIK - 4 1940 18

DORPSSTRAAT

002 HSNR.2 HOEK MIDDELESWEG KASTANJE 1 1950 24

005 HSNR.5 LANGS P-PLAATS - BEUK - 5 1930 24

005A W-ZIJDE HSNR.5 - EIK - 4 1900 24

007 HSNR.1 IN GRASVELD - EIK - 1 1880 24

008 HSNR.8 LANGS DE STRAAT KASTANJE 1 1930 18

008A W-ZIJDE VAN HSNR.8 OM WEI - EIK - 16 1930 24

011 HSNR.11 ACHTER SCHUUR - EIK - 7 1935 24

017 HSNR.17 LANGS DE STRAAT - EIK - 1 1925 24

017A HSNR.17 LANGS DE STRAAT - BEUK - 1 1925 24

017B ACHTER HSNR.17 KASTANJE 1 1940 18

017C ACHTER HSNR.17 - EIK - 2 1935 18

018 OM HSNR.18 - EIK - 16 1930 24

022 HSNR.22 LANGS STRAAT - EIK - 2 1910 24

022A W-ZIJDE HSNR.22 - EIK - 3 1920 24

024 HSNR.24 RAND AKKERLAND - EIK - 1 1920 24

027 ROND HSNR.27 IN WEILAND - EIK - 6 1925 24

EMMERSTRAAT

016 HSNR.16 KASTANJE 1 1940 18

018 HSNR.18 KASTANJE 1 1940 18

MARKEWEG

001 HSNR.1 - EIK - 2 1945 18

003 HSNR.3 - EIK - 1 1870 18

014 NAAST HSNR.14 - BEUK - 1 1920 18

019 NAAST HSNR.19 - LINDE 2 1880 06

ODOORNERSTRAAT

001 HSNR.1 LANGS STRAAT - LINDE 1 1935 24

002 HSNR.2 - LINDE 1 1945 18

003 ACHTER HSNR.3 - LINDE 1 1940 24

003A ACHTER HSNR.3 - EIK - 1 1935 24

004 HSNR.4 NAAST INRIT KASTANJE 1 1935 24

004A HSNR.4 - EIK - 1 1940 18

WATERKAMPENWEG

0010 HOUTWAL HSNR.10 - EIK - 6 1950 18

002A HSNR.2A NAAST OPRIT SPAR 1 1950 24

008 VOOR HSNR.8 - EIK - 4 1950 18

ZWEELOERSTRAAT

001 HSNR.1 LANGS MIDDELESWEG - EIK - 5 1940 24

003 HSNR.3 IN WEILAND - EIK - 1 1900 24

004 HSNR.4 VOOR HSNR.6 - EIK - 1 1940 18

015 NAAST HSNR.15 - LINDE 1 1930 18

 

 

OOSTERHESSELEN

BURGEMEESTER DE KOCKSTR.

004 TUSSEN HSNR.4 EN 8 KASTANJE 1 1930 24

008 VOOR HSNR.8 BRINK - EIK - 46 1925 24

009 HSNR.9 LANGS DE WEG - LINDE 2 1940 24

011 HSNR.11 LANGS DE WEG - LINDE 1 1940 24

012 WEERZIJDE OPRIT NR.12 - EIK - 16 1930 24

0122 VOOR NR.12 BRINK - EIK - 18 1920 25

013 ACHTER HSNR.13 - EIK - 2 1940 18

013A VOOR HSNR.13 LANGS DE WEG - LINDE 1 1940 24

014 BOMEN IN RIJ LANGS OPRIT - EIK - 2 1935 24

014A Z-ZIJDE HSNR. 14 - LINDE 1 1850 06

015 NAAST NR.15 GROEP IN WEI - EIK - 12 1945 24

015A ACHTER NR.13 OVER DE WEG - LINDE 1 1920 24

016 VOOR NR.16 SINGEL ROND - EIK - 19 1890 24

016A N-W-ZIJDE VAN HSNR.16 - EIK - 20 1910 24

020 RABOBANK NR.20 BIJ OPRIT KASTANJE 2 1940 18

022 ACHTER HSNR.22 ZO-ZIJDE - EIK - 2 1930 24

023 BEIDE ZIJDE INRIT NR.23 - EIK - 23 1930 24

023A WEERZIJDE NR.23 IN WEILND - EIK - 27 1930 24

025 VOOR HSNR.25 - LINDE 2 1850 06

025A HSNR.25 LANGS OPRIT - EIK - 1 1930 24

031 HSNR.31 LANGS OPRIT KASTANJE 1 1950 24

031A HSNR.31 LANGS OPRIT - BEUK - 1 1945 18

036 ACHTER HSNR.36 - EIK - 1 1945 18

039 NAAST NR.39 BIJ EDVEENSEW - LINDE 2 1910 12

039A ACHTER SCHUUR BIJ DE WEG - EIK - 1 1945 18

041 HSNR.41 LANGS DE STRAAT - EIK - 19 1920 24

041A ACHTER NR43 AAN EDVEENSEW - EIK - 3 1910 24

042 NAAST SCHUUR HSNR. 42 - EIK - 15 1920 24

044 HSNR. 44 NAAST OPRIT - EIK - 1 1890 24

044A WELAND ACHTER HSNR.44 - EIK - 13 1910 24

044B MIDDENWEILAND ACHTER NR44 - EIK - 1 1880 24

045 VOOR HSNR.45 LANGS STRAAT - EIK - 1 1925 24

047 SCHUIN VOOR NR.47 BIJ WEG - BEUK - 2 1920 25

047A ACHTER NR.47 BIJ STALLEN - EIK - 7 1935 24

049 VOOR HET HUIS KASTANJE 1 1945 18

062 NAAST HSNR 62 - LINDE - 1 1930 18

070 NAAST HSNR. 70 - EIK - 1 1950 24

091 VOOR HSNR. 91 KASTANJE 1 1940 24

099 NAAST HSNR. 99 - BEUK - 4 1950 18

103 VOOR HSNR. 103 - EIK - 1 1950 18

105 VOOR HSNR. 105 - EIK - 3 1950 18

O26 BIJ DE KERK LANGS DE WEG - BEUK - 6 1935 24

BEATRIXLAAN

077 HSNR.77 HOEK WITTE ZAND KASTANJE 1 1940 24

GESERWEG

003 O-ZIJDE NR.3 LANGS WEG - LINDE 1 1940 24

003A O-ZIJDE NR.3 IN GRAS TAXUS 1 1920 12

003B ACHTERZIJDE NR3 LANGS WEG - EIK - 3 1930 24

003C NR.3 O-ZIJDE HOEK TUIN - EIK - 6 1920 24

006 HSNR.6 BIJ INGANG SCHUUR - EIK - 1 1940 24

008 HSNR.8 BIJ DE WEG - BEUK - 1 1920 24

KLENCKERWEG

001 VOOR HSNR. 1 - EIK - 18 1920 24

004 VOOR HSNR.4 LANGS DE WEG - BEUK - 3 1940 18

004A ACHTER HSNR.4 HOEK TUIN - EIK - 1 1890 24

MIDDENDORP

002 O-ZIJDE HSNR.2 - EIK - 7 1910 24

002A OP DE HOEK VAN HSNR.2 - LINDE 1 1920 24

002B RIJ LANGS DE WEG NAAR NR2 - EIK - 7 1850 24

006 VOORZIJDE HSNR.6 - EIK - 1 1880 18

008 HSNR.8 BOOM O-ZIJDE - BEUK - 1 1890 24

008A HSNR.8 BOOM W-ZIJDE - BEUK - 1 1890 24

REEP

002 ACHTER HSNR 2 HOUTWAL - EIK - 2 1910 24

004 ACHTER HSNR 4 HOUTWAL - EIK - 4 1910 24

008 ACHTER HSNR 8 HOUTWAL - EIK - 3 1910 24

010 ACHTER HSNR 10 HOUTWAL - EIK - 2 1910 24

012A ACHTER HSNR 12 HOUTWAL - EIK - 8 1910 24

012B ZIJKANT HSNR 12 HOUTWAL - EIK - 9 1910 24

WEESBOOM

004 ACHTER HSNR 4 HOUTWAL - EIK - 4 1910 24

006 ACHTER HSNR 6 HOUTWAL - EIK - 2 1910 24

WITTE ZAND

011 HSNR.11 HOEK HOFAKKERS KASTANJE 1 1950 18

016A NAAST HSNR.16A - BEUK - 1 1910 24

016B NAAST HSNR.16A - EIK - 1 1910 24

 

 

SCHOONOORD

BRUGSTRAAT

002 ACHTER HSNR.2 - BEUK - 1 1920 18

HAZEKAMPSTRAAT

044 NAAST HSNR.44 - EIK - 1 1945 18

KLINKENSTRAAT

004 ACHTER NR.4 LANGS MOLENST - EIK - 2 1890 24

006 ACHTER NR.6 LANGS MOLENST - EIK - 1 1920 18

010 ACHTER NR10 LANGS MOLENST - EIK - 1 1890 24

012 ACHTER NR12 LANGS MOLENST - EIK - 1 1890 24

MOLENSTRAAT

021 VOOR HSNR.21 - EIK - 2 1890 24

022 VOOR HSNR.22 - EIK - 3 1890 25

SLENERWEG

003 ACHTER HSNR.3 - LINDE 1 1850 25

005 HSNR.5 AAN STRAAT - BEUK - 2 1880 24

010 VOOR HSNR.10 - LINDE 2 1930 06

018 HSNR.18 NAAST OPRIT - ES - 1 1935 18

018A HSNR.18 NAAST OPRIT - LINDE 1 1935 18

020 HSNR.20 LANGS FIETSPAD - EIK - 3 1930 18

020A HSNR.20 NAAST HSNR.2 KASTANJE 1 1940 18

022 HSNR.22 LANGS FIETSPAD - EIK - 3 1930 24

028 HSNR.28 LANGS FIETSPAD - EIK - 1 1930 18

030 HSNR.30 LANGS FIETSPAD - EIK - 2 1930 24

032 HSRN.32 LANGS FIETSPAD - EIK - 1 1930 24

063 HSNR.63 - LINDE 2 1935 06

TRAMSTRAAT

022 NAAST HSNR.22 ESDOORN 1 1940 18

031 HSNR.31 BIJ FIETSPAD ESDOORN 1 1940 18

051 HSNR.51 NAAST OPRIT - BEUK - 1 1940 18

058 NAAST HSNR.58 - BEUK - 1 1945 24

058A NAAST HSNR.58 - EIK - 2 1950 24

073 P-PLAATS NR.73 NAAST NR75 - EIK - 1 1870 24

075 HSNR.75 NAAST OPRIT - EIK - 4 1925 24

077 HSNR.77 KERK BIJ FIETSPAD - EIK - 1 1930 18

 

 

SLEEN

BANNERSCHULTESTRAAT

001 HSNR.1 BIJ TRANSFORMATORH - BEUK - 1 1925 24

027 VOOR HSNR.27 KASTANJE 1 1940 18

027A VOOR HSNR.27 - LINDE 1 1940 24

034 VOOR HSNR.34 - BEUK - 3 1930 24

BRINK

006 HSNR.6 LANGS DE STRAAT - LINDE 2 1930 24

009 HSNR.9 LANGS DE STRAAT - LINDE 2 1920 06

014 HSNR.14 LANGS BANNERSCHUL - LINDE 1 1930 24

019 ACHTER HSNR.19 - EIK - 1 1930 18

KERA W-O-ZIJDE KERK KASTANJE 3 1935 24

KERB O-ZIJDE KERK - EIK - 1 1935 18

KERC Z-ZIJDE KERK - LINDE 1 1930 24

KERK OM KERK N-O-ZIJDE ESDOORN 8 1925 24

BROEKVELDSTRAAT

009 OM HSNR.9 - LINDE 2 1945 18

013 HSNR.13 LANGS DE STRAAT - EIK - 2 1910 24

015 HSNR.15 LANGS DE STRAAT - EIK - 2 1910 24

017 HSNR.17 LANGS DE STRAAT - EIK - 2 1910 24

023 HSNR.23 LANGS DE STRAAT - EIK - 1 1910 18

027 NAAST HSNR.27 - EIK - 1 1910 24

033 NAAST HSNR.33 - EIK - 1 1910 24

DE KOEPEN

001 OP P-PLAATS HSNR.1 - BEUK - 2 1920 18

004 NAAST HSNR.4 - LINDE 3 1930 24

013 ACHTER HSNR.13 LANGS WEI - EIK - 5 1935 18

015 HSNR.15 KASTANJE 1 1935 18

GRONINGERWEG

01A IN WEIDE NAAST HSNR.1A - EIK - 2 1920 24

002 NW-ZIJDE HSNR.2 - EIK - 3 1935 18

HEIRWEG

001 NAAST HSNR.1 - EIK - 1 1890 24

003 NAAST HSNR.3 - EIK - 2 1920 24

012 NAAST HSNR.12 ESDOORN 1 1945 18

012A ACHTER HSNR.12 - LINDE 1 1925 24

036 GROEPJE BIJ HSNR.36 - BEUK - 11 1950 24

036A NR.36 ACHTER BIBLIOTHEEK - BEUK - 2 1930 24

LOTTINGSTRAAT

009 ACHTER HSNR.9 - EIK - 2 1950 18

MOTTENKAMPSTEEG

004 HSNR.4 VOORZIJDE - LINDE 2 1870 24

MENSO ALTINGSTRAAT

004 ACHTER HSNR.4 - LINDE 1 1890 06

006 HSNR.6 - LINDE 1 1950 24

009 LANGS HSNR.9 - LINDE 3 1940 24

013 ACHTER HSNR.13 - EIK 1 1920 24

015 NAAST/ACHTER HSNR.15 - EIK - 3 1930 18

017 HSNR.17 LANGS DE STRAAT - EIK - 3 1940 18

017A BRINKJE ACHTER HSNR.17 - EIK - 22 1930 24

021 HSNR.21 GROEP OP GRASVELD - EIK - 16 1920 24

POLWEG

003 HSNR.3 LANGS GRONINGERWEG - EIK - 8 1930 24

005 HSNR.5 - EIK - 1 1930 24

006 W-ZIJDE HSNR.6 IN WEILAND - LINDE 3 1930 24

006A HSNR.6 BIJ NR.4 - EIK - 4 1925 18

SCHAAPSTREEK

004A HSNR,4A NAAST INRIT KASTANJE 1 1945 18

004B ACHTER HSNR.4A - EIK - 1 1945 18

005 HSNR.5 WEERZIJDE INRIT - LINDE 5 1950 24

030 HSNR.30 BIJ OPRIT - LINDE 1 1945 24

032 NAAST HSNR 32 BIJ OPRIT KASTANJE 1 1945 18

034 HSNR34 KASTANJE 1 1930 15

042 HSNR.42 - EIK - 1 1935 18

VELDAKKERS

028 HSNR.28 LANGS VOETPAD - LINDE 1 1940 18

ZUIDENVELDSTRAAT

027 HSNR.27 LANGS BANNERSCHUL KASTANJE 2 1940 18

 

 

STEENWIJKSMOER

HOOFDSTRAAT

046 NAAST HSNR. 46 - EIK - 2 1920 24

062 IN WEILND BIJ SCHUUR NR62 - EIK - 1 1890 24

064 TUSSEN HSNR. 64 EN 66 - EIK - 3 1910 18

065 NAAST HSNR.65 - EIK - 1 1920 18

066 VOOR EN NAAST HSNR.66 - EIK - 1 1910 18

085 OM HSNR.85 - EIK - 12 1900 24

092 HSNR.92 NAAST INRIT - EIK - 1 1830 18

093 BIJ HSNR.93 - EIK - 3 1910 24

093A OM HSNR.93A - EIK - 3 1910 24

095 OM HSNR 95 - EIK - 7 1920 24

101 HSNR.101 - LINDE 1 1930 24

102 HSNR.102 WEERZIJDE - EIK - 7 1930 24

103 BIJ HSNR.103 - EIK - 3 1920 24

109 OM HSNR.109 - EIK - 5 1930 24

111 NAAST HSNR.111 - EIK - 1 1930 24

 

 

WACHTUM

MIDDENDORP

010 VOOR HSNR.10 KASTANJE 2 1945 24

015 HSNR.15 NAAST INRIT - EIK - 1 1940 24

016 TUSSEN HSNR.16 EN 18 KASTANJE 1 1945 18

019 HSNR.19 RIJ LANGS DE WEG - BEUK - 4 1930 24

019A HSNR.19 RIJ LANGS DE WEG KASTANJE 6 1950 24

019B RIJ LANGS HSNR.15 - EIK - 14 1945 24

021 VOOR HSNR.21 - LINDE 1 1920 25

023 HSNR.23 NAAST INRIT - BEUK - 1 1950 18

025 OM HSNR. 25 KASTANJE 6 1935 24

027 HSNR.27 OP HOEK NOORDENVW - LINDE 1 1940 24

027A HSNR.27 LANGS NOORDENV.W. - EIK - 2 1900 24

NOORDENVELDSEWEG

001 VOOR HSNR.1 - EIK - 2 1950 18

003 BIJ VOORDEEL HSNR.3 KASTANJE 2 1920 18

003A OM WEILAND NAAST HSNR.3 - EIK - 23 1940 24

005 VOOR NR.5,DE 6 OUDSTE BMN - EIK - 6 1930 24

014 NAAST HSNR. 14 - EIK - 4 1945 24

DE OLDE HOEK

009 VOOR EN NAAST HSNR.9 KASTANJE 2 1945 24

OOSTEREIND

002 VOOR HSNR.2 LANG DE WEG KASTANJE 2 1955 24

005 3 LANGS SCHUUR 1 VOOR NR5 - EIK - 4 1910 24

008 VOOR HSNR.8 LANGS DE WEG KASTANJE 3 1940 24

010 VOOR HSNR.10 LANGS DE WEG - EIK - 1 1940 18

020 VOOR HSNR.20 LANGS DE WEG - EIK - 1 1910 24

022 LANGS SCUUR VAN HSNR.22 - EIK - 4 1940 18

024 IN WEILAND.ACHTER NR.26 - EIK - 1 1910 18

024A IN WEILAND ACHTER NR.26 - LINDE 1 1935 24

030 NAAST HSNR.30 KASTANJE 1 1940 15

0?? ACHTER NR.2 IN WEILAND TAXUS 1 1880 09

WESTEREIND

008 HSNR.8 LANGS RIETWEG - EIK - 1 1940 24

010 ACHTER HSNR. 10 KASTANJE 1 1935 09

016 HSNR. 16 LANGS DE WEG - LINDE 2 1945 24

 

 

WEZUPERBRUG

ORANJEKANAAL

012 ZZ HSNR.12 BIJ SCHUURTJE - EIK - 2 1910 18

013 ZZ HSNR.13 - LINDE 1 1920 24

016 NZ HSNR.16 - EIK - 1 1925 24

 

 

WEZUP

BRINKSTRAAT

001 HSNR.1 - EIK - 1 1930 24

005 BIJ WOONGEDEELTE HSNR.5 - LINDE 1 1940 06

005A WEERZIJDE GARAGE HSNR.5 - EIK - 2 1880 24

008 OM HSNR.8 - EIK - 7 1930 24

010 OM HSNR.10 - EIK - 11 1900 25

VEENDIJK

003 HSNR.3 NAAST OPRIT - EIK - 1 1950 18

007 HSNR.7 - EIK - 1 1930 18

WESTEINDE

007 HSNR.7 OM DE TUIN - EIK - 9 1910 24

008 NR.8 TUSSEN NR.6 EN 2 - EIK - 8 1910 24

009 HSNR.9 NAAST SCHUUR - EIK - 1 1935 24

010 HSNR.10 OM SCHUUR EN HUIS - EIK - 13 1920 24

012 VOORKANT HSNR12 - EIK - 2 1920 24

018 W-ZIJDE HSNR.18 - EIK - 11 1920 25

020 HSNR.20 KASTANJE 2 1940 06

022 OM HSNR.22 - EIK - 11 1920 24

WEZUPERSTRAAT

002 HSNR.2 LANGS STRAAT KASTANJE 1 1935 24

003 HSNR.3 NAAST SCHUUR - EIK - 1 1920 24

004 ACHTER HSNR.4 LANGS REE - EIK - 19 1920 24

005 HSNR.5 - EIK - 1 1945 24

008 ACHTER HSNR.8 - EIK - 6 1890 24

009 HSNR.9 LAMGS OPRIT - EIK - 1 1935 25

009A ACHTER HSNR.9 IN WEILAND - EIK - 2 1920 24

010 VOOR HSNR.10 - BEUK - 2 1950 24

010A ACHTER HSNR.10 - EIK - 1 1890 24

011 HSNR.11 VOOR DE SCHUREN - LINDE 1 1920 24

017 HSNR.17 LANGS OPRIT - EIK - 2 1925 24

 

 

ZWEELOO

ESWEGJE

004 HSNR.4 ESDOORN 1 1950 15

HOOFDSTRAAT

006 HSNR.6 BIJ DE SCHUUR - EIK - 1 1850 18

008 HSNR.8 BIJ STRAAT - EIK - 4 1925 18

010 VOOR HSNR.10 - EIK - 1 1910 18

015 HSNR.15 BIJ EEN TUSSENPAD - EIK - 2 1920 18

019 HSNR.19 LANGS DE STRAAT KASTANJE 1 1890 18

019A HSNR.19 LANGS DE STRAAT - ES - 1 1940 18

024 HSNR.24 WEERZIJDE OPRIT KASTANJE 2 1940 24

024A HSNR.24 OP GRASVELD - BEUK - 1 1930 24

024B HSNR.24 LANGS DE WEG - ES - 1 1920 18

026 ACHTER HSNR.26A - EIK - 1 1940 18

KLOOSTERDWARSWEG

033 NAAST HSNR.31 - LINDE 7 1945 18

KLOOSTER

009 HSNR.9 NAAST OPRIT NR.11 - BEUK - 1 1930 18

012 HSNR.12 - LINDE - 1 1930 18

015 HSNR.15 NAAST OPRIT - EIK - 1 1930 18

017 HSNR.17 LANGS DE STRAAT - EIK - 6 1910 24

023 ACHTER HSNR.23 - BEUK - 1 1890 18

025 HSNR.25 NAAST OPRIT KASTANJE 1 1945 18

KRUISSTRAAT

001 HSNR.1 HOEK HOOFDSTRAAT - LINDE 1 1910 18

004 HSNR.4 LANGS STRAAT - LINDE 2 1920 24

004A HSNR.4 LANGS STRAAT - EIK - 1 1910 24

007 NAAST HSNR.7 - LINDE 2 1920 24

008 HSNR.8 KERKZIJDE - EIK - 3 1880 24

011 ACHTER HSNR.11 - EIK - 1 1930 18

011A HSNR.11 LANGS DE STRAAT KASTANJE 2 1940 18

017 HSNR.17 LANGS DE STRAAT - EIK - 1 1830 18

021 HSNR.21 BIJ SCHUUR - LINDE 2 1935 18

021A HSNR.21 WEI LANGS OPRIT - EIK - 3 1930 18

027 HSNR.27 BIJ OPRIT - EIK - 1 1890 18

027A ACHTER NR.27 IN WEILAND - EIK - 7 1880 24

MARKTSTRAAT

001A HSNR.1A - EIK - 6 1910 24

001B ACHTER HSNR.1B - LINDE 1 1830 06

002 TUIN HSNR.2 - BEUK - 1 1930 24

002A TUIN HSNR.2 KASTANJE 5 1945 24

002B TUIN HSNR.2 PLATAAN 2 1940 24

002C TUIN HSNR.2 - AM.EIK 1 1930 24

WHEEMPAD

002 HSNR.2 KASTANJE 1 1930 18

 

 

ZWINDEREN

BRINKWEG

004 OM HSNR.4 BRINK - EIK - 26 1890 24

007 RAND AKKER TUSSEN NR.5-7 - EIK - 5 1920 24

008 HSNR.8 NAAST OPRIT - EIK - 1 1900 24

009 RAND AKKER WEERZIJDE NR.9 - EIK - 3 1930 24

ESWEG

OO2 ACHTER IN WEILAND NR.2 - EIK - 2 1900 24

OO6 VOOR KOP HSNR.6 - EIK - 5 1930 18

MARKEWEG

001 NO-ZIJDE HSNR.1 BRINK - EIK - 29 1950 24

007 NR.7 ACHTER IN WEILAND - EIK - 1 1935 24

008 ACHTER IN WEILND NR.8 - EIK - 6 1945 24

009 ZW-ZIJDE HSNR.9 - EIK - 1 1935 24

012 HSNR.12 LANGS STERRENBOSW - EIK - 2 1935 24

014 ACHTER HSNR. 14 - EIK - 1 1850 24

014A O-ZIJDE HSNR.14 - EIK - 7 1910 24

TOLDIJK

002 ACHTER HSNR.2 - EIK - 3 1934 18

VERL. HOOGEVEENSCHE VAART

037 HSNR.37 - LINDE 2 1920 24

041 HSNR.41 KASTANJE 2 1935 24

041A HSNR.41 LANGS OPRIT - AM.EIK 4 1940 24

041B ACHTER SCHUUR HSNR.41 - EIK - 6 1940 24

055 HSNR.55 HOEK TOLDIJK - LINDE 1 1930 24

055A NR.55 RIJ LANGS NR.57 - EIK - 4 1925 24

080 VOOR HSNR.80 EN OM WEILND - EIK - 15 1920 24

090 HSNR.90 ACHTER SCHUUR - EIK - 9 1930 24

094 HSNR.94 LANGS BOSRAND-WEG - EIK - 8 1920 24

096 HSNR.96 - BEUK - 3 1920 25

096A HSNR.96 BIJ HOOFDINGANG TREURBEUK 1 1940 18

096B HSNR.96 BIJ HOOFDINGANG - LINDE 1 1940 24

096C HSNR.96 BIJ HOOFDINGANG - AM.EIK 1 1940 24

098 HSNR.98 LANGS STRAAT - LINDE 7 1935 24