Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Coevorden

Verordening stimuleringslening karakteristieke objecten Coevorden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCoevorden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening stimuleringslening karakteristieke objecten Coevorden
CiteertitelVerordening stimuleringslening karakteristieke objecten Coevorden
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpRuimtelijke ordening en milieu
Externe bijlageToelichting Verordening stimuleringsregeling karakteristieke objecten Coevorden

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet artikel 147
 2. Gemeentewet artikel 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-07-2016nieuwe regeling

12-07-2016

Elektronisch gemeenteblad 20-07-2016

2016/1312

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening stimuleringslening karakteristieke objecten Coevorden

Nr. 2016/1312

De raad van de gemeente Coevorden;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Coevorden, bijlagenr. 1312;

overwegende, dat het college in haar gemeente karakteristieke objecten heeft aangewezen en de instandhouding van die objecten wil bevorderen,

gelet op artikel 147 juncto artikel 149 Gemeentewet,

besluit:

vast te stellen de navolgende verordening: “Verordening stimuleringslening karakteristieke objecten Coevorden.”

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Coevorden;

 • b.

  eigenaar: degene die het recht van eigendom of een zakelijk recht op de onroerende zaak heeft;

 • c.

  stimuleringslening: een laagrentende lening vanuit de gemeenterekening bij de stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten;

 • d.

  karakteristiek object: een object opgenomen in bijlage 1 bij het bestemmingsplan ‘Karakteristieke objecten’ van de gemeente Coevorden.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Het college kan een stimuleringslening toekennen voor het onderhoud, het herstel of de restauratie van een karakteristiek object.

Artikel 3 Criteria

De stimuleringslening wordt slechts toegekend, indien:

 • a.

  de uitvoering van de werkzaamheden gebeurt door een vakman;

 • b.

  op het moment van de aanvraag van de stimuleringslening nog niet met de werkzaamheden is begonnen;

 • c.

  de stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten heeft geoordeeld dat de kredietwaardigheid van de aanvrager de verlening toelaat.

Artikel 4 Werkzaamheden

De stimuleringslening wordt slechts verstrekt voor ontwerpkosten en voor de kosten van werkzaamheden aan:

 • a.

  fundering;

 • b.

  gevel;

 • c.

  metselwerk;

 • d.

  timmerwerk;

 • e.

  betonwerk;

 • f.

  natuursteen;

 • g.

  voegwerk;

 • h.

  stucwerk;

 • i.

  beeldhouwwerk;

 • j.

  kozijn;

 • k.

  portaal;

 • l.

  trap;

 • m.

  gevel- en dakornament;

 • n.

  geveldecoratie (beschilderingen en tegeltableaus);

 • o.

  glas, glas in lood, gebrandschilderd glas;

 • p.

  goot en gootbekleding;

 • q.

  zink-, lood- en koperwerk;

 • r.

  hemelwaterafvoer;

 • s.

  dakbedekking;

 • t.

  windveer;

 • u.

  erker;

 • v.

  schoorsteen en toebehoren;

 • w.

  ankers en steunen;

 • x.

  windwijzer;

 • y.

  verlichting;

 • z.

  de dragende delen in het interieur;

 • aa.

  karakteristieke en waardevolle onderdelen van het interieur.

Artikel 5 Aanvrager

 • 1.

  De stimuleringslening wordt verstrekt aan de eigenaar van het karakteristiek object.

 • 2.

  De stimuleringslening wordt niet verstrekt aan publiekrechtelijke rechtspersonen.

Artikel 6 Aanvraag

De aanvraag van een stimuleringslening gaat vergezeld van:

 • 1.

  een plan van aanpak waarin tenminste is vermeld:

  • a.

   de planning;

  • b.

   de persoon of de onderneming die de werkzaamheden gaat uitvoeren;

  • c.

   de wijze van uitvoering en het materiaalgebruik;

  • d.

   een gespecificeerde begroting.

 • 2.

  een bewijs van eigendom;

 • 3.

  een foto waarop aangegeven wordt waar de werkzaamheden plaatsvinden.

Artikel 7 Leningsbedrag

 • 1.

  De stimuleringslening bedraagt ten minste € 2.500 en maximaal € 20.000.

 • 2.

  Een stimuleringslening wordt maximaal een maal per twee kalenderjaren voor hetzelfde object verleend.

Artikel 8 Verlening

 • 1.

  Het college beslist binnen acht weken op de aanvraag.

 • 2.

  Het college kan de in lid 1 genoemde termijn eenmaal met acht weken verlengen.

 • 3.

  Het college kan voorschriften en voorwaarden verbinden aan de stimuleringslening.

Artikel 9 Gereedmelding

 • 1.

  De aanvrager meldt het project gereed bij het college binnen 12 maanden na verlening van de stimuleringslening.

 • 2.

  Het college kan op aanvraag de in het eerste lid genoemde termijn met maximaal één jaar verlengen.

 • 3.

  Bij gereedmelding worden in ieder geval de volgende stukken overgelegd:

  • a.

   een specificatie van de werkelijk gemaakte kosten;

  • b.

   alle betalingsbewijzen of een accountantsverklaring met betrekking tot die kosten;

  • c.

   foto’s van de uitgevoerde werkzaamheden;

  • d.

   een declaratieformulier.

Artikel 10 Vaststelling

 • 1.

  Het college stelt het leningsbedrag na uitvoering en gereedmelding vast op grond van de gemaakte kosten als bedoeld in artikel 4.

 • 2.

  Het college stelt de lening vast na controle en goedkeuring van de uitgevoerde werkzaamheden.

 • 3.

  Het college kan de lening lager vaststellen dan het bedrag uit de voorlopige beschikking indien de aanvrager het bij of krachtens deze verordening gestelde niet of niet geheel heeft nageleefd.

 • 4.

  Het vastgestelde bedrag van de stimuleringslening bedraagt niet meer dan het verleende bedrag van de stimuleringslening.

Artikel 11 Intrekking

 • 1.

  Het college kan een beschikking tot verlening of vaststelling geheel of gedeeltelijk intrekken indien:

  • a.

   niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorwaarden;

  • b.

   de lening is verleend of vastgesteld op grond van onjuiste gegevens.

 • 2.

  Het college trekt de beschikking in ieder geval in indien de aanvrager meldt dat de uitvoering van de werkzaamheden niet plaatsvinden.

Artikel 12 Afwijkingen

 • 1.

  Zonder ontheffing van het college mag niet worden afgeweken van het plan of de werkzaamheden waarvoor de stimuleringslening is verleend.

 • 2.

  De ontheffing zoals bedoeld in lid 1 wordt uitsluitend verleend indien duidelijk wordt aangetoond dat de afwijking gerechtvaardigd is en wordt alleen in bijzondere gevallen verleend.

Artikel 13 Plafonds

Het college kan jaarlijks een plafond als bedoeld in artikel 4:25 Awb vaststellen voor de verlening van de leningen krachtens deze verordening.

Artikel 14 Evaluatie

Deze werking van deze verordening wordt binnen drie jaar na inwerkingtreding door het college geëvalueerd.

Artikel 15 Nadere regelgeving

Het college kan ter uitvoering van deze verordening nadere regels stellen.

Artikel 16 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening stimuleringslening karakteristieke objecten Coevorden.

Artikel 17 Intrekking

De Verordening Leningen Stedelijke Vernieuwing Coevorden 2006 wordt ingetrokken.

Artikel 18 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking.

Artikel 19 Overgangsbepaling

De Verordening Leningen Stedelijke Vernieuwing Coevorden 2006 blijft van toepassing op besluiten die bij of krachtens deze verordening zijn genomen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van

12 juli 2016.

De raad voornoemd,

, voorzitter.

, griffier.