Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Coevorden

Reglement Arbo-commissie Coevorden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCoevorden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement Arbo-commissie Coevorden
CiteertitelReglement Arbo-commissie Coevorden
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpAlgemeen bestuur en organisatie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Arbeidsomstandighedenwet
 2. Organisatiebesluit gemeente Coevorden artikel 13

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-07-2016nieuwe regeling

19-07-2016

Elektronisch Gemeenteblad 27 juli 2016

nvt

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement Arbo-commissie

Burgemeester en wethouders van Coevorden;

 

Gelezen het voorstel d.d. 12 juli 2016 van de afdeling Bedrijfsvoering, team Advies & Middelen;

 

gelet op de Arbeidsomstandighedenwet en artikel 13 van het Organisatiebesluit gemeente Coevorden 2016;

 

overwegende dat met de ondernemingsraad op 20 mei 2016 overeenstemming is bereikt over de instelling van een Arbo-commissie;

 

b e s l u i t e n

 

vast te stellen het volgende Reglement Arbo-commissie Coevorden.

 

Artikel 1 Algemene doelstelling

De algemeen directeur, de concernmanagers en de unitmanager zijn integraal verantwoordelijk voor de zorg voor de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de medewerkers van de gemeente. De Arbo-commissie heeft een signalerende, stimulerende en motiverende rol binnen gemeente Coevorden en brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan de algemeen directeur en de Ondernemingsraad (OR).

Artikel 2 Instelling en taken Arbo-commissie

 • 1.

  De Arbo-commissie is een adviesorgaan aan de algemeen directeur voor alle Arbo-aangelegenheden.

 • 2.

  De Arbo-commissie heeft tot taak:

  • a.

   de algemeen directeur en de OR te adviseren over het Arbobeleid, de risico-inventarisaties, plannen van aanpak etc., rekening houdend met de bepalingen uit de Wet op de Ondernemingsraden en de Arbeidsomstandighedenwet.

  • b.

   het indienen van voorstellen over het Arbo- en ziekteverzuimbeleid in de ruimste zin van het woord;

  • c.

   het toezien op de uitvoering en de coördinatie van het Arbobeleid binnen het kader van de regelgeving/beleid en de door de algemeen directeur gestelde randvoorwaarden;

  • d.

   het opstellen van tussentijdse rapportages aan de algemeen directeur over Arbo-aangelegenheden en

  • e.

   het voorlichten van het personeel en het management.

 • 3.

  De Arbo-commissie wijst uit haar midden een voorzitter aan.

 • 4.

  De voorzitter van de Arbo-commissie is het eerste aanspreekpunt voor het personeel en het management. Hij stelt Arbo-aangelegenheden in de ruimste zin van het woord aan de orde bij het management.

Artikel 3 Samenstelling

 • 1.

  De Arbo-commissie kan bestaan uit:

  • a.

   De Arbo-coördinator;

  • b.

   Een adviseur P&O;

  • c.

   Een lid namens de OR;

  • d.

   Een facilitair medewerker van het team Advies & Services;

  • e.

   Een medewerker buitendienst van de teams Openbare Ruimte Noord en Zuid;

  • f.

   Een medewerker vastgoed (sporthallen en overige gemeentelijke gebouwen) van het team Vastgoed & Infrastructuur.

 • 2.

  Ieder lid van de Arbo-commissie wordt belast met de uitvoering van een aantal actiepunten uit het Arbo-jaarplan waarmee hij uit hoofde van zijn functie te maken krijgt.

 • 3.

  De taken zijn in principe als volgt verdeeld:

 • a.

  de voorzitter is het aanspreekpunt voor de algemeen directeur bij de uitvoering van de activiteiten voortvloeiende uit de planning en controlcyclus;

 • b.

  de Arbo-coördinator voert het secretariaat en coördineert de werkzaamheden die uit de Arbo-commissie voortvloeien;

 • c.

  de afgevaardigde van het team Advies & Services en Infrastructuur & Vastgoed is het aanspreekpunt voor de gebouwtechnische aspecten die tijdens het overleg aan de orde komen.

 • d.

  de afgevaardigde van de teams Openbare Ruimte Noord en Zuid is het aanspreekpunt voor de arbo-aangelegenheden van de twee gemeentewerven;

 • e.

  de afgevaardigde van het team Vastgoed & Infrastructuur is het aanspreekpunt voor de sporthallen en overige gemeentelijke gebouwen;

 • f.

  het lid van de Ondernemingsraad behartigt de algemene welzijnsbelangen van de medewerkers van gemeente Coevorden.

Artikel 4 Benoeming Arbo-commissie

 • 1.

  De algemeen directeur benoemt, met uitzondering van de vertegenwoordiger van de OR, de leden van de Arbo-commissie.

 • 2.

  De Ondernemingsraad benoemd een lid en een plaatsvervangend lid uit hun midden.

 • 3.

  De werkzaamheden vangen aan op het moment dat een medewerker is benoemd.

 • 4.

  Het lidmaatschap van de Arbo-commissie eindigt indien:

  • a.

   het dienstverband van de medewerker/ het lid wordt beëindigd;

  • b.

   de medewerker een andere functie binnen gemeente Coevorden gaat bekleden;

  • c.

   de algemeen directeur hier op verzoek van de medewerker / het lid mee instemt.

 • 5.

  De algemeen directeur kan op voordracht van de Arbo-commissie een lid ontslag verlenen. Dit geldt niet voor de vertegenwoordiger van de OR.

Artikel 5 Bevoegdheden

De commissie is voor Arbo-aangelegenheden in de ruimste zin van het woord bevoegd:

 • 1.

  desgevraagd of uit eigen beweging advies uit te brengen aan de algemeen directeur en de ondernemingsraad;

 • 2.

  (voor)overleg te plegen met in de organisatie werkzame personen;

 • 3.

  (voor)overleg te plegen met de bestuurder;

 • 4.

  deskundigen in te schakelen conform artikel 16 van de WOR, met inachtneming van het gestelde in artikel 22 van de WOR;

 • 5.

  een beroep te doen op andere in de organisatie werkzame personen voor informatie en advies.

Artikel 6 Faciliteiten

 • 1.

  De leden van de Arbo-commissie voeren de taken voor de Arbo-commissie in bedrijfstijd uit.

 • 2.

  De leden van de Arbo-commissie mogen opleidingen volgen die nodig zijn voor een goede taakvervulling. De opleidingskosten worden volledig vergoed en de les- en examentijd wordt volledig gecompenseerd in tijd.

 • 3.

  De Arbo-commissie kan, indien zij noodzakelijk acht, deskundigheid inhuren.

Artikel 7 Ondersteuning

 • 1.

  De Arbo-coördinator ondersteunt de Arbo-commissie, voert het secretariaat en draagt zorg voor de algemene coördinatie. Hij bereidt in overleg met de voorzitter relevante organisatie brede onderwerpen voor.

 • 2.

  De Arbo-coördinator pleegt periodiek overleg met de personeelsadviseurs en de teamleider Advies & Middelen.

Artikel 8 Vergaderingen

 • 1.

  De Arbo-commissie vergadert zo vaak als ze dit nodig acht, doch minimaal 2 keer per jaar.

 • 2.

  De Arbo-coördinator organiseert de vergaderingen en verzorgt de agenda. Hij stuurt de agenda met de daarbij behorende stukken een week voor vergaderingen aan de leden.

 • 3.

  De voorzitter draagt zorg voor het maken van een verslag van iedere vergadering. Het verslag wordt gestuurd aan de leden, de ondernemingsraad en de algemeen directeur.

 • 4.

  De vergaderingen vinden plaats bij aanwezigheid van minimaal vier leden.

Artikel 9 Rapportages

 • 1.

  De Arbo-commissie stelt een jaarverslag op van haar activiteiten.

 • 2.

  De Arbo-commissie informeert de ondernemingsraad en de algemeen directeur over het jaarverslag en zo nodig andere Arbo-aangelegenheden.

Artikel 10 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze regeling kan worden aangehaald als: Reglement Arbo-commissie Coevorden.

 • 2.

  Deze regeling treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 19 juli 2016 van het college van burgemeester en wethouders van Coevorden,

de gemeentesecretaris, de burgemeester,

B.M. Romani (Loco-secretaris) B.J. Bouwmeester