Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Coevorden

Beleidsregels ontheffingen parkeerschijfzone Coevorden 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCoevorden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels ontheffingen parkeerschijfzone Coevorden 2016
CiteertitelBeleidsregels ontheffingen parkeerschijfzone Coevorden 2016
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpOpenbare orde en veiligheid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht artikel 1:3, lid 4 en 4:81
 2. Wegenverkeerswet 1994
 3. Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990) artikel 149
 4. Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990) artikelen 25 en 97

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2017nieuwe regeling

25-10-2016

Elektronisch gemeenteblad 1 december 2016

nvt

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels ontheffingen parkeerschijfzone Coevorden 2016

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Coevorden:

 

 • -

  Gelet op artikel 1:3, lid 4 en 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  Gelet op artikel 149 van de Wegenverkeerswet 1994;

 • -

  Gelet op de artikelen 25 en 97 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

Overwegende dat:

 • -

  Het college bij besluit van 17 december 2013 een parkeerschijfzone (blauwe zone) heeft ingesteld in het centrum van Coevorden;

 • -

  Burgemeester en wethouders bevoegd zijn om beleidsregels op te stellen;

 • -

  Het college bij besluit van 17 december 2013 de “Beleidsregels ontheffingen parkeerschijfzone Coevorden” hebben vastgesteld;

 • -

  Het gewenst is om voor de beoordeling van aanvragen tot het verkrijgen van een ontheffing, beleidsregels vast te stellen;

 • -

  burgemeester en wethouders de in 2013 vastgestelde beleidsregels op hun doelmatige en doeltreffende werking twee jaar na inwerkingtreding, evalueren.

 • -

  Er in het jaar 2016 een monitoring heeft plaatsgevonden van de parkeerschijfzone en dat de beleidsregels van 17 december 2013 actualisatie behoeven;

Besluit vast te stellen:

De beleidsregels ontheffingen parkeerschijfzone Coevorden 2016.

 

ARTIKEL 1. BEGRIPSOMSCHRIJVING

Deze beleidsregels verstaan onder:

 • a.

  Blauwe zone: de parkeerschijfzone als bedoeld in artikel 25 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV 1990);

 • b.

  Ontheffing: een door of namens burgemeester en wethouders te verstrekken ontheffing met de daarbij behorende pas, waarmee zonder tijdsduurbeperking in de blauwe zone geparkeerd mag worden;

 • c.

  Ontheffinghouder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie een ontheffing is verleend;

 • d.

  Bewoners: personen die staan ingeschreven in de Basisregistratie Personen op een adres binnen de blauwe zone;

 • e.

  Bedrijven: alle instellingen waar bedrijfs- of beroepsmatig werkzaamheden worden verricht;

 • f.

  Eigen parkeergelegenheid: een parkeerplaats in een garage of op een terrein, waarover de aanvrager beschikt of de beschikking kan krijgen (bijvoorbeeld een parkeerplaats in een garage onder een appartementencomplex);

 • g.

  Motorvoertuig: alle gemotoriseerde voertuigen zoals bedoeld in artikel 1 van het RVV 1990;

 • h.

  Parkeren: zoals bedoeld in artikel 1 van het RVV 1990.

ARTIKEL 2. DE AANVRAAG OM ONTHEFFING

Een aanvraag om een ontheffing moet schriftelijk of digitaal worden ingediend.

ARTIKEL 3. CRITERIA VERLENING VAN ONTHEFFING

 • 1.

  De ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het RVV wordt verleend met inachtneming van het gestelde in artikel 3 tot en met 10;

 • 2.

  De in het eerste lid bedoelde ontheffing kan worden onderscheiden in een ontheffing voor bewoners en een ontheffing voor bedrijven binnen de blauwe zone;

 • 3.

  Een ontheffing kan ook worden verleend voor bewoners van de Molenstraat en Kasteel (die buiten de blauwe zone wonen);

 • 4.

  Ontheffingen zijn kentekengebonden en worden alleen verleend voor motorvoertuigen;

 • 5.

  Ontheffingen worden verleend voor twee jaren of een deel daarvan, doch tenminste voor één maand;

 • 6.

  Een verleende ontheffing biedt geen garantie op een vrije parkeerplaats.

ARTIKEL 4. VOORWAARDEN VOOR HET VERKRIJGEN VAN EEN ONTHEFFING VOOR BEWONERS

 • 1.

  Voor het verkrijgen van een ontheffing gelden de volgende voorwaarden:

  • a.

   De aanvrager staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen als bewoner binnen een aangewezen blauwe zone of is bewoner van de Molenstraat of Kasteel;

  • b.

   De aanvrager is eigenaar/houder van het voertuig waarvoor ontheffing wordt aangevraagd;

  • c.

   De aanvrager beschikt niet over een eigen parkeergelegenheid.

 • 2.

  Een ontheffing wordt verleend voor het parkeren binnen de blauwe zone zonder een specifieke aanduiding van de parkeerplaats(en).

 • 3.

  Er wordt maximaal één ontheffing per adres verleend.

 • 4.

  Voor het parkeren van grote voertuigen (lengte > 6 meter en/of hoogte > 2,4 meter) wordt geen ontheffing verleend.

ARTIKEL 5. VOORWAARDEN VOOR HET VERKRIJGEN VAN EEN ONTHEFFING VOOR BEDRIJVEN

1.Voor het verkrijgen van een ontheffing gelden de volgende voorwaarden:

 • a.

  Het bedrijf moet zijn gevestigd in het gebied waarvoor een blauwe zone is aangewezen en op dit adres ingeschreven staat in het handelsregister van de Kamer van Koophandel;

 • b.

  Het bedrijf beschikt niet over (voldoende) eigen parkeergelegenheid;

 • c.

  De aanvrager dient aan te tonen dat de noodzaak aanwezig is om het voertuig in de directe nabijheid van het bedrijf gedurende een langere duur dan de toegestane parkeerduur te parkeren zoals:

  • -

   het veelvuldig gebruik van een bedrijfsvoertuig voor het uitvoeren van service- of bezorgdiensten

  • -

   het veelvuldig gebruik van een bedrijfsvoertuig voor het vervoeren van zware, omvangrijke of kwetsbare goederen waarbij het uit een oogpunt van efficiënte bedrijfsvoering noodzakelijk is het voertuig binnen het zonegebied te parkeren.

 • d.

  Geen ontheffing wordt verleend indien het voertuig hoofdzakelijk voor woon-werkverkeer wordt gebruikt;

 • e.

  Een ontheffing wordt verleend voor parkeren in de blauwe zone zonder een specifieke aanduiding van de parkeerplaats(en).

ARTIKEL 6. VOORWAARDEN VOOR HET VERKRIJGEN VAN EEN ONTHEFFING TBV DE WEEKMARKT, STANDPLAATSEN EN EVENEMENTEN IN DE BLAUWE ZONE OF IN DE DIRECTE NABIJHEID VAN DE BLAUWE ZONE

 • 1.

  Voor het verkrijgen van een ontheffing gelden de volgende voorwaarden:

  a.de aanvrager dient aan te tonen dat de noodzaak aanwezig is om het voertuig langer dan de toegestane tijdsduur in de blauwe zone te parkeren;

 • 2.

  Per kenteken wordt één ontheffing verleend;

 • 3.

  De ontheffing ten behoeve van evenementen wordt opgenomen in de daartoe verstrekte evenementenvergunning volgens art. 2.25 van de Algemene Plaatselijke Verordening.

 • 4.

  Een ontheffing wordt verstrekt voor de dag of het dagdeel waarop de weekmarkt wordt gehouden, de standplaats wordt ingenomen of het evenement wordt gehouden.

ARTIKEL 7. TIJDELIJKE ONTHEFFING IN HET KADER VAN WERKZAAMHEDEN

 • 1.

  Het college verleent in het kader van werkzaamheden een tijdelijke ontheffing onder de volgende voorwaarden:

  • a.

   De aanvrager toont aan dat het bedrijf werkzaamheden uit moet voeren in een blauwe zone;

  • b.

   Het bedrijf is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel;

  • c.

   De aanvrager toont aan dat deze werkzaamheden alleen uitgevoerd kunnen worden door het voertuig in de betreffende zone te parkeren.

 • 2.

  Per kenteken wordt één ontheffing verleend;

 • 3.

  Een tijdelijke ontheffing wordt verstrekt voor maximaal de duur van de werkzaamheden doch uiterlijk drie maanden.

ARTIKEL 8. DE ONTHEFFING

De ontheffing bevat in ieder geval de volgende gegevens:

 • 1.

  De houder van de ontheffing;

 • 2.

  Het/de kenteken(s) van het motorvoertuig waarvoor de ontheffing wordt verleend;

 • 3.

  De periode waarvoor de ontheffing geldt;

 • 4.

  Het gebied waarvoor de ontheffing geldt;

 • 5.

  De voorschriften waaronder de ontheffing wordt verleend;

 • 6.

  De bij de ontheffing behorende pas.

ARTIKEL 9. VOORSCHRIFTEN BIJ EEN ONTHEFFING

Aan een ontheffing worden in ieder geval de volgende voorschriften verbonden:

 • 1.

  De ontheffing geldt alleen voor het voertuig waarvan het kentekennummer op de ontheffing is vermeld;

 • 2.

  De bij de ontheffing behorende pas moet duidelijk zichtbaar achter de voorruit van het geparkeerde voertuig aanwezig zijn;

 • 3.

  De ontheffinghouder treft alle noodzakelijke maatregelen om te voorkomen dat de gemeente Coevorden danwel derden schade lijden als gevolg van het gebruik van de verleende ontheffing;

 • 4.

  Bij wijziging van het voertuig waarvoor ontheffing is verleend moet de bij de ontheffing verstrekte pas worden ingeleverd en een nieuwe aanvraag om ontheffing te worden ingediend;

 • 5.

  Bij een wijziging van de omstandigheden en gegevens die relevant zijn voor het verlenen van de ontheffing is de ontheffinghouder verplicht daarvan melding te doen bij het college van burgemeester en wethouders.

ARTIKEL 10. INTREKKEN OF WIJZIGEN VAN EEN ONTHEFFING

Het college trekt een ontheffing in:

 • a.

  op verzoek van de ontheffinghouder;

 • a.

  wanneer de houder van de ontheffing niet (meer) voldoet aan de gestelde criteria;

 • b.

  wanneer er zich een wijziging voordoet in een van de omstandigheden die relevant waren voor het verlenen van de ontheffing;

 • c.

  wanneer de houder van de ontheffing in strijd handelt met de aan de ontheffing verbonden voorschriften;

 • e.

  wanneer blijkt dat bij de aanvraag van de ontheffing onjuiste gegevens zijn verstrekt;

 • f.

  in het belang van de openbare orde;

 • h.

  bij in gebreke blijven van betaling van de verschuldigde leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om ontheffing conform de geldende legesverordening van de gemeente Coevorden;

 • i.

  bij overlijden van de ontheffinghouder.

ARTIKEL 11. VERSTREKKEN DUPLICAAT

In geval van diefstal, verlies of vermissing van een ontheffing of de bij de ontheffing behorende pas, kan een duplicaat worden verstrekt. De kosten van dit duplicaat staan vermeld in de legesverordening.

ARTIKEL 12. ONTHEFFINGEN IN GEVALLEN WAARIN DEZE BELEIDSREGELS NIET VOORZIEN

In bijzondere gevallen kunnen burgemeester en wethouders ontheffing verlenen aan medewerkers van bedrijven of instellingen die gevestigd zijn aan of in de directe nabijheid van de blauwe zone.

ARTIKEL 13. KOSTEN

De kosten voor een ontheffing zijn geregeld in de Legesverordening van de gemeente Coevorden.

ARTIKEL 15. INTREKKING OUDE BELEIDSREGELS

Het besluit van 17 december 2013 “Beleidsregels ontheffingen parkeerschijfzone Coevorden” wordt per 1 januari 2017 ingetrokken.

ARITKEL 16. INWERKING TREDING

Deze beleidsregels treden in werking op 1 januari 2017.

ARTIKEL 17. CITEERTITEL

Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als “Beleidsregels ontheffingen parkeerschijfzone Coevorden 2016”.

Aldus vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en wethouders

Burgemeester en wethouders van Coevorden,

de loco-secretaris, de burgemeester,

B.M. Romani B.J. Bouwmeerster