Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Coevorden

Beleidsregel gebiedsontzegging Coevorden 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCoevorden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel gebiedsontzegging Coevorden 2017
CiteertitelBeleidsregel gebiedsontzegging Coevorden 2017
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpOpenbare orde en veiligheid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Beleidsregel gebiedsontzegging Coevorden 2016

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Coevorden/CVDR404359/CVDR404359_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-12-201713-11-2020Nieuwe regeling

07-11-2017

gmb-2017-217025

nvt

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel gebiedsontzegging Coevorden 2017

De burgemeester van de gemeente Coevorden;

 

gelezen het voorstel d.d. 26 oktober 2017 van de afdeling Leefomgeving, team Economie en Leefbaarheid;

 

overwegende, dat het gewenst is voor de openbare orde en veiligheid nadere regels te stellen;

 

gelet op artikel 2:78 van de Algemene plaatselijke verordening Coevorden 2016;

 

besluit de beleidsregel gebiedsontzegging Coevorden 2017 vast te stellen.

Inleiding.

In de gemeente Coevorden zijn regelmatig klachten over overlast. Met regelmaat wordt er gewild of ongewild overlast veroorzaakt door personen op bepaalde locaties. Overlast wordt ervaren door omwonenden en gebruikers van bepaalde locaties, zoals bijvoorbeeld sportaccommodaties of in het winkelgebied.

Omstandigheden/probleemstelling

De locaties waar overlast plaatsvindt zijn vaak geheel of gedeeltelijk in het publieke domein gelegen. Er kan dan niet op grond van artikel 461 Wetboek van Strafrecht een verbod tot toegang tot het gebied worden opgelegd. Het wordt dan immers voor eenieder verboden zich in dat gebied te begeven, terwijl het om publiek domein gaat, dat als zodanig voor iedereen toegankelijk moet zijn. Zonder een gebiedsontzegging kunnen de overlastgever(s) stelselmatig doorgaan met het veroorzaken van overlast. Er kan weliswaar zonder gebiedsontzetting een boete worden opgelegd, maar daarmee stopt veelal de overlast niet. Aangezien het bij een gebiedsontzegging om een beperking gaat van bewegingsvrijheid van een persoon, is het van belang een toelichting te geven hoe de werkwijze is voor een gebied dat aangewezen wordt als een gebied waar deze beleidsregel van toepassing is.

 

Een gebied kan worden aangewezen indien er sprake is van meerdere klachten van overlast, waardoor de sociale veiligheidsbeleving negatief beïnvloed wordt. Het gaat daarbij om overlastgevende gedragingen, zoals hinderlijk samenscholen, naroepen van mensen, intimideren, lastig vallen, vervuilen van de omgeving, onzedelijk gedrag, et cetera. Hierbij is het van belang dat het gebied waar de overlast plaatsvindt, wordt aangeduid. De informatie dat in een gebied sprake is van overlast, kan uit verschillende bronnen komen, zoals de politie, de gemeentelijke partners, horecabedrijven en belanghebbenden. Op basis van die verkregen informatie kan een gebied worden aangewezen. Voordat een gebied wordt aangewezen, vindt een zorgvuldige afweging van belangen plaats; het belang van bewegingsvrijheid enerzijds en het algemene belang in het kader van de openbare orde.

 

Juridisch kader

Artikel 2:78 van de Algemeen Plaatselijke Verordening geeft de burgemeester de bevoegdheid om bij overlastgevende verstoringen van de openbare orde, de overlastgevende persoon een gebiedsontzegging op te leggen.

 

Oplegging gebiedsontzegging
  • In principe krijgt een persoon slechts een gebiedsontzegging voor één van de aangewezen gebieden. Slechts bij uitzondering krijgt iemand een gelijktijdige ontzegging voor meerdere gebieden. Indien er bijzondere omstandigheden zijn, die deze uitzondering noodzakelijk maken, dienen deze in het besluit vermeld te worden.

  • Indien een ontzegging moet worden opgelegd voor een feit, gepleegd op een locatie die binnen meerdere aangewezen gebieden valt, wordt de ontzegging opgelegd voor dat gebied, waarin vrees bestaat voor een nieuwe openbare orde verstoring, gelet op de eerder opgelegde ontzegging/waarschuwing/antecedenten(zie onderstaande voorbereidingsprocedure).

  • In de bekendmaking wordt duidelijk aangegeven welk gebied het betreft en voor welk tijdvak het verbod geldt.

  • Indien de persoon aan wie de gebiedsontzegging gegeven wordt in het gebied woont of werkt waarvoor de ontzegging geldt, wordt dat gebied zodanig aangepast dat die persoon een aanlooproute heeft naar en van zijn woning of werklocatie.

  • In de bekendmaking wordt eenduidig aangegeven op grond van welke feiten de persoon de gebiedsontzegging ontvangt.

  • De gebiedsontzegging wordt in geval van een aanhouding op heterdaad onmiddellijk, dat wil zeggen vóór heenzending, uitgereikt. In het geval de verdachte buiten heterdaad binnen twee weken na het gepleegde feit wordt aangehouden, dan wordt alsnog onmiddellijk een ontzegging uitgereikt, met dien verstande dat de tussenliggende periode in mindering wordt gebracht op de termijn van de gebiedsontzegging. Dat betekent dus dat de termijn begint te lopen per delictsdatum.

  • Feiten en termijnen tabel:

Feiten waarvoor ontzegging wordt opgelegd

Termijn ontzegging

Categorie 1:

2 weken

* samenscholing (art. 2:1 APV)

 

* ordeverstoring in horeca (art. 2:31 APV)

 

* hinderlijk gedrag op of aan de weg (art. 2:47 APV)

 

* hinderlijk drankgebruik (art 2:48 APV)

 

* hinderlijk gedrag bij of in gebouwen (art. 2:49 APV)

 

* hinderlijk gedrag in voor publiek toegankelijke ruimten (art. 2:50 APV)

 

* natuurlijke behoefte doen (art. 4:8 APV)

 

* crossterreinen (art. 5:32 APV)

 

* openbare dronkenschap (art. 453 Sr en art. 426 Sr)

 

* baldadigheid (art. 424 Sr)

 

 

Feiten waarvoor ontzegging wordt opgelegd

Termijn ontzegging

Categorie 2:

6 weken

* ordeverstoring in horeca binnen 1 jaar herhaling overtreding (art. 2:31 APV)

 

* bezit van meer dan een gebruikershoeveelheid

 

* drugs en gebruik van harddrugs in het openbaar (Opiumwet)

 

* Drugshandel op straat (art. 2:74 APV)

 

* Crossterreinen binnen 1 jaar herhaling overtreding (art. 5:32 APV)

 

* overtreding Wet Wapens en Munitie: traangas, boksbeugels, wapenstokken, steekwapens e.d.

 

* vernieling (art. 350 Sr) en openlijk geweldpleging, uitsluitend tegen goederen (art. 141 Sr)

 

* eenvoudige mishandeling (art. 300 Sr)

 

* belediging ambtenaar in functie (art. 267 Sr)

 

* bedreiging (art. 285 Sr)

 

* negeren bevoegd gegeven ambtelijk bevel (art.184 Sr)

 

* wederspannigheid (art. 180, 181, 182 Sr)

 

* Schennis der eerbaarheid (art. 239 Sr)

 

* Afbeelding of voorwerp aanstotelijk voor de eerbaarheid (art. 240 Sr)

 

* Naakt recreëren (art. 430a Sr)

 

 

Feiten waarvoor ontzegging wordt opgelegd

Termijn ontzegging

Categorie 3:

12 weken

* dealen harddrugs (Opiumwet)

 

* zware geweldsmisdrijven: zware mishandeling (art. 302 Sr), (poging tot)doodslag (art. 287 Sr), openlijke geweldpleging uitsluitend tegen personen (art.141 Sr), afpersing (art. 317 Sr), afdreiging (art. 318 Sr)

 

* overtreding gebiedsontzegging (art. 2:78 APV)

 

 

Aldus vastgesteld op 7 november 2017.

De burgemeester van gemeente Coevorden

B.J. Bouwmeester