Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Coevorden

Verordening Bezwaarschriftencommissie Gemeente Coevorden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCoevorden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Bezwaarschriftencommissie Gemeente Coevorden
CiteertitelVerordening bezwaarschriftencommissie gemeente Coevorden
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpAlgemeen bestuur en organisatie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening commissie bezwaarschriften gemeente Coevorden 2013

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. artikel 84 van de Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-02-201817-12-2020nieuwe regeling

06-02-2018

gmb-2018-37586

Collegevoorstel nr. 1425

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Bezwaarschriftencommissie Gemeente Coevorden

 

No. 2018/1425

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Coevorden;

 

ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, nr. 1425;

 

gelet op artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en artikel 84 van de Gemeentewet;

 

besluiten vast te stellen de volgende verordening:

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  verwerend orgaan: bestuursorgaan dat het bestreden besluit heeft genomen;

 • b.

  commissie: vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften, genaamd Bezwaarschriftencommissie gemeente Coevorden.

 • c.

  Wet: de Algemene wet bestuursrecht.

 

Artikel 2. Inleidende bepaling commissie

 • 1.

  Er is een commissie ter voorbereiding van de beslissing op bezwaren tegen besluiten van de raad, het college en de burgemeester.

 • 2.

  De commissie is niet bevoegd ten aanzien van bezwaarschriften die zijn ingediend tegen besluiten op grond van een wettelijk voorschrift op het gebied van belastingen of de Wet waardering onroerende zaken.

 • 3.

  Onverminderd het bepaalde in het tweede lid kan het college categorieën van besluiten aanwijzen waarvoor de commissie niet bevoegd is.

 

Artikel 3. Samenstelling van de commissie

 • 1.

  De commissie bestaat uit een voorzitter en ten minste twee leden.

 • 2.

  De voorzitter en de leden worden door het college benoemd, geschorst en ontslagen.

 • 3.

  De commissie regelt onderling de vervanging van de voorzitter en leden ingeval van verhindering of ontstentenis.

 • 4.

  De voorzitter en de leden van de commissie kunnen geen deel uitmaken van of werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan.

 

Artikel 4.Het secretariaat

 • 1.

  Het college zorgt voor een ambtelijk secretariaat voor de commissie.

 • 2.

  Het secretariaat bestaat in ieder geval uit secretarissen die de commissie ondersteunen in haar adviserende taak. De secretarissen regelen onderling hun vervanging.

 

Artikel 5. Zittingsduur

 • 1.

  De voorzitter en de leden worden benoemd voor een periode van drie jaar. Zij kunnen door het college één keer worden herbenoemd voor de duur van een gelijke periode.

 • 2.

  De voorzitter en de leden van de commissie kunnen op elk moment ontslag nemen. Zij doen daarvan schriftelijk mededeling aan het college.

 • 3.

  De aftredende of ontslag nemende voorzitter of leden van de commissie blijven hun functie vervullen totdat in de opvolging is voorzien.

 

Artikel 6. Onvrijwillig ontslag

Het college ontslaat de leden van de commissie die door handelen of nalaten ernstig nadeel toebrengen in het in hen gestelde vertrouwen.

 

Artikel 7. Ingediend bezwaarschrift

 • 1.

  Op het ingediende bezwaarschrift wordt de datum van ontvangst aangetekend.

 • 2.

  Het bezwaarschrift met de daarbij overgelegde stukken wordt binnen zeven werkdagen na datum ontvangst in handen van de commissie gesteld.

 

Artikel 8. Bemiddeling

Het bestuursorgaan onderzoekt of de zaak in der minne kan worden geschikt alvorens de zaak verder in behandeling wordt genomen. Het bestuursorgaan verricht daartoe de nodige handelingen.

 

Artikel 9. Uitoefening bevoegdheden

De bevoegdheden ingevolge de hierna genoemde artikelen van de wet worden voor de toepassing van deze verordening uitgeoefend door de voorzitter van de commissie:

 • a.

  artikel 2:1, tweede lid;

 • b.

  artikel 6:17, voor zover het de verzending van stukken betreft tijdens de behandeling door de commissie;

 • c.

  artikel 7:4, tweede lid;

 • d.

  artikel 7:6, vierde lid.

 

Artikel 10. Vooronderzoek

De voorzitter van de commissie is bevoegd rechtstreeks alle gewenste inlichtingen in te winnen of te laten inwinnen.

 

Artikel 11. Hoorzitting

 • 1.

  De voorzitter van de commissie bepaalt plaats en tijdstip van de zitting waarin de belanghebbenden en het verwerend orgaan in de gelegenheid worden gesteld zich door de commissie te laten horen.

 • 2.

  De voorzitter beslist over de toepassing van artikel 7:3 van de wet.

 • 3.

  Indien de voorzitter op grond van het tweede lid besluit af te zien van het horen, doet hij daarvan mededeling aan de belanghebbenden en het verwerend orgaan.

 

Artikel 12. Uitnodiging zitting

 • 1.

  De voorzitter nodigt de belanghebbenden en het verwerend orgaan ten minste twee weken voor de zitting schriftelijk uit.

 • 2.

  Binnen drie dagen na de verzending van de uitnodiging kunnen de belanghebbenden of het verwerend orgaan onder opgaaf van redenen de voorzitter verzoeken het tijdstip van de zitting te wijzigen.

 • 3.

  De beslissing van de voorzitter op dit verzoek wordt uiterlijk één week voor het tijdstip van de zitting aan de belanghebbenden en het verwerend orgaan meegedeeld.

 • 4.

  De voorzitter is bevoegd in bijzondere omstandigheden af te wijken of afwijking toe te staan van de termijnen die genoemd zijn in het eerste tot en met het derde lid.

 

Artikel 13. Quorum

Voor het houden van een zitting is vereist dat tenminste de voorzitter dan wel de plaatsvervangend voorzitter en één lid aanwezig is.

 

Artikel 14. Niet-deelneming aan de behandeling

De voorzitter en de leden van de commissie nemen niet deel aan de behandeling van een bezwaarschrift indien daarbij hun onpartijdigheid in het geding kan zijn.

 

Artikel 15. Openbaarheid zitting

 • 1.

  De zitting van de commissie is openbaar.

 • 2.

  De deuren kunnen worden gesloten indien de voorzitter van de commissie of een van de aanwezige leden het nodig oordeelt of indien een belanghebbende daartoe een verzoek doet.

 • 3.

  Indien de commissie vervolgens beslist dat gewichtige redenen aanwezig zijn die zich tegen openbaarheid van de zitting verzetten, vindt de zitting plaats achter gesloten deuren.

 • 4.

  De zitting van de commissie vindt achter gesloten deuren plaats voor wat betreft bezwaarschriften die zijn ingediend tegen besluiten en andere handelingen als bedoeld in artikel 6.1 van de wet genomen respectievelijk verricht op grond van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Coevorden en andere rechtspositionele regelingen.

 

 

Artikel 16. Verslaglegging

 • 1.

  Het verslag als bedoeld in artikel 7:7 van de wet bestaat in de regel uit een digitale geluidsopname.

 • 2.

  De secretaris maakt, voor zover aanwezig op basis van de geluidsopname, een schriftelijk verslag van het besprokene, wanneer een belanghebbende of diens gemachtigde geen toestemming heeft gegeven voor het maken van een geluidsopname, wanneer een belanghebbende daar om verzoekt dan wel wanneer een gerechtelijke instantie daar om verzoekt in geval van een (hoger) beroepsprocedure.

 • 3.

  Een geluidsopname wordt op verzoek aan belanghebbende(n) ter beschikking gesteld.

 • 4.

  Het schriftelijk verslag vermeldt de namen van de aanwezigen en hun hoedanigheid en houdt een zakelijke vermelding in van wat over en weer is gezegd en wat verder ter zitting is voorgevallen.

 • 5.

  Indien de zitting geheel of gedeeltelijk achter gesloten deuren plaatsvond, of indien belanghebbenden, respectievelijk hun gemachtigden niet in elkaars tegenwoordigheid zijn gehoord, maakt het schriftelijk verslag hiervan melding.

 • 6.

  Het schriftelijk verslag verwijst naar de op de zitting overgelegde bescheiden, die aan het schriftelijk verslag kunnen worden gehecht.

 • 7.

  Het schriftelijk verslag wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de commissie.

 

Artikel 17. Nader onderzoek

 • 1.

  Indien na afloop van de zitting maar voordat het advies wordt opgesteld, nader onderzoek wenselijk blijkt te zijn, kan de voorzitter uit eigen beweging of op verlangen van de andere commissieleden dit onderzoek houden.

 • 2.

  De uit het nader onderzoek verkregen informatie wordt in afschrift aan de leden van de commissie, het verwerend orgaan en de belanghebbenden toegezonden.

 • 3.

  De leden van de commissie, het verwerend orgaan en de belanghebbenden kunnen binnen een week na verzending van de nadere informatie aan de voorzitter van de commissie een verzoek richten tot het beleggen van een nieuwe hoorzitting. De voorzitter beslist op zo'n verzoek.

 • 4.

  Op een nieuwe hoorzitting zijn de bepalingen in deze verordening die betrekking hebben op de hoorzitting, zo veel mogelijk van overeenkomstige toepassing.

 

Artikel 18. Raadkamer en advies

 • 1.

  De commissie beraadslaagt en beslist achter gesloten deuren over het door haar uit te brengen advies.

 • 2.

  De commissie beslist bij meerderheid van stemmen over het uit te brengen advies.

 • 3.

  Indien bij een stemming de stemmen staken, beslist de stem van de voorzitter.

 • 4.

  Van een minderheidsstandpunt wordt bij het advies melding gemaakt indien die minderheid dat verlangt.

 • 5.

  Het advies is gemotiveerd en omvat een voorstel voor de te nemen beslissing op het bezwaarschrift.

 • 6.

  Het advies wordt door de voorzitter en de secretaris van de commissie ondertekend.

 

Artikel 19. Uitbrengen advies en verdaging

 • 1.

  Het advies wordt, onder medezending van het eventuele schriftelijke verslag, bedoeld in artikel 16 en eventueel door de commissie ontvangen nadere informatie, tijdig uitgebracht aan het bestuursorgaan dat op het bezwaarschrift dient te beslissen.

 • 2.

  Indien naar het oordeel van de voorzitter van de commissie de termijn van 12 weken, genoemd in artikel 7:10, eerste lid, van de wet, ontoereikend is voor achtereenvolgens het uitbrengen van een advies en het nemen van een beslissing, verzoekt hij het verwerend orgaan tijdig de beslissing te verdagen.

 • 3.

  Van een besluit tot verdaging ontvangen de commissie en de belanghebbenden een afschrift.

 

Artikel 20. Vergoeding werkzaamheden

 • 1.

  De voorzitter van de commissie ontvangt voor het bijwonen van de vergaderingen van de commissie een vergoeding van € 224,26 (afgerond: € 225,-) per vergadering.

 • 2.

  Een lid van de commissie ontvangt voor het bijwonen van de vergaderingen van de commissie een vergoeding van € 186,37 (afgerond: € 187,-) per vergadering.

 • 3.

  Het college indexeert de bedragen genoemd in de leden 1 en 2 jaarlijks per 1 januari aan de hand van het indexcijfer voor de (overheids)consumptie, onderdeel lonen en salarissen. De indexering vindt voor het daarop volgende jaar plaats overeenkomstig de indexcijfers zoals afgegeven in de jaarlijkse septembercirculaire van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

 • 4.

  Een lid van de commissie ontvangt een vergoeding van reiskosten voor het bijwonen van vergaderingen van de commissie.

  De vergoeding betreft:

  • a.

   Bij gebruik van openbare middelen van vervoer: een volledige vergoeding van in redelijkheid gemaakte reiskosten.

  • b.

   Bij gebruik van een eigen motorvoertuig: een vergoeding van de in redelijkheid noodzakelijk gemaakte reiskosten overeenkomstig de bedragen in artikel 2 van de Reisregeling binnenland.

 

Artikel 21. Intrekking oude regeling

De Verordening commissie bezwaarschriften Gemeente Coevorden 2013 vervalt.

 

Artikel 22. Overgangsbepaling

Besluiten tot benoeming van de voorzitter en herbenoeming van de leden van de commissie bezwaarschriften op grond van de verordening bedoeld in artikel 21, die golden op het moment van inwerkingtreding van deze verordening, gelden als besluiten genomen krachtens artikel 3 en 5 van deze verordening.

 

Artikel 23. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 

Artikel 24. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening bezwaarschriftencommissie gemeente Coevorden.

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering

van 6 februari 2018.

, voorzitter.

, griffier.

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders

op

, burgemeester.

, secretaris.

Aldus vastgesteld door de burgemeester op 6 februari 2018

B.J. Bouwmeester.

Artikelsgewijze toelichting

Aanhef regelgeving

In de aanhef van de regelgeving is bepaald dat de bestuursorganen van de gemeente, te weten: de raad, het college en de burgemeester, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft, besluiten de verordening vast te stellen. De raad heeft de verordenende bevoegdheid. Het college en de burgemeester hebben deze bevoegdheid niet, maar nemen hiermee het besluit tot het instellen van de bezwaarschriftencommissie. Op deze manier is het mogelijk dat de bestuursorganen samen een en dezelfde commissie instellen om te adviseren op bezwaarschriften tegen besluiten van de raad, het college en de burgemeester. De ondertekening gebeurt eveneens door de drie bestuursorganen.

 

Artikel 1. Begripsbepalingen

In dit artikel zijn slechts die begripsbepalingen opgenomen die niet in de Awb voorkomen. Zo ontbreekt er een omschrijving van het begrip 'bestuursorgaan' hoewel dat op meerdere plaatsen in de verordening voorkomt. Het bestuursorgaan dat het bestreden besluit heeft genomen, wordt in de verordening aangeduid als 'verwerend orgaan'. Dit kan de gemeenteraad betreffen, het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester of een commissie waaraan via delegatie bepaalde bevoegdheden van de hiervoor genoemde bestuursorganen zijn overgedragen.

 

Artikel 2. Inleidende bepaling commissie

De bezwaarschriftencommissie wordt via deze inleidende bepaling als zodanig geïntroduceerd. In artikel 1:5 van de Awb is omschreven wat onder het maken van bezwaar dient te worden verstaan.

In het tweede lid is opgenomen dat bezwaarschriften die zijn ingediend tegen besluiten op grond van een wettelijk voorschrift op het gebied van belastingen of de Wet waardering onroerende zaken niet door de commissie bezwaarschriften worden behandeld. Het gaat hier om een zo specifieke materie of waar mogelijk zulke grote aantallen bezwaarschriften te verwachten zijn, dat het wenselijk is daarover een andere methodiek van horen en adviseren te hanteren. Bovendien dient opgemerkt te worden dat de Algemene wet inzake rijksbelastingen en de WOZ afwijkende of aanvullende bepalingen bevatten over beslistermijnen, het horen en de geheimhouding. In verband hiermee hebben wij ervoor gekozen ze in elk geval uit te zonderen.

In het derde lid is de mogelijkheid voor het college opgenomen (zoals ook reeds in de voorgaande verordening was opgenomen) om categorieën van besluiten aan te wijzen waarvoor de commissie niet bevoegd is. Zo blijft de mogelijkheid om te kiezen voor een systeem waarbij de commissie adviseert over de ingewikkelder bezwaarschriften, terwijl de eenvoudige ambtelijk worden afgehandeld.

 

Artikel 3. Samenstelling van de commissie

De wet stelt als minimale eisen aan de samenstelling van een adviescommissie:

1. De commissie bestaat uit een voorzitter en ten minste twee leden (artikel 7:13, eerste lid, onder a, van de Awb)

2. De voorzitter maakt geen deel uit en is niet werkzaam onder verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan (artikel 7:13, eerste lid, onder b, van de Awb)

Bovenstaande eisen zijn verwoord in het eerste respectievelijk vierde lid van dit artikel.

Door de bepaling in het tweede lid delegeert de raad de benoeming van commissieleden aan het college. Het college is hiermee ook het orgaan dat indien nodig het functioneren van de leden van de commissie evalueert. Indien een lid van de commissie niet naar behoren functioneert is het in eerste instantie de commissie die hierop actie zal ondernemen, het is immers een zelfstandig bestuursorgaan. De voorzitter zal hierbij een rol spelen. Mocht een commissielid niet zelf ontslag nemen dan is het uiteindelijk aan het college om op te treden. Het ligt voor de hand dat voordat een dergelijke stap wordt genomen er diverse gesprekken hebben plaatsgehad en dat er een dossier is gevormd. Bij de bevoegdheid van het college om een lid te schorsen kan gedacht worden aan een situatie waarbij het functioneren van een commissielid wordt onderzocht en deze, hangende het overleg hierover, wordt geschorst.

In het derde lid is geregeld dat de commissie onderling vervanging regelen ingeval van ontstentenis of verhindering. In de praktijk geschiedt dit via het secretariaat, dat dan tijdig andere commissieleden benadert en voor vervanging zorgdraagt. Op deze wijze is geborgd dat geplande hoorzittingen toch doorgang kunnen vinden.

 

Artikel 4. Het secretariaat

Hoewel in de Awb nergens over een secretaris wordt gesproken, is het gebruikelijk dat een commissie beschikt over een secretaris of meerdere secretarissen ter ondersteuning van de werkzaamheden.

In voorliggend ontwerp is gekozen voor meerdere secretarissen die in onderlinge afstemming de commissie ondersteunen in haar werkzaamheden. Het secretariaat is belegd bij het team Advies en Middelen, cluster juridisch (Vakspecialisten A , B, C en D). Om toerbeurt zal een medewerker van dit cluster een hoorzitting voorbereiden, ter zitting als secretaris optreden, de adviezen van de commissie in concept opmaken en verder alle werkzaamheden verrichten die betrekking hebben op het bezwaarschrift dat op die betreffende hoorzitting wordt dan wel is behandeld. Door het fungeren om toerbeurt als secretaris wordt de nodige ervaring en routine opgebouwd in het ondersteunende werk voor een bezwaarschriftencommissie. Bovendien is op deze wijze tijdige afhandeling van bezwaarschriften beter geborgd, vanwege de onderlinge vervangbaarheid (bij bijvoorbeeld ziekte) en kunnen de overige werkzaamheden die belegd zijn bij dit cluster ook gemakkelijk worden ingepast, zodat die werkzaamheden geen vertraging oplopen.

 

Artikel 5. Zittingsduur

De benoeming geschiedt voor een periode van drie jaar met een eenmalige verlengingsmogelijkheid voor de duur van een gelijke periode. In 2014 is het systeem ingevoerd waarbij om de drie jaar een aantal leden van de commissie zal aftreden en een aantal leden zal worden herbenoemd. Op deze wijze wordt bewerkstelligd dat regelmatig wordt voorzien in de instroom van nieuwe leden en zal gelijker tijd de opgebouwde ervaring behouden blijven. Bovendien is hierdoor een mate van continuïteit bij de commissie: het is niet zo dat op één moment de hele commissie opstapt, maar door het gekozen systeem zal dit meer gespreid zijn.

Een lid kan bij zijn ontslag zelf het tijdstip van dat ontslag bepalen. Het kan ook een later tijdstip kiezen om zodoende eventueel nog bij de afhandeling van lopende zaken betrokken te kunnen zijn. De bepaling van het derde lid is van orde. Een ontslagnemend lid kan niet gedwongen worden ook feitelijk de functie te blijven vervullen

 

Artikel 6. Onvrijwillig ontslag

De commissie heeft als adviseur in zekere mate een onafhankelijke rol ten opzichte van het college en daarom dient aan de commissie ruimte te worden gelaten om op verantwoorde wijze invulling aan haar onderzoeksbevoegdheden te geven. Het college mag daarom niet te lichtvaardig met de ontslagbevoegdheid omspringen omdat anders de schijn zou kunnen ontstaan dat een commissie(lid) aan de kant wordt geschoven vanwege een voor het bestuursorgaan onwelgevallig standpunt. Tegelijkertijd is de commissie een adviserend orgaan en ligt de eindverantwoordelijkheid voor de beslissing op het bezwaar bij het bestuursorgaan. Het feit dat de commissieleden voor een periode van drie jaar worden benoemd doet niet ter zake; indien sprake is van een vertrouwensbreuk is ontslag mogelijk.

 

Artikel 7. Ingediend bezwaarschrift

De datum van ontvangst is van belang voor de wettelijke termijnen voor het indienen van bezwaar en de daarmee samenhangende ontvankelijkheidsvraag.

Met het tweede lid van dit artikel wordt de daadwerkelijke behandeling van een ingediend bezwaarschrift door de commissie gestart. In verband met de voor de afhandeling geldende termijn verdient het aanbeveling aan het hier gestelde (binnen zeven werkdagen na datum ontvangst) ook daadwerkelijk te voldoen.

De in artikel 7:13, tweede lid, Awb bepaalde melding dat een commissie over het bezwaar zal adviseren, is van belang omdat hierdoor de beslistermijn van zes weken wordt verlengd tot twaalf weken met een verdagingsmogelijkheid van zes weken (artikel 7:10). Wellicht ten overvloede wordt hier opgemerkt dat het aanbeveling verdient indieners al in een zo vroeg mogelijk stadium op de hoogte te brengen van de te volgen procedure.

 

Artikel 8. Bemiddeling

Door deze bepaling is procedureel vastgelegd dat een bemiddelingspoging mogelijk is in het bezwaarschriftenproces. Het initiatief daartoe is bij het bestuursorgaan gelaten, onverlet de mogelijkheden van de commissie om tijdens de behandeling een bemiddelende rol te spelen en te onderzoeken of er een (niet juridische) oplossing van het probleem mogelijk is.

Door de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen is het van belang dat, indien er gesproken wordt over mogelijke oplossingen buiten de bezwaarprocedure om, formeel wordt vastgelegd dat de beslistermijn van het bezwaarschrift wordt opgeschort tot het moment dat aan het secretariaat wordt meegedeeld wat de uitkomst van de bemiddelingspoging is.

 

Artikel 9. Uitoefening bevoegdheden

Enkele bevoegdheden die direct verband houden met de behandeling door de commissie zijn bij de voorzitter gelegd, uitgezonderd het stellen van een termijn voor herstel van verzuimen (artikel 6.:6 Awb). Die is al opgenomen in het algemeen mandaatbesluit Coevorden 2016 (mandaat aan afdelingsmanager via de mogelijkheid ondermandaat belegd bij de teamleider, Vakspecialist A,B en Administratief medewerker A en B).

 

Artikel 10. Vooronderzoek

Het spreekt voor zich dat de voorzitter van de commissie er zorg voor dient te dragen dat al het noodzakelijke wordt gedaan om de behandeling van het bezwaarschrift voldoende voor te bereiden. Hij krijgt de bevoegdheid, gerelateerd aan het bezwaarschrift, alle gewenste inlichtingen in verband met de behandeling daarvan in te winnen. Dat geldt zowel intern bij de gemeente als extern. Zo moet het mogelijk zijn om met de bezwaarde in contact te treden om nadere informatie in te winnen of bijvoorbeeld hem bij kennelijke niet-ontvankelijkheid in overweging te geven het bezwaarschrift in te trekken.

 

 

 

 

Artikel 11. Hoorzitting

Ingevolge het eerste lid van deze bepaling wordt ook het verwerend orgaan in de gelegenheid gesteld om zich te laten horen. Door de inbreng van zowel de belanghebbenden als het bestuursorgaan ontstaat voor de commissie een volledig beeld van het geschil en kan de commissie tot een goede afweging komen.

In het tweede lid van deze bepaling is opgenomen dat de bevoegdheid om van het horen af te zien wordt toegekend aan de voorzitter van de commissie. Deze beslissing is dus niet aan het bestuursorgaan dat het bezwaarschrift heeft ontvangen. Dat zou overigens ook niet mogelijk zijn, gelet op artikel 7:13, vierde lid, Awb waarin onder andere is bepaald dat de commissie, voor zover bij wettelijk voorschrift niet anders is bepaald, beslist over de toepassing van artikel 7:3.

Het bepaalde in het derde lid spreekt voor zich. Daarnaast zal in het uiteindelijk uit te brengen advies hier nogmaals op teruggekomen moeten worden. Dat is noodzakelijk omdat ingevolge artikel 7:12 Awb bij de beslissing op een bezwaarschrift, indien van het horen is afgezien, aangegeven moet worden op welke grond dat is geschied.

 

Artikel 12. Uitnodiging hoorzitting

Het verdient aanbeveling een termijn vast te stellen die ligt tussen de oproeping en de zitting zelf. In het algemeen moet gedacht worden aan een zodanige termijn dat de bezwaarde en de overige belanghebbenden voldoende gelegenheid krijgen om zich behoorlijk op de zitting voor te bereiden. Bezwaarden kunnen geattendeerd worden op de mogelijkheid om hun verweer op schrift te stellen dat bij het verslag wordt gevoegd.

Gekozen is voor een termijn van twee weken, mede in verband met de termijn van 12 weken waarbinnen, behoudens verdaging, op het bezwaar moet zijn beslist (zie artikel 7:10 Awb) en het bepaalde in artikel 7:4 Awb (tot tien dagen voor het horen kunnen belanghebbenden nadere stukken indienen).

Voorts is een regeling opgenomen over het desgevraagd wijzigen van het tijdstip van de zitting. Uitstel hoeft overigens niet altijd te worden verleend. Betrokkene dient wel tijdig uitsluitsel over zijn verzoek om uitstel te krijgen. Met de inwerkingtreding van de wet Dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen is het verstandig om indien een bezwaarde verzoekt om uitstel en hiermee ingestemd wordt, af te spreken dat daarmee de beslistermijn met eenzelfde periode wordt opgeschort, en dit op papier te bevestigen

De toelichting op dit artikel van deze verordening is ook de plaats om te wijzen op het bepaalde in artikel 7:4 en 7:8 van de Awb. Het verdient aanbeveling om van de inhoud van deze artikelen bij de uitnodiging van de hoorzitting mededeling te doen.

 

Artikel 13. Quorum

Er is geen wettelijk bezwaar tegen het horen in het kader van de bezwaarprocedure door de voorzitter en één lid van de adviescommissie, terwijl advisering door de voltallige commissie (drie) heeft plaatsgevonden (ABRS 2 maart 2000, GS 2000/ 7119, 5).

 

Artikel 14. Niet-deelneming aan de behandeling

Een van de belangrijkste beginselen van behoorlijk bestuur is dat een bestuursorgaan zijn taak vervult zonder vooringenomenheid (artikel 2:4 Awb). Dat beginsel werkt ook door naar de leden van de bezwaarschriftencommissie.

 

Artikel 15. Openbaarheid zitting

Ingevolge artikel 7:5, tweede lid Awb besluit het bestuursorgaan, voorzover niet bij wettelijk voorschrift anders is bepaald, of het horen in het openbaar plaatsvindt. In artikel 7:13, vierde lid Awb wordt deze bevoegdheid aan de commissie toegekend.

In de onderhavige verordeningsbepaling is vastgelegd dat de hoorzitting in principe in het openbaar plaatsvindt. Uitzondering op deze regel blijft mogelijk, bijvoorbeeld indien bijzonder persoonlijke zaken van familiaire, medische of financiële aard of andere zaken met een vertrouwelijk karakter aan de orde komen.

De zitting dient te worden onderscheiden van de beraadslaging van de commissie, die ingevolge artikel 18 van de verordening achter gesloten deuren plaatsheeft.

Indien de bezwaarschriftencommissie adviseert over bezwaren tegen besluiten of handelingen op grond van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Coevorden en andere rechtspositionele regelingen is het praktisch een bepaling op te nemen waaruit duidelijk wordt dat deze zittingen achter gesloten deuren plaatsvinden.

 

Artikel 16. Verslaglegging

Artikel 7:7 Awb vereist zeer kort en bondig dat van het horen een verslag wordt gemaakt. Uit de wetsgeschiedenis volgt dat een schriftelijk verslag wordt bedoeld. Uit de rechtspraak blijkt echter dat schriftelijke verslaglegging achterwege mag blijven en kan worden volstaan met een digitale geluidsopname als een belanghebbende (zoals bezwaarmaker) desgewenst de beschikking krijgt over de geluidsopname van de hoorzitting en als er alsnog een verslag van de hoorzitting wordt gemaakt als daartoe aanleiding is.

Daarom wordt vastgelegd dat van elke hoorzitting een digitale geluidsopname wordt gemaakt, die op verzoek aan de belanghebbende(n) ter beschikking kan worden gesteld. Dit dient in het advies van de commissie te worden vermeld. Daarnaast wordt vastgelegd dat de secretaris op basis van de geluidsopname (indien aanwezig) een schriftelijk verslag maakt, in het geval een belanghebbende of diens gemachtigde geen toestemming geeft voor het maken van een geluidsopname, op verzoek van een belanghebbende of in het geval van een beroepsprocedure de rechtbank daarom verzoekt. Tijdens de hoorzitting dienen de belanghebbenden en hun gemachtigden van het maken van de geluidsopname op de hoogte te worden gesteld, zodat zij de gelegenheid hebben toestemming daaraan te onthouden.

Door bovenstaande werkwijze behoeft niet telkens na iedere hoorzitting een schriftelijk verslag te worden gemaakt. Dit zal tijdwinst opleveren. Slechts indien nodig of indien er om verzocht wordt, zal een schriftelijk verslag moeten worden gemaakt.

 

Artikel 17. Nader onderzoek

Een nader onderzoek kan feiten of omstandigheden aan het licht brengen die op het moment van de zitting nog niet bekend waren. Dit kan aanleiding zijn om belanghebbenden en het verwerend orgaan opnieuw te horen. De onderhavige bepaling voorziet in de mogelijkheid de voorzitter van de commissie te verzoeken daartoe een nieuwe zitting te houden. In artikel 7:9 Awb wordt bepaald dat indien het in het hier bedoelde geval feiten of omstandigheden betreft die voor de op bezwaar te nemen beslissing van aanmerkelijk belang kunnen zijn, dit aan belanghebbenden wordt meegedeeld en dat zij opnieuw in de gelegenheid worden gesteld te worden gehoord (rechtsbeginsel hoor en wederhoor). Is de nieuwe informatie niet van aanmerkelijk belang dan kan er voor gekozen worden om de belanghebbenden in de gelegenheid te stellen schriftelijk te reageren. Na de hoorzitting gehouden telefoongesprekken kunnen gezien worden als nader onderzoek (Nationale ombudsman 9 juli 2001, AB 2001/263). Een zorgvuldige procedure houdt ook in dat het bestuursorgaan zich niet rechtstreeks tot de adviescommissie kan wenden zonder dat de andere belanghebbenden in de gelegenheid worden gesteld om hun standpunt dienaangaande kenbaar te maken (Rb. Rotterdam, 10 november 1999, JB, 1999/311).

 

Artikel 18. Raadkamer en advies

De hoorzitting is in principe openbaar; de hier bedoelde beraadslaging vindt achter gesloten deuren plaats.

Het horen kan plaatsvinden door een niet-voltallige commissie (zie onder 13); de advisering dient plaats te vinden door een commissie die voldoet aan de eisen van artikel 7:13, eerste lid, onder a van de Awb. Hoe het advies tot stand komt, is niet voorgeschreven. Schriftelijke consultatie is

 

Artikel 19. Uitbrengen advies en verdaging

In lid 1 vindt een wijziging plaats vanwege de wijziging van de verslaglegging van de hoorzitting. Zie daarvoor (de toelichting bij) artikel 16.

De beslistermijn bedraagt ingevolge artikel 7:10 van de Awb 12 weken, behoudens in het geval van opschorting of met gebruikmaking van de mogelijkheid van verdaging. De onderhavige bepaling verlangt van de voorzitter van de commissie dat indien hij voorziet dat de termijn als hiervoor bedoeld niet wordt gehaald, hij tijdig het bestuursorgaan verzoekt de beslissing op het bezwaar te verdagen.

Het besluit tot verdaging is een beschikking. Ingevolge artikel 7:14 Awb zijn artikel 3:41 tot en met 3:45 Awb, die de wijze van bekendmaking en mededeling van besluiten regelen, in dit geval niet van toepassing. Artikel 3:40 Awb is wel van toepassing. Dit artikel bepaalt dat een besluit niet in werking treedt voordat het bekendgemaakt is. Het ligt voor de hand in verband hiermee ook belanghebbenden een afschrift van het verdagingsbesluit toe te zenden.

 

Artikel 20. Vergoeding werkzaamheden

In deze bepaling is opgenomen dat de voorzitter en leden een vergoeding krijgen voor het bijwonen van de vergaderingen van de commissie. Deze vergoeding wordt jaarlijks geïndexeerd. Uit praktische overwegingen zijn de bedragen afgerond.

Daarnaast krijgen zij een vergoeding van gemaakte reiskosten.

 

Artikel 21. Intrekking oude regeling

De bepaling spreekt voor zich en behoeft geen toelichting.

 

Artikel 22. Overgangsbepaling

Herbenoeming (voor de duur van drie jaar) van de drie herbenoembare leden zal plaatsvinden in december 2017. Deze herbenoeming vindt plaats op grond van de dan nog vigerende Verordening commissie bezwaarschriften gemeente Coevorden 2013. Eén niet herbenoembaar lid is op 23 december 2014 op grond van de Verordening commissie bezwaarschriften gemeente Coevorden 2013 herbenoemd tot 1 april 2018. De voorzitter is op 23 december 2014 op grond van de Verordening commissie bezwaarschriften gemeente Coevorden 2013 vanaf 1 april 2015 benoemd tot voorzitter voor de duur van drie jaar (dus tot 1 april 2018).

De overgangsbepaling voorziet er in dat hun (her)benoeming bij de inwerkingtreding van de nieuwe verordening van kracht blijft.

 

Artikel 23. Inwerkingtreding

De bepaling spreekt voor zich en behoeft geen toelichting.

 

Artikel 24. Citeertitel

De bepaling spreekt voor zich en behoeft geen toelichting.

 

 

Transponeringstabel

 

Verordening commissie bezwaarschriften

Transponeringstabel Verordening commissie bezwaarschriften gemeente Coevorden in vergelijking met de Verordening commissie bezwaarschriften gemeente Coevorden 2013. Alleen de wijzigingen zijn benoemd.

 

Nieuwe Verordening

Art:

onderwerp

opmerking

Verordening 2013

Art.:

 

Bezwaarschriftencommissie

De naam is gewijzigd. Deze wijziging sluit aan bij de reeds bestaande praktijk.

Commissie bezwaarschriften

3

Samenstelling

Aanpassing (lid 3)

Was: de commissie regelt de vervanging van de voorzitter

Wordt: De commissie regelt onderling de vervanging van de voorzitter en leden ingeval van verhindering of ontstentenis.

 

 

3

4

Secretariaat

Vervangen door een zorgplicht van het college voor een secretariaat.

 

4

5

Zittingsduur

Vervallen is de bepaling de mogelijkheid bood om via een afwijkende eerste benoemingstermijn een gespreide termijn van aftreden te bereiken. Door besluitvorming in 2014 is reeds gespreide termijn van aftreden bereikt.

5

7

Het indienen van het bezwaar

Toevoeging: na datum ontvangst (in lid 2).

Dit betreft een verduidelijking ten opzichte van de eerdere versie. Op deze wijze is duidelijk vastgelegd dat het bezwaarschrift binnen zeven werkdagen na datum ontvangst in handen van de commissie wordt gesteld.

7

12

Uitnodiging zitting

Toevoeging: na verzending van de.

Dit betreft een verduidelijking ten opzichte van de eerdere versie. Op deze wijze is duidelijk vastgelegd dat binnen drie dagen na de verzending van de uitnodiging verzocht kan worden om het tijdstip van de hoorzitting te wijzigen.

12

14

Niet deelneming aan de behandeling

Vervallen is de zin: Zij laten zich zo nodig vervangen.

De zin voegt niets toe. Als er sprake is niet deelneming aan de behandeling, voorziet het bepaalde in artikel 3, derde lid reeds in vervanging.

 

14

15

Openbaarheid van vergadering

Wijziging lid 4.

Bij de eerdere versie zag lid 4 ook op hoorzittingen waar besluiten op grond van de Wwb, Wmo werden behandeld. Besluiten op grond van de Pw, Wmo worden nu ambtelijk behandeld.

Nu betreft lid 4 alleen hoorzittingen waar besluiten en handelingen worden behandeld op grond van rechtspositionele regelingen. Uit privacyoverwegingen zijn deze hoorzittingen in beginsel niet openbaar.

 

15

16

Verslaglegging hoorzitting

De verslaglegging van de hoorzitting wordt gewijzigd van standaard een schriftelijk verslag in (in de regel) een digitale geluidsopname en indien nodig/verzocht nog een schriftelijk verslag.

 

16

19

Uitbrengen advies en verdaging

Toegevoegd is: het eventuele schriftelijke verslag (zie toelichting bij artikel 16)

Vervallen is: en nader verslag dat in de eerdere versie was opgenomen. In de eerdere versie was niet omschreven wat onder het nader verslag diende te worden verstaan.

 

19

-

Jaarverslag

In de eerdere versie was in artikel 20 opgenomen dat de commissie jaarlijks aan de bestuursorganen verslag deed van haar werkzaamheden.

Vanwege het geringe aantal bezwaarschriften dat de commissie nog behandelt en uit efficiencyoverwegingen is de keus gemaakt om geen jaarverslag meer te maken maar informatie over aantal bezwaarschriften, aantal adviezen, inhoud adviezen, termijnen, etc. mee te nemen in de pc-cyclus.

Op deze wijze wordt voorzien in informatie voor management en bestuur.

Indien daaraan behoefte bestaat, zou overleg kunnen plaatsvinden tussen portefeuillehouder, gemeentesecretaris en de commissie naar aanleiding van de informatie uit de pc-cyclus. Dit overleg biedt de commissie ook de gelegenheid om, indien gewenst, de bestuursorganen adviezen te geven over eventuele verbeterpunten op het gebied van juridische kwaliteit.

20

20

Vergoeding werkzaamheden

Bedragen zijn aangepast aan de laatste indexering. Overigens niets gewijzigd.

21

22

 

 

Overgangsbepaling

De benoeming van de voorzitter en de herbenoeming van de leden heeft plaats gevonden op grond van de Verordening commissie bezwaarschriften gemeente Coevorden 2013. De overgangsbepaling voorziet erin dat die benoemingsbesluiten van kracht blijven onder de werking van de nieuwe verordening.

 

23