Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Coevorden

Regeling melden integriteitsschending Gemeente Coevorden 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCoevorden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling melden integriteitsschending Gemeente Coevorden 2017
CiteertitelRegeling melden integriteitsschending Gemeente Coevorden 2017
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpAlgemeen bestuur en organisatie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Regeling Klokkenluiders gemeente Coevorden 2004

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 2 van de Wet Huis voor klokkenluiders
 2. artikel 125quinquies van de Ambtenarenwet
 3. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Coevorden/CVDR408751/CVDR408751_1.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-03-2018Nieuwe regeling

18-04-2017

gmb-2018-44862

N.v.t.

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling melden integriteitsschending Gemeente Coevorden 2017

Burgemeester en wethouders van Gemeente Coevorden;

gelezen het voorstel van de afdeling Bedrijfsvoering, team Advies & Middelen d.d. 29 maart 2017;

gelezen de door de ondernemingsraad verleende instemming d.d. 19 juni 2017

gelet op artikel 2 van de Wet Huis voor klokkenluiders, artikel 125 quinquies van de Ambtenarenwet en artikel 15:2 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling voor de sector Gemeenten;

 

Besluiten

 

vast te stellen de navolgende regeling:

 

Regeling melden integriteitsschending Gemeente Coevorden 2017

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  werknemer: de persoon die werkt of heeft gewerkt voor de gemeente Coevorden zoals bedoeld in artikel 1, onderdeel h, van de Wet Huis voor klokkenluiders

 • b.

  werkgever: het college van burgemeester en wethouders, die handelt zoals bedoeld in artikel 1, onderdeel g, van de Wet Huis voor klokkenluiders.

 • c.

  vermoeden van een misstand: het vermoeden van een werknemer, dat binnen de organisatie waarin hij werkt of bij een andere organisatie indien hij door zijn werkzaamheden met die organisatie in aanraking is gekomen, sprake is van een misstand voor zover:

  • 1.

   het vermoeden gebaseerd is op redelijke gronden, die voortvloeien uit de kennis die de werknemer bij zijn werkgever heeft opgedaan of voortvloeien uit de kennis die de werknemer heeft gekregen door zijn werkzaamheden bij een ander bedrijf of een andere organisatie, en

  • 2.

   het maatschappelijk belang in het geding is bij:

   • de (dreigende) schending van een wettelijk voorschrift, waaronder een (dreigend) strafbaar feit,

   • een (dreigend) gevaar voor de volksgezondheid,

   • een (dreigend) gevaar voor de veiligheid van personen,

   • een (dreigend) gevaar voor de aantasting van het milieu,

   • een (dreigend) gevaar voor het goed functioneren van de organisatie als gevolg van een onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten,

 • d.

  integriteitsschending of ambtsmisdrijf: Een handelen of nalaten in strijd met de door het college vastgestelde gedragscode en protocollen, of wettelijke voorschriften waaronder:

  • 1.

   een financiële schending zoals diefstal of fraude;

  • 2.

   misbruik van positie en belangenverstrengeling zoals omkoping, het aannemen/ vragen van geschenken of ongeoorloofde nevenactiviteiten;

  • 3.

   lekken en misbruik van informatie zoals raadplegen informatie uit vertrouwelijke registers of het aan derden verstrekken van vertrouwelijke informatie;

  • 4.

   misbruik van bevoegdheden zoals valsheid in geschrifte of ongeoorloofde dwangmiddelen;

  • 5.

   misbruik van bedrijfsmiddelen en overtreding interne regels over bijvoorbeeld ongewenst gebruik e-mail/sociale media/internet;

  • 6.

   ongewenste omgangsvormen zoals seksuele intimidatie, discriminatie of pesten;

  • 7.

   misdragingen in de privésfeer zoals ongewenste contacten in het criminele circuit;

 • e.

  adviseur: een persoon die door zijn functie een geheimhoudingsplicht heeft en die door een werknemer in vertrouwen wordt geraadpleegd over een vermoeden van een misstand;

 • f.

  vertrouwenspersoon: de door de werkgever aangewezen persoon of personen om als vertrouwenspersoon voor de gemeente Coevorden te fungeren;

 • g.

  afdeling advies van het Huis voor klokkenluiders: de afdeling advies van het Huis voor klokkenluiders, bedoeld in artikel 3a, tweede lid, van de Wet Huis voor klokkenluiders;

 • h.

  afdeling onderzoek van het Huis voor klokkenluiders: de afdeling onderzoek van het Huis voor klokkenluiders, bedoeld in artikel 3a, derde lid, van de Wet Huis voor klokkenluiders;

 • i.

  melding: de melding van een vermoeden van een misstand of integriteitsschending op grond van deze regeling;

 • j.

  melder: de werknemer die een vermoeden van een misstand of integriteitsschending heeft gemeld op grond van deze regeling;

 • k.

  onderzoekers: de persoon of personen aan wie de gemeentesecretaris het onderzoek naar de misstand opdraagt;

 • l.

  integriteitscommissie: de door de werkgever aangewezen werknemers voor de beoordeling van meldingen over integriteit;

 • m.

  externe instantie: een instantie zoals bedoeld in artikel 6 onder d van de Wet huis voor de klokkenluiders, zoals de FIOD, de Arbeidsinspectie, het Openbaar Ministerie, de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) en overige wettelijke toezichthouders.

 

Artikel 2 Informatie, advies en ondersteuning voor de werknemer

Een werknemer kan bij een vermoeden van een misstand of een integriteitsschending:

 • a.

  een adviseur in vertrouwen raadplegen;

 • b.

  de vertrouwenspersoon als adviseur in vertrouwen raadplegen;

 • c.

  de afdeling advies van het Huis voor Klokkenluiders in vertrouwen raadplegen;

 • d.

  de integriteitscommissie in vertrouwen raadplegen.

 

Artikel 3 Vertrouwenspersoon

 • 1.

  De werkgever wijst een of meer vertrouwenspersonen aan.

 • 2.

  De vertrouwenspersoon verricht zijn werkzaamheden slechts na instemming vooraf door de melder.

 • 3.

  De vertrouwenspersoon kan door de werknemer worden ingeschakeld voorafgaand aan en tijdens de procedure van een melding over een mogelijke integriteitschending.

 • 4.

  De vertrouwenspersoon geniet bescherming overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 tot en met 10 tegen benadeling van zijn rechtspositie als gevolg van de hem bij deze regeling toebedeelde taken.

 • 5.

  De vertrouwenspersoon is verplicht tot geheimhouding van al hetgeen hem in verband met de werkzaamheden als vertrouwenspersoon ter kennis komt. Deze plicht vervalt niet na beëindiging van de aanwijzing als vertrouwenspersoon.

 • 6.

  De geheimhoudingsplicht geldt niet ten aanzien van ambtsmisdrijven.

Artikel 4 Taken vertrouwenspersoon
 • 1.

  De vertrouwenspersoon heeft tot taak de melder te adviseren en te ondersteunen bij klachten over seksuele intimidatie, discriminatie, pesterij, agressie en/of geweld of vermoeden van een misstand.

 • 2.

  De vertrouwenspersoon ondersteunt de melder, op zijn verzoek, bij het indienen van een klacht en de begeleiding in het traject dat daarop volgt.

 • 3.

  Voor zover nodig en gewenst verwijst de vertrouwenspersoon de melder naar gespecialiseerde hulpverlengingsinstanties.

 • 4.

  De vertrouwenspersoon bespreekt samen met de melder welke risico’s op benadeling aanwezig zijn, op welke wijze die risico’s kunnen worden verminderd en wat de werknemer kan doen als hij van mening is dat sprake is van benadeling.

 • 5.

  Als de melder vindt dat er daadwerkelijk sprake is van benadeling, kan hij dat bespreken met de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon en de melder bespreken welke maatregelen genomen kunnen worden om benadeling tegen te gaan. De vertrouwenspersoon maakt een verslag van deze bespreking en stuurt dit na goedkeuring door de melder naar de werkgever.

 • 6.

  De werkgever zorgt ervoor dat maatregelen die nodig zijn om benadeling tegen te gaan worden genomen.

 • 7.

  De vertrouwenspersoon geeft de werkgever gevraagd en ongevraagd advies over het beleid inzake ongewenst gedrag en integriteitsschendingen.

 • 8.

  De vertrouwenspersoon maakt jaarlijks voor 1 april een geanonimiseerd verslag van de aard en de omvang van het aantal interne meldingen in het afgelopen kalenderjaar. Dit verslag wordt aan de werkgever en de Ondernemingsraad gestuurd.

 

Artikel 5 Integriteitscommissie

 • 1.

  De werkgever wijst de leden van de integriteitscommissie aan.

 • 2.

  De leden van de integriteitscommissie genieten bescherming overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 tegen benadeling van hun rechtspositie als gevolg van de hen bij deze regeling toebedeelde taken.

 • 3.

  De leden van de integriteitscommissie zijn verplicht tot geheimhouding van al hetgeen hen in verband met de werkzaamheden als lid van de commissie ter kennis komt. Deze plicht vervalt niet na beëindiging van de aanwijzing als lid van de commissie.

 • 4.

  De geheimhoudingsplicht geldt niet ten aanzien van het informeren van de werkgever en de beschuldigde. Hij geldt ook niet ten aanzien van ambtsmisdrijven.

Artikel 6 Taken integriteitscommissie
 • 1.

  De integriteitscommissie kan door de werknemer geraadpleegd worden over een mogelijke integriteitschending.

 • 2.

  De integriteitscommissie kan een melding over een mogelijke integriteitschending in behandeling nemen.

 • 3.

  De integriteitscommissie brengt bij een melding het bevoegd gezag direct op de hoogte.

 • 4.

  De integriteitscommissie doet vooronderzoek naar aanleiding van de melding. Toetst op betrouwbaarheid en of er mogelijk sprake is van een ambtsmisdrijf, en adviseert de werkgever over de vervolgstappen.

 • 5.

  Indien nodig voor het uitvoeren van de procedure doet de commissie vooronderzoek met betrekking tot de melding.

 • 6.

  De integriteitscommissie verzorgt alle administratieve taken zoals verslagen, brieven e.d.

 • 7.

  De integriteitscommissie bewaakt de termijnen zoals genoemd in artikel 7.

 • 8.

  De commissie registreert de binnengekomen meldingen en de afhandeling ervan voor het jaarverslag zoals vermeld in artikel 19 van deze regeling.

   

Artikel 7 Interne melding

 • 1.

  Een werknemer met een vermoeden van een misstand binnen de organisatie van de werkgever kan daarvan melding doen:

  • a.

   bij iedere leidinggevende die binnen de organisatie hiërarchisch een hogere positie bekleedt dan hij;

  • b.

   bij de vertrouwenspersoon;

  • c.

   de integriteitscommissie.

 • 2.

  De leidinggevende of vertrouwenspersoon stuurt de melding, in overleg met de werknemer, door naar de gemeentesecretaris of naar het college als de werknemer een vermoeden heeft dat de gemeentesecretaris bij de vermoede misstand betrokken is.

 • 3.

  De gemeentesecretaris legt de melding voor advies voor aan de integriteitscommissie.

 • 4.

  De werkgever zal wanneer hij een melding op een andere manier uit de organisatie heeft ontvangen overeenkomstig artikel 7 lid 3 zo snel mogelijk de integriteitscommissie inschakelen.

 • 5.

  Een werknemer van een andere organisatie die door zijn werkzaamheden met de organisatie van de werkgever in aanraking is gekomen, en een vermoeden heeft van een misstand binnen de organisatie van de werkgever kan ook een interne melding doen.

 • 6.

  Als de werknemer een vermoeden heeft dat de gemeentesecretaris bij de vermoede misstand betrokken is, moet in deze regeling voor “gemeentesecretaris” “het college” worden gelezen.

 • 7.

  De melder kan direct een externe melding doen van een vermoeden van een misstand op grond van artikel 18 als het eerst doen van een interne melding in redelijkheid niet van hem kan worden gevraagd.

 • 8.

  Een melding laat de wettelijke verplichting tot het doen van aangifte van een strafbaar feit onverlet.

 

Artikel 8 Bescherming van de melder tegen benadeling

 • 1.

  De werknemer die te goeder trouw en naar behoren een vermoeden van een misstand of een integriteitsschending meldt, zal in verband daarmee geen nadelige gevolgen voor zijn rechtspositie ondervinden tijdens en na de behandeling van deze melding bij de werkgever, een andere organisatie of een externe instantie.

 • 2.

  Onder nadelige gevolgen wordt in ieder geval verstaan het nemen van een benadelende maatregel, zoals:

  • a.

   het verlenen van ontslag, anders dan op eigen verzoek;

  • b.

   het tussentijds beëindigen of het niet verlengen van een aanstelling voor bepaalde tijd;

  • c.

   het niet omzetten van een aanstelling voor bepaalde tijd in een aanstelling voor onbepaalde tijd;

  • d.

   het treffen van een disciplinaire maatregel;

  • e.

   de opgelegde benoeming in een andere functie;

  • f.

   het onthouden van salarisverhoging, incidentele beloning of toekenning van vergoedingen;

  • g.

   het onthouden van promotiekansen;

  • h.

   het afwijzen van een verlofaanvraag.

 • 3.

  De werkgever zorgt ervoor dat de melder ook niet op andere wijze bij zijn werk nadelige gevolgen ondervindt van de melding.

 • 4.

  Als de werkgever na het doen van een melding een benadelende maatregel neemt, motiveert de werkgever waarom hij deze maatregel nodig acht en dat deze maatregel geen verband houdt met het te goeder trouw en naar behoren melden van een vermoeden van een misstand.

 • 5.

  De werkgever spreekt werknemers die zich schuldig maken aan benadeling van de melder daarop aan en kan hen een waarschuwing of een disciplinaire maatregel opleggen.

 • 6.

  De werknemer heeft recht op juridische bijstand wanneer hij als gevolg van het te goede trouw melden van een vermoeden van een misstand nadelige gevolgen ondervindt in zijn rechtspositie, tijdens en/of na het volgen van deze regeling. De werkgever financiert deze juridische bijstand.

 

Artikel 9 Het tegengaan van benadeling van de melder

 • 1.

  De vertrouwenspersoon bespreekt samen met de melder welke risico’s op benadeling aanwezig zijn, op welke wijze die risico’s kunnen worden verminderd en wat de werknemer kan doen als hij van mening is dat sprake is van benadeling.

 • 2.

  Als de melder vindt dat er daadwerkelijk sprake is van benadeling, kan hij dat bespreken met de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon en de melder bespreken welke maatregelen genomen kunnen worden om benadeling tegen te gaan. De vertrouwenspersoon maakt een verslag van deze bespreking en stuurt dit na goedkeuring door de melder naar de gemeentesecretaris.

 • 3.

  De gemeentesecretaris zorgt ervoor dat maatregelen die nodig zijn om benadeling tegen te gaan worden genomen.

 

Artikel 10 Bescherming van andere betrokkenen tegen benadeling

De werkgever zal:

 • a.

  de adviseur in dienst van de werkgever niet benadelen vanwege het fungeren als adviseur van de melder;

 • b.

  de vertrouwenspersoon, de leden van de integriteitscommissie, de onderzoekers die in dienst zijn van de werkgever, niet benadelen vanwege het uitoefenen van de in deze regeling beschreven taken;

 • c.

  een werknemer die wordt gehoord door, documenten verstrekt aan of anderszins medewerking verleent aan de onderzoekers niet benadelen in verband met het te goeder trouw afleggen van een verklaring.

 

Artikel 11 Intern en extern onderzoek naar benadeling van de melder

 • 1.

  De melder die meent dat sprake is van benadeling in verband met het doen van een melding van een vermoeden van een misstand of integriteitsschending, kan de gemeentesecretaris verzoeken om onderzoek te doen naar de wijze waarop er binnen de organisatie met hem wordt omgegaan.

 • 2.

  Ook de personen bedoeld in artikel 10 kunnen de gemeentesecretaris verzoeken om onderzoek te doen naar de wijze waarop er binnen de organisatie met hen wordt omgegaan.

 • 3.

  De melder kan in overeenstemming met artikel 18 ook de afdeling onderzoek van het Huis voor klokkenluiders verzoeken om een onderzoek in te stellen naar de wijze waarop de werkgever zich jegens hem heeft gedragen in verband met het doen van een melding van een vermoeden van een misstand.

 

Artikel 12 Vertrouwelijke omgang met de melding en de identiteit van de melder

 • 1.

  De werkgever zorgt ervoor dat de informatie over de melding zodanig wordt bewaard dat deze fysiek en digitaal alleen toegankelijk is voor de personen die bij de behandeling van de melding betrokken zijn.

 • 2.

  De personen die bij de behandeling van een melding betrokken zijn maken de identiteit van de melder niet bekend zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de melder en gaan vertrouwelijk om met de informatie over de melding.

 • 3.

  Als het vermoeden van een misstand is gemeld via de vertrouwenspersoon en de melder geen toestemming heeft gegeven zijn identiteit bekend te maken, wordt alle correspondentie over de melding verstuurd aan de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon stuurt dit onverwijld door aan de melder.

 • 4.

  De personen die bij de behandeling van een melding betrokken zijn maken de identiteit van de adviseur niet bekend zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de melder en de adviseur.

 

Artikel 13 Vastlegging, doorsturen en ontvangstbevestiging van de interne melding

 • 1.

  De leidinggevende, de integriteitscommissie of de vertrouwenspersoon die de melding ontvangt, stuurt de melding met instemming van de melder door aan de gemeentesecretaris.

 • 2.

  Een mondelinge melding of mondelinge toelichting wordt schriftelijk vastgelegd en ter goedkeuring voorgelegd aan de melder.

 • 3.

  De gemeentesecretaris stuurt de melder onverwijld een ontvangstbevestiging van de melding.

 • 4.

  De ontvangstbevestiging bevat minimaal een zakelijke beschrijving van de melding, de datum waarop deze is ontvangen en een afschrift van de melding.

 

Artikel 14 Behandeling van de interne melding door de werkgever

 • 1.

  De gemeentesecretaris stelt onverwijld, gehoord de integriteitscommissie, een onderzoek in naar het gemelde vermoeden van een misstand, tenzij:

  • a.

   het vermoeden niet gebaseerd is op redelijke gronden of

  • b.

   op voorhand duidelijk is dat het gemelde geen betrekking heeft op een vermoeden van een misstand.

 • 2.

  Als de gemeentesecretaris besluit geen onderzoek in te stellen, informeert hij de melder schriftelijk binnen twee weken na de interne melding. Daarbij wordt aangegeven waarom geen onderzoek wordt ingesteld.

 • 3.

  De gemeentesecretaris beoordeelt of een externe instantie van de interne melding van een vermoeden van een misstand op de hoogte moet worden gebracht. Indien de gemeentesecretaris een externe instantie op de hoogte stelt, stuurt hij de melder hiervan een afschrift tenzij het onderzoeksbelang of het handhavingsbelang daardoor kunnen worden geschaad.

 • 4.

  De gemeentesecretaris draagt het onderzoek op aan onderzoekers die onafhankelijk en onpartijdig zijn. De secretaris stelt daarbij een termijn voor het onderzoek.

 • 5.

  Als de gemeentesecretaris een externe instantie op de hoogte gesteld heeft van de interne melding, kan hij voor het onderzoek aansluiten bij het onderzoek dat deze externe instantie (mogelijk) laat verrichten.

 • 6.

  De gemeentesecretaris informeert de melder onverwijld en schriftelijk dat een onderzoek is ingesteld en door wie het onderzoek wordt uitgevoerd.

 • 7.

  De gemeentesecretaris informeert de personen op wie een melding betrekking heeft over de melding, tenzij het onderzoeksbelang of het handhavingsbelang daardoor kunnen worden geschaad.

 

Artikel 15 De uitvoering van het interne onderzoek

 • 1.

  De onderzoekers stellen de melder in de gelegenheid te worden gehoord. De onderzoekers zorgen voor een verslag, en leggen dit verslag ter goedkeuring en ondertekening voor aan de melder. Eventuele opmerkingen worden aan het verslag toegevoegd. De melder ontvangt het vastgestelde verslag.

 • 2.

  De onderzoekers kunnen ook anderen horen. De onderzoekers zorgen voor een verslag, en leggen dit verslag ter goedkeuring en ondertekening voor aan de persoon die gehoord is. De persoon die gehoord is ontvangt het vastgestelde verslag.

 • 3.

  De onderzoekers kunnen binnen de organisatie van de werkgever alle documenten inzien en opvragen die zij voor het doen van het onderzoek redelijkerwijs nodig achten.

 • 4.

  Werknemers mogen de onderzoekers alle documenten verstrekken waarvan zij het redelijkerwijs nodig achten dat de onderzoekers daar in het kader van het onderzoek kennis van nemen.

 • 5.

  De onderzoekers stellen een concept onderzoeksrapport op en stellen de melder in de gelegenheid daar opmerkingen bij te maken, tenzij hiertegen ernstige bezwaren bestaan. De melder is tot geheimhouding van het conceptrapport verplicht.

 • 6.

  De onderzoekers stellen vervolgens het onderzoeksrapport vast. Zij sturen de melder hiervan een afschrift, tenzij hiertegen ernstige bezwaren bestaan.

 • 7.

  De onderzoekers rapporteren over het onderzoek binnen de in artikel 14 genoemde termijn.

 

Artikel 16 Standpunt van de werkgever

 • 1.

  De werkgever informeert de melder binnen acht weken na de melding schriftelijk over het standpunt met betrekking tot het gemelde vermoeden van een missstand of integriteitsschending en tot welke stappen de melding heeft geleid.

 • 2.

  Als duidelijk is dat het standpunt niet binnen acht weken kan worden gegeven, dan informeert de werkgever de melder daar schriftelijk over. Daarbij wordt aangegeven binnen welke termijn de melder het standpunt tegemoet kan zien. Als de totale termijn daardoor meer dan twaalf weken is, wordt dit gemotiveerd.

 • 3.

  Na afronding van het onderzoek beoordeelt de werkgever of een externe instantie van de interne melding, van het onderzoeksrapport en/of van het standpunt van de werkgever op de hoogte moet worden gebracht. Indien de werkgever een externe instantie op de hoogte stelt, stuurt hij de melder hiervan een afschrift, tenzij het onderzoeksbelang of het handhavingsbelang daardoor kunnen worden geschaad.

 • 4.

  De personen op wie de melding betrekking heeft, worden op dezelfde manier geïnformeerd als de melder, tenzij het onderzoeksbelang of het handhavingsbelang daardoor kunnen worden geschaad.

 

Artikel 17 Hoor en wederhoor ten aanzien van onderzoeksrapport en standpunt werkgever

 • 1.

  De werkgever stelt de melder in de gelegenheid op het onderzoeksrapport en het standpunt van de werkgever te reageren.

 • 2.

  Als de melder in reactie op het onderzoeksrapport of het standpunt van de werkgever onderbouwd aangeeft dat het vermoeden van een misstand niet daadwerkelijk of niet deugdelijk is onderzocht of dat in het onderzoeksrapport of het standpunt van de werkgever sprake is van wezenlijke onjuistheden, reageert de werkgever hier op en stelt hij zo nodig een nieuw of aanvullend onderzoek in. Op dit nieuwe of aanvullende onderzoek gelden dezelfde regels als voor het eerste onderzoek.

 • 3.

  Als de werkgever een externe instantie op de hoogte brengt of heeft gebracht, stuurt hij ook de hiervoor bedoelde reactie van de melder op het onderzoeksrapport en het standpunt van de werkgever aan die externe instantie toe. De melder ontvangt hiervan een kopie.

 

Artikel 18 Externe melding

 • 1.

  Een werknemer kan in overeenstemming met artikel 4 van de Wet een vermoeden van een misstand extern melden bij de afdeling onderzoek van het Huis voor klokkenluiders of een andere daartoe bevoegde instantie, indien hij:

  • a.

   het niet eens is met het standpunt van werkgever of van oordeel is dat het vermoeden ten onrechte terzijde is gelegd;

  • b.

   niet tijdig een standpunt heeft ontvangen over zijn interne melding.

 • 2.

  De werknemer kan direct een externe melding doen van een vermoeden van een misstand als het eerst doen van een interne melding in redelijkheid niet van hem kan worden gevraagd. Dat is in ieder geval aan de orde indien dit uit enig wettelijk voorschrift voortvloeit of sprake is van:

  • a.

   acuut gevaar, waarbij een zwaarwegend en spoedeisend maatschappelijk belang onmiddellijke externe melding noodzakelijk maakt;

  • b.

   een vermoeden dat de werkgever bij de vermoede misstand betrokken is;

  • c.

   een situatie waarin de melder in redelijkheid kan vrezen voor tegenmaatregelen in verband met het doen van een interne melding;

  • d.

   een duidelijk aanwijsbare dreiging van verduistering of vernietiging van bewijsmateriaal;

  • e.

   een eerdere melding overeenkomstig de procedure van dezelfde misstand of onregelmatigheid, die de misstand niet heeft weggenomen;

  • f.

   een plicht tot directe externe melding.

 • 3.

  Op een externe melding is paragraaf 4 van de Wet voor Huis voor Klokkenluiders van toepassing. Daarin is de onderzoeksprocedure neergelegd voor het onderzoeken van een vermoeden van een misstand door de afdeling onderzoek.

 • 4.

  Wanneer de melding betrekking heeft op ongewenst gedrag, zoals seksuele intimidatie, discriminatie en pesten kan de melder, na de interne procedure zich wenden tot de Landelijke Klachtencommissie Ongewenst Gedrag. Daarop is de “Klachtenregeling ongewenst gedrag Coevorden 2017” van toepassing.

 • 5.

  Wanneer de melding betrekking heeft op een ambtsmisdrijf kan de melder zich wenden tot het contactpunt Rijksrecherche.

 • 6.

  Een melder kan extern, zonder eerst intern te melden, een melding doen als er zwaarwegende redenen zijn om de interne meldingsprocedure, zoals vastgelegd in deze regeling, niet te volgen.

 

Artikel 19. Rapportage en evaluatie

 • 1.

  De integriteitscommissie stelt jaarlijks een rapportage op over de uitvoering van deze regeling. Deze rapportage bevat in ieder geval:

  • a.

   informatie over het aantal meldingen en een indicatie van de aard van de meldingen, de uitkomsten van de onderzoeken en de standpunten van de werkgever;

  • b.

   algemene informatie over eventuele ervaringen met het tegengaan van benadeling van de melder;

  • c.

   informatie over het aantal verzoeken om onderzoek naar benadeling in verband met het doen van een melding van een vermoeden van een misstanden een indicatie van de uitkomsten van de onderzoeken en de standpunten van de werkgever.

 • 2.

  De integriteitscommissie stuurt de rapportage naar de gemeentesecretaris.

 • 3.

  De gemeentesecretaris stuurt de rapportage ter bespreking aan de ondernemingsraad.

 

Artikel 20 Intrekking oude regeling

De Regeling Klokkenluiders gemeente Coevorden 2004 wordt ingetrokken.

 

Artikel 21 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 

Artikel 22 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Regeling melden integriteitsschending

Gemeente Coevorden 2017.

 

 

Aldus vastgesteld op 18 april 2017 Aldus vastgesteld op 8 februari 2018

Burgemeester en wethouders voornoemd, De werkgeverscommissie voornoemd,

De secretaris, de burgemeester, de griffier, de voorzitter,

 

 

B.M. de Vries B.J. Bouwmeester J. Kuipers-Meijering J. Slomp