Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Coevorden

Regeling Individueel Keuzebudget gemeente Coevorden 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCoevorden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling Individueel Keuzebudget gemeente Coevorden 2017
CiteertitelRegeling Individueel Keuzebudget gemeente Coevorden 2017
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpAlgemeen bestuur en organisatie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 160, eerste lid, van de Gemeentewet
 2. artikel 107 van de Gemeentewet
 3. artikel 107a van de Gemeentewet
 4. artikel 107b van de Gemeentewet
 5. artikel 107d van de Gemeentewet
 6. artikel 107e van de Gemeentewet
 7. https://www.coevorden.nl/verordeningen
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-03-201801-01-2017nieuwe regeling

08-11-2016

gmb-2018-62376

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling Individueel Keuzebudget gemeente Coevorden 2017

Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Coevorden,

 

 • gelet op artikel 160 eerste lid, sub c en artikel 107 tot en met 107e van de Gemeentewet en hoofdstuk 3 van de CAR-UWO;

 • na overeenstemming met de commissie voor Georganiseerd Overleg;

 

besluit

 

vast te stellen de Regeling Individueel Keuzebudget gemeente Coevorden 2017.

Artikel 1. Begripsomschrijving

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

 • Bovenwettelijk verlof: het extra verlof, naast het wettelijk verlof, waar de medewerker recht op heeft, op basis van de CAR-UWO;

 • Deelnemer: de medewerker met een aanstelling of arbeidsovereenkomst op grond van artikel 1:1 sub a van de CAR-UWO;

 • Digitale systeem: de module Flex Benefits in Youforce;

 • Duurzame inzetbaarheid: activiteiten met als doel het optimaal inzetbaar houden van alle medewerkers gedurende hun arbeidscarrière en bijdragen aan de vitaliteit, productiviteit, motivatie en welzijn van medewerkers;

 • Fiets: een rijwiel (nieuw of gebruikt) of een E-bike;

 • Individueel Keuzebudget (IKB): het budget zoals bedoeld in artikel 3:28 van de CAR-UWO;

 • Leeftijdsverlof: extra verlofdagen toegevoegd aan het basisverlof voor medewerkers in een bepaalde leeftijdscategorie;

 • Opleidingskosten: een eigen bijdrage die een medewerker betaalt voor een opleiding waarover met hem/haar in het kader van zijn/haar loopbaan afspraken zijn gemaakt;

 • Persoonsgebonden Budget: een bedrag dat jaarlijks door de werkgever wordt toegekend aan de medewerkers. De hoogte van dit bedrag volgt de reguliere cao-salarisverhogingen;

 • Vakbondscontributie: de aan een vakbond in het lopende jaar betaalde premie voor het lidmaatschap;

 • Werkkostenregeling (WKR): een manier van belasten van vergoedingen en verstrekkingen aan de werknemer zoals bedoeld in de handleiding loonheffing van de belastingdienst. De werkgever kan tot 1,4% van uw fiscale loon onbelast vergoeden. Voor alles wat daarboven uitkomt moet 80% belasting betaald worden;

 • Woon-werkverkeer: de kortste afstand van de eigen woning van de deelnemer naar de standplaats, gemeten via de ANWB-routeplanner.

 

Artikel 2. Wie mogen deelnemen aan de regeling?

De medewerker met een aanstelling of arbeidsovereenkomst op grond van artikel 1:1

sub a van de CAR-UWO kan deelnemen aan deze regeling.

 

Artikel 3. Toegevoegde bronnen

Het Persoonsgebonden Budget wordt als bron toegevoegd aan het IKB en wordt geïntegreerd in de maandelijkse opbouw. Het IKB-budget wordt hiermee verhoogd.

 

Artikel 4. Toegevoegde doelen

 • 1.

  Naast het kopen van vakantie-uren en uitbetaling van het IKB, worden de volgende lokale doelen toegevoegd:

  • a.

   Fiets

   • De deelnemer mag één keer per vijf jaar de kosten van een fiets uitruilen tot een maximum van € 750;

   • De deelnemer dient op meer dan de helft van het aantal dagen dat hij/zij naar het werk reist, van de fiets gebruik te maken;

   • De deelnemer geeft aan welke bron(nen) hij/zij wil inzetten voor dit doel. Indien het IKB wordt ingezet als bron dan dient de fiets in één jaar te worden afbetaald. Hij/zij stuurt een kopie van het bewijs van de betaalde kosten mee bij de aanvraag;

   • Bij beëindiging van het dienstverband wordt het restant van het te verrekenen bedrag netto verrekend met de laatste salarisbetaling.

  • b.

   Reiskosten woon-werkverkeer

   • De deelnemer mag jaarlijks de reiskosten in het kader van woon-werkverkeer (minus de hiervoor ontvangen vergoeding) uitruilen;

   • De reisafstand woon-werkverkeer wordt berekend tussen de postcode van de werkplek en de postcode van het woonadres, volgens de kortste route van de ANWB-routeplanner, met als maximum het door de belastingdienst bepaalde maximale kilometers voor een enkele reis;

   • De uitruil wordt berekend over het maximaal door de belastingdienst bepaalde aantal werkdagen per jaar, bij een werkweek van vijf dagen;

   • De deelnemer geeft aan welke bron(nen) hij/zij wil inzetten voor dit doel;

   • Wanneer de deelnemer langer dan zes weken afwezig is (bijvoorbeeld door ziekte) vervalt het recht op deze voorziening voor die periode.

  • c.

   Vakbondscontributie

   • De deelnemer mag de kosten betreffende een lidmaatschap van de vakbondscontributie, in het kalenderjaar waarvoor de contributie is betaald, uitruilen;

   • De deelnemer geeft aan welke bron(nen) hij/zij wil inzetten voor dit doel. Hij/zij stuurt een kopie van het bewijs van de betaalde kosten mee bij de aanvraag.

  • d.

   Duurzame inzetbaarheid

   • In 2017 mag de deelnemer die gebruik maakt van de fitnessfaciliteiten van Medifast jaarlijks de kosten uitruilen;

   • De deelnemer geeft aan welke bron(nen) hij/zij wil inzetten voor dit doel. Hij/zij stuurt een kopie van het bewijs van de betaalde kosten mee bij de aanvraag.

 • 2.

  Het college behoudt zich de bevoegdheid voor om de in dit artikel genoemde doelen nader te maximaliseren in geval de beschikbare vrije ruimte binnen de Werkkostenregeling dreigt te worden overschreden.

 

Artikel 5. Wat zijn de gevolgen van het uitruilen?
 • 1.

  Uitruil via het IKB heeft gevolgen voor de premies sociale verzekeringen, uitkeringsgrondslagen en eventuele uitkeringen als gevolg van werknemersverzekeringen (WW, WIA en ZW).

 • 2.

  Uitruil heeft geen invloed op de pensioengrondslag als het uit te ruilen bedrag minder dan 30% van het oorspronkelijke pensioengevend salaris en de regeling staat tenminste open voor driekwart van de medewerkers en het fiscale loon niet structureel wordt verlaagd.

 

Artikel 6. Onvoorziene gevallen

Burgemeester en wethouders kunnen artikelen van deze regeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover toepassing gelet op het belang van fiscale uitruil leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

 

Artikel 7. Betaling

De uitruil vindt plaats in de maand(en) die door de medewerker zijn aangegeven. Gelijktijdig wordt dan het IKB verminderd. Bedragen die uit het IKB zijn gebruikt, kunnen niet meer worden teruggestort in het IKB. Indien de deelnemer na de sluitingsdatum van december nog een resterend IKB heeft, dan wordt dit IKB in december uitbetaald.

 

Artikel 8. Uiterste datum indienen mutatie

 • 1.

  In verband met de salarisverwerking van elke maand geeft de medewerker uiterlijk op de laatste dag van de voorgaande maand aan dat hij/zij (een deel van) het IKB wil besteden;

 • 2.

  De medewerker die wil uitruilen verklaart dat hij/zij hiervoor afstand doet van (een deel van) het IKB.

 

Artikel 9. Intrekking oude regelingen

Alle op hoofdstuk 4a van de CAR gebaseerde uitvoeringsregelingen vervallen per 1 januari 2017.

 

Artikel 10. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2017.

 

Artikel 11. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als “Regeling Individueel Keuzebudget gemeente Coevorden 2017”.

 

Coevorden,

Aldus vastgesteld 8 november 2016 Aldus vastgesteld

Burgemeester en wethouders voornoemd, De werkgeverscommissie voornoemd,

De loco secretaris, de burgemeester, de griffier, de voorzitter,

B.M. Romani B.J. Bouwmeester J. Kuipers-Meijering J. Slomp