Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Coevorden

Beleidsregel vrachtautoparkeerzone Monierweg Coevorden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCoevorden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel vrachtautoparkeerzone Monierweg Coevorden
CiteertitelBeleidsregel vrachtautoparkeerzone Monierweg Coevorden
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpOpenbare orde en veiligheid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 1:3, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht
 2. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht
 3. artikel 149 van de Wegenverkeerswet 1994
 4. artikel 87 van de Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990)
 5. artikel 24, eerste lid, van de Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990)
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-11-2018nieuwe regeling

08-10-2018

gmb-2018-246945

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel vrachtautoparkeerzone Monierweg Coevorden

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Coevorden

 

Overwegende,

- dat door de gemeente, politie, Parkmanagement Coevorden, brandweer en ondernemers wordt samengewerkt voor het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijfsterrein (KVO-B);

- er meerdere klachten binnengekomen zijn bij de politie en de gemeente met betrekking tot overlast van geparkeerde vrachtauto’s met koelsystemen in de tot de nachtrust behorende uren;

- dat de overnachtende vrachtautochauffeurs op de aan te wijzen parkeerplaats hun natuurlijke behoefte doen in de directe omgeving van de bedrijven;

- dat door dit overlastgevende en ongewenste gedrag de zedelijkheid, gezondheid, openbare orde en veiligheid in het gedrang komt;

- dat de parkeerplaats beschikbaar moet zijn voor kortdurende geparkeerde vrachtautochauffeurs, die bij nabij gelegen winkels een hun inkopen kunnen doen;

- dat op hetzelfde bedrijventerrein Leeuwerikenveld een andere parkeergelegenheid beschikbaar is;

- dat het gewenst is om voor de beoordeling van aanvragen tot het verkrijgen van een ontheffing, beleidsregels vast te stellen;

 

Gelet op artikel 1:3, lid 4 en 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op artikel 149 van de Wegenverkeerswet 1994 en artikel 87 Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990;

Gelet op de artikelen 24 lid d onder 3 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

 

Gelezen het voorstel van de afdeling Leefomgeving, Team economie en leefbaarheid, d.d. 28 augustus 2018;

 

Besluit vast te stellen de beleidsregel vrachtautoparkeerzone Monierweg Coevorden

Artikel 1. begripsomschrijving

Deze beleidsregels verstaan onder:

 • Ontheffing: een door of namens het bevoegde bestuursorgaan te verstrekken ontheffing met de daarbij behorende pas, waarmee zonder tijdsduurbeperking in de vrachtautoparkeerzone geparkeerd mag worden;

 • Ontheffinghouder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie een ontheffing is verleend;

 • Vrachtauto: zoals bedoeld in artikel 1 van het RVV 1990;

 • Parkeren: zoals bedoeld in artikel 1 van het RVV 1990.

 

Artikel 2. De aanvraag om ontheffing

Een aanvraag om een ontheffing moet schriftelijk of digitaal worden ingediend.

 

Artikel 3. Criteria verlening van ontheffing

 • 1.

  De ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het RVV wordt verleend met inachtneming van het gestelde in artikel 3 tot en met 10 van het RVV.

 • 2.

  De in het eerste lid bedoelde ontheffing kan worden onderscheiden van een ontheffing voor chauffeurs met vrachtauto, die woonachtig zijn in de stad Coevorden.

 • 3.

  Ontheffingen zijn kenteken gebonden en worden alleen verleend voor motorvoertuigen.

 • 4.

  Ontheffingen worden verleend voor drie jaren of een deel daarvan, maar tenminste voor één maand.

 • 5.

  Een verleende ontheffing biedt geen garantie op een vrije parkeerplaats.

 

Artikel 4. Voorwaarden voor het verkrijgen van een ontheffing voor chauffeurs

 • 1.

  Voor het verkrijgen van een ontheffing gelden de volgende voorwaarden:

  • de aanvrager staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen als bewoner in stad Coevorden.

  • de aanvrager beschikt niet over een eigen parkeergelegenheid.

 • 2.

  Een ontheffing wordt verleend voor het parkeren binnen de vrachtautoparkeerzone zonder een specifieke aanduiding van de parkeerplaats(en).

 

Artikel 5. De ontheffing

De ontheffing bevat in ieder geval de volgende gegevens:

 • de houder van de ontheffing;

 • het/de kenteken(s) van het motorvoertuig waarvoor de ontheffing wordt verleend;

 • de periode waarvoor de ontheffing geldt;

 • het gebied waarvoor de ontheffing geldt;

 • de voorschriften waaronder de ontheffing wordt verleend.

 

Artikel 6. Voorschriften bij een ontheffing

Aan een ontheffing worden in ieder geval de volgende voorschriften verbonden:

 • de ontheffing geldt alleen voor het vrachtauto waarvan het kentekennummer op de ontheffing is vermeld;

 • de bij de ontheffing behorende pas moet duidelijk zichtbaar achter de voorruit van het geparkeerde voertuig aanwezig zijn;

 • de ontheffinghouder treft alle noodzakelijke maatregelen om te voorkomen dat de gemeente Coevorden dan wel derden schade lijden als gevolg van het gebruik van de verleende ontheffing;

 • bij wijziging van het voertuig waarvoor ontheffing is verleend moet de bij de ontheffing verstrekte pas worden ingeleverd en moet een nieuwe aanvraag om ontheffing worden ingediend;

 • bij een wijziging van de omstandigheden en gegevens die relevant zijn voor het verlenen van de ontheffing is de ontheffinghouder verplicht daarvan melding te doen bij het bevoegde bestuursorgaan van de gemeente Coevorden.

 

Artikel 7. Intrekken of wijzigen van een ontheffing

Het bevoegde bestuursorgaan trekt een ontheffing in:

 • op verzoek van de ontheffinghouder;

 • wanneer de houder van de ontheffing niet (meer) voldoet aan de gestelde criteria;

 • wanneer er zich een wijziging voordoet in een van de omstandigheden die relevant waren voor het verlenen van de ontheffing;

 • wanneer de houder van de ontheffing in strijd handelt met de aan de ontheffing verbonden voorschriften;

 • wanneer blijkt dat bij de aanvraag van de ontheffing onjuiste gegevens zijn verstrekt;

 • in het belang van de openbare orde;

 • bij in gebreke blijven van betaling van de verschuldigde leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om ontheffing conform de geldende legesverordening van de gemeente Coevorden;

 • bij overlijden van de ontheffinghouder.

 

Artikel 8. Verstrekken duplicaat

In geval van diefstal, verlies of vermissing van een ontheffing of de bij de ontheffing behorende pas, kan een duplicaat worden verstrekt. De kosten van dit duplicaat staan vermeld in de legesverordening.

 

Artikel 9. Kosten

De kosten voor een ontheffing zijn geregeld in de Legesverordening van de gemeente Coevorden.

 

 

Artikel 10. Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden in werking op de dag na de bekendmaking.

 

Artikel 11. Citeertitel

Deze beleidsregel kan worden aangehaald als “beleidsregel vrachtautoparkeerzone Monierweg Coevorden”.

 

De burgemeester en wethouders van Coevorden

de secretaris, de burgemeester,

B.M. de Vries B.J. Bouwmeester