Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Coevorden

Instructie voor de gemeentesecretaris Coevorden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCoevorden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingInstructie voor de gemeentesecretaris Coevorden
CiteertitelInstructie voor de gemeentesecretaris Coevorden
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpAlgemeen bestuur en organisatie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 103 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-01-2019nieuwe regeling

18-12-2018

gmb-2019-8368

34627-2018

Tekst van de regeling

Intitulé

Instructie voor de gemeentesecretaris Coevorden

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN COEVORDEN

 

gelet op artikel 103, tweede lid, van de Gemeentewet:

 

besluiten vast te stellen de volgende instructie:

 

Instructie voor de gemeentesecretaris

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze instructie wordt verstaan onder:

 • college: college van burgemeester en wethouders

 • secretaris: gemeentesecretaris, tevens algemeen directeur

 

Artikel 2 Ondersteuning college

 • 1.

  De secretaris draagt zorg voor een goede en doelmatige ondersteuning van het college en de door haar ingestelde commissies bij de uitvoering van hun taken en bevoegdheden.

 • 2.

  De secretaris draagt, onverminderd de verantwoordelijkheden van de burgemeester, zorg voor een goede voorbereiding van de vergaderingen en de agenda van het college.

 • 3.

  De secretaris is aanwezig in de vergaderingen van het college en heeft daarin een adviserende stem.

 • 4.

  De secretaris draagt er desgevraagd en uit eigen beweging zorg voor dat het college over alle informatie kan beschikken die zij behoeft om haar functie goed uit te kunnen oefenen.

 • 5.

  De secretaris draagt zorg voor een gedegen en tijdige advisering aan het college. Zo nodig adviseert de secretaris het college met betrekking tot te nemen besluiten.

 • 6.

  De secretaris is verantwoordelijk voor een correct en adequaat verloop van voor het proces van besluitvorming noodzakelijke procedures en bevordert een voortvarende uitvoering van besluiten.

 • 7.

  De secretaris draagt er zorg voor dat door het college genomen besluiten worden vastgelegd in een besluitenlijst, dat een presentielijst wordt bijgehouden en openbare besluiten worden gepubliceerd.

 

Artikel 3 Ambtelijke organisatie

 • 1.

  De secretaris is hoofd van de ambtelijke organisatie en is ambtelijk eindverantwoordelijk voor het functioneren ervan.

 • 2.

  De secretaris is bevoegd, in het kader van de uitoefening van zijn verantwoordelijkheden ten opzichte van het college en de burgemeester, bij de ambtelijke organisatie inlichtingen in te winnen en aan hen aanwijzingen te geven, tenzij anders bepaald in de Gemeentewet of interne instructies.

 • 3.

  De secretaris draagt er zorg voor dat de door de griffier aan de ambtelijke organisatie gevraagde inlichtingen worden verstrekt aan de griffier.

 • 4.

  De secretaris bevordert, onverminderd de verantwoordelijkheden van de leidinggevenden, een goede samenwerking en samenhang tussen alle onderdelen van de ambtelijke organisatie.

 • 5.

  De secretaris regelt de vervanging van leidinggevenden bij afwezigheid.

 

Artikel 4 Ondersteuning burgemeester

 • 1.

  De secretaris staat de burgemeester in zijn hoedanigheid van bestuurlijk coördinator terzijde.

 • 2.

  De secretaris bevordert, samen met de burgemeester, een goede afstemming tussen het college en de ambtelijke organisatie.

 • 3.

  De secretaris is de burgemeester behulpzaam bij de bevordering van een goede samenwerking en afstemming ter zake van het functioneren van het college, alsmede bij de bewaking van het functioneren van het college als collegiaal bestuur.

 • 4.

  Het bepaalde in artikel 2 is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van de burgemeester, voor zover het de op hem rustende taken en bevoegdheden betreft.

 

Artikel 5 Afwezigheid

 • 1.

  Vakantie en buitengewoon verlof wordt de secretaris verleend door het college.

 • 2.

  De secretaris zorgt dat zijn afwezigheid bij het college bekend is.

 • 3.

  De secretaris draagt er zorg voor dat tijdens afwezigheid zijn vervanging adequaat is geregeld.

 • 4.

  Deze instructie is ook van toepassing op de vervanger van de secretaris.

 

Artikel 6 Informatieplicht

 • 1.

  De secretaris draagt er zorg voor dat de leidinggevenden tijdig op de hoogte worden gesteld van alle door de gemeenteraad, het college en de burgemeester genomen besluiten waaraan consequenties voor hun teams zijn verbonden.

 • 2.

  De secretaris informeert de burgemeester tijdig over relevante bestuurlijke en ambtelijke onderwerpen en voert daartoe regelmatig overleg met de burgemeester.

 

Artikel 7 Secretaris als bestuurder

De secretaris is bestuurder in de zin van de Wet op de ondernemingsraden.

 

Artikel 8 Slotbepalingen

 • 1.

  In alle gevallen waarin deze instructie niet voorziet, pleegt de secretaris voor zoveel nodig in overleg met het college of de burgemeester.

 • 2.

  Deze instructie treedt in werking met ingang van de dag volgende op die van de bekendmaking.

 

 

Aldus vastgesteld op 18 december 2018,

de secretaris, de burgemeester

B.M. de Vries B.J. Bouwmeester