Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Coevorden

Mandaatbesluit gemeenteraad griffier Coevorden 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCoevorden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaatbesluit gemeenteraad griffier Coevorden 2018
CiteertitelMandaatbesluit gemeenteraad griffier Coevorden 2018
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpAlgemeen bestuur en organisatie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. artikel 32a van de Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-01-2019nieuwe regeling

18-12-2018

gmb-2019-10470

2018/1489

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatbesluit gemeenteraad griffier Coevorden 2018

De raad en de burgemeester van de gemeente Coevorden, ieder voor zover het betreft hun bevoegdheden;

gelezen het voorstel van het seniorenconvent d.d. 18 oktober 2018;

gelet op artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 32a van de Gemeentewet;

 

besluit:

 

vast te stellen het Mandaatbesluit gemeenteraad griffier Coevorden 2018

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • -

  machtiging: de bevoegdheid om feitelijke handelingen te verrichten;

 • -

  mandaat: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten te nemen;

 

Artikel 2 Algemene bepalingen

 • 1.

  In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt onder het verlenen van mandaat tevens het geven van een machtiging verstaan.

 • 2.

  De gemandateerde kan enkel gebruik maken van zijn mandaat voor het aangaan van financiële verplichtingen voor zover daarin is voorzien in de begroting.

 • 3.

  De burgemeester kan de ondertekening van stukken van de raad opdragen aan de griffier of aan een of meer andere bij de griffie werkzame ambtenaren.

 

Artikel 3  

De raad en de burgemeester verlenen mandaat aan de griffier en de griffiemedewerkers voor de volgende bevoegdheden:

 • 1.

  Het doen uitgaan van brieven, mails, etc. aan externen die uitnodigingen, mededelingen, inlichtingen of informatie bevatten (zgn. feitelijke informatie), alsmede het verstrekken van statistische gegevens.

 • 2.

  Het doen uitgaan van ontvangstbevestigingen van stukken gericht aan de raad.

 • 3.

  Het vooruitlopend op de vaststelling door de raad van de lijst van ingekomen stukken met de diverse afhandelingsvoorstellen, deze ingekomen raadsstukken voor verdere behandeling direct door te zenden naar het college.

 • 4.

  Het doorzenden van stukken waarvan het onmiskenbaar is dat een ander bestuursorgaan dan de raad bevoegd is om deze inhoudelijk te behandelen.

 • 5.

  Het doen van aangifte bij de politie van geconstateerde diefstal en beschadiging/vernieling van gemeente-eigendommen.

 • 6.

  Het behandelen van klachten als bedoeld in hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht met betrekking tot de griffiemedewerkers.

 

Artikel 4  

Alle stukken verband houdende met de uitoefening van dit mandaat worden als volgt ondertekend:

Namens de raad van de gemeente Coevorden,

<functie>

(handtekening),

<naam>

 

Artikel 5  

Dit besluit treedt in werking op de dag van bekendmaking.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad, gehouden op 18 december 2018.

De voorzitter, De griffier,

B.J. Bouwmeester J. Kuipers-Meijering

Aldus besloten door de burgemeester van Coevorden op 18 december 2018,

B.J. Bouwmeester