Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Coevorden

Beleidsregels Kindpakket 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCoevorden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels Kindpakket 2019
CiteertitelBeleidsregels Kindpakket 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpSociale voorzieningen en werkgelegenheid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Coevorden/CVDR612037/CVDR612037_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-07-201913-07-2019tekstplaatsing

09-07-2019

gmb-2019-185254

36882-2019

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels Kindpakket 2019

Burgemeester en wethouders van de gemeente Coevorden;

gelezen het voorstel d.d. 9 juli 2019 van de afdeling Publieksservice/ Team Maatschappelijke Ondersteuning,

overwegende, dat het gewenst is om beleidsregels vast te stellen voor structureel geld dat beschikbaar wordt gesteld zodat alle kinderen kunnen meedoen op school, aan sport, aan cultuur en sociale activiteiten,

gelet op hetgeen is bepaald in het Beleidsplan ondersteuning minima 2017-2021, het Beleidsplan Samen Krachtig en de Verordening Doe-Mee-Pas gemeente Coevorden,

 

besluit vast te stellen de volgende beleidsregels:

 

 

 

 

Algemeen

Door het Rijk zijn middelen beschikbaar gesteld voor de bestrijding van armoede bij kinderen. Het Rijk en de gemeenten hebben bestuurlijke afspraken gemaakt om alle kinderen voor wie dit niet vanzelfsprekend is te bereiken en te ondersteunen met voorzieningen in natura via de lokale infrastructuur en in samenwerking met diverse partijen. Gemeenten hebben de regie in het armoede- en schuldenbeleid en hebben daarbij aandacht voor de positie van kinderen.

 

Zowel het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) als het Cultureel Plan Bureau (CPB) zien armoede als ‘het niet beschikken over toereikende financiële middelen om in voldoende mate in de maatschappij te kunnen participeren’. In deze regeling wordt breder ingezet dan alleen op armoede, maar ook op minima. Deze groep bestaat namelijk ook uit mensen die in armoede leven. Het gaat dan ook om inwoners die door hun financiële situatie beperkt mee kunnen doen in de samenleving en moeilijker toegang hebben tot hulp en ondersteuning.

In de gemeente Coevorden leeft 10% van de huishoudens al zeker één jaar in armoede en 3% al langer dan vier jaar. Binnen deze doelgroep leven ongeveer 460 kinderen in een gezin met een bijstandsuitkering, dit is 6,4% van de kinderen in de gemeente. Kinderen met één ouder leven relatief vaker in armoede dan kinderen met twee ouders.

 

Met dit voorstel wordt lokaal invulling gegeven aan de bestuurlijk gemaakte afspraken tussen de VNG en het Rijk hierover.

 

Doelgroep

Kinderen van 0 tot 18 jaar waarvan de ouder(s) een gezamenlijk inkomen hebben tot 110% van de toepasselijke bijstandsnorm, zoals bedoeld in het tweede artikel van de verordening Doe-Mee-Pas.

 

Voorwaarden

Kinderen dienen als ingezetene in de basisregistratie personen bij onze gemeente ingeschreven te staan.

De voorzieningen worden in natura verstrekt, hieronder wordt ook een uitbetaling aan een andere organisatie verstaan.

 

Voor zover in deze beleidsregels niets is geregeld, zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een kindpakket uit de Doe-Mee-Pas verordening gemeente Coevorden van toepassing.

 

Bijdrage

 

Het Zomerpakket wordt verstrekt aan kinderen die op 1 juli 3 jaar oud zijn en op 1 september nog geen 18 jaar oud zijn en bestaat uit onderstaande:

- Cadeaubonnen t.w.v. maximaal €115,-

 

Winterpakket wordt verstrekt aan kinderen die op 1 januari tussen de 0 en 18 jaar oud zijn en bestaat uit onderstaande:

- Cadeaubonnen t.w.v. maximaal €35,-

 

Op de hoogte van deze bijdrage wordt rekening gehouden met een indexering van €5,- per jaar.

 

Wanneer een leerling in de eerste klas van het voortgezet onderwijs voldoet aan eerder genoemde voorwaarden, kan de school de factuur van de Ipad ter betaling opsturen aan de gemeente.

 

Daarnaast is een maatwerkvoorziening ter hoogte van maximaal €6.600 gereserveerd waaruit (gedeeltelijk) overige school gerelateerde kosten vergoed kunnen worden zoals schoolreisjes, excursies, etc.

 

Toegang

 • 1.

  Alle kinderen van 3 tot 18 jaar, die gebruik maken van een Doe-Mee-Pas, krijgen een Zomerpakket toegestuurd, voor het Winterpakket geldt dat alle kinderen van 0 tot 18, die gebruik maken van een Doe-Mee-Pas, deze krijgen toegestuurd.

 • 2.

  Ouders zonder Doe-Mee-Pas, met een inkomen van maximaal 110% van de toepasselijke bijstandsnorm, kunnen deze pakketten ook los aanvragen via www.coevorden.nl.

 • 3.

  De desbetreffende school kan de factuur met betrekking tot de Ipad opsturen ter betaling aan de gemeente Coevorden. Kinderen die gebruik maken van een Doe-Mee-Pas of waarvan de ouders een inkomen van maximaal 110% van de toepasselijke bijstandsnorm hebben, komen hiervoor eenmalig in aanmerking.

 • 4.

  Overige vergoedingen vanuit de maatwerkvoorzieningen kunnen aangevraagd worden via doemeepas@coevorden.nl. Kinderen die gebruik maken van een Doe-Mee-Pas of waarvan de ouders een inkomen van maximaal 110% van de toepasselijke bijstandsnorm hebben, komen hiervoor in aanmerking.

 

Dit besluit treedt in werking de dag na bekendmaking.

 

Met dit besluit worden de beleidsregels Kindpakket van 17 juli 2018 ingetrokken.

 

Aldus vastgesteld in vergadering d.d. 9 juli 2019 van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Coevorden.

de secretaris, Burgemeester,

B.M. de Vries B.J. Bouwmeester