Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Coevorden

Mandaatbesluit Milieutaken Directeur Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCoevorden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaatbesluit Milieutaken Directeur Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe
CiteertitelMandaatbesluit milieutaken directeur RUD Drenthe
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpAlgemeen bestuur en organisatie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 160 van de Gemeentewet
 2. artikel 171 van de Gemeentewet
 3. artikel 10:4 van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-09-201901-01-2014artikel 6 Mandaatlijst aangevuld

17-12-2013

gmb-2019-214476

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatbesluit Milieutaken Directeur Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe

Citeertitel: Mandaatbesluit milieutaken directeur RUD Drenthe

Besloten door: het college van burgemeester en wethouders van Coevorden respectievelijk de burgemeester van Coevorden

Onderwerp: Mandaatbesluit milieutaken directeur RUD Drenthe

Bekendmaking in : .. op ..

Datum inwerkingtreding: 1 januari 2014

Looptijd regeling: Geen einddatum

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Coevorden, de burgemeester van de gemeente Coevorden,

 

Ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft

 

Gelet op:

- de artikelen 160 en 171 van de Gemeentewet;

- de Algemene wet bestuursrecht, in het bijzonder artikel 10.4, inzake mandaat aan niet-ondergeschikten;

- de Gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe.

 

Besluiten vast te stellen

 

Het Mandaatbesluit milieutaken directeur RUD Drenthe

 

 

 

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

mandaat: De bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten te nemen. Onder mandaat wordt ook begrepen volmacht voor het verrichten van privaatrechtelijke handelingen en machtiging voor verrichten van feitelijke handelingen die noch een besluit noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn.

directeur: de directeur RUD Drenthe.

college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Coevorden.

de gemeenschappelijke regeling: de gemeenschappelijke regeling regionale uitvoeringsdienst Drenthe

Dagelijks bestuur: het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling.

 

Artikel 2 Mandaat en ondermandaat

 • 1.

  De directeur heeft mandaat overeenkomstig de in dit besluit opgenomen mandaatlijst.

 • 2.

  Het mandaat betreft alle besluiten, voorbereidings- en uitvoeringshandelingen. Daaronder valt ook het sluiten van privaatrechtelijke overeenkomsten voortvloeiend uit de gemandateerde bevoegdheden.

 • 3.

  De directeur kan voor de in de mandaatlijst genoemde bevoegdheden schriftelijk rechtstreeks ondermandaat verlenen aan medewerkers van de RUD Drenthe, tenzij ten aanzien van een concreet mandaat in de mandaatlijst uitdrukkelijk is uitgesloten. Hierbij kunnen voorwaarden ten behoeve van de verlening aangeven worden.

 • 4.

  De directeur kan aan de daartoe aangewezen toezichthouders ondermandaat verlenen voor het toepassen van bestuursdwang in spoedeisende gevallen als bedoeld in artikel 5:31 van de Algemene wet bestuursrecht.

 • 5.

  De directeur draagt zorg voor de bekendmaking van verleende ondermandaten en informeert het college en het Dagelijks Bestuur hierover.

 

Artikel 3 Voorschriften bij gebruik mandaat: algemeen

Uitoefening van mandaat vindt plaats binnen:

 • a.

  het wettelijk kader;

 • b.

  beleid en regelgeving van de deelnemers;

 • c.

  afspraken in de dienstverleningsovereenkomsten;

 • d.

  binnen dit mandaatbesluit gestelde kaders;

 • e.

  het vastgestelde jaarprogramma voor uitvoeringstaken zoals bedoeld in artikel 22, eerste lid onder n van de gemeenschappelijke regeling.

 

Artikel 4 Vooraf informeren bevoegd gezag bij uitoefening mandaat; couleur locale

 • 1.

  In onderstaande gevallen informeert de directeur het college omtrent voorgenomen beslissingen:

  • a.

   bij politiek-bestuurlijke en financiële risico’s;

  • b.

   indien bestuurlijk is aangegeven, dat een wijziging, aanvulling of afwijking van het tot dan gevoerde beleid gewenst is dan wel indien het voornemen bestaat tot aanvulling of afwijking van het tot dan gevoerde beleid over te gaan;

  • c.

   als de vereiste (interne en/of externe) adviezen niet op elkaar aansluiten;

  • d.

   als het voornemen of het ontwerpbesluit ter visie heeft gelegen en daartegen zienswijzen in de zin van artikel 3:15 of artikel 4:9 van de Algemene wet bestuursrecht kenbaar zijn gemaakt;

  • e.

   indien het college dit heeft aangegeven;

  • f.

   Bij twijfel omtrent de reikwijdte/toepassing van het mandaatbesluit.

 • 2.

  Het niet voldoen aan het bepaalde in het eerste lid leidt niet tot een onbevoegd genomen besluit

 

Artikel 5 Wijze van ondertekening bij mandaat

 • 1.

  Bij een in mandaat genomen besluit vindt ondertekening als volgt plaats:

 • ‘Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Coevorden,

 •  

 • ‘naam’

 • ‘functie’

 •  

 • Bij een privaatrechtelijke rechtshandeling:

 •  

 • ‘Namens de burgemeester van de gemeente Coevorden,

 •  

 • ‘naam’

 • ‘functie’

 •  

 • 2.

  Onder een handtekening in de zin van dit besluit wordt mede verstaan een bevoegdelijk geplaatste digitale kopie van de handtekening van de mandaathouder.

 • 3.

  Indien een ondertekening niet van een handtekening wordt voorzien, wordt onder ondertekening het volgende onderschrift geplaatst: ‘Deze brief is digitaal aangemaakt en daarom niet ondertekend’.

 

Artikel 6 Mandaatlijst

Omschrijving bevoegdheid

Van

Aan

Bijzonderheden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle besluiten, voorbereidings- en uitvoeringshandelingen, alsmede toezicht en handhaving in het kader van de Wet milieubeheer en bij of krachtens uitvoeringsregelingen voor zover opgedragen aan het college.

College

Directeur

 

Alle besluiten, voorbereidings- en uitvoeringshandelingen, alsmede toezicht en handhaving in het kader van de Wet bodembescherming en bij of krachtens uitvoeringsregelingen (b.v. het Besluit bodemkwaliteit) voor zover opgedragen aan het college.

College

Directeur

 

Alle besluiten, voorbereidings- en uitvoeringshandelingen, alsmede toezicht en handhaving in het kader van de Wet geluidhinder en bij of krachtens uitvoeringsregelingen voor zover opgedragen aan het college.

College

Directeur

 

Alle besluiten, voorbereidings- en uitvoeringshandelingen op basis van de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet/Provinciewet.

College

Directeur

In relatie tot de in deze mandaatlijst genoemde bevoegdheden.

Vertegenwoordiging in rechte bij bezwaar- en beroepszaken en het voeren van verweer namens het bevoegd gezag.

College

Burgemeester

Directeur

 

Besluiten tot verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen waaronder het aangaan van privaatrechtelijke overeenkomsten

college

Directeur

In relatie tot de in deze mandaatlijst genoemde bevoegdheden.

Het ondertekenen van overeenkomsten ter uitvoering van besluiten tot het aangaan van privaatrechtelijke rechtshandelingen

Burgemeester

Commissaris van de Koning

Directeur

In relatie tot de in deze mandaatlijst genoemde bevoegdheden.

Alle besluiten, voorbereidings- en uitvoeringshandelingen in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur

 

College

burgemeester

Directeur

in relatie tot de in de mandaatlijst genoemde bevoegdheden

Alle besluiten, voorbereidings- en uitvoeringshandelingen, alsmede toezicht en handhaving in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en bij of krachtens uitvoeringsregelingen voor zover opgedragen aan het college en voor zover die betrekking hebben op de component milieu

 

 

Directeur

 

Alle besluiten, voorbereidings- en uitvoeringshandelingen, alsmede toezicht en handhaving in het kader van de Wet luchtvaart en bij of krachtens uitvoeringsregelingen voor zover opgedragen aan het college

 

 

Directeur

 

Alle besluiten, voorbereidings- en uitvoeringshandelingen in het kader van de Woningwet, Asbestverwijderingsbesluit en Bouwbesluit en bij of krachtens uitvoeringsregelingen alsmede toezicht en handhaving, dit met betrekking tot asbest en asbestsloop en voor zover deze betrekking hebben op de bevoegdheden van het college.

 

 

Directeur

 

Besluiten op bezwaarschriften, voor zover in overeenstemming met het advies van de bezwarencommissie, inclusief inzet premediation

 

 

Directeur

 

 

Artikel 7 Verslaglegging

Het bevoegd gezag kan via de te sluiten dienstverleningsovereenkomst met de directeur RUD afspraken maken over de wijze van verslaglegging over verleende mandaten.

 

Artikel 8 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Dit mandaatbesluit treedt in werking op 1 januari 2014

 • 2.

  Dit mandaatbesluit kan worden aangehaald als: “Mandaatbesluit milieutaken directeur RUD Drenthe”

 

Instemming verleend door de directeur in de vergadering van

J.J. Vogelaar

Directeur

Instemming verleend door het Dagelijks Bestuur in de vergadering van 25 november 2013.

Voorzitter Secretaris

Vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente van 17 december 2013.

Burgemeester, Secretaris,

Vastgesteld door de burgemeester op 17 december 2013

Burgemeester,