Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Coevorden

Reglement burgerlijke stand gemeente Coevorden 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCoevorden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement burgerlijke stand gemeente Coevorden 2020
CiteertitelReglement burgerlijke stand gemeente Coevorden 2020
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpAlgemeen bestuur en organisatie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 16 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek
 2. artikel 16a van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek
 3. artikel 16c van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek
 4. artikel 1 van het Besluit burgerlijke stand 1994
 5. artikel 2 van het Besluit burgerlijke stand 1994
 6. artikel 3 van het Besluit burgerlijke stand 1994
 7. artikel 4 van het Besluit burgerlijke stand 1994
 8. artikel 4 van de Wet rechten burgerlijke stand
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2020nieuwe regeling

17-12-2019

gmb-2019-310326

75166-2019

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement burgerlijke stand gemeente Coevorden 2020

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Coevorden;

 

Gelezen het voorstel van de afdeling publieksservice, team KCC, Burgerzaken & Belastingen d.d. 21 oktober 2019,

 

Gelet op het bepaalde in de artikelen 16, 16a en 16c van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, de artikelen 1 tot en met 4 van het Besluit burgerlijke stand 1994 en artikel 4 Wet rechten burgerlijke stand;

 

BESLUIT:

 

vast te stellen het Reglement burgerlijke stand gemeente Coevorden 2020

 

 

 

Artikel 1 Begripsbepaling

Het reglement verstaat onder:

 • a.

  de Wet: Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek;

 • b.

  het Besluit: Besluit burgerlijke stand 1994;

 • c.

  het Reglement: Reglement burgerlijke stand gemeente Coevorden 2020;

 • d.

  ambtenaar van de burgerlijke stand: een ambtenaar in dienst van de gemeente Coevorden of een andere gemeente als zodanig aangewezen door het college van burgemeester en wethouders (artikel 16, leden 2 en 3 van de Wet);

 • e.

  buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand: een ambtenaar werkzaam bij de gemeente of van een andere gemeente of een persoon die niet werkzaam bij de gemeente is, als zodanig aangewezen (artikel 16, leden 2 en 3 van de Wet);

 • f.

  verantwoordelijk leidinggevende: de teamleider van het team KCC, Burgerzaken en Belastingen van de afdeling Publieksservice (KBB), belast met de leiding van de burgerlijke stand;

 • g.

  gemeentehuis: elk gebouw of locatie dat als zodanig is aangewezen met de daarbij behorende beperkingen qua dienstverlening;

 • h.

  rechthebbende: een ieder die krachtens eigendom of een beperkt zakelijk recht of een persoonlijk recht zodanig beschikking heeft over een onroerende zaak dat hij naar burgerlijk recht bevoegd is om in die zaak te handelen zoals in de verordening is voorgeschreven, alsmede de beheerder.

 • i.

  bruidspaar: de aanstaande echtgenoten zoals bedoeld in artikel 1:44 en volgende van het Burgerlijk Wetboek;

 • j.

  het bureau van de burgerlijke stand: de kantoren van het gemeentehuis waar de ambtenaar van de burgerlijke stand kantoor houdt.

 

 

Artikel 2 (Buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders kan ambtenaren, werkzaam binnen de afdeling Publieksservice, team KCC, Burgerzaken en Belastingen van de gemeente Coevorden, aanwijzen tot ambtenaar van de burgerlijke stand.

 • 2.

  Het minimum aan ambtenaren van de burgerlijke stand is twee.

 • 3.

  Het college van burgemeester en wethouders kan tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand aanwijzen:

  • a.

   personen, al dan niet werkzaam bij de gemeente Coevorden, voor het gebruikelijk voltrekken van huwelijken;

  • b.

   personen, al dan niet werkzaam bij de gemeente Coevorden, voor het voltrekken van een bepaald huwelijk;

 • 4.

  De in artikel 2, lid 3 sub a bedoelde buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand worden op de website van de gemeente vermeld.

 • 5.

  Het bruidspaar dient een verzoek tot aanwijzing van de in artikel 2, derde lid onderdeel b bedoelde buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand in ten minste 3 maanden voor het te voltrekken huwelijk.

 • 6.

  Het college kan in bijzondere omstandigheden afwijken van de in het vijfde lid genoemde termijn.

 

Artikel 3 Aanwijzing

 • 1.

  Het college wijst een ambtenaar van de burgerlijke stand aan voor de periode die gelijk is aan de periode dat de betrokken ambtenaar werkzaamheden verricht bij de gemeente Coevorden en zijn werkzaamheden uitoefent bij de afdeling Publieksservice, team KCC, Burgerzaken en Belastingen.

 • 2.

  Het college wijst de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand aan voor een in het aanwijsbesluit te bepalen periode, dag of huwelijk.

 •  

Artikel 4 Plichten (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand

 • 1.

  De ambtenaar van de burgerlijke stand verricht geen werkzaamheden met betrekking tot het voltrekken van huwelijken binnen de voor hem geldende werktijden, anders dan in opdracht van de verantwoordelijke teamleider.

 • 2.

  De in artikel 2 derde lid bedoelde ambtenaren houden zich aan de aanwijzingen of instructie gegeven door de verantwoordelijk leidinggevende.

 • 3.

  De in artikel 2 derde lid bedoelde ambtenaren verklaren voor hun aanwijzing geen onderscheid te maken tussen de verschillende relatievormen.

 • 4.

  De in artikel 2 derde lid bedoelde ambtenaren dragen bij de huwelijksvoltrekking gebruikelijk, met uitzondering van de kosteloze en administratieve huwelijken, een door de gemeente ter beschikbaar gestelde toga, tenzij het bruidspaar anders wenst.

 • 5.

  Het college kan aanwijzingen geven met betrekking tot de in lid 4 genoemde kleding.

 • 6.

  De (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand is verplicht de in lid 5 genoemde aanwijzingen op te volgen.

Artikel 5 Locatie

 • 1.

  Onverminderd wat daarover in de Wet is bepaald, verrichten de in artikel 2 derde lid bedoelde ambtenaren hun wettelijke taken in het gemeentehuis.

 • 2.

  Als vaste locaties voor het voltrekken van huwelijken zijn aangewezen:

  • a.

   Hof van Coevorden, Kasteel 1, Coevorden,

  • b.

   Multifunctioneel centrum “de Brink”, Brink 1 te Sleen.

 • 3.

  Het college kan een locatie tot gemeentehuis aanwijzen voor incidenteel gebruik als locatie voor een huwelijksvoltrekking.

 • 4.

  Op de gemeentehuizen waar de ambtenaar van de burgerlijke stand kantoor houdt kunnen alle werkzaamheden de burgerlijke stand betreffende worden verricht.

 • 5.

  Aanwijzing van een locatie tot gemeentehuis voor incidenteel gebruik treedt in werking na bekendmaking aan het bruidspaar en de rechthebbende van de locatie.

 • 6.

  De huwelijksvoltrekkingen zonder ceremonie vinden plaats in het gemeentehuis te Coevorden, Kasteel 1 te Coevorden.

 • 7.

  Als gemeentehuis waar huwelijken kunnen worden voltrokken geldt elke plaats binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Coevorden, onder voorwaarde dat:

  • a.

   de rechthebbende van de plaats schriftelijk toestemming heeft verleend;

  • b.

   de plaats gedurende de huwelijksvoltrekking openbaar toegankelijk is;

  • c.

   de eventuele religieuze plechtigheid duidelijk gescheiden en nadien plaatsvindt;

 

Artikel 6 Voorwaarden voor aanwijzing van een gemeentehuis

 • 1.

  Het college wijst een locatie tot gemeentehuis voor incidenteel gebruik pas aan nadat het beoogde bruidspaar heeft gekozen voor een huwelijkssluiting in een locatie binnen de gemeentegrenzen, anders dan het gemeentehuis. Het beoogt bruidspaar maakt de dag, het tijdstip en de locatie uiterlijk zes weken vóór de huwelijkssluiting aan de ambtenaar van de burgerlijke stand kenbaar.

 • 2.

  Het college kan een verzoek tot aanwijzing van een incidentele locatie afwijzen wegens strijd met:

  • a.

   de openbare orde;

  • b.

   de goede zeden;

  • c.

   niet voldoen aan wettelijke voorschriften, waaronder de brandveiligheidsvoorschriften.

  • d.

   de vrije toegankelijkheid van de locatie.

 • 3.

  De rechthebbende van de locatie stelt de locatie voor de duur van de huwelijkssluiting ter beschikking aan de gemeente. Het college bepaalt de wijze van gebruik tijdens de huwelijkssluiting. Gedurende deze periode heeft de locatie de status van gemeentehuis.

 • 4.

  De tot gemeentehuis aangewezen locatie is voor de duur van de huwelijkssluiting openbaar en voor een ieder bereikbaar en toegankelijk.

 • 5.

  In de tot trouwzaal bestemde locatie mag gedurende de gehele plechtigheid niet worden gerookt.

 • 6.

  De gemeente is niet verantwoordelijk voor het regelen van parkeervoorzieningen ter plaatse. Dit dient geregeld te worden door rechthebbende.

 • 7.

  Indien de rechthebbende een vergoeding voor het gebruik van de locatie vraagt is deze geheel voor rekening van het bruidspaar.

 • 8.

  Het bruidspaar respectievelijk de rechthebbende zijn verantwoordelijk voor de inrichting en aankleding van de locatie. Voor de huwelijksvoltrekking dienen in ieder geval dienen een tafel, stoelen en voldoende verlichting aanwezig te zijn.

 • 9.

  De rechthebbende draagt er voor zorg dat de veiligheid van de aanwezigen wordt gewaarborgd in overeenstemming met de daarvoor geldende wettelijke voorschriften.

 • 10.

  Het niet voldoen aan de bepalingen van dit artikel kan voor het college reden zijn de huwelijkssluiting niet op de overeengekomen tijd en locatie te laten plaatsvinden.

 

Artikel 7 Kosteloze huwelijksvoltrekking of partnerschapsregistratie of omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk

 • 1.

  Onverminderd wat daarover in de Wet is bepaald, wordt tweemaal per week, op maandag om 9.00 uur en om 9.30 uur gelegenheid gegeven tot kosteloze voltrekking. Indien de maandag valt op een algemeen erkende feestdag wordt dit verplaatst naar de eerstvolgende maandag niet zijnde een algemeen erkende feestdag.

 • 2.

  Van het bruidspaar staat ten tijde van de melding voorgenomen huwelijk en van de sluiting van het huwelijk tenminste één van beide partners als ingezetene ingeschreven in de Basisregistratie personen van de gemeente Coevorden.

 • 3.

  Het voltrekken van kosteloze huwelijken vindt plaats in een spreekkamer van het gemeentehuis, Kasteel 1 te Coevorden.

 • 4.

  Behalve het bruidspaar zijn maximaal vier aanwezige personen toegestaan, waaronder de getuigen.

 • 5.

  De voorwaarden bij de kosteloze huwelijksvoltrekkingen zijn:

  • a.

   de huwelijksvoltrekkingen duren maximaal 15 minuten;

  • b.

   er vindt geen voorgesprek plaats met de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand die het huwelijk sluit;

  • c.

   er wordt geen persoonlijke toespraak gehouden.

 

Artikel 8 Reservering huwelijk

Het bruidspaar kan maximaal 1 jaar vooraf een beoogde huwelijksdatum reserveren nadat het voornemen tot het sluiten van een huwelijk is kenbaar gemaakt aan de ambtenaar van de burgerlijke stand.

 

 

Artikel 9 Leiding van de burgerlijke stand

 • 1.

  De verantwoordelijke leidinggevende is belast met de leiding van de burgerlijke stand.

 • 2.

  De verantwoordelijke leidinggevende is belast met de verdeling van de werkzaamheden van de in artikel 2 derde lid bedoelde ambtenaren.

 

Artikel 10 Openstelling

 • 1.

  Met uitzondering van de tijdstippen voor huwelijksvoltrekking zijn de werkopeningstijden van het bureau van de burgerlijke stand dezelfde als welke voor de afdeling Publieksservice, team KCC, Burgerzaken en Belastingen gelden.

 • 2.

  Het college wijst tijdstippen en locaties aan als bedoeld in artikel 4 van de Wet rechten burgerlijke stand.

 • 3.

  Het college kan op verzoek van een belanghebbende het bureau voor de burgerlijke stand openen op zaterdag, zondag of algemeen erkende of daarmee gelijkgestelde feestdag in de zin van artikel 3 van de Algemene Termijnenwet. Openstelling vindt plaats als de belanghebbende aantoont dat met de te verrichten werkzaamheden niet kan worden gewacht tot de eerstvolgende openstelling van het bureau van de burgerlijke stand.

 • 4.

  Het college kan in bijzondere gevallen besluiten tot afwijking van de in het eerste lid bedoelde uren.

 

Artikel 11 Schakelbepaling

 • De bepalingen in dit reglement over het huwelijk en de huwelijksvoltrekking zijn van overeenkomstige toepassing op:

  • a.

   het geregistreerd partnerschap en het sluiten van het geregistreerd partnerschap;

  • b.

   de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk.

 

 

 

Artikel 12 Slotbepalingen

 • 1.

  Het reglement kan worden aangehaald als Reglement burgerlijke stand gemeente Coevorden 2020.

 • 2.

  Het reglement treedt in werking op 1 januari 2020.

 • 3.

  Met ingang van het in lid 2 bedoelde tijdstip wordt het Reglement op de burgerlijke stand 2018 ingetrokken.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders op 17 december 2019.

de secretaris, de burgemeester,

B.M. de Vries B.J. Bouwmeester