Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Coevorden

Algemeen mandaatbesluit Coevorden 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCoevorden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAlgemeen mandaatbesluit Coevorden 2020
CiteertitelAlgemeen mandaatbesluit Coevorden 2020
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpAlgemeen bestuur en organisatie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 160 van de Gemeentewet
 2. artikel 171 van de Gemeentewet
 3. hoofdstuk 10 van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2020nieuwe regeling

10-12-2019

gmb-2019-310596

64975-2019

Tekst van de regeling

Intitulé

Algemeen mandaatbesluit Coevorden 2020

 

 

Het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester, de heffingsambtenaar en de invorderingsambtenaar van de gemeente Coevorden, ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft;

 

gelet op de artikelen 160 en 171 Gemeentewet en titel 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

besluiten vast te stellen het Algemeen mandaatbesluit Coevorden 2020.

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • machtiging: de bevoegdheid om feitelijke handelingen te verrichten;

 • mandaat: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten te nemen;

 • volmacht: de bevoegdheid tot het aangaan van een privaatrechtelijke rechtshandeling.

 

Artikel 2 Algemene bepalingen

 • 1.

  In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt onder het verlenen van mandaat tevens het geven van een volmacht of machtiging verstaan.

 • 2.

  De gemandateerde kan enkel gebruik maken van zijn mandaat voor het aangaan van financiële verplichtingen voor zover daarin is voorzien in de begroting.

 

Artikel 3 Algemeen mandaat

 • 1.

  Het college verleent mandaat, met de mogelijkheid van ondermandaat, aan de algemeen directeur voor zijn bevoegdheden zoals genoemd in bijlage 2 bij dit besluit.

 • 2.

  Het college, de burgemeester, de heffingsambtenaar en de invorderingsambtenaar verlenen mandaat, met de mogelijkheid van ondermandaat, voor al hun bevoegdheden aan de concernmanager, unitmanager en teamleiders, voor zover die bevoegdheden behoren tot het taakgebied van die leidinggevenden, tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald of de aard van de bevoegdheid zich tegen de mandaatverlening verzet en behoudens de bevoegdheden die zijn genoemd in bijlagen 1 en 2.

 • 3.

  Een teamleider of de unitmanager kan, na goedkeuring door de algemeen directeur, algemeen ondermandaat verlenen van de bevoegdheden die aan hem zijn gemandateerd, tenzij de aard van de bevoegdheid zich tegen ondermandaatverlening verzet en behoudens personele aangelegenheden.

 • 4.

  De algemeen directeur verleent mandaat, met de mogelijkheid van ondermandaat, aan de concernmanager voor de bevoegdheden zoals genoemd in bijlage 3 bij dit besluit.

 • 5.

  Het college verleent mandaat aan de leerplichtambtenaar, voor zover die bevoegdheden behoren tot het taakgebied van de leerplichtambtenaar.

 

Artikel 4 Ondertekening

 • 1.

  Een krachtens mandaat genomen besluit vermeldt namens welk bestuursorgaan het besluit is genomen, als volgt:

Namens [bestuursorgaan]

Functie (onder)mandaathouder

[handtekening]

Naam (onder)mandaathouder

 • 2.

  Een krachtens mandaat en bij vervanging genomen besluit vermeldt de functie van degene die wordt vervangen met daarachter tussen haakjes ‘plv’, als volgt:

 • Namens [bestuursorgaan]

 • Functie (onder)mandaathouder (plv)

 • handtekening

 • Naam plaatsvervanger

 • 3.

  De namens de gemeente aangegane privaatrechtelijke overeenkomsten worden als volgt ondertekend:

 • Namens [bestuursorgaan]

 • Functie gevolmachtigde

 • Handtekening

 • Naam gevolmachtigde

Artikel 5 Slotbepalingen

 • 1.

  Met ingang van het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit worden het Algemeen mandaatbesluit Coevorden 2019 en alle daarop berustende regelingen ingetrokken.

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2020.

 • 3.

  Dit besluit wordt aangehaald als ‘Algemeen mandaatbesluit Coevorden 2020’.

 

 

Coevorden, 10 december 2019.

 

Burgemeester en wethouders van Coevorden

 

 

De secretaris, de burgemeester

 

 

 

 

 

B.M. de Vries B.J. Bouwmeester

 

 

 

 

De burgemeester van Coevorden,

 

 

 

 

 

B.J. Bouwmeester

 

 

 

De heffingsambtenaar van Coevorden,

 

 

 

 

J.S. Hindriks

 

 

 

 

De invorderingsambtenaar van Coevorden,

 

 

 

 

 

H.A. van den Berg

 

 

 

 

De volgende bevoegdheden zijn, ingevolge artikel 3 van dit besluit, van mandaatverlening uitgezonderd.

 

Publiekrechtelijke bevoegdheden

 • 1.

  Het doen van voorstellen aan de raad.

 • 2.

  Het vaststellen van regels omtrent de ambtelijke organisatie.

 • 3.

  Het vaststellen van algemeen verbindende voorschriften of beleidsregels.

 • 4.

  Het oninbaar verklaren van vorderingen van meer dan € 10.000.

 • 5.

  Het nemen van besluiten als bedoeld in artikel 177 lid 2 Gemeentewet.

 • 6.

  Het aangaan van bestuursovereenkomsten.

 • 7.

  Het nemen van een procesbesluit als bedoeld in artikel 160 Gemeentewet in een bestuursrechtelijke procedure.

 • 8.

  Het aangaan van verplichtingen waarover de raad in de gelegenheid moet worden gesteld zijn wensen en bedenkingen kenbaar te maken of waarover de raad om informatie heeft gevraagd.

 • 9.

  Het verlenen, vaststellen en weigeren van subsidies op grond van artikel 4:23, derde lid, onder d, van de Algemene wet bestuursrecht (incidentele subsidies) vanaf € 5.000.

 

Privaatrechtelijke bevoegdheden

 • 1.

  Het besluit tot de oprichting van of de deelneming in rechtspersonen.

 • 2.

  Het besluit tot het aanvragen van surseance van betaling of faillissement.

 • 3.

  Het nemen van besluiten over het vergoeden van schade die meer dan € 25.000 bedraagt en die niet wordt gedekt door de verzekering.

 • 4.

  Het besluiten tot aankoop of verkoop van onroerende zaken voor een prijs die meer dan 10% hoger respectievelijk lager is dan de getaxeerde waarde.

 • 5.

  Het oninbaar verklaren van vorderingen van meer dan € 10.000.

 • 6.

  Het nemen van een procesbesluit als bedoeld in artikel 160 Gemeentewet voor een privaatrechtelijk rechtsgeding over een vordering van meer dan € 25.000.

 

Personele bevoegdheden

 • 1.

  Het aangaan, wijzigen en beëindigen van arbeidsovereenkomsten van de gemeentesecretaris/algemeen directeur.

 • 2.

  Het vaststellen van het functieniveau van de gemeentesecretaris/algemeen directeur.

 

Overige bevoegdheden

 • 1.

  Het benoemen van personen als vertegenwoordiger van de gemeente in organen van publiekrechtelijke rechtspersonen en privaatrechtelijke rechtspersonen.

 • 2.

  Het benoemen van personen in adviesorganen van het college.

 • 3.

  Het benoemen van personen in bestuurscommissies als bedoeld in artikel 83 Gemeentewet.

 • 4.

  Het benoemen van personen in commissies als bedoeld in artikel 84 Gemeentewet.

 

 

Bijlage 1 Bevoegdheden die van mandaatverlening zijn uitgezonderd

 

Bijlage 2Mandaat aan de algemeen directeur

 

Ten aanzien van de volgende bevoegdheden wordt mandaat dan wel volmacht verleend aan de algemeen directeur:

 

 • 1.

  Het aangaan, wijzigen en beëindigen van arbeidsovereenkomsten met de concernmanager en unitmanager.

 • 2.

  Het onverwijld opzeggen van de arbeidsovereenkomst van de concernmanager en unitmanager om een dringende reden (ontslag op staande voet).

 • 3.

  Het jaarlijks in afstemming met de Ondernemingsraad aanwijzen van verplichte verlofdagen.

 • 4.

  Het vaststellen van functieniveaus op grond van functiewaardering.

 • 5.

  Het verlenen van toestemming tot het dragen van een gemeentelijk uniform of dienstkleding bij het deelnemen aan betogingen of optochten.

 • 6.

  Het vaststellen van een overwerkvergoeding in bijzondere situaties (oorlog, rampen, e.d.).

 • 7.

  Het uitvoeren van de procedure melden integriteitsschending.

 • 8.

  Het verlenen van een schadeloosstelling en vergoeding van kosten in niet elders voorziene gevallen.

 • 9.

  Het opleggen van een tijdelijke schorsing (ordemaatregel) aan een werknemer en het ontzeggen van de toegang tot de gemeentelijke gebouwen.

 • 10.

  Het toekennen van een extra periodieke verhoging.

 • 11.

  Het toekennen van een arbeidsmarkttoelage.

 • 12.

  Het bevorderen naar een hogere schaal.

 • 13.

  Het besluiten tot het aangaan van een vaststellingsovereenkomst met de concernmanager en unitmanager.

 • 14.

  Het ondertekenen van een vaststellingsovereenkomst met betrekking tot concernmanager, unitmanager, teamleiders en werknemers.

 • 15.

  Het besluiten tot het afwijken van Inkoop- en aanbestedingsbeleid in overeenstemming met de afwijkingsbevoegdheid zoals opgenomen in het Inkoop en aanbestedingsbeleid gemeente Coevorden.

 

 

Bijlage 3 Mandaat aan de concernmanager

 

Ten aanzien van de volgende bevoegdheden wordt mandaat dan wel volmacht verleend aan de concernmanager:

 

 • 1.

  Het aangaan, wijzigen en beëindigen van arbeidsovereenkomsten met teamleiders.

 • 2.

  Het toekennen van een functioneringstoelage, vergoeding of gratificatie, binnen de kaders van de cao gemeenten.

 • 3.

  Het vergoeden van de kosten van geneeskundige behandeling bij arbeidsongeschiktheid in en door dienst.

 • 4.

  Het besluiten tot het aangaan van een vaststellingsovereenkomst met betrekking tot de teamleiders.

 • 5.

  Het onverwijld opzeggen van de arbeidsovereenkomst van de teamleiders om een dringende reden (ontslag op staande voet).

 • 6.

  Het aanwijzen van een werknemer om bij oorlog, oorlogsgevaar of andere buitengewone omstandigheden andere werkzaamheden te verrichten. Deze andere werkzaamheden dragen bij aan een zo goed en ongestoord mogelijke uitvoering van de taak die de gemeente in die buitengewone omstandigheden heeft.

 •  

 

Bijlage 4 Mandaat aan de teamleiders en unitmanager

 

Ten aanzien van de volgende bevoegdheden wordt mandaat dan wel volmacht verleend aan de teamleiders en unitmanagers:

 

 • 1.

  Het aangaan, wijzigen en beëindigen van arbeidsovereenkomsten met werknemers.

 • 2.

  Het besluiten tot het aangaan van een vaststellingsovereenkomst met betrekking tot werknemers.

 • 3.

  Het onverwijld opzeggen van de arbeidsovereenkomst van werknemers om een dringende reden (ontslag op staande voet).