Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Coevorden

Algemeen ondermandaatbesluit Coevorden 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCoevorden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAlgemeen ondermandaatbesluit Coevorden 2020
CiteertitelAlgemeen ondermandaatbesluit Coevorden 2020
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpAlgemeen bestuur en organisatie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Coevorden/CVDR632491/CVDR632491_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2020nieuwe regeling

18-12-2019

gmb-2019-312184

Tekst van de regeling

Intitulé

Algemeen ondermandaatbesluit Coevorden 2020

De manager van de Unit Bestuurs- & Concernondersteuning, de teamleiders van de teams ‘Advies & Middelen’, ‘Advies & Services’, ‘KCC, Burgerzaken & Belastingen’, ‘Maatschappelijke Ondersteuning’, ‘Actief voor Werk’, ‘Economie & Leefbaarheid’, ‘Vastgoed & Infrastructuur’, ‘Openbare Ruimte Noord’, ‘Openbare Ruimte Zuid’, ‘Omgevingsontwikkeling’, ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft;

 

gelet op artikel 3, derde lid van het Algemeen mandaatbesluit Coevorden 2020;

gehoord de algemeen directeur;

 

besluiten vast te stellen het Algemeen ondermandaatbesluit Coevorden 2020

 

 

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • -

  machtiging: de bevoegdheid om feitelijke handelingen te verrichten;

 • -

  mandaat: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten te nemen;

 • -

  volmacht: de bevoegdheid tot het aangaan van een privaatrechtelijke rechtshandeling.

 

Artikel 2 Algemene bepalingen

 • 1.

  In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt onder het verlenen van mandaat tevens het geven van een volmacht of machtiging verstaan.

 • 2.

  De gemandateerde kan enkel gebruik maken van zijn mandaat voor het aangaan van financiële verplichtingen voor zover daarin is voorzien in de begroting.

 

Artikel 3 Ondermandaat

De unitmanager en de teamleiders verlenen ondermandaat overeenkomstig het bij dit besluit behorende register.

 

Artikel 4 Slotbepalingen

 • 1.

  Het Algemeen ondermandaat Coevorden 2019 wordt ingetrokken.

 • 2.

  Dit besluit kan worden aangehaald als “Algemeen ondermandaatbesluit Coevorden 2020”.

 • 3.

  Dit besluit treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking.

 

 

Coevorden, 18 december 2019

Unitmanager Bestuurs- Concernondersteuning

T.R. Wibiër

Team KCC, Burgerzaken & Belastingen

J.S. Hindriks

Team Maatschappelijke Ondersteuning

B.H.J. Assen

Team Actief voor Werk

P.D. Nijland

Team Openbare Ruimte Zuid

W.P.M. Fransen

Team Openbare Ruimte Noord

K.C. Mulder

Team Vastgoed & infrastructuur

E. Hagenauw

Team Omgevingsontwikkeling

H. Kouwenberg

Team Economie & Leefbaarheid

E. van Veen

Team Advies & Services

S. Sibon

Team Advies & Middelen

H.A. van den Berg

Register bij algemeen ondermandaatbesluit Coevorden 2019

 

Nr.

Bevoegdheid

Gemandateerde

 

 

Algemeen

 

 

Administratieve handelingen zonder rechtsgevolg, zoals bijvoorbeeld:

het tekenen voor ontvangst van geschriften;

het doorzenden of terugzenden van geschriften;

het verstrekken van informatie;

het verstrekken van een werkgeversverklaring;

het verzenden van ontvangstbevestigingen

Administratief medewerker A, B en C;

Beleidsmedewerker A, B en C;

Vakspecialist A t/m F;

Beheerder A en B;

Medewerker Publieksservice A t/m E;

Technisch uitvoerend medewerker A, B en C

 

Administratieve handelingen met rechtsgevolg, zoals bijvoorbeeld:

het aanhouden van een bezwaar;

het verdagen van een termijn

Administratief medewerker A en B;

Beleidsmedewerker A, B en C;

Vakspecialist A t/m F;

Medewerker Publieksservice A t/m E

 

 

De vertegenwoordiging van de gemeente en de daartoe behorende bestuursorganen in rechtsgedingen en bij de bezwaarschriftencommissie gemeente Coevorden, inclusief het opstellen, ondertekenen en indienen van processtukken en het optreden als gemachtigde ter zitting, voor zover daarvoor geen verplichte procesvertegenwoordiging geldt

Beleidsmedewerker A en B;

Vakspecialist A, B en C

 

 

Het verlangen van een schriftelijke machtiging als bedoeld in art. 2:1 Awb

Administratief medewerker A en B;

Beleidsmedewerker A, B en C;

Vakspecialist A t/m F;

Medewerker Publieksservice A t/m E

 

 

Het vaststellen van een formulier als bedoeld in art. 4:4 Awb

Beleidsmedewerker A en B;

Vakspecialist A, B en C

 

Afdoening van aanvragen als bedoeld in art. 4:5 en 4:6 Awb, alsmede het in de gelegenheid stellen de aanvraag te verbeteren als bedoeld in dat art. 4:5 Awb

Administratief medewerker A;

Vakspecialist A t/m F;

Medewerker Publieksservice A t/m E;

Beleidsmedewerker A, B en C

 

Het horen van belanghebbenden als bedoeld in art. 4:7 en 4:8 Awb, alsmede het besluit om horen achterwege te laten op grond van 4:11 en 4:12 Awb

Vakspecialist A, B en C;

Beleidsmedewerker A,B en C

 

Het vaststellen van de verplichting tot betaling van een geldsom als bedoeld in art. 4:86 Awb

Vakspecialist A en B

 

Het besluiten over een dwangsom bij niet tijdig beslissen als bedoeld in § 4.1.3.2 Awb

Vakspecialist A en B;

Beleidsmedewerker A en B

 

Het bieden tot gelegenheid van herstel van verzuim als bedoeld in art. 6:6 Awb

Vakspecialist A t/m F;

Beleidsmedewerker A en B;

Administratief medewerker A en B

 

Het horen van bezwaarmakers en derde-belanghebbenden op grond van art. 7:2 Awb en het nemen van een besluit om af te zien van de hoorplicht op grond van art. 7:3 Awb

Vakspecialist A en B

 

Besluiten omtrent het horen achter gesloten deuren of het afzonderlijk horen, zoals bedoeld in art. 7:5 en 7:6 Awb

Vakspecialist A en B

 

Het nemen van een beslissing op bezwaar en het besluit om kostenvergoeding, behoudens gevallen waarin wordt afgeweken van een advies van de bezwarencommissie.

Vakspecialist A t/m D

 

De behandeling van een klacht door de gemeente

Vakspecialist A en B;

Beleidsmedewerker A en B

 

De vertegenwoordiging van de gemeente en de daartoe behorende bestuursorganen bij een ombudsman

Vakspecialist A en B;

Beleidsmedewerker A en B

 

Het voldoen aan rapportageverplichtingen voor aan de gemeente verleende subsidies en het doen van een verzoek om vaststelling van die subsidies

Vakspecialist A, B en C;

Beleidsmedewerker A, B en C;

Administratief medewerker A

 

Het aanvragen van een beschikking bij een bestuursorgaan dat niet behoort tot de gemeente Coevorden

Vakspecialist A en B;

Beleidsmedewerker A en B

 

 

Personeel en organisatie

 

 

Het afhandelen van correspondentie met betrekking tot de werving en selectie van personeel, waaronder het afwijzen van sollicitaties

Vakspecialist A en B;

Beleidsmedewerker A en B

 

 

Wet openbaarheid van bestuur

 

 

Het nemen van beschikkingen op grond van de Wob

Vakspecialist A, B en C;

Beleidsmedewerker A, B en C

 

 

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

 

19a.

Het nemen van beschikkingen op grond van de AVG

Vakspecialist A, B en C;

Beleidsmedewerker A, B en C

 

 

Inkoop en aanbesteding

 

 

Het vragen van vrijblijvende adviezen, kostprijsberekeningen en offertes

Vakspecialist A t/m E;

Beleidsmedewerker A, B en C

Beheerder A en B

Technisch Uitvoerend Medewerkers A

 

Besluiten in het kader van inkoop en aanbesteding in overeenstemming met het gemeentelijk aanbestedingsbeleid en met een maximaal financieel belang van € 30.000

Vakspecialist A t/m D;

Beleidsmedewerker A, B en C;

Beheerder A en B

21a

Ondertekenen van overeenkomsten ter uitvoering van besluiten zoals bedoeld onder volgnr. 21

Vakspecialist A t/m D ;

Beleidsmedewerker A, B en C;

Beheerder A en B

 

 

Post en archief

 

 

Het openen van alle aan de raad of het college gerichte stukken als bedoeld in art. 74 Gemw.

Vakspecialist A t/m F;

Administratief medewerker A, B en C

 

Het uitvoeren van de Archiefwet en de daarop gebaseerde regelgeving

Vakspecialist A t/m F;

Administratief medewerker A, B en C

 

 

Justitie

 

 

Het opvragen van inlichtingen op grond van de Wet justitiële strafvorderlijke gegevens

Vakspecialist A t/m E;

Beleidsmedewerker A, B en C

 

Het namens de gemeente of diens bestuursorganen doen van aangifte bij de politie

Beleidsmedewerker A en B

Technisch uitvoerend medewerker A

 

 

Het uitwisselen van informatie met het Regionaal informatie- en expertisecentrum Noord

Beleidsmedewerker A en B

 

 

Invordering

 

 

Het verrekenen van een geldschuld met een bestaande vordering als bedoeld in art. 4:93 Awb

Vakspecialist A t/m E;

Beleidsmedewerker A, B en C;

Administratief medewerker A, B en C

 

Het treffen van een betalingsregeling en het verlenen van uitstel van betaling als bedoeld in art. 4:94 Awb

Vakspecialist A t/m E;

Beleidsmedewerker A, B en C;

Administratief medewerker A, B en C

 

Het intrekken of wijzigen van een uitstel- of voorschotbeschikking als bedoeld in art. 4:96 Awb

Vakspecialist A t/m E;

Beleidsmedewerker A, B en C;

Administratief medewerker A, B en C

 

Het vaststellen van de wettelijke rente conform art. 4:99 Awb

Vakspecialist A t/m E;

Beleidsmedewerker A, B en C;

Administratief medewerker A, B en C

 

Het invorderen bij dwangbevel conform § 4.4.4.2 Awb

Vakspecialist A t/m E;

Beleidsmedewerker A, B en C;

Administratief medewerker A, B en C

31a.

Het besluiten tot loonvordering

Vakspecialist A t/m D

 

Het invorderen van privaatrechtelijke vorderingen, waaronder:

het verzenden van herinneringen en aanmaningen;

het treffen van betalingsregelingen;

het indienen van een vordering bij deurwaarder, advocaat of curator

Vakspecialist A t/m E;

Beleidsmedewerker A, B en C;

Administratief medewerker A, B en C

 

 

Financiering

 

 

Het uitvoeren van de financieringsregeling huisvesting ambtenaren en de daarop gebaseerde regelgeving

Vakspecialist A, B en C;

Beleidsmedewerker A, B en C;

 

Het doen van aangiften omzetbelasting en opgaven/voorschotverzoeken BTW compensatiefonds

Vakspecialist A t/m E;

Beleidsmedewerker A, B en C;

 

 

Het factureren van gemeentelijke dienstverlening

Vakspecialist A t/m E;

Beleidsmedewerker A, B en C;

Administratief medewerker A, B en C

 

Het aansprakelijk stellen van derden voor schade die de gemeente lijdt

Vakspecialist A t/m E;

Beleidsmedewerker A, B en C;

Administratief medewerker A, B en C

 

Het afwikkelen van aansprakelijkheidstellingen wegens schade aan derden

Vakspecialist A t/m E;

Beleidsmedewerker A, B en C;

Administratief medewerker A, B en C

 

 

Bekendmaking en publicatie

 

 

De elektronische bekendmaking van besluiten via de daartoe geëigende landelijke voorziening

 

Vakspecialist A t/m D;

 

 

Het bekendmaken van overige besluiten

Vakspecialist A t/m E;

Beleidsmedewerker A, B en C;

Medewerker publieksservice A en B;

Administratief medewerker A t/m F

 

 

Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten

 

 

Het verstrekken van informatie als bedoeld in art. 74 Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten

Vakspecialist A, B en C;

Beleidsmedewerker A

 

 

Wkpb en Wet bag

 

 

Het uitvoeren van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen op onroerende zaken

Vakspecialist A t/m D

 

Het uitvoeren van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Medewerker Publieksservice A, B en C;

Administratief medewerker A en B;

Vakspecialist A t/m D

 

 

Huisnummering en straatnaamgeving

 

42a.

Het uitvoeren van de Verordening naamgeving openbare ruimte en huisnummering gemeente Coevorden

Vakspecialist A t/m D

 

 

Wet ruimtelijke ordening

 

 

Het nemen van een beschikking in overeenstemming met de daarvoor geldende wet- en regelgeving en het vastgestelde beleid op grond van de Wet ruimtelijke ordening en de daarop gebaseerde regelgeving

Beleidsmedewerker A en B;

Vakspecialist A, B en C

 

Het waarmerken en publiceren van structuurvisies, voorbereidingsbesluiten op grond van de Wro, bestemmingsplannen, op grond van de Wro, uitwerkingsplannen en wijzigingsplannen, projectbesluiten, kennisgevingen, waaronder begrepen het plaatsen van een elektronische handtekening

Beleidsmedewerker A en B;

Vakspecialist A t/m D;

Medewerker Publieksservice A, B en C

 

 

Wet milieubeheer

 

 

Het nemen van een beschikking in overeenstemming met de daarvoor geldende wet- en regelgeving en het vastgestelde beleid op grond van de Wet milieubeheer en de daarop gebaseerde regelgeving

Vakspecialist A, B en C;

Medewerker Publieksservice A en B

 

 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

 

Het nemen van een beschikking in overeenstemming met de daarvoor geldende wet- en regelgeving en het vastgestelde beleid op grond van de Wabo en de daarop gebaseerde regelgeving, met uitzondering van het weigeren van een vergunning

Vakspecialist A, B en C;

Medewerker Publieksservice A en B

 

 

Monumenten

 

 

Het uitvoeren van de Monumentenwet en monumentenverordening

Vakspecialist A, B en C;

Medewerker Publieksservice A en B

 

 

Stedelijke vernieuwing

 

 

Het uitvoeren van de Verordening leningen stedelijke vernieuwing en de Verordening stimuleringslening karakteristieke objecten

Vakspecialist A, B en C;

Medewerker Publieksservice A en B

 

 

Vastgoed

 

 

Het verlenen van opties op particuliere kavels op basis van door het college vastgestelde plannen en prijzen en met inachtneming van de uitgiftevoorwaarden van de gemeente Coevorden

Vakspecialist A t/m D;

Medewerker Publieksservice A, B en C

 

Het besluiten op aanvragen op grond van de Leegstandwet

Vakspecialist A en B;

Medewerker Publieksservice A en B

 

Het opmaken van een brondocument van een feitelijke situatie als bedoeld in art. 6a Wet Bag

Vakspecialist A t/m D;

Administratief medewerker A en B

 

Het opmaken van een proces-verbaal van constatering als bedoeld in art. 10, lid 1 onder b Wet Bag

Vakspecialist A, B en C

 

Het inschrijven op de wachtlijst voor woonwagenstandplaatsen

Vakspecialist A t/m D

 

 

Openbare orde

 

 

Het nemen van een besluit in overeenstemming met de daarvoor geldende wet- en regelgeving en het vastgestelde beleid op grond van de APV

Beleidsmedewerker A en B;

Medewerker Publieksservice A en B;

Vakspecialist A t/m E; Administratief medewerker A t/m F

 

 

Het nemen van een beschikking in overeenstemming met de daarvoor geldende wet- en regelgeving en het vastgestelde beleid op grond van de Wet op de kansspelen

Beleidsmedewerker A en B;

Medewerker Publieksservice A en B;

Vakspecialist A t/m F;

Administratief medewerker A t/m F

 

 

Het nemen van een beschikking in overeenstemming met de daarvoor geldende wet- en regelgeving en het vastgestelde beleid op grond van de Drank- en Horecawet

Beleidsmedewerker A en B;

Medewerker Publieksservice A en B;

Vakspecialist A t/m E;

Administratief medewerker A t/m F

 

 

Het nemen van een beschikking in overeenstemming met de daarvoor geldende wet- en regelgeving en het vastgestelde beleid op grond van de Winkeltijdenwet en de Zondagswet en de op deze wetten gebaseerde regelgeving

Beleidsmedewerker A en B;

Medewerker Publieksservice A en B;

Vakspecialist A t/m E;

Administratief medewerker A t/m F

 

 

Het nemen van een beschikking in overeenstemming met de daarvoor geldende wet- en regelgeving en het vastgestelde beleid op grond van de Wegenverkeerswet en de daarop gebaseerde regelgeving

Beleidsmedewerker A en B;

Medewerker Publieksservice A en B;

Vakspecialist A t/m E;

Administratief medewerker A t/m F

 

 

Het nemen van een beschikking in overeenstemming met de daarvoor geldende wet- en regelgeving en het vastgestelde beleid op grond van de Marktverordening

Beleidsmedewerker A en B;

Medewerker Publieksservice A en B;

Vakspecialist A t/m E;

Administratief medewerker A t/m F

 

 

 

Handhaving

 

 

Het nemen van handhavingsbeschikkingen in overeenstemming met de daarvoor geldende wet- en regelgeving en het vastgestelde beleid, inclusief het intrekken van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5:19 Wabo.

Vakspecialist A t/m D

 

De toepassing van spoedeisende bestuursdwang als bedoeld in art. 5:31 Awb

Vakspecialist A en B;

Beleidsmedewerker A en B

 

Het (mondeling) stilleggen van de bouwwerkzaamheden vanwege het bouwen zonder en/of in afwijking van een omgevingsvergunning (art. 5:17 Wabo)

Vakspecialist A t/m D

 

 

Subsidies

 

 

Het verlenen, weigeren en vaststellen van subsidie in overeenstemming met de daarvoor geldende wet- en regelgeving, behalve het verlenen, weigeren en vaststellen van subsidie op grond van artikel 4:23, derde lid, onder d, Awb (incidentele subsidie).

Vakspecialist A t/m E;

Beleidsmedewerker A, B en C;

Medewerker Publieksservice A t/m D;

Administratief medewerker A en B

 

 

Jeugdwet

 

 

Het verlenen van cliëntondersteuning als bedoeld in de Jeugdwet en de daarop gebaseerde regelgeving

Medewerker Publieksservice A, B en C;

Vakspecialist A t/m E; ;

Administratief medewerker A en B

 

Het nemen van beschikkingen in overeenstemming met de daarvoor geldende wet- en regelgeving en het vastgestelde beleid op grond van de Jeugdwet en de daarop gebaseerde regelgeving

Medewerker Publieksservice A, B en C;

Vakspecialist A t/m E; Beleidsmedewerker A en B;

Administratief medewerker A en B

65a

Het indien van een verzoek gericht op het verkrijgen van een machtiging, een spoedmachtiging of een voorwaardelijke machtiging als bedoeld in artikel 6.1.8 van de Jeugdwet

Vakspecialist A en B

 

 

Wet maatschappelijke ondersteuning

 

 

Het verlenen van cliëntondersteuning als bedoeld in de Wmo en de daarop gebaseerde regelgeving

Medewerker Publieksservice A, B en C;

Vakspecialist A t/m E

Administratief medewerker A en B

 

Het nemen van beschikkingen in overeenstemming met de daarvoor geldende wet- en regelgeving en het vastgestelde beleid op grond van de Wmo en de daarop gebaseerde regelgeving

Medewerker Publieksservice A, B en C;

Vakspecialist A t/m E;

Beleidsmedewerker A en B;

Administratief medewerker A en B

 

 

Participatiewet

 

 

Het bieden van ondersteuning op grond van de Participatiewet

Administratief medewerker A en B;

Vakspecialist A, B en C ;

Beleidsmedewerker A en B

 

Het nemen van beschikkingen in overeenstemming met de daarvoor geldende wet- en regelgeving en het vastgestelde beleid op grond van de Participatiewet en de daarop gebaseerde regelgeving

Administratief medewerker A en B;

Vakspecialist A t/m F;

Beleidsmedewerker A en B

 

 

Schuldhulpverlening

 

 

Het verlenen van schuldhulpverlening als bedoeld in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Medewerker Publieksservice A, B en C;

Vakspecialist A t/m E;

Administratief medewerker A en B

 

Het nemen van beschikkingen in overeenstemming met de daarvoor geldende wet- en regelgeving en het vastgestelde beleid op grond van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en de daarop gebaseerde regelgeving

Medewerker Publieksservice A, B en C;

Vakspecialist A t/m E; Beleidsmedewerker A en B;

Administratief medewerker A en B

 

 

Leerlingenvervoer

 

 

Het nemen van beschikkingen in overeenstemming met de daarvoor geldende wet- en regelgeving en het vastgestelde beleid op grond van de Verordening Leerlingenvervoer

Medewerker Publieksservice A en B;

Vakspecialist A t/m E;

Beleidsmedewerker A en B

 

 

Kinderopvang

 

 

Het nemen van beschikkingen in overeenstemming met de daarvoor geldende wet- en regelgeving en het vastgestelde beleid op grond van de Wet kinderopvang en de daarop gebaseerde regelgeving

Medewerker Publieksservice A en B;

Vakspecialist A t/m E;

Beleidsmedewerker A en B;

Administratief medewerker A en B

 

 

Burgerzaken

 

 

Het nemen van besluiten en het uitvoeren van feitelijke handelingen in overeenstemming met de daarvoor geldende wet- en regelgeving en het vastgestelde beleid op grond van de Rijkswet op het Nederlanderschap

 

Vakspecialist A, B en C;

Medewerker Publieksservice A t/m D

 

Het nemen van besluiten in overeenstemming met de daarvoor geldende wet- en regelgeving en het vastgestelde beleid op grond van de Wet basisregistratie personen

Vakspecialist A, B en C;

Medewerker Publieksservice A t/m D

 

Het legaliseren van handtekeningen ten behoeve van garantverklaringen

Vakspecialist A, B en C;

Medewerker Publieksservice A t/m D

 

Het waarmerken van stukken voor gezien origineel

Vakspecialist A, B en C;

Medewerker Publieksservice A t/m D

 

Het nemen van besluiten in overeenstemming met de daarvoor geldende wet- en regelgeving en het vastgestelde beleid op grond van de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer en de daarop gebaseerde regelgeving

Vakspecialist A, B en C;

Medewerker Publieksservice A t/m D

 

Het nemen van besluiten en het uitvoeren van feitelijke handelingen in overeenstemming met de daarvoor geldende wet- en regelgeving en het vastgestelde beleid op grond van de Paspoortwet

Vakspecialist A, B en C;

Medewerker Publieksservice A t/m D

 

Het nemen van een beschikking in overeenstemming met de daarvoor geldende wet- en regelgeving en het vastgestelde beleid op grond van de Wegenverkeerswet en de daarop gebaseerde regelgeving

Vakspecialist A, B en C;

Medewerker Publieksservice A t/m D

 

Het nemen van een besluit in overeenstemming met de daarvoor geldende wet- en regelgeving en het vastgestelde beleid op grond van de Wet op de lijkbezorging

Vakspecialist A, B en C;

Medewerker Publieksservice A t/m D

 

Het nemen van een beschikking in overeenstemming met de daarvoor geldende wet- en regelgeving en het vastgestelde beleid op grond van de Beheersverordening begraafplaatsen, het uitvoeringsbesluit Grafbedekkingen en het uitvoeringsbesluit graven en asbezorging

Vakspecialist A, B en C;

Medewerker Publieksservice A t/m D

 

Vervallen

 

 

Het nemen van besluiten en het uitvoeren van feitelijke handelingen in overeenstemming met de daarvoor geldende wet- en regelgeving en het vastgestelde beleid op grond van de Kieswet, behalve:

de benoeming van de leden van de stembureaus;

de indeling van de gemeente in stemdistricten;

de vaststelling van vergoedingen voor de voorzitter en leden van de stembureaus;

het vaststellen van de taken van de voorzitter van het hoofdstembureau

Vakspecialist A, B en C;

Medewerker Publieksservice A t/m D

 

 

Belastingen

 

 

Het nemen van besluiten en het uitvoeren van feitelijke handelingen in overeenstemming met de daarvoor geldende wet- en regelgeving en het vastgestelde beleid op grond van de Wet waardering onroerende zaken en de daarop gebaseerde regelgeving

 

 

 

Vakspecialist A t/m D;

Medewerker Publieksservice A t/m D

 

Het nemen van besluiten en het uitvoeren van feitelijke handelingen in overeenstemming met de daarvoor geldende wet- en regelgeving en het vastgestelde beleid op grond van de gemeentelijke belastingverordeningen en de daarop gebaseerde regelgeving

Vakspecialist A t/m D;

Medewerker Publieksservice A t/m D