Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Coevorden

Financiële verordening gemeente Coevorden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCoevorden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingFinanciële verordening gemeente Coevorden
CiteertitelFinanciële verordening gemeente Coevorden
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpAlgemeen bestuur en organisatie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 212 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2020nieuwe regeling

12-11-2019

gmb-2019-313016

2019/1567

Tekst van de regeling

Intitulé

Financiële verordening gemeente Coevorden

Intitulé

 

Financiële verordening gemeente Coevorden

 

No. 2019/1567

 

De raad van de gemeente Coevorden;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, bijlagenr. 1567;

overwegende:

• dat het gewenst is op hoofdlijnen regels te stellen voor het financieel beleid, de financiële organisatie en het financieel beheer;

• dat de gemeenteraad streeft naar deregulering;

• dat regelingen eenvoudig van aard dienen te zijn;

gelet op artikel 212 van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de volgende:

 

Financiële verordening gemeente Coevorden

Hoofdstuk 1 Inleidende bepalingen

 

 

Artikel 1. Begripsomschrijving

 

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  administratie: het systematisch verzamelen, vastleggen, verwerken en verstrekken van informatie ten behoeve van het besturen, het functioneren en het beheersen van de organisatie van de gemeente Coevorden en ten behoeve van de verantwoording die daarover moet worden afgelegd;

 • b.

  begroting: een document waarin de beleidsvoornemens voor een kalenderjaar zijn vastgelegd. De voornemens zijn vertaald in een overzicht van alle voor dat kalenderjaar te verwachten inkomsten en uitgaven. Bij de gemeente Coevorden is dit de programmabegroting;

 • c.

  financiële beheershandelingen: handelingen die betrekking hebben op die handelingen waaruit financiële gevolgen voortkomen die als baten en lasten en/of balansmutaties in de jaarrekening dienen te worden verantwoord;

 • d.

  financieringsbeheer: de (beleids)uitvoering van de financieringsfunctie binnen de kaders van de gemeenteraad;

 • e.

  financieringsfunctie (treasury): de functie die alle activiteiten omvat die zich richten op het sturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële geldstromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico's;

 • f.

  jaarstukken: verantwoordingsdocument inzake de realisatie van de door de raad in de begroting vastgelegde beleidsvoornemens; bij de gemeente bestaan de jaarstukken uit het jaarverslag en de daarin opgenomen jaarrekening;

 • g.

  rechtmatigheid: een rechtmatigheidsoordeel over de financiële beheershandelingen van de gemeente;

 

Hoofdstuk 2 Financiën

 

 

Artikel 2. Financieel beleid

 • 1.

  Het college draagt zorg voor:

  • a.

   een nota financieel beleid; deze nota stelt kaders met als uitgangspunt een verantwoord financieel beleid;

  • b.

   een nota reserve- en voorzieningen; deze nota behandelt tenminste de vorming en besteding van reserves en voorzieningen en de toerekening en verwerking van rente van de reserves en de voorzieningen;

  • c.

   een nota activabeleid; deze nota behandelt tenminste de afschrijvingsmethodieken en -termijnen van immateriële vaste activa en materiële vaste activa met economisch en maatschappelijk nut;

  • d.

   een nota grondbeleid; deze nota behandelt tenminste de strategische visie van het toekomstig grondbeleid van de gemeente, de verwerving en de uitgifte van gronden en de uitgangspunten voor de prijsstelling van de te verkopen gronden;

  • e.

   een nota lokale heffingen; deze nota behandelt tenminste de mate van kostendekkendheid van heffingen;

  • f.

   een nota weerstandsvermogen en risicobeheersing; deze nota bevat tenminste een norm voor het weerstandsvermogen;

  • g.

   een nota verbonden partijen; deze nota behandelt tenminste de reden en de wijze van deelname in verbonden partijen.

 • 2.

  De nota’s als bedoeld in lid 1 worden voor onbepaalde tijd vastgesteld. Indien er wijzigingen in wet- en regelgeving optreden of als er sprake is van veranderende inzichten op basis van ervaringen uit de praktijk, passen wij de van toepassing zijnde nota aan.

 

Artikel 3. Financieringsfunctie

 • 1.

  Het college stelt een financieringsstatuut vast waarin zorgvuldig financieringsbeheer uitgangspunt is.

 • 2.

  In het financieringsstatuut worden tenminste nadere regels opgenomen over de volgende onderwerpen:

  • a.

   het aantrekken en uitzetten van financiële middelen;

  • b.

   de duurzame toegang tot financiële markten;

  • c.

   het beheersen van de financiële risico’s;

  • d.

   de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van de geldstromen en financiële posities;

  • e.

   rendementoptimalisatie van de beschikbare liquiditeiten.

 • 3.

  Het college zendt het financieringsstatuut ter kennisname aan de raad.

 

Hoofdstuk 3 Planning en control

 

 

Artikel 4. Kaderbrief

 • 1.

  Het college biedt voor het zomerreces de kaderbrief aan met daarin de kaders en richtlijnen voor het volgende begrotingsjaar en de drie daaropvolgende jaren.

 • 2.

  De kaderbrief gaat in op de actualisatie van het bestuursprogramma en het nieuwe beleid en het financieel meerjarenperspectief.

 • 3.

  De raad bepaalt aan de hand van de kaderbrief of de beleidsdoelen van de programma's voor het lopende jaar bijstelling behoeven.

 

Artikel 5. Programmabegroting

De raad stelt bij de aanvang van een nieuwe raadsperiode een programma-indeling vast voor die raadsperiode.

 

Artikel 6. Halfjaarlijkse bestuursrapportage

 • 1.

  Het college rapporteert aan de raad één keer per jaar door middel van een halfjaarlijkse bestuursrapportage.

 • 2.

  De inrichting van de bestuursrapportage sluit aan bij de programmabegroting.

 • 3.

  De rapportage gaat in ieder geval in op de voortgang van het bestuursprogramma en over eventuele beleidsmatige en financiële afwijkingen en bijzonderheden.

 

Artikel 7. Jaarstukken

Het college legt in de jaarstukken verantwoording af over de uitvoering van de in de programmabegroting opgenomen beleidsvoornemens.

 

Hoofdstuk 4 Financiële organisatie

 

 

Artikel 8. Financiële organisatie

Het college draagt zorg voor:

 • a.

  een adequate scheiding van taken, functies, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zodat aan de eisen van interne controle en de betrouwbaarheid van de verstrekte informatie wordt voldaan;

 • b.

  de verlening van mandaten en volmachten voor het aangaan van rechten ten laste van de toegekende budgetten en investeringskredieten.

 

Artikel 9. Interne controle

Het college draagt ten behoeve van het getrouwe beeld en de rechtmatigheid van de jaarrekening zorg voor de jaarlijkse interne toetsing van de getrouwheid van de informatieverstrekking en de rechtmatigheid van de beheershandelingen. Bij afwijkingen neemt het college maatregelen tot herstel.

 

Artikel 10. Kostprijsberekening

 • a.

  Voor de tariefproducten zoals riolering, reiniging, begraafplaatsen en bouwleges maken wij integrale kostprijsberekeningen. Het aantal toe te rekenen directe uren bepalen wij aan de hand van de vastgestelde formatie voor de betreffende producten.

 • b.

  Jaarlijks beoordelen wij of een herziening van de toe te rekenen uren noodzakelijk is.

 • c.

  Wij hanteren de uurtarieven uit de meest recente ‘Handleiding Overheidstarieven’ die het Ministerie van Financiën jaarlijks vaststelt.

 • d.

  Het kostendekkende uurtarief dat wordt gehanteerd, bevat naast de directe loonkosten ook een opslag voor de kosten van overhead.

 

Artikel 11 Rapportagegrenzen / Incidentele baten en lasten

 • 1.

  In planning- & controldocumenten worden financiële effecten weergegeven en toegelicht als zij van materiële omvang zijn.

 • 2.

  De materiële omvang is € 50.000 en hoger. Dit is de rapportagegrens.

 • 3.

  Baten en lasten met een incidenteel karakter en van materiële omvang worden afzonderlijk gespecificeerd in de begroting en de jaarrekening.

 • 4.

  Onder incidentele baten en lasten worden baten en lasten verstaan die:

  • a.

   eenmalig voorkomen:

  • b.

   meerjarig voorkomen, maar een tijdelijk karakter c.q. eindig doel hebben

 

Hoofdstuk 5 Slotbepalingen

 

 

Artikel 12. Intrekking oude verordening

De Financiële verordening gemeente Coevorden, vastgesteld bij raadsbesluit van 8 november 2016, wordt ingetrokken.

 

Artikel 13. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2020.

 

Artikel 14. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als “Financiële verordening gemeente Coevorden”.

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van 12 november 2019,

 

, voorzitter.

, griffier