Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Coevorden

Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand en gastdames van de gemeente Coevorden 2019.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCoevorden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand en gastdames van de gemeente Coevorden 2019.
Citeertitelrechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand en gastdames van de gemeente Coevorden 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpAlgemeen bestuur en organisatie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 160 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-01-202001-01-2019wijziging

17-12-2019

gmb-2020-1770

Tekst van de regeling

Intitulé

Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand en gastdames van de gemeente Coevorden 2019.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Coevorden,

 

gelet op het reglement houdende bepalingen ten aanzien van de ambtenaren van de burgerlijke stand, de buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand en de openstelling van het bureau van de burgerlijke stand, kortweg 'het Reglement op de burgerlijke stand' genoemd, zoals vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 7 december 1999,

 

gelet op de bereikte overeenstemming in de commissie voor georganiseerd overleg, d.d.

14 oktober 2019;

 

BESLUITEN:

 

vast te stellen de navolgende regeling:

 

Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand en

gastdames van de gemeente Coevorden

 

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijving

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan:

a.

buitengewoon ambtenaar:

de bezoldigd buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand, zoals bedoeld in het Reglement op de burgerlijke stand.

b. 

Gastdame:

de bezoldigd ambtenaar die de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand assisteert bij het voltrekken van een huwelijk of geregistreerd partnerschap die in dienst is op 1 januari 2011 en die verplicht is aan een oproep gehoor te geven. Een gastdame kan ook een gastheer zijn.

c.

CAR/UWO:

de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling en Uitwerkingsovereenkomst van de gemeente Coevorden.

 

 

Artikel 2 Aanstelling

 • 1.

  Aanstelling geschiedt in vaste dienst of in tijdelijke dienst voor bepaalde tijd.

 • 2.

  Een aanstelling voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege.

 

Artikel 3 Salaris buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand

 • 1.

  De buitengewoon ambtenaar ontvangt een salaris per voltrokken huwelijk of geregistreerd partnerschap gelijk aan vijf maal het uurloon behorende bij het hoogste bedrag van schaal 7, bijlage IIa van de CAR/UWO indien er sprake is van een zogenaamd stijlvol huwelijk.

 • 2.

  De buitengewoon ambtenaar ontvangt een salaris per voltrokken huwelijk of geregistreerd partnerschap gelijk aan anderhalf maal het uurloon behorende bij het hoogste bedrag van schaal 7, bijlage IIa van de CAR/UWO indien er sprake is van een zogenaamd kosteloos huwelijk.

 • 3.

  Het salaris bedoeld in het eerste en tweede lid, wordt opgehoogd met het percentage, genoemd in artikel 3:28 lid 2 sub b CAR/UWO (voorheen de eindejaarsuitkering) en met 8% (voorheen de vakantietoelage)..

 • 4.

  De vergoeding bedoeld in het eerste en tweede lid wordt opgehoogd met een percentage van 8,6% ter compensatie van het niet genieten van het vakantieverlof.

 • 5.

  Het salaris als bedoeld in het eerste lid wordt op zaterdag verhoogd met 50% en op zondag met 100%.

 • 6.

  De reiskosten worden vergoed overeenkomstig de vrijgesteld vergoeding voor de werkelijke kosten van het heen en weer reizen per auto ingevolge de handleiding loonbelasting, premie volksverzekeringen en premies werknemersverzekeringen

 

Artikel 3a Salaris gastdames die in dienst zijn op 1 januari 2011 .

 • 1.

  De gastdame ontvangt een salaris per voltrokken huwelijk of geregistreerd partnerschap gelijk aan tweemaal het uurloon behorende bij de hoogste periodiek van salarisschaal 3, van bijlage IIa van de CAR/UWO.

 • 2.

  Het salaris als bedoeld in het eerste lid wordt op zaterdag verhoogd met 50% en op zondag met 100%.

 • 3.

  Het salaris, bedoeld in lid 1, wordt opgehoogd met het percentage, genoemd in artikel 3:28 lid 2 sub b CAR/UWO (voorheen de eindejaarsuitkering) en met 8% (voorheen de vakantietoelage).

 • 4.

  Ter compensatie van het niet genieten van het vakantieverlof als bedoeld in artikel 6:2 van de CAR/UWO, wordt een extra vergoeding toegekend ter hoogte van 8,6% van het totaal van de vergoedingen op basis van de voorgaande leden.

 • 5.

  De reiskosten worden vergoed overeenkomstig de vrijgesteld vergoeding voor de werkelijke kosten van het heen en weer reizen per auto ingevolge de handleiding loonbelasting, premie volksverzekeringen en premies werknemersverzekeringen.

 

Artikel 4 Aanspraken bij ziekte

 • 1.

  Bij ziekte van de buitengewoon ambtenaar of gastdame jonger dan 65 jaar zijn de artikelen 7:1 tot en met 7:3 (definities, begeleiding en recht op bezoldiging bij ziekte), 7:9 tot en met 7:14 (verplichtingen en sancties) en 7:19 tot en met 7:21 (samenloop doorbetaling bezoldiging en uitkering) van de CAR/UWO van overeenkomstige toepassing.

 • 2.

  Voor toepassing van dit artikel wordt onder salaris verstaan: het gemiddelde van het totaal aan vergoedingen bedoeld in artikel 3, en voor de gastdame artikel 3a over de 12 maanden onmiddellijk voorafgaande aan de eerste dag van ongeschiktheid van de buitengewoon ambtenaar. Voor zover de ambtenaar op deze datum zijn betrekking nog geen 12 maanden heeft vervuld, wordt gerekend met het bedrag dat hem gemiddeld per maand is toegekend over de periode waarin hij in dienst is.

 • 3.

  Voor de toepassing van dit artikel wordt onder de eerste dag van ongeschiktheid van de buitengewoon ambtenaar en gastdame verstaan: de dag waarop de ambtenaar is aangewezen om een huwelijk of geregistreerd partnerschap te voltrekken, waarvoor hij wegens ziekte is verhinderd.

 • 4.

  Het college kan nadere regels stellen.

 

Artikel 6 Ontslag en schorsing

 • 1.

  Ontslag kan worden verleend overeenkomstig de artikelen 8:1 (op verzoek), 8:2 en 8:2a (na ouderdomspensioen), 8:3 (reorganisatie) 8:4 (volledige arbeidsongeschiktheid), 8:5 (wegens volledige arbeidsongeschiktheid), 8:5a (arbeidsongeschiktheid) 8:6 (wegens onbekwaamheid of ongeschiktheid), 8:7 en 8:8 (overige ontslaggronden), 8:12 en 8:12:1 (van rechtswege en tussentijdse ontslag uit tijdelijke aanstelling) en 8:13 (als disciplinaire straf) van de CAR/UWO.

 • 2.

  Schorsing van de buitengewoon ambtenaar vindt plaats overeenkomstig artikel 8:15:1 tot en met 8:15:3 van de CAR/UWO.

 

Artikel 7 Overige rechten en verplichtingen

De artikelen 15:1, 15:1b tot en met 15:1g (verplichtingen rond integriteit), 15:1:12 (vergoeding van schade), 15:1:15 (beoordeling van de ambtenaar),15:1:16 (uniform of dienstkleding), 15:1:19 (verbod betreden arbeidsterrein), 15:1:20 (infectieziekten), 15:1:23 tot en met 15:1:25 (vergoeden van schade)en 15:2 van de CAR/UWO zijn van overeenkomstige toepassing.

 

Artikel 8 Plichtsverzuim

De buitengewoon ambtenaar of gastdame die de hem opgelegde verplichtingen niet nakomt of zich overigens schuldig maakt aan plichtsverzuim, kan disciplinair worden gestraft, overeenkomstig hoofdstuk 16 van de CAR/UWO.

 

Artikel 9 Intrekking oude regeling

De rechtpositieregeling buitengewoon amtbenaar van de burgerlijke stand en gastdames van de gemeente Coevorden 2012 wordt ingetrokken.

 

Artikel 10 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2019.

 

Artikel 11 Citeeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als de rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand en gastdames van de gemeente Coevorden 2019.

 

 

Coevorden,

Burgemeester en wethouders van Coevorden,

De secretaris, de burgemeester,

B.M.de Vries B.J. Bouwmeester