Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Coevorden

Subsidieplafond Initiatieven Gezond in Coevorden 2020.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCoevorden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieplafond Initiatieven Gezond in Coevorden 2020.
CiteertitelSubsidieplafond Initiatieven Gezond in Coevorden 2020
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpWelzijn, onderwijs en cultuur

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 4:27 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Coevorden/CVDR619539/CVDR619539_1.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-01-2020nieuwe regeling

17-12-2019

gmb-2020-11141

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieplafond Initiatieven Gezond in Coevorden 2020.

Burgemeester en wethouders van Coevorden;

 

gelezen het advies van de afdeling Leefomgeving, team Economie en Leefbaarheid d.d.

17 december 2019;

 

gelet op artikel 4:27, lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3, lid 4 van de Algemene Subsidieverordening Coevorden 2019;

 

besluiten:

 

vast te stellen het volgende subsidieplafond voor 2020:

 

 

 

1. Paragraaf 3.1. Initiatieven Gezond in Coevorden € 111.250, waarvan:

 • a.

  Activiteiten Brede School SOM € 10.000;

 • b.

  Meer Bewegen voor Ouderen € 20.000;

 • c.

  Swim2Play € 11.000;

Overige initiatieven € 70.250.

 

Op subsidieaanvragen zijn de verdeelregels als bedoeld in artikel 3.1.9, paragraaf 3.1 Initiatieven Gezond in Coevorden, Uitvoeringsbesluit Algemene subsidieverordening Coevorden van toepassing, inhoudende:

 • a.

  burgemeester en wethouders verlenen de subsidie op basis van volgorde ontvangst van een ontvankelijke subsidieaanvraag tot maximaal het subsidieplafond is bereikt;

 • b.

  indien ontvankelijke subsidieaanvragen, die op dezelfde dag zijn ontvangen, door het verstrekken van subsidie het subsidieplafond overschrijden, dan bepalen burgemeester en wethouders de onderlinge rangschikking van die aanvragen door middel van loting.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van Coevorden d.d. 17 december 2019.

, secretaris , burgemeester

B.M. de Vries B.J. Bouwmeester

Belanghebbenden die zich niet kunnen verenigen met het besluit kunnen daartegen binnen zes weken na deze publicatie een bezwaarschrift indienen bij B&W van Coevorden, Postbus 2, 7740 AA Coevorden. Meer informatie hierover vindt u op https://www.coevorden.nl/product/bezwaarschrift-indienen.

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot afdeling Leefomgeving, team Economie en Leefbaarheid, de mevrouw A. Welink-Drenthen, tel. 14 0524.