Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Coevorden

Beleidsregel aanwijzingsvoorwaarden plaatsen paasvuurbulten gemeente Coevorden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCoevorden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel aanwijzingsvoorwaarden plaatsen paasvuurbulten gemeente Coevorden
CiteertitelBeleidsregel aanwijzingsvoorwaarden plaatsen paasvuurbulten
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpOpenbare orde en veiligheid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-02-2020nieuwe regeling

11-02-2020

gmb-2020-48486

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel aanwijzingsvoorwaarden plaatsen paasvuurbulten gemeente Coevorden

Burgemeester en wethouders van Coevorden;

Gelezen het voorstel van de afdeling Leefomgeving, d.d. 30 januari 2020;

overwegende dat het gewenst is een beleidsregel op te stellen voor de voorwaarden van aanwijzing van de plaatsen voor paasvuurbulten;

 

gelet op het bepaalde in artikel 4:81 van de Algemene Wet Bestuursrecht;

 

besluiten

 

vast te stellen de Beleidsregel aanwijzingsvoorwaarden plaatsen paasvuurbulten

 

 

 

 

 • 1.

  De plaats van de paasvuurbult mag niet binnen de bebouwde kom liggen, met uitzondering van reeds aangewezen plaatsen.

 

 • 2.

  De afstand tussen een rietgedekt bouwwerk en de paasvuurbult is minimaal 200 meter.

 

 • 3.

  De afstand tussen overige bebouwing en de paasvuurbult is minimaal 50 meter.

 

 • 4.

  De afstand tussen bos, heide, veen en andere natuurgebieden en de paasvuurbult is minimaal 100 meter.

 

 • 5.

  De afstand tussen een rijksweg (A-weg), provinciale weg (N-weg), waterweg en spoorweg en de paasvuurbult is minimaal 500 meter.

 

 • 6.

  De afstand tussen overige openbare wegen en de paasvuurbult is minimaal 20 meter.

 

 • 7.

  De afstand tussen een hoogspanningstracé en een paasvuurbult dient minimaal 40 meter te zijn.

 

 • 8.

  De afstand tussen ondergrondse buisleidingen of kabeltracés en de paasvuurbult is minimaal 25 meter.

 

 • 9.

  De afstand tussen een verhard pad en de paasvuurbult is maximaal 50 meter.

 

 • 10.

  Bij fase 2, zoals vastgesteld en bekendgemaakt via natuurbrandrisico.nl door de regionaal commandant van dienst brandweer van de Veiligheidsregio Drenthe, wordt, indien nodig, bij de leden 4 en 2 de daarin genoemde afstand verhoogd tot 500 meter.

 

 • Slotbepalingen

 

 • 11.

  De oude beleidsregel aanwijzingsvoorwaarden plaatsen paasvuurbulten van 21 februari 2012, wordt ingetrokken.

 

 • 12.

  Dit besluit kan worden aangehaald als “Beleidsregel aanwijzingsvoorwaarden plaatsen paasvuurbulten”.

 

 • 13.

  Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 

 

Coevorden, 11 februari 2020

Burgemeester en wethouders van Coevorden,

secretaris burgemeester

B.M. de Vries B.J. Bouwmeester