Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Coevorden

Nadere regels paasvuren gemeente Coevorden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCoevorden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels paasvuren gemeente Coevorden
CiteertitelNadere regels paasvuren Coevorden
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpOpenbare orde en veiligheid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-02-2020nieuwe regeling

11-02-2020

gmb-2020-49216

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels paasvuren gemeente Coevorden

Burgemeester en wethouders van Coevorden;

gelezen het voorstel van de afdeling Leefomgeving d.d. 30 januari 2020;

overwegende dat het gewenst is nadere regels te stellen voor het branden van paasvuren;

gelet op het bepaalde in artikel 4:81 van de Algemene Wet Bestuursrecht;

besluiten

 

vast te stellen de navolgende beleidsregel Nadere regels paasvuren Coevorden.

 

 

 

 • 1.

  Degene die een paasvuur wil branden op een aangewezen locatie moet dit minimaal veertien dagen vooraf melden bij het college van burgemeester en wethouders.

 

 • 2.

  Alleen een persoon achttien jaar of ouder kan een melding doen.

 

 • 3.

  De melding kan op de volgende wijzen worden ingediend:

  • i.

   in persoon aan de balie vergunningen van de gemeente Coevorden aan het Kasteel 1 te Coevorden;

  • ii.

   per e-mail bij info@coevorden.nl onder vermelding van naam, geboortedatum, adres, woonplaats, mobiel telefoonnummer en de locatie waar de melder wil branden

  • iii.

   door middel van het invullen van het digitale meldingsformulier op de website

 

 • 4.

  Bij het indienen van de melding wordt een bewijs van ontvangst van de melding meegegeven.

 

 • 5.

  Bij melding per e-mail wordt deze met een e-mail bevestigd.

 

 • 6.

  Op de melding voor het branden van een paasvuur zijn de voorschriften zoals deze in het aanwijsbesluit voor de desbetreffende locatie zijn opgenomen, van toepassing.

 

 • 7.

  Een paasvuurbult mag maximaal zeven dagen voor het branden opgebouwd worden.

 

 • 8.

  De wedstrijdbulten/paasvuren, die aangemeld zijn bij en gekeurd worden door ’t Oal Volk, mogen vier weken van te voren worden opgebouwd. Dit betreft de locaties:

  • i.

   Dalen, De Vliers achter de sportterreinen

  • ii.

   Dalen, De Westert

  • iii.

   Erm, locatie nader te bepalen

  • iv.

   Noord-Sleen, Groningerweg

  • v.

   Oosterhesselen, Hoek Middelsteweg/Grevenbergweg

  • vi.

   Sleen, Tegenover Schaapstreek 46

 

 • 9.

  De paasvuurbult dient stabiel en aaneengesloten opgebouwd te zijn, met een maximaal volume van 1.000 m3

 

 • 10.

  Indien de plaats van de paasbult niet voldoet aan de in artikel 10 van de ‘’Beleidsregel aanwijzingsvoorwaarden plaatsen paasvuren’’ gestelde afstanden, wordt in overleg met of namens daartoe bevoegde personen beoordeeld of de paasvuurbult aangestoken mag worden. Het aanwijsbesluit met de daarbij behorende overzichtskaart (welke vanaf fase 2 van toepassing is) van de desbetreffende locatie, vormt hierbij het uitgangspunt.

 

 • 11.

  Een paasvuurbult mag in ieder geval niet ontstoken worden bij een windkracht van 6 Beaufort of meer.

 

 • 12.

  Indien een paasvuur niet op de oorspronkelijke branddatum en –tijd kan branden door een situatie zoals hiervoor genoemd, is het de organisator toegestaan om, in overleg met of namens daartoe bevoegde personen, de paasvuurbult alsnog te branden. Deze mogelijkheid bestaat tot en met 30 april. Indien de bult binnen deze termijn niet kan branden, dienen de resten binnen zeven dagen na het verstrijken van de termijn, afgevoerd te worden. De melder draagt zorg voor de afvoer.

 

 • 13.

  In een situatie zoals genoemd in artikel 12, dient minimaal drie werkdagen voor het branden van de paasbult, een melding hiervan gedaan te worden.

 

 • 14.

  De melder draagt zorg voor de afvoer van resten van het gebrande paasvuur binnen twee weken na het branden.

 

 • 15.

  Aanwijzingen gegeven door of namens daartoe bevoegde personen dienen stipt en onmiddellijk te worden opgevolgd.

 

 • Slotbepalingen

 

 • 16.

  De oude beleidsregel nadere regels paasvuren Coevorden van 3 januari 2012, wordt ingetrokken.

 

 • 17.

  Dit besluit kan worden aangehaald als “Nadere regels paasvuren Coevorden”.

 

 • 18.

  Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 

 

Coevorden, 11 februari 2020.

Burgemeester en wethouders van Coevorden,

Secretaris burgemeester

B.M. de Vries B.J. Bouwmeester