Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Coevorden

Verzameluitvoeringsbesluit krachtens de Afvalstoffenverordening gemeente Coevorden 2005

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCoevorden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerzameluitvoeringsbesluit krachtens de Afvalstoffenverordening gemeente Coevorden 2005
CiteertitelVerzameluitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Coevorden 2005
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpruimtelijke ordening en milieu

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Afvalstoffenverordening gemeente Coevorden 2005
 2. Wet milieubeheer, art. 10, lid 10
 3. Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2006nieuwe regeling

08-11-2005

Coevorden HuisAanHuis, 20-12-2005

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verzameluitvoeringsbesluit krachtens de Afvalstoffenverordening gemeente Coevorden 2005.

Burgemeester en wethouders van Coevorden,

gelet op de Afvalstoffenverordening gemeente Coevorden 2005:

 

b e s l u i t e n

 

vast te stellen:

 

de navolgende uitvoeringsbesluiten en nadere regels op grond van de afvalstoffenverordening Gemeente Coevorden 2005.

Artikel 1

Uitvoeringsbesluit krachtens artikel 7, lid 2, Afvalstoffenverordening Coevorden 2005, waarin vastgesteld wordt welke inzamelaars (personen of instanties) belast zijn met het afzonderlijk inzamelen van categorieën huishoudelijke afvalstoffen:

Naast de Inzameldienst Area reiniging NV zijn de door de Inzameldienst Area reiniging NV via aanbesteding verkregen onderaannemers belast met de afzonderlijke inzameling van categorieën huishoudelijke afvalstoffen.

Artikel 2

Uitvoeringsbesluit krachtens artikel 8, lid 2, Afvalstoffenverordening Coevorden 2005, waarin andere categorieën huishoudelijke afvalstoffen worden aangewezen welke afzonderlijk worden ingezameld:

a.bouw- en sloopafval; b. (verduurzaamd) hout; c. grof tuinafval; d. asbest en asbesthoudend afval; e. huishoudelijk restafval; f. metalen; g. textiele vloerbedekking; h. personenautobanden.

Artikel 3

Uitvoeringsbesluit krachtens artikel 8 lid 3, Afvalstoffenverordening Coevorden 2005, waarin vastgesteld wordt wat onder diverse categorieën huishoudelijk afval verstaan dient te worden:

3.1 Oud Papier en Karton

Onder oud papier en karton vallen:

 • -

  Kranten

 • -

  Tijdschriften

 • -

  Boeken

 • -

  Reclamedrukwerk (zonder plastic folie)

 • -

  Telefoongidsen en gouden gidsen e.d.

 • -

  Schrijfpapier en tekenpapier

 • -

  Computervellen

 • -

  Fax- en kopieerpapier

 • -

  Enveloppen

 • -

  Papiersnippers (bijv. ook goed versnipperde persoonlijke papieren, zoals bankafschriften e.d.)

 • -

  Cadeaupapier

 • -

  Papieren zakken

 • -

  Eierdozen en eierrekjes

 • -

  Golfkarton

 • -

  Kartonnen dozen

 • -

  Kartonnen en papieren verpakkingen (bijv. van audio, hagelslag, koekjes, soep, pastaproducten, rijst, sigarendoosjes, wasmiddelen, etc.)

3.2 Glas

Onder glas valt:

 • -

  Lege eenmalige glasverpakkingen, zoals:

  - (kleine en grote) flessen

  - (kleine en grote) potten

  - lege glazen verpakkingen van geneesmiddelen

  - glasverpakkingen van cosmetische artikelen

 • -

  Gebroken glazen servies

3.3 Textiel

Onder textiel valt:

 • -

  Kleding (ook zaken als sokken, ondergoed e.d.)

 • -

  Lakens

 • -

  Dekens

 • -

  Lappen stoffen (minimaal 25x25 cm)

 • -

  Gordijnen

3.4 Goente-, Fruit- en Tuinafval (GFT)

Onder GFT valt:

 • -

  Schillen en resten van groenten, fruit en aardappelen

 • -

  (Gekookte) etensresten

 • -

  Brood

 • -

  Kaaskorsten

 • -

  Eierschalen

 • -

  Koffiefilter en koffiedik

 • -

  Theebladeren en theezakjes

 • -

  Jus, vet,

 • -

  Pinda’s en noten(doppen)

 • -

  Vlees- en visresten* (ook kleine botjes en graten)

 • -

  Snijbloemen

 • -

  (Kamer)planten

 • -

  Gras, stro en bladeren

 • -

  Klein snoeiafval

 • -

  Kattenbakkorrels mét milieukeur

* vlees- en visresten verpakt in krant ter voorkoming van stank.

3.5. Klein Chemisch Afval (KCA)

Onder huishoudelijk klein chemisch afval wordt verstaan:

 • -

  Batterijen

 • -

  Spaarlampen / energiezuinige lampen

 • -

  TL-buizen

 • -

  Vloeibare gootsteenontstopper

 • -

  Lampenolie

 • -

  Petroleum

 • -

  Bestrijdingsmiddelen / insecticiden

Medicijnkastje

 • -

  Medicijnen

 • -

  Kwikthermometers

 • -

  Injectienaalden

Doe – het – zelf

 • -

  Verf, lak, beits en houtverduurzamingsmiddelen

 • -

  Bij het verven gebruikte producten zoals terpentine, thinner, verfafbijtmiddel, verfverdunner, kwastreiniger, kwastontharder en wasbenzine

 • -

  Kwikschakelaars (zoals niet ‘niet digitale’ verwarmingsthermostaten)

Hobby

 • -

  Fotofixeer

 • -

  Foto-ontwikkelaar

 • -

  Etsvloeistoffen zoals salpeterzuur of zwavelzuur

 • -

  Zoutzuur

Vervoer

 • -

  Accu’s

 • -

  Benzine

 • -

  Motorolie / afgewerkte olie / remolie

 • -

  Oliefilters

3.6 Huishoudelijk restafval:

Hieronder wordt verstaan het afval dat vrijkomt binnen een huishouden en niet is onder te brengen binnen 1 van de categorieën huishoudelijke afvalstoffen genoemd in of krachtens artikel 8, lid 1 van de Afvalstoffenverordening Coevorden 2005.

Toelichting:Vaststelling van artikel 2 van het uitvoeringsbesluit brengt met zich mee dat afval dat valt onder één van bovengenoemde categorieën huishoudelijke afvalstoffen afzonderlijk aan de inzameldienst dient te worden aangeboden.

Artikel 4

Uitvoeringsbesluit krachtens artikel 9 lid 2, Afvalstoffenverordening Coevorden 2005, waarin de inzamelmiddelen vastgesteld worden die een gebruiker van een perceel dient te gebruiken bij het overdragen of ter inzameling aanbieden van bepaalde huishoudelijke afvalstoffen:

4.1.

Daar waar laagbouw, gelaagde bouw, flats en andere hoogbouw verzamelcontainers voor een groep percelen zijn geplaatst voor de verwijdering van restafval dienen de bewoners van de percelen in deze bebouwingstypen ook gebruik te maken van deze inzamelvoorziening.

4.2.

Indien er geen inzamelvoorziening voor een groep percelen dan wel op wijkniveau aanwezig is voor de verwijdering van restafval, dienen de gebruikers van een perceel gebruik te maken van het door de inzameldienst beschikbaar gestelde inzamelmiddel voor restafval.

4.3.

Indien er geen inzamelvoorziening voor een groep percelen dan wel op wijkniveau aanwezig is voor de verwijdering van GFT-afval dienen de gebruikers van een perceel gebruik te maken van het door de inzameldienst beschikbaar gestelde inzamelmiddel voor GFT. 4.4.

Naast bovengenoemde aangewezen inzamelmethoden wordt het afvalbrengdepot/stortbordes te Coevorden en Zweeloo aangewezen als brengvoorziening op lokaal/regionaal niveau waar alle burgers van de gemeente Coevorden de mogelijkheid hebben om in ieder geval de volgende categorieën afvalstromen gescheiden af te geven:

 • -

  groente-, fruit- en tuinafval;

 • -

  klein chemisch afval;

 • -

  verpakkingsglas;

 • -

  personenautobanden;

 • -

  vlakglas;

 • -

  oud papier en karton;

 • -

  textiel;

 • -

  metalen;

 • -

  huishoudelijk restafval;

 • -

  grof huishoudelijk afval;

 • -

  hout;

 • -

  (afgedankte) elektrische- en elektronische apparatuur;

 • -

  grof tuinafval;

 • -

  asbest en asbesthoudend afval;

 • -

  textiele vloerbedekking;

 • -

  big bags;

 • -

  bielzen;

 • -

  dakleer.

4.5

De gescheiden inzameling van glas en textiel vindt plaats middels de hiervoor bestemde (ondergrondse) containers, de zogenaamde als inzamelvoorziening op wijkniveau.

4.6

KCA kan gescheiden worden afgegeven bij:

 • -

  de afvalscheidingstations tijdens de in artikel aangegeven openingsuren;

 • -

  de chemokar, die één keer per kwartaal na voorafgaande melding inzamelt.

Artikel 5

Uitvoeringsbesluit krachtens artikel 10, lid 5 Afvalstoffenverordening gemeente Coevorden 2005, waarin wordt vastgelegd met welke frequentie overige categorieën huishoudelijke afvalstoffen in de gemeente worden ingezameld. 5.1

Grof tuinafval en grof huisvuil worden op afspraak en tegen betaling op de eerste woensdag van de maand van huis gehaald. 5.2

Huishoudelijk KCA wordt op afspraak één keer per kwartaal van huis afgehaald. De inzameldata staan vermeld op de afvalkalender.

Artikel 6

[ Dit artikel is nog niet in werking getreden]

Artikel 7

Uitvoeringsbesluit krachtens artikel 15, lid 3, Afvalstoffenverordening Coevorden 2005, waarin vastgelegd wordt op welke wijze en plaatsen huishoudelijke afvalstoffen via een inzamelmiddel ter inzameling moeten worden aangeboden:

7.1

De inzamelmiddelen dienen gesloten te zijn.

7.2

De huishoudelijke afvalstoffen dienen op een zodanige wijze in de inzamelmiddelen te worden aangeboden dat dit geen aanleiding kan geven tot verwonding van derden of tot beschadiging van de inzamelmiddelen.

7.3

Het overdragen of het aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen dient ordelijk te gebeuren door plaatsing daarvan op een krachtens artikel 14 vastgestelde inzameldag, aan de trottoirrand of bij de eventueel aanwezige opstelplaats, zo dicht mogelijk bij de openbare rijweg of, bij het ontbreken van een voetpad, aan de kant van de openbare rijweg.

7.4.1

Het overdragen of aanbieden van klein chemisch afval dient in afwijking van de overige huishoudelijke afvalstoffen persoonlijk aan de betreffende medewerkers van de inzameldienst of een andere daartoe aangewezen inzamelaar of de houder van een vergunning als bedoeld in artikel 11 van de Afvalstoffenverordening gemeente Coevorden 2005, te gebeuren.

7.4.2

Het kca dient daarbij goed van elkaar gescheiden te zijn.

7.4.3

Kca dient in goed gesloten, bij voorkeur de originele, verpakking te worden aangeboden. Op ieder pakket moet de inhoud duidelijk staan vermeld.

7.5

Bij het aanbieden van het rest- en gft-afval met een minicontainer in gebieden waar met een zijlader wordt ingezameld, dient de container te worden aangeboden met de handvatten naar de van de weg afgekeerde zijde. De zijdelingse afstand tot andere minicontainers dien minimaal 0,30 cm. te bedragen.

7.6

Bij het aanbieden van rest- en gft-afval met een minicontainer in gebieden waar niet met een zijlader wordt ingezameld en in situaties waar gebruik wordt gemaakt van een verzamelcontainer, dient het inzamelmiddel met de handvatten naar de weg toe te worden geplaatst.

7.7

Daar waar er verzamelplaatsen zijn aangewezen, dient het inzamelmiddel op deze (gemarkeerde) plaatsen te worden aangeboden. Deze verzamelplaatsen kunnen indien nodig worden gemarkeerd op een nader door het college te bepalen wijze.

7.8

Op deze (gemarkeerde) verzamelplaatsen dienen de inzamelmiddelen voor de verwijdering van rest- en GFT-afval op de betreffende dag van inzameling te worden aangeboden.

Artikel 8

Uitvoeringsbesluit krachtens artikel 15, lid 4, Afvalstoffenverordening Coevorden 2005, waarin het maximum gewicht van bepaalde inzamelmiddelen vastgesteld wordt:

Het maximaal toelaatbare gewicht van een minicontainer is 80 kilogram.

Artikel 9

Uitvoeringsbesluit krachtens artikel 15, lid 5 Afvalstoffenverordening gemeente Coevorden 2005, waarin regels worden vastgesteld waaronder een inzamelmiddel (minicontainer) wordt verstrekt:

9.1

Bij vermissing of diefstal van een door de Inzameldienst verstrekte minicontainer dient de houder hiervan aangifte te doen bij de politie en een exemplaar van het aangiftebewijs over te leggen aan de Inzameldienst. 9.2

Na ontvangst van het aangiftebewijs wordt een andere mini-container verstrekt. 9.3

De houder van een door de Inzameldienst verstrekte minicontainer is verantwoordelijk voor het juiste gebruik van de minicontainer.

9.4

Het is verboden om hete stoffen in de minicontainer te deponeren.

9.5

De houder van een minicontainer dient er voor te zorgen dat deze regelmatig wordt gereinigd.

Artikel 10

Uitvoeringsbesluit krachtens artikel 16 lid 3, Afvalstoffenverordening Coevorden 2005, waarin vastgesteld wordt aan welke regels men zich dient te houden wanneer men gebruik maakt van een inzamelvoorziening ten behoeve van meerdere percelen:

10.1

Restafval dient in een goed gesloten zak in de inzamelvoorziening te worden gedeponeerd.

10.2

Een inzamelvoorziening dient na gebruik te worden gesloten.

10.3

Het is verboden afvalstoffen naast de inzamelvoorziening te plaatsen;

10.4

Het is verboden tussen 23.00 uur en 07.00 uur huishoudelijk restafval in de inzamelvoorziening te deponeren.

10.5

De huishoudelijke afvalstoffen dienen op een zodanige wijze in de inzamelvoorziening te worden aangeboden dat dit geen aanleiding kan geven tot verwonding van derden of tot beschadiging van de inzamelvoorziening.

Artikel 11

Uitvoeringsbesluit krachtens artikel 17 lid 2, Afvalstoffenverordening Coevorden 2005, waarin vastgesteld wordt aan welke regels men zich dient te houden wanneer men gebruik maakt van een inzamelmiddel op wijkniveau:

11.1

Textiel, zoals gedefinieerd in uitvoeringsbesluit II, dient in een goed gesloten zak in de voor textiel

bestemde (ondergrondse) verzamelcontainer te worden gedeponeerd.

11.2

Verpakkingsglas, zoals gedefinieerd in artikel 3, dient gescheiden op kleur (wit, groen en bruin) in de daarvoor bestemde (ondergrondse) glascontainer te worden gedeponeerd.

11.3

Een (ondergrondse) verzamelcontainer dient na gebruik goed te worden gesloten.

11.4

Het is verboden afvalstoffen naast de (ondergrondse) verzamelcontainer te plaatsen. 11.5

De huishoudelijke afvalstoffen dienen op een zodanige wijze in de inzamelvoorziening te worden aangeboden dat dit geen aanleiding kan geven tot verwonding van derden of tot beschadiging van de inzamelvoorziening.

Artikel 12

Uitvoeringsbesluit krachtens artikel 18, lid 2, Afvalstoffenverordening Coevorden 2005, waarin vastgesteld wordt op welke wijze men huishoudelijke afvalstoffen mag aanbieden op de gemeentelijke afvalscheidingstations:

12.1

De aangeboden afvalstoffen dienen gescheiden in de voor de betreffende categorie afvalstoffen gemarkeerde container te worden gedeponeerd.

12.2.1

Asbest dient op de werkplek dubbel en luchtdicht te worden verpakt in speciale asbestzakken of gelijkwaardig plastic folie (doorzichtig plastic van minimaal 0,2 mm dikte). De verkoopadressen voor deze folie staan in de afvalkalender.

12.2.2

De zakken en het folie dienen te zijn dichtgeplakt;

12.2.3

De zakken en het folie moeten voorzien zijn van stickers met als opdruk “voorzichtig bevat asbest”.

12.3

KCA en asbest dienen persoonlijk aan een medewerker van het afvalbrengstation/stortbordes te worden afgegeven.

12.4

De aanwijzingen van het aanwezige personeel dienen terstond te worden opgevolgd. De beheerder van het betreffende afvalbrengstation/stortbordes mag een ieder de toegang tot het terrein ontzeggen. 12.5

Het is verboden zich op het terrein van het afvalbrengstation/stortbordes te bevinden nadat de toegang daartoe is ontzegd.

12.6

Het is verboden om afvalstoffen naast containers te plaatsen.

12.7

Het is verboden om afvalstoffen buiten het terrein van het afvalbrengstation/stortbordes te plaatsen.

Artikel 13

Uitvoeringsbesluit krachtens artikel 19 lid 1, 2 en 3, Afvalstoffenverordening Coevorden 2005,

waarin vastgesteld wordt welke huishoudelijke afvalstoffen men mag aanbieden zonder

gebruik van een daartoe door de Inzameldienst aangewezen inzamelmiddel, de wijze waarop

men deze stoffen dient aan te bieden en het maximale gewicht, de afmetingen en het volume

van de stoffen die ter inzameling worden aangeboden:

13.1.1

In die wijken waar door de inzameldienst dan wel door organisaties die daartoe over een vergunning beschikken oud papier en karton bij het perceel wordt ingezameld, kunnen de bewoners van percelen hun oud papier en karton zonder inzamelmiddel ter inzameling aanbieden op de plaats waar ook de minicontainer wordt aangeboden. Bewoners van gelaagde bouw, flats en andere hoogbouw kunnen hun oud papier en karton aanbieden aan de kant van de weg.

13.1.2

Oud papier en karton dienen te worden aangeboden in kartonnen dozen dan wel met touw gebonden, teneinde zwerfvuil te voorkomen. Gebruik geen plastic zakken, metaaldraad e.d.

13.1.3

Het oud papier en karton dienen pas op de dag van inzameling vanaf 08.00 uur te worden aangeboden.

13.2.1

Grof huisvuil en grof tuinafval kunnen gescheiden op het afvalbrengstation/stortbordes worden afgegeven.

13.2.2

Bij afhaling dienen grof huisvuil en grof tuinafval gescheiden van elkaar te worden aangeboden op een voor het inzamelvoertuig bereikbare plaats aan de openbare weg.

13.2.3

IJzer moet duidelijk gescheiden van het overige grof huisvuil worden aangeboden.

13.2.4

Het kleine grof huishoudelijk afval dient gebundeld en verpakt te worden aangeboden.

13.3

Het grof huisvuil en/of grof tuinafval dienen pas op de afgesproken dag bij het perceel ter inzameling te worden aangeboden op de met de inzameldienst afgesproken plaats tussen 07.00 en 08.00 uur.

13.4

Grof huisvuil mag geen zand, steenachtig materiaal, aarde, chemisch afval, asbest, gipsplaten, autobanden en vlakglas bevatten.

Artikel 14

Uitvoeringsbesluit krachtens artikel 20, lid 1, Afvalstoffenverordening Coevorden 2005, waarin de dagen en tijden vastgelegd worden waarop huishoudelijke afvalstoffen aan de inzameldienst mogen worden overgedragen of ter inzameling mogen worden aangeboden:

14.1

Op de dagen, zoals is gepubliceerd in de Afvalkalender, wordt het GFT-afval en het restafval bij of nabij elk perceel opgehaald.

14.2

Het restafval en GFT-afval dat bij elk perceel afzonderlijk wordt ingezameld, mag vanaf 21.30 uur op de dag voorafgaand op de dag van inzameling, maar uiterlijk 07.00 uur op de dag van inzameling worden aangeboden.

14.3

Het is niet toegestaan het restafval en GFT-afval aan te bieden in andere straten/wijken. Het restafval en/of GFT-afval mag slechts aangeboden worden in de straat waaraan het perceel, waar genoemd afval vrijkomt, is gelegen.

14.4

Het gebruikte inzamelmiddel voor het aanbieden van restafval en GFT-afval voor de inzameling bij elk perceel dient zo spoedig mogelijk na lediging doch uiterlijk vóór 24.00 uur op de dag van inzameling van de weg te zijn verwijderd.

14.5

Het inzamelmiddel dient, met uitzondering van de periode waarbinnen het aanbieden van de afvalstoffen ter inzameling toegestaan is, op het eigen terrein geplaatst te worden. Wanneer er geen sprake is van eigen terrein dient het inzamelmiddel tegen de gevel geplaatst worden.

14.6

De openingstijden van de afvalscheidingstations zijn:

Op werkdagen van 13.00 uur tot 16.00 uur;

Op zaterdag van 09.00 tot 12.00 uur.

Artikel 15

Inwerkingtreding van dit verzameluitvoeringsbesluit.

Dit verzameluitvoeringsbesluit treedt in werking op het tijdstip dat de afvalstoffenverordening Coevorden 2005 in werking treedt, met uitzondering van het artikel 6, dat in werking treedt op een nader door het college te bepalen tijdstip.

Artikel 16

Citeertitel.

Dit besluit wordt aangehaald als: “Verzameluitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Coevorden 2005”.

 

Coevorden, 8 november 2005.

Burgemeester en wethouders van Coevorden,

de secretaris, de burgemeester,