Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Coevorden

Verordening inrichting antidiscriminatievoorziening gemeente Coevorden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCoevorden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening inrichting antidiscriminatievoorziening gemeente Coevorden
CiteertitelVerordening inrichting antidiscriminatievoorziening gemeente Coevorden
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpwelzijn, onderwijs en cultuur

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorziening, art. 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-03-201028-01-2010nieuwe regeling

16-02-2010

CHAH 10-03-2010

collegevoorstel 04-02-2010, nr. 703

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening inrichting antidiscriminatievoorziening gemeente Coevorden

No. 2010/703

De raad van de gemeente Coevorden;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 februari 2010,

bijlagenr. 703;

Gelet op artikel 1 van de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen;

besluit:

vast te stellen de volgende verordening:

Verordening inrichting antidiscriminatievoorziening gemeente Coevorden

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  wet: de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen;

 • b.

  besluit: het Besluit gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen;

 • c.

  de antidiscriminatievoorziening: antidiscriminatievoorziening als bedoeld in artikel 1 van de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen;

 • d.

  klacht: klacht bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder a, van de wet;

 • e.

  klachtbehandelaar: klachtbehandelaar als bedoeld in artikel 1 van het besluit;

 • f.

  klager: Klager als bedoeld in artikel 1 van het besluit;

 • g.

  ingezetene: ingezetene als bedoeld in artikel 2 van de Gemeentewet.

Artikel 2 Zorgplicht college

Het college biedt de ingezetenen toegang tot een antidiscriminatievoorziening.

Artikel 3 Inrichting antidiscriminatievoorziening

 • 1.

  Bij de inrichting van de antidiscriminatievoorziening worden in ieder geval de deskundigheid van klachtbehandelaars en de toegankelijkheid van de voorziening gewaarborgd.

 • 2.

  De antidiscriminatievoorziening draagt er zorg voor dat de klachtbehandelaars voldoen aan de voor klachtenbehandeling vereiste deskundigheid en biedt de klachtbehandelaars de mogelijkheid hun deskundigheid te onderhouden en verder te ontwikkelen.

 • 3.

  De klager heeft in ieder geval de mogelijkheid om een klacht te melden:

  • a.

   per post;

  • b.

   per e-mail of via de gemeentelijke website;

  • c.

   telefonisch;

  • d.

   op een door de gemeente beschikbaar gestelde locatie als bedoeld in artikel 5 van deze verordening.

Artikel 4 Protocol klachtenbehandeling

Het protocol voor de behandeling van klachten als bedoeld in artikel 6 van de wet regelt in ieder geval:

 • a.

  de afdoeningstermijn van klachten;

 • b.

  de wijze van afdoening van klachten;

 • c.

  de registratie van klachten.

Artikel 5 Laagdrempeligheid antidiscriminatievoorziening

 • 1.

  Ingezetenen worden in de gelegenheid gesteld een klacht in hun directe leefomgeving te melden.

 • 2.

  Gemeenten die aansluiting hebben bij een regionaal antidiscriminatiebureau kunnen overeenkomen dat deze melding op een locatie in de betreffende gemeente kan plaatsvinden.

 • 3.

  Het college draagt zorg voor de deskundigheid van de medewerkers die deze meldingen op adequate manier opnemen en doorverwijzen.

 • 4.

  De klager wordt door de medewerkers doorgeleid naar de antidiscriminatievoorziening.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt na bekendmaking in werking en werkt terug tot 28 januari 2010.

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als:

Verordening Inrichting Antidiscriminatievoorziening Gemeente Coevorden.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 16 februari 2010.

De raad voornoemd,

, voorzitter.

, griffier.