Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Coevorden

Nadere regels voor de grafbedekkingen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCoevorden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels voor de grafbedekkingen
CiteertitelRegels grafbedekkingen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpopenbare orde en veiligheid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Beheersverordening begraafplaatsen gemeente Coevorden 2010, art. 18, lid 3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-02-2011nieuwe regeling

21-12-2010

CoevordenHuisAanHuis 16-02-2011

nvt

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels voor de grafbedekkingen

 

uitvoeringsbesluit voor de grafbedekkingen

 

Het college van burgemeester en wethouders van Coevorden;

 

gelet op artikel 18, derde lid van de Beheersverordening begraafplaatsen

gemeente Coevorden 2010;

 

BESLUITEN:

 

vast te stellen de volgende nadere regels voor grafbedekkingen op de gemeentelijke begraafplaatsen.

Artikel 1. Begripsbepalingen

Deze nadere regels verstaan onder:

 • 1.

  grafbedekking: gedenkteken en/of winterharde grafbeplanting;

 • 2.

  gedenkteken: steen, zerk of ander monument, daaronder begrepen kettingen en hekwerken;

 • 3.

  grafbeplanting: winterharde beplanting.

Artikel 2. Aanvraag vergunning

 • 1.

  Bij de schriftelijke aanvraag voor vergunning tot het hebben van een gedenkteken behoort een werktekening te worden ingediend.

 • 2.

  Op deze werktekening dienen ten minste voor te komen:

  • a.

   een boven-, voor- en zijaanzicht met alle hoogte-, breedte-, dikte- en lengtematen;

  • b.

   de soort, kleur en bewerking van het te gebruiken materiaal;

Artikel 3. Beslissing

De beslissing op de aanvraag wordt door burgemeester en wethouders schriftelijk medegedeeld.

Artikel 4. Gedenkteken

 • 1.

  Voor de gedenktekens mogen alleen duurzame materialen worden gebruikt, zoals natuursteen, metaal, keramiek, duurzame kunststoffen of een verduurzaamde houtsoort.

 • 2.

  De lengte en de breedte van het gedenkteken mogen die van het graf niet overschrijden. De hoogte van het gedenkteken mag voor een graf maximaal 160 centimeter bedragen, gerekend vanaf maaiveldhoogte. Voor een urnengraf bedraagt de hoogte 60 centimeter, eveneens gerekend vanaf het maaiveld.

 • 3.

  De onderdelen moeten vast aan het gedenkteken zijn verbonden.

 • 4.

  De afmeting van een gedenkplaat aan de urnenmuur mag maximaal 45 cm hoog en 35 cm breed bedragen.

 • 5.

  Op een algemeen graf is het slechts toegestaan een gedenkplaat aan te brengen van

  50 bij 50 cm.

Artikel 5. Losse bloemen en planten

Op een graf kunnen potplanten en bloemen in vazen worden geplaatst. Het is toegestaan op een graf losse bloemen te leggen. Op een graf mogen eenjarige gewassen worden geplant.

Op verzoek van de rechthebbende kan naast de gedenkplaat op de urnenmuur een bloemenhouder met vaas worden aangebracht. Het is niet toegestaan om bloembakken c.q. bloemvazen op of voor de urnenmuur te plaatsen.

Artikel 6. Winterharde gewassen

De winterharde gewassen die op de graven worden geplant mogen bij volle wasdom de voor het graf beschikbare oppervlakte niet overschrijden of moeten door snoeien binnen de oppervlakte kunnen worden gehouden.

Artikel 7. Slotbepalingen

 • 1.

  Deze nadere regels treden in werking op de achtste dag na bekendmaking.

 • 2.

  Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als: Regels grafbedekkingen.

 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van burgemeester en wethouders van Coevorden op 21 december 2010.

 

de secretaris,

M.N.J. Broers

 

de burgemeester,

B.J. Bouwmeester

TOELICHTING

 

Toelichting modeluitvoeringsbesluit voor de grafbedekkingen

 

Artikel 1.

Het vereiste van een vergunning geldt ook voor de winterharde beplantingen op een graf. Niet ieder blijvend gewas is geschikt om op een graf te worden aangebracht. Sommige van deze gewassen kunnen de gedenktekens schaden. Overleg tussen de rechthebbende of belanghebbende en de beheerder van de begraafplaats over de keuze van winterharde beplanting is daarom gewenst.

 

Artikel 2.

Op de werktekeningen zullen ook gegevens moeten worden vermeld als de naam van de rechthebbende op het graf en de plaats van het graf (vak en nummer). Het materiaal en de grootte van de letters en figuren verdient aandacht, aangezien de bevestiging soms kan loslaten. In de praktijk vindt ten behoeve van de nabestaanden meestal een controle plaats of het werk overeenkomstig de opdracht is uitgevoerd. Daarom kan een volledige opgave van de tekst, het lettertype en de figuratie van betekenis zijn.

 

Artikel 3.

De bekendmaking van de beschikking van burgemeester en wethouders geschiedt door middel van toezending of uitreiking aan de aanvrager.

 

Artikel 4.

Dit artikel spreekt voor zich.

 

Artikel 5.

Dit artikel spreekt voor zich.

 

Artikel 6.

Dit artikel spreekt voor zich.