Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Cromstrijen

Verordening winkeltijden Cromstrijen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCromstrijen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening winkeltijden Cromstrijen
CiteertitelVerordening winkeltijden Cromstrijen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Winkeltijdenwet, Gemeente wet, artikel 149

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-199715-10-2012nieuw regeling

10-12-1996

Kompas, 21 februari 1997

632290

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening winkeltijden Cromstrijen

 

 

GEMEENTE CROMSTRIJEN

.

Agendapunt

Documentnummer

Raadsvergadering

7

632290

10 december 1996

De raad van de gemeente Cromstrijen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 november 1 996; gelet op de Winkeltijdenwet en artikel 149 van de Gemeentewet,

bes luit :

vast te stellen de Verordening winkeltijden Cromstrijen.

ARTIKEL 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de wet: de Winkeltijdenwet;

 • b.

  feestdagen: nieuwjaarsdag, tweede paasdag, hemelvaartsdag, tweede pinksterdag, eerste kerstdag en tweede kerstdag.

ARTIKEL 2 Beslistermijn

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders beslist op een aanvraag van een ontheffing binnen vier weken.

 • 2.

  Het college van burgemeester en wethouders kan de beslissing voor ten hoogste vier weken bedragen.

ARTIKEL 3 Overdracht van de ontheffing

 • 1.

  Ontheffingen op grond van deze verordening zijn overdraagbaar na verkregen toe-stemming van het college van burgemeester en wethouders.

 • 2.

  In geval van een voorgenomen overdracht van de in het eerste lid bedoelde ontheffingen doet de houder van de ontheffing hiervan onmiddellijk schriftelijk mededeling aan het college van burgemeester en wethouders onder vermelding van de naam en het adres van de voorgestelde rechtverkrijgend.

ARTIKEL 4 Intrekken of wijzigen van de ontheffing

Het college van burgemeester en wethouders kan een ontheffing intrekken of wijzigen indien:

 • a.

  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  op grond van een verandering van de omstandigheden of inzichten opgetreden na het verlenen van de ontheffing, moet worden aangenomen dat intrekking of wijziging wordt gevorderd door het belang of de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

 • c.

  het gebruik van de winkel of de uitoefening van een bedrijf anders dan in een winkel op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

 • d.

  de aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • e.

  van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde termijn of, bij gebreke van een dergelijke termijn, binnen een redelijke termijn;

 • f.

  de houder of zijn rechtverkrijgende dit verzoekt.

ARTIKEL 5 Feestdagenregeling

 • 1.

  De verboden, vervat in artikel 2, eerste lid onder b., van de wet, gelden niet op door het college van burgemeester en wethouders aan te wijzen feestdagen, voorzover die niet op een zondag vallen.

 • 2.

  De in het eerste lid bedoelde bevoegdheid geldt voor elk deel van de gemeente afzonderlijk.

ARTIKEL 6 Ontheffing zon- en feestdagenregeling voor afzonderlijke situaties

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders kan ontheffing verlenen van de in artikel 2 van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag, nieuwjaarsdag, tweede paasdag, hemelvaartsdag, tweede pinksterdag en eerste of tweede kerstdag, ten behoeve van:

  • a.

   bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard;

  • b.

   het uitstallen van goederen.

 • 2.

  De in het eerste lid genoemde ontheffing kan worden verleend in geval van: feestelijk- heden, bijeenkomsten, veilingen, beurzen, kunstateliers en galeries.

ARTIKEL 7 Verbod straatverkoop bepaalde goederen op zon- en feestdagen

Het college van burgemeester en wethouders kan bepalen dat de vrijstelling genoemd in artikel 12 van het Vrijstellingenbesluit winkeltijdenwet niet geldt voor de gehele gemeente of voor een of meer delen van de gemeente.

ARTIKEL 8 Openstelling op werkdagen tussen 22.00 en 06.00 uur

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders kan op aanvraag ontheffing verlenen van de verboden van artikel 2 van de wet voor zover deze betrekking hebben op werkdagen.

 • 2.

  De ontheffing kan worden geweigerd indien de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkei op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beinvloed door de openstelling van de winkel.

ARTIKEL 9 Toerisme

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders kan op aanvraag een ontheffing verlenen van de verboden, vervat in artikel 2, eerste lid, van de wet, in verband met de toeristische aantrekkingskracht van camping "'t Volgerland".

 • 2.

  Een ontheffing kan worden verleend in de periode dat de camping blijkens afzonderlijke vergunning geopend mag zijn.

 • 3.

  Het college van burgemeester en wethouders kan voorschriften verbinden aan de ontheffing.

 • 4.

  De ontheffing wordt geweigerd indien er geen sprake is van toeristische doeleinden als bedoeld in artikel 3, derde lid onder a., van de wet.

ARTIKEL 10

In werking treden

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 1997.

ARTIKEL 11 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening winkeltijden Cromstrijen".

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Cromstrijen in zijn openbare vergadering gehouden op 10 december 1996, de secretaris, de voorzitter.