Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dalfsen

Exploitatieverordening Gemeente Dalfsen 2005

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDalfsen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingExploitatieverordening Gemeente Dalfsen 2005
CiteertitelExploitatieverordening Gemeente Dalfsen 2005
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet Ruimtelijke Ordening, artikel 42

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-10-2005Nieuwe regeling

26-09-2005

KernPUNTEN, 2005-10-11

2005-06-28, nummer 748

Tekst van de regeling

Intitulé

Exploitatieverordening Gemeente Dalfsen 2005

De raad van de gemeente Dalfsen;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 juni 2005, nummer 748;

 

overwegende dat ontwikkelingen in wetgeving, jurisprudentie en de praktijk aanleiding geven tot herziening van de ‘Exploitatieverordening Dalfsen 2001’;

 

gelet op de toelichting bij de herziening (‘Herziening Exploitatieverordening Gemeente Dalfsen 2005’) en;

 

gezien de concept-‘Exploitatieverordening Gemeente Dalfsen 2005’;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de ‘Exploitatieverordening Gemeente Dalfsen 2005’gezien de concept-‘Exploitatieverordening Gemeente Dalfsen 2005’

Artikel 1 Algemene bepalingen

 • 1.

  In deze verordening wordt verstaan onder:

  • a

   afstand van de gronden aan de gemeente: eigendomsoverdracht van gronden aan de gemeente.

  • b

   exploitant: de eigenaar of rechthebbende wiens in het exploitatiegebied gelegen onroerende zaak in exploitatie wordt gebracht.

  • c

   exploitatiegebied: het als zodanig door de gemeente aangewezen gebied, waarvan de exploitant resp. exploitanten op basis van de regels van deze verordening bijdraagt resp. bijdragen aan de ten behoeve van dat gebied te treffen voorzieningen van openbaar nut en anderszins, waardoor onroerende zaken in het gebied gebaat worden.

  • d

   exploitatie-opzet: het vanwege de gemeente op te stellen overzicht van de kosten en baten van het exploitatiegebied teneinde de mogelijkheid van het (volledig) verhaal van de gemeentelijke kosten op de exploitanten te beoordelen.

  • e

   exploitatie-overeenkomst: de overeenkomst bedoeld in artikel 5 van deze verordening.

  • f

   (medewerking verlenen aan) in exploitatie brengen: het (medewerking verlenen aan het) treffen van voorzieningen van openbaar nut en anderszins, waardoor onroerende zaken die in het exploitatiegebied liggen gebaat worden, dat wil zeggen geschikt of beter geschikt voor bebouwing worden, dan wel de exploitant anderszins in een voordeliger positie komt te verkeren.

  • g

   (treffen van) voorzieningen van openbaar nut: (het verrichten van) onder andere de in lid 2 van dit artikel vermelde werken en werkzaamheden binnen een exploitatiegebied, alsmede het verrichten daarvan buiten het exploitatiegebied voor zover door deze werken en werkzaamheden de binnen het exploitatiegebied liggende onroerende zaken direct dan wel indirect gebaat zijn.

 • 2.

  De volgende werken en werkzaamheden worden tenminste beschouwd als voorzieningen van openbaar nut in de zin van deze verordening:

  • a

   het dempen van sloten en verrichten van grondwerk met inbegrip van het egaliseren, ophogen en afgraven van percelen;

  • b

   de aanleg, vernieuwing en wijziging van riolering, met inbegrip van het realiseren van de daarbij behorende werken;

  • c

   het realiseren van waterhuishoudkundige werken, met inbegrip van drainagevoorzieningen;

  • d

   het realiseren van alle weg- en waterbouwkundige werken, waaronder wegen, al dan niet gebouwde parkeervoorzieningen, pleinen, trottoirs, voet- en rijwielpaden, straatmeubilair, alsmede waterpartijen, watergangen, drainages, bruggen, tunnels, viaducten en alle andere rechtstreeks met de aanleg daarvan verband houdende werken;

  • e

   de aanleg van plantsoenen en andere groenvoorzieningen, waaronder begrepen de aanleg en inrichting van openbare speelplaatsen en speelweiden alsmede de sierende elementen welke rechtstreeks voortvloeien uit een juiste uitvoering van een bestemmingsplan;

  • f

   de plaatsing van openbare verlichting, verkeers- en andere borden, verkeersregelinstallaties en brandkranen met de nodige aansluitingen;

  • g

   het verrichten van bodemonderzoek en -sanering van de ondergrond van openbare voorzieningen, voor zover die niet op andere wijze verhaald of gesubsidieerd kunnen worden;

  • h

   het treffen van milieutechnisch en ecologisch noodzakelijke maatregelen en voorzieningen ter uitvoering van een bestemmingsplan, zoals geluidsvoorzieningen en noodzakelijke verplaatsing van milieuhinderlijke bedrijven buiten het exploitatiegebied;

  • i

   de verwerving van de ondergrond van voorzieningen van openbaar nut;

  • j

   het slopen van opstallen op, in of boven de ondergrond van voorzieningen van openbaar nut;

  • k

   alle overige werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor een doeltreffende aanleg van voorzieningen van openbaar nut.

 • 3.

  Voorzieningen van openbaar nut worden door de gemeente aangelegd, tenzij de aanleg behoort tot de taken van een ander overheidslichaam, of het college van burgemeester en wethouders uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd met gehele of gedeeltelijke aanleg door de exploitant. Het college neemt geen besluit om aanleg door de exploitant toe te staan dan nadat gebleken is, dat een kwalitatief goede uitvoering zowel feitelijk als financieel is gewaarborgd, daartoe voldoende zekerheden worden verstrekt en ook overigens geen zwaarwegende of beleidsmatige belemmeringen voor een zodanige werkwijze bestaan.

Artikel 2 Kosten van exploitatie

Voor de berekening van kosten en de vaststelling van exploitatiebijdragen, wordt onder kosten van in exploitatie brengen begrepen:

 • 1.

  De inbrengwaarde van de binnen het exploitatiegebied door de gemeente in te brengen gronden, bestaande uit:

  • a

   de waarde van de grond;

  • b

   de waarde van de opstallen die voor de verwezenlijking van de bestemming niet gehandhaafd kunnen worden;

  • c

   de kosten van het vrijmaken van de gronden van opstallen;

  • d

   de kosten van verwijdering van zich in de grond bevindende funderingen, leidingen, kabels e.d.;

  • e

   de kosten van schadevergoedingen en schadeloosstellingen en van het teniet doen gaan van persoonlijke en zakelijke rechten en lasten.

  • f

   De waarden bedoeld onder sub a en b worden vastgesteld op basis van marktwaardeberekening, doch niet lager dan het totaal van de gemeentelijke kosten van verwerving en beheer, inclusief renteverliezen terzake van die gronden en opstallen.

 

 • 2.

  De inbrengwaarde van de binnen het exploitatiegebied gelegen gronden van derden, voorzover die inbrengwaarde ten behoeve van een redelijke en evenredige toerekening van kosten in de exploitatieopzet wordt betrokken.

 • 3.

  De kosten van aanleg en/of uitvoering van de onder artikel 1, lid 2 omschreven voorzieningen van openbaar nut binnen het exploitatiegebied.

 • 4.

  De kosten van aanleg door de gemeente van voorzieningen van openbaar nut buiten het exploitatiegebied, inclusief de verwervingskosten voor de ondergrond, voor zover de binnen het exploitatiegebied liggende onroerende zaken door deze voorzieningen direct dan wel indirect gebaat zijn, waaronder voorzieningen zoals bedoeld in artikel 1, lid 2.

 • 5.

  Alle geldelijke gevolgen voor de gemeente van overige werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor het verlenen van medewerking aan het in exploitatie brengen van gronden, in ieder geval:

  • a

   de kosten van planontwikkeling, planvoorbereiding, planbeheer en plantoezicht. Onder deze kosten wordt ten minste verstaan; de kosten verband houdende met het opstellen of vervaardigen van structuurplannen, bestemmingsplannen, planmatige uitwerkingen of -wijzigingen, besluiten tot het verlenen van vrijstelling van een bestemmingsplan en van overige planologische maatregelen voor zover deze nodig zijn voor het in exploitatie brengen;

  • b

   de kosten verband houdende met onderzoeken, voorbereidingen en toezicht ten behoeve van de voorzieningen van openbaar nut voor zover deze verband houden met in exploitatie brengen van gronden binnen het exploitatiegebied;

  • c

   de kosten van het gemeentelijk apparaat en van ingeschakelde externe adviseurs, voor zover die rechtstreeks aan het in exploitatie brengen van gronden kunnen worden toegerekend;

  • d

   de rente van geïnvesteerde kapitalen en overige lasten, verminderd met rente-opbrengsten;

  • e

   de kosten van tijdelijk beheer en onderhoud van de ondergrond van openbare voorzieningen, zijnde de kosten die tengevolge van een noodzakelijk actief verwervingsbeleid worden gemaakt en niet dan wel niet geheel door middel van tijdelijke huur- of pachtopbrengsten worden gedekt;

  • f

   de kosten verband houdende met benodigd archeologisch onderzoek ter voorkoming van schade aan het bodemarchief, voor zover die rechtstreeks aan het in exploitatie brengen van gronden kunnen worden toegerekend;

  • g

   de kosten, voor zover van toepassing, van de vergoedingen zoals in rekening gebracht door nutsbedrijven aan de gemeente voor de aansluiting op het elektriciteits-, gas- en waterleidingennet van het exploitatiegebied;

  • h

   bijdragen aan fondsen, overeenkomstig het bepaalde in artikel 4 lid 4;

  • i

   heffingen vanwege de rijks-, provinciale c.q. regionale overheden aan de gemeente opgelegd, voorzover deze direct verband houden met de realisering van bestemmingen, waarvoor de medewerking wordt verlangd;

  • j

   overige kosten die in beginsel ten laste van de exploitatie behoren te worden gebracht.

Artikel 3 Wijze van toerekening

 • 1.

  De door de exploitant te betalen bijdrage wordt vastgesteld op het totaal van de op grond van de bepalingen van deze verordening door de gemeente in rekening te brengen kosten, vergoedingen en bijdragen. Indien toerekening naar profijt een betere grondslag is voor het in rekening brengen van de bijdrage wordt als rekeneenheid gebruikt het gemiddelde bedrag van de ten nutte van het exploitatiegebied gemaakte of te maken kosten per m² grondoppervlakte. Onder de grondoppervlakte wordt verstaan de kadastrale oppervlakte van de onroerende zaken waar mogelijk ingedeeld naar de in een bestemmingsplan opgenomen geprojecteerde kavels (bouw)grond, vermenigvuldigd met factoren voor ligging en bestemming en objectieve gebruiksmogelijkheid, waarin het profijt van de van gemeentewege getroffen voorzieningen van openbaar nut tot uitdrukking komt.

 • 2.

  Indien eigendomsoverdracht plaatsvindt van gronden van de gemeente aan de exploitant ten behoeve van de exploitatie, is de exploitant terzake tevens een vergoeding verschuldigd, vast te stellen op basis van de marktwaarde van die gronden, vermeerderd met de kosten terzake van de overdracht.

 • 3.

  Indien op grond van de in dit artikel onder lid 1 beschreven wijzen de verschillen in profijt van de van gemeentewege getroffen voorzieningen van openbaar nut niet voldoende tot uitdrukking komen in de wijze van toerekening, geschiedt de toerekening op basis van een nader door het college van burgemeester en wethouders te bepalen grondslag die beter uitdrukking geeft aan de aanwezige verschillen in profijt.

Artikel 4 Vaststelling exploitatiebijdrage

 • 1.

  De exploitant betaalt als bijdrage in de kosten, verband houdende met het verlenen van medewerking aan het in exploitatie brengen van gronden, het bedrag dat volgens de artikelen 2 en 3 aan zijn onroerende zaak wordt toegerekend.

  Indien artikel 2 lid 2 van toepassing is, wordt de exploitatiebijdrage verminderd met de inbrengwaarde van die gronden voorzover deze in eigendom worden verworven door de exploitant.

 • 2.

  De waarde van de in lid 1, tweede volzin, bedoelde grond die door de exploitant is ingebracht, wordt door de gemeente en de exploitant gezamenlijk door middel van taxatie vastgesteld. Indien hierover geen overeenstemming kan worden bereikt, wordt deze waarde vastgesteld door een commissie van drie deskundigen, van wie één aan te wijzen door de gemeente, één door de exploitant en een derde door de beide reeds aangewezen deskundigen of, indien zij het daarover niet eens kunnen worden, door de ter zake bevoegde rechter.

 • 3.

  Indien en voorzover de exploitant zelf conform artikel 1 lid 3 voorzieningen van openbaar nut aanlegt wordt bij het bepalen van de exploitatiebijdrage rekening gehouden met de kosten van de door de exploitanten uit te voeren werkzaamheden.

 • 4.

  Van de exploitant kan een bijdrage worden verlangd in vanwege de raad van de gemeente ingestelde fondsen ten behoeve van buiten het exploitatiegebied aanwezige en/of te realiseren voorzieningen van openbaar nut. De raad stelt de hoogte van de bijdragen aan dergelijke fondsen periodiek vast.

Artikel 5 Inhoud exploitatie-overeenkomst

 • 1.

  De voorwaarden waaronder de gemeente medewerking verleent aan het in exploitatie brengen van gronden worden vastgelegd in een door of vanwege de gemeente op te stellen exploitatie-overeenkomst.

 • 2.

  De exploitatie-overeenkomst bevat - voorzover van toepassing - onder meer bepalingen inzake:

  • a

   de aard, omvang en kwaliteit van de door de gemeente of de exploitant aan te leggen voorzieningen van openbaar nut;

  • b

   het tijdvak waarbinnen deze voorzieningen worden uitgevoerd;

  • c

   de ten laste van de exploitant komende bijdrage alsmede een sluitende waarborg voor tijdige betaling daarvan;

  • d

   de afstand van gronden aan de gemeente, voor zover die gronden zijn bestemd voor de aanleg of aanpassing van voorzieningen van openbaar nut, en in deze gevallen het verrichten van onderzoek naar bodemverontreiniging op kosten van de exploitant;

  • e

   in gevallen waarbij het college van burgemeester en wethouders besluit de gehele of gedeeltelijke uitvoering van de door de gemeente aan te leggen voorzieningen van openbaar nut aan de exploitant op te dragen: de opdracht of aanlegverplichting en sluitende waarborgen voor tijdige en kwalitatief goede uitvoering alsmede voor de nakoming van de financiële verplichtingen van de exploitant;

  • f

   de hoofdelijke aansprakelijkheid van elk der exploitanten voor de gehele exploitatiebijdrage in geval sprake is van meerdere exploitanten in het exploitatiegebied;

  • g

   een betalingsregeling;

  • h

   een taakverdeling;

  • i

   een regeling voor gewijzigde omstandigheden, wanprestatie, aansprakelijkheid en faillissement;

  • j

   de overeengekomen prijs voor de inbreng van gronden door de exploitant dan wel de gemeente;

  • k

   aanvullende voorwaarden ter waarborging van een goede en tijdige uitvoering van de bouwwerkzaamheden en van de door de gemeente vastgestelde beleidsdoeleinden met betrekking tot het gebruik, de exploitatie en het beheer van het exploitatiegebied.

Artikel 6 Aanvraag voor medewerking

 • 1.

  Op een schriftelijk bij het college van burgemeester en wethouders ingediende aanvraag voor medewerking in de zin van deze verordening gelden de bepalingen van dit artikel. Deze aanvraag dient in ieder geval te worden vergezeld van:

  • a

   een nauwkeurige omschrijving van de in exploitatie te brengen onroerende zaken;

  • b

   gegevens, waaruit blijkt dat de aanvrager de eigendom van of het erfpachtrecht op de in exploitatie te brengen onroerende zaken heeft verkregen of kan verkrijgen;

  • c

   gegevens omtrent de door de aanvrager te treffen (bouw)werkzaamheden;

  • d

   gegevens waaruit blijkt dat de aanvrager financieel in staat is tot exploitatie over te gaan en bereid is daarvoor de benodigde zekerheden te stellen.

 • 2.

  Het college van burgemeester en wethouders reageert op een schriftelijke aanvraag om medewerking bedoeld in lid a van dit artikel, hetzij met een weigering, hetzij met de aanbieding van een conceptovereenkomst, binnen zes maanden na de dag waarop de aanvraag is ontvangen. Deze termijn kan onder vermelding van de redenen daarvoor door het college van burgemeester en wethouders worden verlengd met een maximum van nogmaals zes maanden.

 • 3.

  De reactie op de aanvraag kan in ieder geval worden aangehouden:

  • a

   indien de procedure tot herziening van het bestemmingsplan dat van toepassing is of goedkeuring van een nieuw bestemmingsplan nog niet is afgerond, tot vier weken na het onherroepelijk worden van dat bestemmingsplan of de herziening daarvan;

  • b

   ingeval voorzienbaar is dat de in artikel 7 genoemde belemmeringen op korte termijn zullen kunnen worden weggenomen, tot vier wekennadat deze belemmeringen zijn weggenomen.

 • 4.

  Ingeval door het college van burgemeester en wethouders een aanvraag voor een bouwvergunning, eventueel in combinatie met een aanvraag voor vrijstelling, wordt ontvangen, waarbij in geval van verlening van de vrijstelling en/of bouwvergunning van gemeentewege voorzieningen van openbaar nut moeten worden getroffen of anderszins overeenkomstig deze verordening medewerking dient te worden verleend, wordt hiervan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval voor de beslissing op de aanvraag mededeling gedaan aan de aanvrager. Daarbij zal een zo nauwkeurig mogelijke raming van de voor rekening van de exploitant komende exploitatiebijdrage worden verstrekt.

Artikel 7 Weigeringsgronden voor een exploitatie-overeenkomst

De medewerking aan het in exploitatie brengen van gronden behoeft onder meer niet te worden verleend indien:

 • a.

  de in exploitatie te brengen grond is gelegen in een gebied waarvoor geen bestemmingsplan geldt;

 • b.

  de door de exploitant aangegeven (bouw)werkzaamheden of de daartoe benodigde voorzieningen van openbaar nut zouden leiden tot strijd met het bestemmingsplan, de Woningwet of strijd met andere wet- of regelgeving;

 • c.

  het treffen van de voorzieningen, hoewel overeenkomstig een bestemmingsplan, zou leiden tot strijd met belangen van een doeltreffende uitbreiding van bebouwing of herinrichting;

 • d.

  het in bouwexploitatie brengen van grond zou leiden tot ten laste van de gemeente blijvende kosten van voorzieningen van openbaar nut of tot bezwaren ten aanzien van het doeltreffend voorzien in watervoorziening, openbare verlichting, riolering en andere voorzieningen van openbaar nut;

 • e.

  de exploitant niet vooraf tot genoegen van burgemeester en wethouders aantoont in staat te zijn tot realisatie, waarbij ondermeer van belang zullen zijn de ervaring, de omvang van de onderneming, de financiële gegoedheid en de bereidheid tot het stellen van financiële zekerheid van en door de exploitant. Het gaat hierbij om het stellen van sluitende waarborgen voor tijdige en kwalitatief goede uitvoering en nakoming van de feitelijke en financiële verplichtingen;

 • f.

  de exploitant geen afstand wil doen van gronden ten behoeve van aanleg van voorzieningen van openbaar nut;

 • g.

  een exploitant niet bereid is zich hoofdelijk aansprakelijk te stellen voor de gehele exploitatiebijdrage in geval sprake is van meerdere exploitanten in het exploitatiegebied;

 • h.

  de exploitant de ondergrond van voorzieningen van openbaar nut niet wil onderzoeken op de aanwezigheid van bodemverontreiniging dan wel de bodem niet wil saneren wanneer dat noodzakelijk is;

 • i.

  de exploitant niet bereid is de voorzieningen van openbaar nut door de gemeente te laten aanleggen, behoudens in het geval van een verkregen opdracht als bedoeld in artikel 1 lid 3;

 • j.

  indien het voor de exploitatie noodzakelijke woningbouwcontingent niet ter beschikking kan worden gesteld.

Artikel 8 Relatie baatbelasting

In een gebied waarvoor een bekostigingsbesluit is genomen ten behoeve van een eventuele heffing van baatbelasting, zal, indien de exploitant een exploitatie-overeenkomst aangaat, in de overeenkomst worden bepaald dat, met betrekking tot de uitvoering van de in deze overeenkomst genoemde voorzieningen van openbaar nut, geen aanvullend kostenverhaal op basis van baatbelasting ten laste van de betreffende onroerende zaak zal plaatsvinden.

Artikel 9 Uitzonderingsbepalingen

 • 1.

  De artikelen 4 en 5 van deze verordening zijn niet van toepassing ingeval dit met de exploitant wordt overeengekomen en de medewerking uitsluitend wordt gevraagd voor voorzieningen van openbaar nut van ondergeschikt belang. In dergelijke gevallen besluit het college van burgemeester en wethouders onder welke voorwaarden deze voorzieningen van openbaar nut door of met medewerking van de gemeente zullen worden aangelegd.

 • 2.

  Het bepaalde in artikel 2, 3 en 4 van deze verordening kan buiten toepassing blijven als in overleg met de exploitant een exploitatiebijdrage kan worden overeengekomen op basis van een daartoe op te stellen begroting door het college van burgemeester een wethouders, mits het kleinschalige exploitatiegebieden betreft.

Artikel 10 Specifieke overeenkomsten

In de gevallen waarin de betrokkenheid van de gemeente bij de (her)ontwikkeling van gebieden zodanig groot is dat daarvoor specifieke projectontwikkelingovereenkomsten met betrokkene(n) dienen te worden aangegaan, is het mogelijk dat de letterlijke toepassing van deze verordening daarvoor belemmeringen opwerpt. De raad van de gemeente kan voor die gevallen besluiten bijzondere voorwaarden vast te stellen voor het verlenen van medewerking in de zin van deze verordening, zoals deze voortvloeien uit de door de gemeente geformuleerde beleidsdoelstellingen. De raad geeft alsdan de redenen aan welke tot toepassing van dit artikel leiden. Een door de raad ingevolge dit artikel genomen besluit dient overeenkomstig artikel 139 van de Gemeentewet te worden bekendgemaakt.

Artikel 11 Overgangsbepalingen

Ten aanzien van exploitatiegebieden waarvoor geldt dat op het moment van inwerkingtreding van deze verordening een exploitatie-overeenkomst is afgesloten, zijn de bepalingen van de 'Exploitatieverordening gemeente Dalfsen 2001’, vastgesteld bij besluit van de raad van de gemeente Dalfsen op 26 februari 2001, van toepassing. Exploitatie-overeenkomsten die na de inwerkingtreding van de 'Exploitatieverordening Dalfsen 2005’ worden afgesloten, vallen onder de werking van deze verordening.

Artikel 12 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de achtste dag, volgende op de dag waarop de bekendmaking van de verordening heeft plaatsgevonden.

Op datzelfde tijdstip vervalt de 'Exploitatieverordening gemeente Dalfsen 2001’, vastgesteld bij besluit van de raad van de gemeente Dalfsen op 26 februari 2001.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als 'Exploitatieverordening Dalfsen 2005’.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 26 september 2005.

De raad voornoemd,

De waarnemend voorzitter, de griffier,

E. Goldsteen H.C. Lankman

Artikelsgewijze toelichting op de exploitatieverordening gemeente Dalfsen 2005

 

In artikel 1 worden allereerst de begripsbepalingen gegeven en wordt verder aangegeven welke werken ten minste worden beschouwd als voorzieningen van openbaar nut in de zin van deze verordening.

Tot de taak van de gemeente behorende voorzieningen van openbaar nut worden in beginsel door de gemeente aangelegd, tenzij het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om de gehele of gedeeltelijke uitvoering daarvan aan de exploitant op te dragen.

 

Artikel 2geeft aan wat wordt begrepen onder de kosten van in exploitatie brengen. Dat betreft zowel de kosten van voorzieningen binnen als van voorzieningen buiten het plan. De laatste worden wel aangeduid als kosten van bovenwijkse voorzieningen.

Door de gemeente in te brengen gronden worden in beginsel tegen marktwaarde ingebracht.

 

In artikel 3 is aangegeven op welke basis kan worden gekomen tot een verantwoorde omslag van de kosten, vergoedingen en bijdragen over de gebate percelen.

Indien op de in dit artikel genoemde wijzen geen billijke omslag kan worden vastgesteld, dan wordt de mogelijkheid geboden dit op een andere wijze te doen.

 

In artikel 4 wordt aangegeven hoe de exploitatiebijdrage die door de exploitant betaald moet worden bepaald wordt. Ook biedt het artikel de mogelijkheid om van de exploitant een bijdrage in fondsen voor bovenwijkse voorzieningen te vragen.

 

In artikel 5 wordt de inhoud van de exploitatie-overeenkomst geregeld. Komt een overeenkomst tot stand, dan dient deze in overeenstemming te zijn met de exploitatieverordening en het dient de in de verordening met name genoemde elementen te bevatten.

 

Artikel 6bevat de voorwaarden waaraan een exploitant moet voldoen die een schriftelijke aanvraag indient tot het sluiten van een exploitatie-overeenkomst. In dit geval gaat een formeel besluitvormingstraject lopen.

De weigeringsgronden om medewerking te verlenen aan het in exploitatie brengen van gronden worden, niet limitatief, in artikel 7 weergegeven. Een weigering vereist echter wel een goede motivering. De weigeringsgronden moeten worden gezien als een ondersteuning bij die motiveringseis.

 

In artikel 8 wordt voldaan aan de eis van de wet dat geen baatbelasting mag worden geheven, als sprake is van kostenverhaal op andere wijze; dus via gronduitgifte of de exploitatie-overeenkomst. Een betrokkene kan dus nooit twee keer een bijdrage betalen.

 

In artikel 9 staan afwijkingsmogelijkheden voor gevallen waarin sprake is van kleinschalige exploitatiegebieden en de aanleg van voorzieningen van ondergeschikt belang.

 

Artikel 10ziet toe op de gevallen waarin de gemeentelijke betrokkenheid bij de ontwikkeling zodanig is dat zij PPS-overeenkomsten aangaat met grondeigenaren c.q. ontwikkelende partijen. De raad kan besluiten om in die gevallen op basis van specifieke contracten af te wijken van de bepalingen van de verordening. De afwijkingen zullen hun grondslag moeten vinden in door de raad geformuleerd beleid, zoals de nota grondbeleid.

Inhoudsopgave

Artikel 1 Algemene bepalingen

Artikel 2 Kosten van exploitatie

Artikel 3 Wijze van toerekening

Artikel 4 Vaststelling exploitatiebijdrage

Artikel 5 Inhoud exploitatie-overeenkomst

Artikel 6 Aanvraag voor medewerking

Artikel 7 Weigeringsgronden voor een exploitatie-overeenkomst

Artikel 8 Relatie baatbelasting

Artikel 9 Uitzonderingsbepalingen

Artikel 10 Specifieke overeenkomsten

Artikel 11 Overgangsbepalingen

Artikel 12 Inwerkingtreding

Artikel 13 Citeertitel