Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dalfsen

Onderzoeksverordening gemeente Dalfsen 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDalfsen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingOnderzoeksverordening gemeente Dalfsen 2017
CiteertitelOnderzoeksverordening gemeente Dalfsen 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 213a

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-10-20201e wijziging

26-10-2020

gmb-2020-280142

RIS 1074
15-06-201701-01-201730-10-2020Nieuwe regeling

29-05-2017

gmb-2017-101156

RIS 593

Tekst van de regeling

Intitulé

Onderzoeksverordening gemeente Dalfsen 2017

De raad van de gemeente Dalfsen;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 11 april, nummer 593;

gelet op artikel 213a van de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen “Verordening voor periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur, van de gemeente Dalfsen (Onderzoeksverordening gemeente Dalfsen 2017).”

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • 1.

  Doelmatigheid: de mate waarin de gewenste prestaties en beoogde maatschappelijke effecten worden gerealiseerd met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen, of met de beschikbare middelen zo veel mogelijk resultaat wordt bereikt.

 • 2.

  Doeltreffendheid: de mate waarin de gewenste prestaties en de beoogde maatschappelijke effecten van het beleid ook daadwerkelijk worden behaald.

Artikel 2 Onderzoeksfrequentie

 • 1.

  Het college zendt iedere vier jaar een onderzoeksplan naar de raad voor de in deze termijn te verrichten interne onderzoeken naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid.

 • 2.

  Het college onderzoekt, afhankelijk van het in lid 1 bedoelde onderzoeksplan, de doelmatigheid van (onderdelen van) de organisatie-eenheden van de gemeente en de uitvoering van taken door de gemeente. Iedere gemeentelijke organisatie-(staf) eenheid en gemeentelijke taak kan aan een dergelijke toets worden onderwerpen.

 • 3.

  Het college toetst, afhankelijk van het in artikel 3 bedoelde onderzoeksplan, de doeltreffendheid van (delen van) programma’s en paragrafen.

Artikel 3 Onderzoeksplan

 • 1.

  In het onderzoeksplan wordt per onderzoek globaal aangegeven:

  • a.

   het object van onderzoek

  • b.

   de reikwijdte van het onderzoek

  • c.

   de onderzoeksmethode

  • d.

   doorlooptijd van het onderzoek

  • e.

   de wijze van uitvoering

 • 2.

  In het onderzoeksplan wordt aangegeven welke budgetten beschikbaar zijn voor de uitvoering van de onderzoeken.

Artikel 4 Voortgang onderzoeken

Het college rapporteert in de bedrijfsvoeringsparagraaf van de begroting en jaarstukken over de voortgang van de onderzoeken naar de doelmatigheid en doeltreffendheid en de uitputting van de bijbehorende budgetten.

Artikel 5 Rapportage en gevolgtrekking

 • 1.

  De uitkomsten van een onderzoek worden vastgelegd in een rapportage. Elke rapportage bevat tenminste een analyse van de onderzoeksresultaten en indien nodig aanbevelingen voor verbeteringen.

 • 2.

  Op basis van de resultaten van ieder onderzoek stelt het college indien nodig een verbeterplan op. De rapportage en het verbeterplan worden ter kennisgeving aan de raad aangeboden. Het college neemt op basis van het verbeterplan organisatorische maatregelen.

Artikel 6 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2017.

 • 2.

  Bij inwerkingtreding van deze verordening wordt ingetrokken de verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Dalfsen d.d. 25 oktober 2004.

 • 3.

  Deze verordening kan worden aangehaald als: ‘Onderzoeksverordening gemeente Dalfsen 2017’.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 29 mei 2017.

 

De raad voornoemd,

de voorzitter,

drs. H.C.P. Noten

de griffier,

drs. J. Leegwater