Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
De Bilt

Verordening auditcommissie gemeente De Bilt 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDe Bilt
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening auditcommissie gemeente De Bilt 2011
CiteertitelVerordening auditcommissie De Bilt 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 213 van de Gemeentewet
 2. Besluit accountantscontrole gemeenten
 3. Controleverordening gemeente De Bilt

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-06-2011nieuwe regeling

26-05-2011

Biltbuis8-6-2011

rv14-04-2011

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening auditcommissie gemeente De Bilt 2011

 

 

Verordening Auditcommissie gemeente De Bilt 2011

Artikel 1 Instelling en Begripsbepaling

 • 1.

  Er is een auditcommissie.

 • 2.

  In deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

   raad: de gemeenteraad;

  • b.

   college: het college van burgemeester en wethouders;

  • c.

   commissie: de auditcommissie;

  • d.

   wet: de Gemeentewet;

  • e.

   accountant: de in de Controleverordening gemeente De Bilt bedoelde accountant die belast is met de controle op de in artikel 197 van de Gemeentewet bedoelde jaarrekening;

  • f.

   griffier: de in de wet bedoelde functionaris.

Artikel 2 Doel

 • 1.

  De commissie heeft als doel:

  • a.

   afstemmingsoverleg te voeren met de accountant als bedoeld in de Controleverordening gemeente De Bilt en uitvoering te geven aan de taken als omschreven in deze verordening;

  • b.

   overleg te voeren met betrekking tot het aanbestedingstraject van de accountant.

 • 2.

  De commissie treedt niet in de onderscheiden bevoegdheden van raad en college.

Artikel 3 Taken

 • 1.

  De commissie heeft als taken:

  • a.

   het voorbereiden van en het adviseren van de raad over de aanbesteding van de accountantscontrole;

  • b.

   het voeren van afstemmingsoverleg als bedoeld in artikel 4, derde lid, van de Controleverordening gemeente De Bilt;

  • c.

   het zijn van eerste aanspreekpunt voor de accountant richting de raad over de opzet en uitvoering van de accountantscontrole;

  • d.

   de jaarlijkse voorbereiding van de door de raad vast te stellen aanwijzingen voor de accountantscontrole;

  • e.

   het voeren van technisch overleg met de accountant over de jaarrekening en het rapport van bevindingen naar aanleiding van de jaarrekeningcontrole;

  • f.

   het adviseren van de raad over de wijze van behandeling van de rapportages van de accountant;

  • g.

   het adviseren van de raad over het jaarverslag en de programmajaarrekening, mede aan de hand van de accountantsverklaring en het accountantsverslag;

  • h.

   het adviseren van de raad over de uitvoering en de aanpassingen van de verordeningen gebaseerd op de artikelen 212 en 213 en 213a Gw;

  • i.

   het evalueren van de werkzaamheden van de accountant.

Artikel 4 Samenstelling van de commissie

 • 1.

  De commissie bestaat uit minimaal drie en maximaal vijf raadsleden.

 • 2.

  De leden worden voorgedragen door de raadsfracties en door de raad benoemd. Bij de

benoeming van leden houdt de raad rekening met een evenredige vertegenwoordiging van zowel collegefracties, als niet collegefracties.

 • 3.

  De raad benoemt de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter van de commissie.

 • 4.

  De griffier of zijn plaatsvervanger is secretaris van de commissie en kan eveneens aan de beraadslagingen deelnemen.

 • 5.

  De commissie kan interne en externe adviseurs verzoeken de vergadering bij te wonen en advies uit te brengen aan de commissie.

 • 6.

  Als interne c.q. externe adviseurs worden in ieder geval aangemerkt: de portefeuillehouder Financiën, de concerncontroller, de afdelingsmanager Concernstaf en de accountant.

Artikel 5 Zittingsduur

 • 1.

  De voorzitter en leden van de commissie worden voor de duur van een raadsperiode benoemd.

 • 2.

  De leden treden af op de dag van het aftreden van de gemeenteraad.

 • 3.

  De raad kan een lid van de commissie ontslaan, wanneer dat lid naar het oordeel van de raad in ernstige mate door handelen of nalaten afbreuk doet aan het functioneren van de commissie.

 • 4.

  De leden kunnen op ieder moment ontslag nemen als commissielid door schriftelijke kennisgeving aan de raad.

 • 5.

  Het lidmaatschap wordt tussentijds beëindigd bij beëindiging van het raadslidmaatschap. In een vacature wordt zo spoedig mogelijk door de raad voorzien.

Artikel 6 Voorzitter

De voorzitter draagt zorg voor het tijdig en periodiek bijeenroepen van de commissie, het leiden van de vergaderingen, het bewaken van de uitgangspunten en het bevorderen van een heldere besluitvorming over commissieaangelegenheden. De voorzitter wordt daarbij ondersteund door de secretaris van de commissie.

Artikel 7 Vergaderingen en verslaglegging

 • 1.

  De commissie vergadert ten minste twee maal per jaar en voorts zo vaak als de voorzitter of twee van haar leden dit noodzakelijk achten.

 • 2.

  De voorzitter deelt ten minste een week van tevoren aan de leden mee dat een vergadering wordt gehouden.

 • 3.

  De commissie vergadert niet indien niet ten minste de helft plus één van de leden aanwezig zijn.

 • 4.

  De commissie besluit bij meerderheid van stemmen. Bij het staken van stemmen wordt het ontbrekende commissielid verzocht schriftelijk een stem uit te brengen.

 • 5.

  De vergaderingen van de commissie zijn openbaar, tenzij de commissie anders bepaalt.

 • 6.

  De besluiten en adviezen van de commissie zijn openbaar, tenzij de commissie anders bepaalt.

 • 7.

  Van iedere vergadering wordt een verslag gemaakt onder verantwoordelijkheid van de secretaris. Het verslag wordt vastgesteld door de commissie.

 • 8.

  Het vastgestelde verslag van niet openbare vergaderingen wordt ter kennis gebracht aan het college en ligt voor de overige raadsleden ter inzage op de griffie.

Artikel 8 Informeren raad1.De commissie informeert de raad over gemaakte afspraken met de accountant en/of andere adviserende leden en beoordeelt of het wenselijk is de raad tussentijds te informeren over bevindingen aangaande haar werkzaamheden.2.Op verzoek van de raad geeft de voorzitter van de commissie een toelichting in een raadsvergadering. Vertrouwelijke mededelingen worden in een besloten vergadering gedaan.

 

Artikel 9 Inwerkingtreden en citeertitel

 • 1.

  De verordening wordt aangehaald als “Verordening auditcommissie De Bilt 2011”.

 • 2.

  De verordening wordt aan het einde van de zittingsperiode geëvalueerd.

 • 3.

  Deze verordening treedt in werking op 1 juni 2011.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 26 mei 2011.

De griffier, De voorzitter,

Drs. F.A. van Hooijdonk A.J. Gerritsen