Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
De Bilt

Uitvoeringsregeling toeristenbelasting De Bilt

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDe Bilt
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsregeling toeristenbelasting De Bilt
CiteertitelUitvoeringsregeling toeristenbelasting De Bilt
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De Uitvoeringsregeling toeristenbelasting De Bilt werkt terug tot en met 1 januari 2012

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 16 van de Verordening toeristenbelasting 2012

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-01-201201-01-2012nieuwe regeling

17-01-2012

Biltbuis25-01-2012

cv12-01-2012

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsregeling toeristenbelasting

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente De Bilt;

Gelet op de artikelen 6, 7, 8, 13 en 14 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, artikel 237 van de Gemeentewet en het bepaalde in de verordening op de heffing en de invordering van de toeristenbelasting;

Besluit:

vast te stellen de volgende regeling:

Uitvoeringsregeling toeristenbelasting De Bilt

Artikel 1 Reikwijdte

Daar waar in deze uitvoeringsregeling wordt gesproken van ‘verordening toeristenbelasting’, wordt de verordening op de heffing en invordering van de toeristenbelasting van de gemeente De Bilt bedoeld die bij raadsbesluit is vastgesteld.

Artikel 2 Opteren voor niet-forfaitaire maatstaf van heffing

 • 1.

  De belastingplichtige kan per soort standplaats (vaste jaarplaats, vaste seizoensplaats en seizoensplaats) opteren voor de niet-forfaitaire maatstaf van heffing.

 • 2.

  Indien de belastingplichtige gebruik maakt van de mogelijkheid als bedoeld in het eerste lid, dient de belastingplichtige dit per soort standplaats gespecificeerd en voldoende duidelijk aan te geven op het aangiftebiljet.

Artikel 3 Aangifte

 • 1.

  De belastingplichtige die niet binnen een maand na afloop van het belastingjaar is uitgenodigd tot het doen van aangifte of aan wie niet binnen twee maanden na afloop van het kalenderjaar een aanslag is opgelegd, is gehouden binnen 14 dagen na afloop van die periode bij de heffingsambtenaar van de gemeente De Bilt een verzoek in te dienen om te worden uitgenodigd tot het doen van aangifte.

 • 2.

  Als formulier van het aangiftebiljet toeristenbelasting wordt vastgesteld het formulier dat in overeenstemming is met het in bijlage A opgenomen model.

 • 3.

  Het biljet wordt ondertekend en met de daarbij gevraagde bescheiden binnen 4 weken ingeleverd of toegezonden.

Artikel 4 Aanmeldingsplicht

 • 1.

  In afwijking van de verordening toeristenbelasting heeft belastingplichtige aan de aanmeldingsplicht voldaan, indien belastingplichtige reeds als belastingplichtige voor de toeristenbelasting bekend is bij de gemeente en hiervan voor het betreffende belastingjaar een bevestiging heeft ontvangen.

 • 2.

  Door de gemeente wordt kosteloos een aanmeldingsformulier ter beschikking gesteld om te voldoen aan de aanmeldingsplicht.

Artikel 5 Nachtverblijfregister

 • 1.

  Voor de toepassing van de verordening toeristenbelasting en onderhavige uitvoeringsregeling wordt onder ‘nachtverblijfregister’ verstaan een gegevensverzameling, waarin met betrekking tot een ieder aan wie gelegenheid tot verblijf wordt geboden, wordt bijgehouden:

  • a. naam en woonplaats;

  • b. aantal personen dat verblijf houdt,

  • c. datum van aankomst en datum van vertrek;

  • d. het aantal overnachtingen ter zake waarvan belasting verschuldigd is;

  • e. indien van toepassing naam, woonplaats en geboortedata van personen waarvoor geen belasting is verschuldigd.

 • 2.

  Het nachtverblijfregister dient te worden bijgehouden conform de bijlagen bij deze uitvoeringsregeling.

 • 3.

  Van de verplichting bedoeld in het vorige lid kan door het college van burgemeester en wethouders ontheffing worden verleend.

 • 4.

  Aan het verlenen van de ontheffing bedoeld in het vorige lid kunnen voorwaarden worden gesteld door het college van burgemeester en wethouders.

 • 5.

  Voor het verlenen van een ontheffing als bedoeld in het derde lid geldt in ieder geval als voorwaarde, dat een eigen nachtverblijfregister wordt bijgehouden, aan de hand waarvan over dezelfde gegevens kan worden beschikt als bedoeld in het eerste lid.

 • 6.

  In het geval het nachtregister wordt bijgehouden voor mobiele kampeeronderkomens en stacaravans op vaste jaarplaatsen, vaste seizoenplaatsen en seizoenplaatsen, dient het nachtverblijfregister te worden bijgehouden per standplaats.

 • 7.

  Indien belastingplichtige gebruik maakt van de mogelijkheid als bedoeld in artikel 2, eerste lid, hoeft hij uitsluitend een nachtverblijfregister bij te houden voor de soort standplaatsen waarvoor de maatstaf van heffing wordt vastgesteld op het werkelijk aantal overnachtingen.

 • 8.

  Het nachtregister dient op verzoek van de heffingsambtenaar onmiddellijk te worden overgelegd.

 • 9.

  Het nachtverblijfregister wordt niet met de aangifte meegezonden.

 • 10.

  Het nachtverblijfregister wordt door belastingplichtige zelf bewaard.

 • 11.

  Voor zover op grond van andere wet- of regelgeving geen langere bewaartermijn geldt, geldt voor het nachtverblijfregister een bewaartermijn van 5 jaar.

Artikel 6 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze uitvoeringsregeling treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De regeling wordt voor het eerst toegepast op 1 januari 2012.

 • 3.

  Deze regeling kan worden aangehaald als: “Uitvoeringsregeling toeristenbelasting De Bilt”.

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente De Bilt van 17 januari 2012.

De secretaris, De burgemeester,