Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
De Bilt

Algemeen delegatiebesluit De Bilt 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDe Bilt
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAlgemeen delegatiebesluit De Bilt 2012
CiteertitelAlgemeen delegatiebesluit De Bilt 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Met inwerkingtreding van deze regeling komt het 'Algemeen delegatiebesluit De Bilt 2004' te vervallen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 156
 2. Algemene wet bestuursrecht, art. 10, lid 1
 3. Maandaatregeling gemeenteraad De Bilt 2010

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2012nieuwe regeling

22-12-2011

Biltbuis 04-01-2012

rv08-11-2011

Tekst van de regeling

Intitulé

Algemeen delegatiebesluit De Bilt 2012

De raad van de gemeente De Bilt;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 08 november 2011, met het onderwerp Delegatie van bevoegdheden;

overwegende dat:

overwegende dat het om redenen van doelmatigheid wenselijk is een aantal bij de raad berustende bevoegdheden over te dragen aan het college van burgemeester en wethouders;

gelet op:

gelet op het bepaalde in artikel 156 Gemeentewet en titel 10.1 van de Algemene wet bestuursrecht, alsmede de Mandaatregeling gemeenteraad De Bilt 2010 (sedertdien gewijzigd);

BESLUIT:

vast te stellen het navolgende:

ALGEMEEN DELEGATIEBESLUIT DE BILT 2012

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

Dit besluit en de daarbij behorende bijlage verstaat onder:

 • a.

  delegatie: het overdragen door een bestuursorgaan van zijn bevoegdheid tot het nemen van besluiten aan een ander die deze onder eigen verantwoordelijkheid uitoefent;

 • b.

  mandaat: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten te nemen;

Artikel 2 Toepassingsbereik

 • 1.

  Dit besluit is van toepassing op de uitoefening van de bevoegdheden genoemd in de bijlage bij dit besluit, alsmede op toekomstige wijzigingen van die bijlage.

 • 2.

  De in de bijlage genoemde bevoegdheden worden hierbij overgedragen aan het college, een en ander onder de in dit besluit en in de bijlage genoemde voorwaarden.

Artikel 3 Gevallen waarin delegatie niet is toegestaan

Behoudens de specifieke uitzonderingen en voorwaarden die in de bijlage zijn vermeld, worden de volgende bevoegdheden uitdrukkelijk aan de raad voorbehouden:

a.vaststelling van de kaders van het beleid, tenzij uit de redactie van de bijlage

met betrekking tot een bepaalde bevoegdheid het tegendeel voortvloeit;

b.bevoegdheden tot regelgeving, tenzij in separate verordeningen is bepaald

dat het college terzake nadere regels kan vaststellen;

 • c.

  besluitvorming omtrent politiek controversiële onderwerpen, zulks ter beoordeling van het college of de raad;

 • d.

  onderwerpen waaruit financiële consequenties voortvloeien die niet zijn voorzien in een (wijziging van de) begroting en waarvoor door de raad geen krediet is gevoteerd.

Artikel 4 Informatieplicht

 • 1.

  Het college doet van alle krachtens dit besluit genomen besluiten en verrichte handelingen binnen vier weken mededeling aan de raad.

 • 2.

  In afwijking van het bepaalde in het eerste lid, kan het college ten aanzien van de bevoegdheden volgens de onderdelen D.1, E.1, F.1 en G van de bijlage bij dit besluit, volstaan met een jaarlijkse rapportage aan de raad over de wijze waarop van die bevoegdheden gebruik is gemaakt.

 • 3.

  Buiten de in het eerste en tweede lid neergelegde informatieplicht verschaft het college op verzoek van de raad inlichtingen over de uitoefening van de bevoegdheden.

 • 4.

  Verzuim van de in de vorige leden bedoelde informatieplichten heeft niet tot gevolg dat het besluit onbevoegd is genomen c.q. de handeling onbevoegd is verricht.

Artikel 5 Mandaat van krachtens delegatie verkregen bevoegdheden

 • 1.

  Het college kan krachtens delegatie verkregen bevoegdheden uitsluitend opdragen aan de portefeuillehouder of aan een ambtenaar, indien en nadat de raad daarvoor toestemming heeft verleend.

 • 2.

  De in het eerste lid bedoelde toestemming wordt hierbij verleend voor de bevoegdheden genoemd in de onderdelen B.1, C en D.1 van de bijlage bij dit besluit. Het bepaalde in het eerste en tweede lid is van overeenkomstige toepassing op ondermandaat van bevoegdheden die het college krachtens mandaat van de raad heeft verkregen.

Artikel 6 Slotbepaling

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2012.

 • 2.

  Het algemeen delegatiebesluit De Bilt 2004, vastgesteld door de gemeenteraad van De Bilt in zijn vergadering van 30 september 2004, wordt ingetrokken.

 • 3.

  Dit besluit kan worden aangehaald als Algemeen delegatiebesluit De Bilt 2012.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 22 december 2011,

de raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,

drs. F.A. van Hooijdonk A.J. Gerritsen

BijlagebehorendebijAlgemeendelegatiebesluit De Bilt 2012

Nr.

Onderwerp:

Voorwaarde:

Wijze van verantwoording:

A

Deelnemingen

 

A.1

Het naar voren brengen van zienswijzen als bedoeld in artikel 35, derde, vierde en vijfde lid van de Wet gemeenschappelijke regelingen omtrent de ontwerpbegrotingen, meerjarenbegrotingen en – begrotingswijzigingen, alsmede omtrent de ontwerpjaarverslagen en -jaarrekeningen van gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente deelneemt.

Deze bevoegdheid geldt niet waar het de begroting, begrotingswijziging en de jaarrekening van het Bestuur Regio Utrecht betreft.

Van de bevoegdheid mag in andere gevallen uitsluitend gebruik worden gemaakt, indien dit niet leidt tot financiële consequenties die niet bij de gemeentebegroting of een begrotingswijziging zijn voorzien. Indien de termijn waarbinnen moet worden gereageerd een raadsbesluit niet toelaat, is het college bevoegd om zelfstandig een reactie te geven, mits de raad daarover direct wordt geïnformeerd.

De jaarstukken en een kopie van de reactiebrief van het college worden ter inzage gelegd voor de gemeenteraad.

Raad door middel van een mededeling over de afdoening informeren.

A.2

Het goedkeuren en kenbaar maken van bezwaren tegen (ontwerp)begrotingen, begrotingswijzigingen en jaarrekeningen van verenigingen, stichtingen en vennootschappen, waarin de gemeente participeert of anderszins een belang heeft.

Van de bevoegdheid mag uitsluitend gebruik worden gemaakt, indien dit niet leidt tot financiële consequenties die niet bij de gemeentebegroting of een begrotingswijziging zijn voorzien. Indien de termijn waarbinnen moet worden gereageerd een raadsbesluit niet toelaat, is het college bevoegd om zelfstandig een reactie te geven, mits de raad daarover direct wordt geïnformeerd.

De jaarstukken en een kopie van de reactiebrief van het college worden ter inzage gelegd voor de gemeenteraad.

Raad door middel van een mededeling over de afdoening informeren.

A.3

Uitbrengen van advies over profielschets voor de benoeming van leden raad van toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Rijn- en Heuvelland.

De raad wordt bij eerste gelegenheid over het advies geïnformeerd.

 

A.4

Benoemen leden raad van toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Rijn- en Heuvelland.

De raad wordt bij eerste gelegenheid over het benoemingsbesluit geïnformeerd.

Raad door middel van een mededeling over de afdoening informeren.

A.5

Instemmen met statutenwijziging van Stichting Openbaar Onderwijs Rijn- en Heuvelland.

De raad wordt bij eerste gelegenheid over het besluit geïnformeerd.

Raad door middel van een mededeling over de afdoening informeren.

B

Gemeentewet

 

B.1

Het optreden in of het voeren van verweer en het voorzien in de formele procesvertegenwoordiging bij de behandeling van door derden ingediende bezwaar- en beroepschriften c.q. verzoeken om voorlopige voorziening en het voeren van overleg ex artikel 10:41 van de Algemene wet bestuursrecht, waarbij de raad als bestuursorgaan van de gemeente betrokken is.

-

Raad door middel van een mededeling over de afdoening informeren.

C

Algemene wet bestuursrecht

 

C.1

Besluiten op verzoeken in het kader van de Wet Dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen, waarbij de raad als gemeentelijk bestuursorgaan betrokken is.

-

Kopie van de brief ter inzage leggen voor de raad

C.2

Het op grond van artikel 7:10 van de Algemene wet bestuursrecht opschorten, verdagen en/of verder uitstel verlenen van de termijn voor het beslissen op een bij de raad ingediend bezwaarschrift.

-

Kopie van de brief ter inzage leggen voor de raad

D

Aansprakelijkheid

 

D.1

Het beslissen op verzoeken om zelfstandige schadebesluiten, voor zover de bevoegdheid daartoe bij de raad berust.

De bevoegdheid is begrensd op een maximum van € 5.000,-

 

E

Aanwijzen trouwlocaties

 

 

E.1

Aanwijzen van locaties voor huwelijksvoltrekkingen en partnerregistraties (aanwijzing huis der gemeente)

Mits passend binnen de bij raadsbesluit van 16 december 2010 vastgestelde toetsingscriteria voor alternatieve locaties voor huwelijksvoltrekking en partnerregistratie.

 

F

Wet op de ruimtelijke ordening

 

 

F.1

Het vaststellen van een exploitatieplan en het besluit geen exploitatieplan vast te stellen als bedoeld in artikel 6.12 Wro behorende bij een omgevingsvergunning waarbij met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3 van de Wabo medewerking wordt verleend

-

 

G

Verkeer/infrastructuur

 

 

G.1

Besluiten op verzoeken om de onttrekking van wegen aan de openbaarheid (Wegenwet)

 

 

G.2

Vaststellen grenzen van de bebouwde kom of kommen (20A Wegenverkeerswet 1994)

 

 

H

Milieubeheer

 

 

H.1

Bij het nemen van raadsbesluiten, waarvoor een milieueffectrapportage moet worden gemaakt:

het verrichten van uitvoeringshandelingen Milieueffectrapportage, zoals omschreven in de Wet Milieubeheer:

§ 7.2 M.E.R.-plichtig besluit

§ 7.5 Voorbereiding M.E.R.

§ 7.6 Beoordeling M.E.R.

§ 7.9 Evaluatie

De raad wordt over het gebruik van deze bevoegdheden bij eerste gelegenheid geïnformeerd.

 

I

Mediawet

 

 

I.1

Besluiten in het kader van de benoeming van een lid van de programmacommissie Utrecht Oost, als bedoeld in artikel 5.1 Verordening programmaraad Utrecht Oost.

De raad wordt bij eerste gelegenheid over het benoemingsbesluit geïnformeerd.