Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
De Bilt

Beleidsregels sandwich-/driehoeksborden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDe Bilt
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels sandwich-/driehoeksborden
CiteertitelBeleidsregels sandwich-/driehoeksborden
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Met inwerkingtreding van deze regeling worden de vastgestelde beleidsregels van 30 augustus 2005 ingetrokken.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht afd. 4.1.1 en titel 4.3
 2. Algemene plaatselijke verordening gemeente De Bilt 2009 art. 2:10

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-07-2013nieuwe regeling

05-03-2013

Biltbuis 24-07-2013

cv 15-01-2013

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels sandwich-/driehoeksborden

 

 

 

Beleidsregels sandwich-/driehoeksborden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie

Gemeente De Bilt

Officiële naam regeling

Beleidsregels sandwich-/driehoeksborden

Citeertitel

Beleidsregels sandwich-/driehoeksborden

Vastgesteld door

college van burgemeester en wethouders

Onderwerp

algemeen

Eigen onderwerp

 

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Met de inwerkingtreding van deze beleidsregels worden de vastgestelde beleidsregels van 30 augustus 2005 (Beleidsregels sandwich-/driehoeksborden) gewijzigd.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Afdeling 4.1.1 en titel 4.3 Algemene wet bestuursrecht en artikel 2:10 Algemene plaatselijke verordening gemeente De Bilt 2009.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking- treding

Terugwerkende kracht t/m

Datum uitwerking- treding

Betreft

Datum ondertekening Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25 juli 2013

 

 

Hernieuwing regeling

5 maart 2013

114984

Tekst van de regeling

Beleidsregels sandwich-/driehoeksborden

Het college van burgemeester en wethouders van De Bilt;

overwegende dat het gebruik van de openbare ruimte en de openbare weg ten behoeve van sandwich-/driehoeksborden kan leiden tot problemen als gevaar en/of hinder bij het gebruik van de weg en aantasting van het uiterlijk aanzien van het straatbeeld;

overwegende dat het gelet op het belang van een uniforme, efficiënte en duidelijke afdoening van aanvragen om ontheffingen voor het plaatsen van sandwich-/driehoeksborden gewenst is beleidsregels vast te stellen;

gelet op het bepaalde in afdeling 4.1.1 en titel 4.3 Algemene wet bestuursrecht en artikel 2:10, lid 3 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente De Bilt 2009.

B E S L U I T E N:

vast te stellen de volgende “Beleidsregels sandwich-/driehoeksborden”.

Artikel 1 Administratieve bepalingen

Een aanvraag voor een ontheffing wordt schriftelijk ingediend op een door de gemeente beschikbaar gesteld formulier, of online via www.debilt.nl.

Artikel 2 Algemene bepalingen over sandwich-/driehoeksborden

 • 1.

  Een ontheffing wordt verleend voor de periode van maximaal twee aaneengesloten weken, waarbij zondag als eerste dag van een week heeft te gelden.

 • 2.

  De vergunninghouder is verantwoordelijk voor het verwijderen van de borden, dit dient uiterlijk om 07.00 uur op de maandag na de laatste dag van de vergunde periode geschiedt te zijn.

 • 3.

  Een aanvraag voor een ontheffing kan niet eerder worden ingediend dan 6 maanden voorafgaand aan de gewenste plaatsingsperiode.

 • 4.

  Een ontheffing wordt verleend voor maximaal tien sandwich-/driehoeksborden.

 • 5.

  Per aanvrager wordt ten behoeve van niet-commerciële doeleinden niet meer dan één keer per kwartaal een ontheffing verleend voor het (laten) plaatsen van sandwich-/driehoeksborden.

 • 6.

  Per aanvrager wordt ten behoeve van commerciële doeleinden niet meer dan één keer in het half jaar een ontheffing verleend voor het (laten) plaatsen van sandwich-/driehoeksborden.

 • 7.

  Onder aanvrager zoals genoemd in de leden 5 en 6 van dit artikel wordt verstaan diegene ten gunste waarvan de borden worden geplaatst; daaronder wordt dus niet verstaan diegene die in opdracht van de aanvrager tot feitelijke levering, plaatsing, etc. van sandwich-/driehoeksborden overgaat.

 • 8.

  Indien het in verband met het ter plaatse uit te voeren openbare werken, evenementen of om enigerlei andere reden naar het oordeel van het college noodzakelijk is de sandwich-/driehoeksborden te verwijderen of te verplaatsen geschiedt deze verwijdering of verplaatsing door en voor rekening van de vergunninghouder, op eerste aanzegging door of namens het college.

 • 9.

  Ontheffingaanvragen die geen betrekking hebben op activiteiten en evenementen die plaatsvinden binnen de gemeente worden geweigerd.

Artikel 3 Bepalingen over de plaatsing en afmeting van sandwich-/driehoeksborden in verband met verkeer, veiligheid en beeldkwaliteit

 • 1.

  Het aanbrengen van de sandwich-/driehoeksborden geschiedt zodanig dat de veiligheid niet in gevaar kan komen;

 • 2.

  Sandwich-/driehoeksborden mogen uitsluitend worden geplaatst rond de straatlantarens aan de weggedeeltes zoals vermeld in de bijlage van deze beleidsregels.

 • 3.

  In een afgegeven ontheffing worden, per weggedeelte waarvoor de ontheffing geldt, de straatlantarens vermeld waaraan de borden mogen worden geplaatst, met een maximum van 2 per weggedeelte.

 • 4.

  Sandwich-/driehoeksborden dienen zo worden aangebracht dat zij geen schade toebrengen aan de weg, gevaar opleveren voor de bruikbaarheid van de weg of voor het doelmatig en veilig gebruik daarvan, dan wel een belemmering kunnen vormen voor het doelmatig beheer en onderhoud van de weg en zo dat de functie of zichtbaarheid van de lantaarns of verkeersborden op geen enkele wijze beperkt of belemmerd wordt.

 • 5.

  Er blijft een minimale breedte van honderdvijftig centimeter voor voetgangersverkeer bestaan.

 • 6.

  Een sandwich-/driehoeksbord is maximaal honderdvijfentwintig centimeter hoog en vijfentachtig centimeter breed.

 • 7.

  Sandwich-/driehoeksborden met aanstootgevende afbeeldingen of teksten zijn niet toegestaan.

 • 8.

  Indien na verlening van de ontheffing blijkt dat er sprake is van aanstootgevende afbeeldingen of teksten zal de ontheffing worden ingetrokken.

Artikel 4 Doelmatigheidsbepaling

Het college kan toestaan dat wordt afgeweken van deze richtlijnen wanneer strikte toepassing ervan in het belang van de openbare ruimte niet kan worden gerechtvaardigd of indien er anderszins geen onoverkomelijke bezwaren zijn om van de beleidsregels af te wijken.

Artikel 5 Aanwijzingen bevoegd gezag

In het belang van de openbare orde, de veiligheid en bruikbaarheid van de weg kan het college of namens hen handelende functionarissen, door of namens de commandant van de brandweer en door of namens de districtschef van de politie aanwijzingen worden gegeven over het plaatsen/geplaatst

hebben van sandwich-/driehoeksborden. De ontheffinghouder dient deze aanwijzingen onmiddellijk en stipt in acht te nemen.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden in werking één dag na bekendmaking ervan.

Artikel 7 Overgangsbepaling

Aanvragen voor ontheffingen ingediend voor de datum van in werking treden van deze beleidsregels worden afgedaan conform de beleidsregels zoals zij van kracht waren op het moment van indiening van de aanvraag.

Artikel 8 Citeertitel

Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als “Beleidsregels sandwich-/driehoeksborden”.

Artikel 9 Vervanging bestaand beleid

Met de inwerkingtreding van deze beleidsregels worden de vastgestelde beleidsregels van 30 augustus 2005 (Beleidsregels sandwich-/driehoeksborden De Bilt) ingetrokken.

Bijlage beleidsregels sandwich-/driehoeksborden

Locaties sandwich-/driehoeksborden met aanduiding lantaarnpalen

Optie 1 –De Bilt/Bilthoven

● Soestdijkseweg Zuid (Oostzijde tussen Dorpsstraat en Groenekanseweg)

Lantaarnpaalnr.: 044.268

● Soestdijkseweg Noord (Oostzijde tussen Gezichtslaan en N234)

Lantaarnpaalnr.: 052.318

● Gezichtslaan (Oostzijde tussen Soestdijkseweg Noord en N234)

Lantaarnpaalnr.: 046.266

● Groenekanseweg (Noordzijde tussen spoorwegovergang en Biltse Rading)

Lantaarnpaalnr.: 079.047

● Biltse Rading (Oostzijde tussen Blauwkapelseweg tot rotonde dorpshuis)

Lantaarnpaalnr.: 048.546

Optie 2 – overige kernen

● Gezichtslaan (Oostzijde tussen N234 en Maartensdijkseweg)

Lantaarnpaalnr.: 213.226

● Groenekanseweg (Noordzijde tussen Beukenburgerlaan en K.W.-weg)

Lantaarnpaalnr.: 079.023

● Huydecoperweg (Oostzijde tussen Kerkdijk en Schutmeesterweg)

Lantaarnpaalnr.: 127.861

● Achterweteringsweg (Noordzijde tussen Dr. Welfferweg en K.W.-weg)

Lantaarnpaalnr.: 078.485

● Dorpsweg (Noordzijde tussen Prof. Bronkhorstlaan en Tolakkerweg)

Lantaarnpaalnr.: 219.939

Optie 3 – De Bilt/Bilthoven

● Sperwerlaan (Oostzijde tussen Julianalaan en Boslaan)

Lantaarnpaalnr.: 048.830

● Nachtegaallaan/Vinkenlaan (Noord c.q. Oostzijde)

Lantaarnpaalnr.: 046.375

● Planetenbaan (Oostzijde tussen Groenekanseweg en Melkweg)

Lantaarnpaalnr.: 044.156

● Melkweg (Noordzijde tussen Planetenbaan en Hertenlaan)

Lantaarnpaalnr.: 141.167

● Looydijk (Noordzijde tussen Soestdijkseweg Zuid en Waterweg)

Lantaarnpaalnr.: 115.842

Optie 4 – De Bilt/Bilthoven

● Soestdijkseweg (Oostzijde tussen Groenekanseweg en Boslaan)

Lantaarnpaalnr.: 113.925

● Groenekanseweg (Noordzijde tussen Biltse Rading en Soestdijkseweg Zuid)

Lantaarnpaalnr.: 044.256

● 1e Brandenburgerweg (Oostzijde tussen Hertenlaan en Groenekanseweg)

Lantaarnpaalnr.: 211.833

● Leijenseweg (Noordzijde t.h.v. spoorovergang)

Lantaarnpaalnr.: 062.685

● Boslaan (Noordzijde tussen Sperwerlaan en Nachtegaallaan)

Lantaarnpaalnr.: 048.822

Optie 5 – overige kernen

● Dierenriem (Oostzijde tussen Dorpsweg en Reigersbek)

Lantaarnpaalnr.: 080.477

● Graaf Floris V-weg (Noordzijde tussen Schaapsdrift en N417 Tolakkerweg)

Lantaarnpaalnr.: 082.01

● Vuursedreef (Noordzijde tussen Dennenlaan en N417 Tolakkerweg)

Lantaarnpaalnr.: 141.376

● Dr. Welfferweg (Nrd.zijde tussen Huydecoperweg en Achterweteringseweg)

Lantaarnpaalnr.: 039.812

● Kerkdijk (Noordzijde tussen Huydecoperweg en Bert Bospad)

Lantaarnpaalnr.: 078.195

Optie 6 –De Bilt/Bilthoven

● Soestdijkseweg Zuid (Westzijde tussen Dorpsstraat en Groenekanseweg)

Lantaarnpaalnr.: 113.915

● Soestdijkseweg Noord (Westzijde tussen Gezichtslaan en N234)

Lantaarnpaalnr.: 048.152

● Gezichtslaan (Westzijde tussen Soestdijkseweg Noord en N234)

Lantaarnpaalnr.: 046.286

● Groenekanseweg (Zuidzijde tussen spoorwegovergang en Biltse Rading)

Lantaarnpaalnr.: 079.046

● Biltse Rading (Westzijde tussen Blauwkapelseweg tot rotonde dorpshuis)

Lantaarnpaalnr.: 048.538

Optie 7 – overige kernen

● Gezichtslaan (Westzijde tussen N234 en Maartensdijkseweg)

Lantaarnpaalnr.: 213.220

● Groenekanseweg (Zuidzijde tussen Beukenburgerlaan en K.W.-weg)

Lantaarnpaalnr.: 137.486

● Huydecoperweg (Westzijde tussen Kerkdijk en Schutmeesterweg)

Lantaarnpaalnr.: 078.531

● Achterweteringsweg (Zuidzijde tussen Dr. Welfferweg en K.W.-weg)

Lantaarnpaalnr.: 078.487

● Dorpsweg (Zuidzijde tussen Prof. Bronkhorstlaan en Tolakkerweg)

Lantaarnpaalnr.: 219.936

Optie 8 – De Bilt/Bilthoven

● Sperwerlaan (Westzijde tussen Julianalaan en Boslaan)

Lantaarnpaalnr.: 046.455

● Nachtegaallaan/Vinkenlaan Zuid c.q. Westzijde)

Lantaarnpaalnr.: 046.376

● Planetenbaan (Westzijde tussen Groenekanseweg en Melkweg)

Lantaarnpaalnr.: 044.163

● Melkweg (Zuidzijde tussen Planetenbaan en Hertenlaan)

Lantaarnpaalnr.: 141.183

● Looydijk (Zuidzijde tussen Soestdijkseweg Zuid en Waterweg)

Lantaarnpaalnr.: 042.715

Optie 9 – De Bilt/Bilthoven

● Soestdijkseweg (Westzijde tussen Groenekanseweg en Boslaan)

Lantaarnpaalnr.: 048.199

● Groenekanseweg (Zuidzijde tussen Biltse Rading en Soestdijkseweg Zuid)

Lantaarnpaalnr.: 126.604

● 1e Brandenburgerweg (Westzijde tussen Hertenlaan en Groenekanseweg)

Lantaarnpaalnr.: 211.872

● Leijenseweg (Zuidzijde t.h.v. spoorovergang beide zijden)

Lantaarnpaalnr.: 049.163

● Boslaan (Zuidzijde tussen Sperwerlaan en Nachtegaallaan)

Lantaarnpaalnr.: 048.819

Optie 10 – overige kernen

● Dierenriem (Westzijde tussen Dorpsweg en Reigersbek)

Lantaarnpaalnr.: 080.465

● Graaf Floris V-weg (Zuidzijde tussen Schaapsdrift en N417 Tolakkerweg)

Lantaarnpaalnr.: 078.847

● Vuursesteeg (Zuidzijde tussen Dennenlaan en N417 Tolakkerweg)

Lantaarnpaalnr.: 078.878

● Dr. Welfferweg (Zuidzijde tussen Huydecoperweg en Achterweteringseweg)

Lantaarnpaalnr.: 039.815

● Kerkdijk (Zuidzijde tussen Huydecoperweg en Bert Bospad)

Lantaarnpaalnr.: 078.525