Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
De Ronde Venen

Verordening Programmaraad weidegebied

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDe Ronde Venen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Programmaraad weidegebied
CiteertitelVerordening Programmaraad weidegebied
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Publicatiedatum en datum inwerkingtreding zijn niet exact te achterhalen en daarom bij benadering bepaald.

Deze regeling blijft na de herindeling van 1 januari 2011 nog uiterlijk twee jaar van toepassing voor het grondgebied van de huidige gemeente De Ronde Venen.

Deze regeling is door de gemeenteraad per 1 januari 2013 geldend verklaard voor het grondgebied van de voormalige gemeente De Ronde Venen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Mediawet art. 6.15

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-2001Nieuwe regeling

23-03-2001

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Programmaraad weidegebied

 

 

Artikel 1 Instelling

Er is in de gemeenten De Ronde Venen en Woerden een Programmaraad voor de kabeltelevisie en –radio, als bedoeld in artikel 82k, lid 6 van de Mediawet voor het gezamenlijke gebied van de deelnemende gemeenten, hierna te noemen de Programmaraad.

Artikel 2 Taken en bevoegdheden

 • 1.

  De Programmaraad adviseert, met inachtneming van artikel 82i van de Mediawet, de beheerder van het kabelnet gevraagd en ongevraagd over de radio- en televisieprogramma’s die hij krachtens artikel 22e van de Wet op de telecommunicatie voorzieningen tenminste uitzendt naar alle aangeslotenen op het kabelnet.

 • 2.

  De Programmaraad brengt aan de beheerder van het kabelnet gevraagd en ongevraagd advies uit over de overige omroepprogramma’s die hij uitzendt naar alle aangeslotenen op het net.

 • 3.

  De Programmaraad houdt zich op de hoogte van de wensen van de aangeslotenen en van de ontwikkelingen in de markt.

 • 4.

  Van het advies, bedoeld in het eerste lid, kan de beheerder van het kabelnet slechts om zwaarwichtige redenen afwijken.

 • 5.

  Van het advies, bedoeld in het tweede lid, kan de beheerder van het kabelnet met redenen omkleed afwijken.

 • 6.

  Naast het bepaalde in lid 1 van dit artikel houdt de Programmaraad bij de advisering rekening onder meer rekening met:

  • ·

   de financieel-economische exploitatiemogelijkheden van de centrale antenne-inrichting(en);

  • ·

   de auteursrechtelijke aspecten;

  • ·

   de hoogte van het abonnementstarief.

Artikel 3 Omvang en samenstelling

 • 1.

  De Programmaraad bestaat uit tien leden, waarvan vier leden uit de gemeente De Ronde Venen en zes leden uit de gemeente Woerden.

 • 2.

  De Programmaraad is in zijn geheel representatief voor de belangrijkste in de gemeenten voorkomende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen.

 • 3.

  De leden dienen een abonnement te hebben op het kabelnet in het gebied van de deelnemende gemeenten.

 • 4.

  De leden zijn geen lid van de gemeenteraad van een der deelnemende gemeenten.

Artikel 4 Benoeming

 • 1.

  De leden van de Programmaraad worden benoemd door de raden van de gemeenten De Ronde Venen en Woerden voor een periode gelijk aan de zittingsperiode van deze raden.

 • 2.

  Een lid kan eenmaal worden herbenoemd.

Artikel 5 Ontslag

1.Het lidmaatschap eindigt, buiten het geval van afloop van de zittingsperiode, in geval:

 • ·

  het lid daarom verzoekt;

 • ·

  het lid uit de gemeente De Ronde Venen dan wel Woerden vertrekt;

 • ·

  bij verlies van de hoedanigheid waarin de benoeming heeft plaatsgehad of indien niet meer voldaan wordt aan het gestelde onder artikel 3, lid 3 en 4.

Artikel 6 Tussentijdse vacatures

 • 1.

  In geval van een tussentijdse vacature, draagt de gemeente, die het betreffende lid heeft voorgedragen, zo spoedig mogelijk een ander lid voor, op voordracht van de Programmaraad.

 • 2.

  Het lid dat de tussentijdse vacature vervult, wordt benoemd voor de resterende duur van de zittingsperiode.

 • 3.

  Tussentijds benoemde leden treden af op het voor hun voorgangers bepaalde tijdstip.

Artikel 7 Voorzitter

 • 1.

  De Programmaraad wijst uit zijn midden een voorzitter en een vice-voorzitter aan.

 • 2.

  De voorzitter leidt de vergadering van de Programmaraad.

Artikel 8 Penningmeester

 • 1.

  De Programmaraad wijst uit zijn midden een penningmeester aan.

 • 2.

  De penningmeester beheert het werkbudget van de Programmaraad

Artikel 9 Secretaris

 • 1.

  Het secretariaat rouleert tussen de deelnemende gemeenten per periode van twee jaar, waarbij burgemeester en wethouders van De Ronde Venen iedere eerste periode, burgemeester en wethouders van Woerden iedere tweede periode een ambtenaar van hun gemeente als secretaris en als plaatsvervangend secretaris van de Programmaraad aanwijzen.

 • 2.

  De secretaris heeft in de vergadering een adviserende stem.

 • 3.

  De secretaris is belast met de dagelijkse werkzaamheden die uit de taak van de Programmaraad vloeien.

Artikel 10 Vergaderingen

 • 1.

  De Programmaraad vergadert tenminste tweemaal per jaar en voorts zo dikwijls als de voorzitter of tenminste drie leden van de Programmaraad dit nodig achten.

 • 2.

  De voorzitter belegt in overleg met de secretaris de vergaderingen en zorgt ervoor dat de leden tenminste vier dagen van tevoren een schriftelijke oproep en agenda ontvangen.

 • 3.

  Een ieder kan mondeling of schriftelijk de voorzitter verzoeken een agendapunt op te voeren.

 • 4.

  De vergaderingen worden gehouden in het gemeentehuis van één van de betrokken gemeenten.

Artikel 11 Openbare kennisgeving

 • 1.

  De vergadering van de Programmaraad wordt ter openbare kennis gebracht door aankondiging in een plaatselijk verschijnend dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad en op de kabel.

 • 2.

  De openbare kennisgeving vermeldt:

  • a.

   datum, aanvangstijd en plaats van vergadering

  • b.

   de agenda van de vergadering

  • c.

   de plaats waar en de wijze waarop een ieder de bij de agenda behorende openbare stukken kan inzien.

Artikel 12 Openbaarheid van vergadering

 • 1.

  De vergaderingen van de Programmaraad worden in het openbaar gehouden.

 • 2.

  De deuren worden gesloten wanneer de voorzitter het nodig oordeelt of tenminste drie leden daarom verzoeken.

 • 3.

  De Programmaraad beslist vervolgens of met gesloten deuren zal worden vergaderd.

Artikel 13 Vergaderquorum

 

Artikel 13 Vergaderquorum

 • 1.

  De Programmaraad mag alleen beraadslagen en besluiten indien tenminste de helft van het aantal zitting hebbende leden aanwezig is.

 • 2.

  Indien in gevolge het eerste lid een vergadering niet kan worden gehouden, wordt een nieuwe vergadering belegd. Op deze vergadering is het eerste lid niet van toepassing, althans voor zover wordt beraadslaagd en besloten over dezelfde onderwerpen als die waarvoor de eerste vergadering was belegd.

Artikel 14 Stemming

 • 1.

  Besluiten van de Programmaraad worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen.

 • 2.

  Bij staking van stemmen, wordt het nemen van een besluit uitgesteld tot een volgende vergadering. Indien ook dan de stemmen staken, is het voorstel niet aangenomen.

 • 3.

  Een lid neemt niet deel aan een stemming over een onderwerp dat hem rechtstreeks of persoonlijk aangaat.

Artikel 15 Advisering

 • 1.

  De adviezen van de Programmaraad worden schriftelijk en met redenen omkleed gegeven.

 • 2.

  De adviezen bevatten alleen het standpunt van de meerderheid, tenzij de minderheid verlangt dat ook haar standpunt in het advies wordt opgenomen.

 • 3.

  Een door de beheerder van het kabelnet gevraagd advies wordt binnen vier weken na de datum van verzending uitgebracht. Indien deze termijn niet lang genoeg blijkt te zijn, wordt voor de afloop van deze termijn in overleg met de beheerder van het kabelnet een andere termijn afgesproken.

Artikel 16 Raadplegen deskundigen

De voorzitter is bevoegd uit eigen beweging of op verzoek van de Programmaraad deskundigen te raadplegen en tot het bijwonen van de vergadering uit te nodigen.

Artikel 17 Verslag

 • 1.

  Van iedere vergadering van de Programmaraad wordt, onder zorg van de secretaris, een verslag gemaakt.

 • 2.

  Een afschrift van dit verslag wordt aan de raden van de gemeenten De Ronde Venen en Woerden en de beheerder van het kabelnet gezonden.

 • 3.

  Van een vergadering met gesloten deuren wordt een afzonderlijk verslag opgemaakt dat niet openbaar wordt gemaakt, tenzij de Programmaraad anders beslist.

Artikel 18 Ondertekening

Alle stukken die van de Programmaraad uitgaan, worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris. In nader door de voorzitter te bepalen gevallen kan volstaan worden met de ondertekening door de secretaris.

Artikel 19 Geheimhouding

 • 1.

  De Programmaraad kan op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, omtrent hetgeen in een besloten vergadering is behandeld en omtrent de inhoud van de stukken die aan de Programmaraad worden overlegd, geheimhouding opleggen.

 • 2.

  De geheimhouding wordt door hen die bij de behandeling aanwezig waren en allen die van het behandelde of de stukken kennis dragen, in acht genomen, totdat de Programmaraad haar in een besloten vergadering opheft.

 • 3.

  Indien omtrent de inhoud van een stuk geheimhouding is opgelegd, blijft dit stuk onder berusting van de secretaris. De secretaris verleent de leden, alsmede de leden van de raden en de burgemeesters van de gemeenten De Ronde Venen en Woerden, op verzoek inzage in het betreffende stuk.

Artikel 20 Faciliteiten

 • 1.

  De Programmaraad beschikt over een werkbudget, waarvan de hoogte jaarlijks wordt vastgesteld.

 • 2.

  De Programmaraad krijgt op jaarbasis maximaal 40 uur ondersteuning door de secretaris.

 • 3.

  Aan de Programmaraad worden vergader-, kopieer- en verzendfaciliteiten beschikbaar gesteld.

Artikel 21 Verdeling kosten

 • 1.

  De hoogte van het werkbudget van de Programmaraad wordt bepaald door de raden van de gemeenten De Ronde Venen en Woerden. De kosten van het werkbudget komen voor rekening van de betrokken gemeenten.

 • 2.

  De kosten van de secretaris komen voor rekening van de gemeente waarbij de betreffende ambtenaar in dienst is.

 • 3.

  De vergader-, kopieer- en postfaciliteiten worden door de betreffende gemeenten beschikbaar gesteld.

Artikel 22 Periodiek verslag

De Programmaraad zendt per zittingsperiode een verslag van zijn werkzaamheden aan de raden van de gemeenten De Ronde Venen en Woerden en aan de beheerder van het kabelnet.

Artikel 23 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening Programmaraad Weidegebied.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 april 2001.