Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
De Ronde Venen

Aanwijzingsbesluit toezichthouders

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDe Ronde Venen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit toezichthouders
CiteertitelAanwijzingsbesluit toezichthouders
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Dit besluit is genomen door het college van burgemeester van wethouders alsmede de burgemeester, ieder voorzover het hun bevoegdheid betreft

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht, artikel 5:11

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-05-2014Nieuwe regeling

15-04-2014

Gemeenteblad, 2014 nr. 26750

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit toezichthouders

Burgemeester en wethouders, alsmede de burgemeester van De Ronde Venen, ieder voor zover het hun bevoegdheid betreft;

 

gelet op artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht, alsmede het bepaalde in de wetten en verordeningen als genoemd in dit besluit;

 

overwegende, dat het van belang is toezichthouders als bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht aan te wijzen met het oog op de naleving van de voorschriften als bedoeld in genoemde regelgeving en het bij of krachtens die regelgeving bepaalde;

 

besluiten:

 

Tot toezichthouder als bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht, en als zodanig belast met het houden van toezicht op de naleving van bepaalde bij of krachtens de in het besluit genoemde wetten, op basis daarvan vastgestelde en vast te stellen AMvB’s en verordeningen, met directe ingang aan te wijzen:

 • -

  de heer M. Koppenhol

 • -

  de heer D. van Ommeren

 • -

  de heer G. van Vliet

 • -

  de heer F. van de Poll

 • -

  mevrouw D. Ligter

 • -

  de heer S. Merkelbach

 • -

  mevrouw M. Hulst

allen aangesteld bij de afdeling bebouwde omgeving VTH organisatie van de gemeente Utrecht;

 

Wetten en verordeningen waarop het aanwijzingsbesluit betrekking heeft:

 • -

  Drank- en Horecawet 2014

 • -

  Algemene Plaatselijke Verordening De Ronde Venen 2014.

   

De Ronde Venen, 15 april 2014

Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen,

de secretaris, de burgemeester,

Mr. A.S. Meijer, M. Divendal,

De burgemeester,

M.Divendal,