Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
De Ronde Venen

Aanwijzingsbesluit parkeerexcessen grote voertuigen 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDe Ronde Venen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit parkeerexcessen grote voertuigen 2014
CiteertitelAanwijzingsbesluit parkeerexcessen grote voertuigen 2014
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, artikel 149
 2. Wegenverkeerswet 1994, artikel 2a

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-10-2014Nieuwe regeling

09-09-2014

Gemeenteblad, 16-10-2014 Nr. 57818

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit parkeerexcessen grote voertuigen 2014.

Hetcollege van burgemeester en wethouders

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 2a van de Wegenverkeerswet 1994;

 

besluit

vast te stellen het volgende aanwijzingsbesluit parkeerexcessen grote voertuigen 2014.

 

Artikel 1 Aanwijzing gebieden

 • 1.

  Ter uitvoering van artikel 5:8, eerste lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening De Ronde Venen 2014 aan te wijzen alle wegen binnen het grondgebied De Ronde Venen, voor zover deze zijn gelegen binnen de bebouwde kommen der gemeente, zoals deze door Gedeputeerde Staten ingevolge artikel 27 van de Wegenwet zijn vastgesteld, als wegen waar het parkeren van voertuigen met een lengte van meer dan 6 meter of een hoogte van meer dan 2,4 meter schadelijk is voor het uiterlijk van de gemeente;

 • 2.

  Ter uitvoering van artikel 5:8, tweede lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening De Ronde Venen 2014 aan te wijzen alle wegen binnen het grondgebied van de gemeente De Ronde Venen als wegen waar het parkeren van voertuigen met een lengte van meer dan 6 meter buitensporig wordt geacht met het oog op de verdeling van beschikbare parkeerruimte;

 • 3.

  Te bepalen dat de onder 1 en 2 omschreven voertuigen, in afwijking van het onder 1 en 2 bepaalde, wel mogen parkeren op het daartoe bestemde parkeerterrein aan de Productieweg te Mijdrecht en op de vrachtwagenparkeerstrook aan de Hollandse kade te Abcoude.

Artikel 2 Slotbepalingen

 • 1.

  Het aanwijzingsbesluit parkeerexcessen IV van 1 januari 2011 wordt ingetrokken.

 • 2.

  Dit besluit kan worden aangehaald als: “Aanwijzingsbesluit parkeerexcessen grote voertuigen 2014”;

 • 3.

  Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Mijdrecht, 16 september 2014

Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen,

de secretaris, de burgemeester,