Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
De Ronde Venen

Lijst waardevolle bomen 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDe Ronde Venen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingLijst waardevolle bomen 2014
CiteertitelLijst waardevolle bomen 2014
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Plaatselijke Verordening De Ronde Venen 2014, artikel 4:11 eerste lid

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-12-2014Nieuwe regeling

25-11-2014

Gemeenteblad 3-12-2014, nr 71444

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Lijst waardevolle bomen 2014

Het college van burgemeester en wethouders van De Ronde Venen;

 

Gelet op artikel 4:11 eerste lid onder b van de Algemene Plaatselijke Verordening De Ronde Venen 2014.

 

besluit vast te stellen:

 

1. Vaststellen reactienota 'Lijst waardevolle bomen 2014'

2. Vaststellen definitieve 'Lijst waardevolle bomen 2014'

3. Intrekken ‘Lijst Waardevolle- en Monumentale bomen Gemeente De Ronde Venen’ (d.d. 27-01-2011)

4. Instemmen met het opnemen van een toetsingsgrond ‘zwaarwegende belangen’ in de Apv bij de eerstvolgende wijziging van de Apv.

 

Inleiding

In 2013 is het ‘Bomenbeleid – groener dan nu’ vastgesteld. Het herzien van de ‘Lijst Waardevolle- en Monumentale bomen Gemeente De Ronde Venen (d.d. 27-01-2011) maakte hier onderdeel van uit. Voor de totstandkoming van de nieuwe ‘Lijst waardevolle bomen 2014’ hebben we samengewerkt met groenverenigingen als De Groene Venen, Abcoude Groen, IVN en Milieudefensie. Zij konden, net als onze inwoners, bomen aanmelden voor de nieuwe ‘Lijst waardevolle bomen 2014’. Alle aangemelde bomen, evenals de bomen op de oude lijst waardevolle bomen, zijn getoetst aan de gemeenteraad vastgestelde criteria.

Criteria waardevolle bomen

Een boom is opgenomen op de ‘Lijst waardevolle bomen 2014’ wanneer deze tenminste 20 punten scoort op onderstaande maatlat.

Daarnaast dient de boom aan een tweetal randvoorwaarden te voldoen:

  • -

    De boom levert op zijn standplaats geen onoverkomelijk gevaar;

  • -

    De kroon van de boom moet zichtbaar zijn vanaf openbaar gebied.

     

1. De Beeldbepalendheid van de boom

De boom bepaalt voor een groot deel het karakter zijn omgeving. Wanneer in de omgeving van die boom nog veel meer bomen staan, daalt de waarde van de groenbeleving van die specifieke boom.

 

Puntenaantal

De boom is niet beeldbepalend en heeft geen goede vorm

0

De boom is goed van vorm

5

De boom is beeldbepalend op die specifieke plek

10

De boom is goed van vorm en is beeldbepalend

20

2.Ouderdomwaarde

De leeftijd van de boom of houtopstand (bv. hakhout) bepaalt de waarde.

 

Puntenaantal

Tot 40 jaar

0

Tussen 40 en 80 jaar

10

80 jaar en ouder

20

3.Cultuurhistorische betekenis

Dit kan zijn een: herdenkingsboom (geplant ter gelegenheid van een belangrijke gebeurtenis), markeringsboom (geplant ter markering), kruis- kapelboom (geplant naast een kapel of kruisbeeld), bijzondere snoeivorm.

 

Puntenaantal

Geen betekenis bekend, of geen bijzondere snoeivorm

0

Betekenis lokaal bekend of bijzondere snoeivorm

5

Betekenis vastgelegd in literatuur

10

Monumentale boom geregistreerd bij Bomenstichting

20

4.Flora- & Fauna waarde

De Flora- en faunawet beschermt flora en fauna. De aanwezigheid daarvan is niet in alle gevallen eenvoudig te beoordelen. Het vermoeden dat flora en fauna aanwezig is, bepaalt de waarde.

 

Puntenaantal

Als er niets aan de boom te zien is dat duidt op de aanwezigheid van beschermde flora en /of fauna

0

Als er bijvoorbeeld een holte te zien is in de stam

2

Als door de groenmedewerker of omwonenden aangeven of het grote vermoeden hebben dat beschermde flora en/of fauna aanwezig is.

5

5.Ecologische waarde

De mate waarin de boom gebruikt wordt als woonruimte of voedselplant voor insecten, vogels, zoogdieren, korstmossen of paddenstoelen. Dit is moeilijk meetbaar voor een leek, daarom gebruiken we als richtlijn een lijst met de boomsoorten waarop de meeste insecten voorkomen.

 

Puntenaantal

Coniferen en naaldbomen, en de niet hieronder genoemde boomsoorten

0

Berk, Els, Es, Esdoorn, Linde, Beuk, Haagbeuk, Hazelaar, Iep, Kastanje, Lijsterbes, Meidoorn, Spaanse Aak, Sleedoorn, Populier, Wilde appel, Walnoot, Wilg

5

6.Dendrologische waarde

Een bijzondere soort of cultivar, bijvoorbeeld een weinig voorkomend fruitras of een veredeling die niet veel aangeplant wordt.

 

Puntenaantal

Algemeen voorkomende soort of cultivar

0

Weinig voorkomende soort of cultivar

5

Zeldzame soort

10

7.Duurzaamheid standplaats

Een boom die op een duurzame standplaats staat, kan op deze plek zonder bijzondere ingrepen blijven staan. De boom zal dan geen noemenswaardige overlast veroorzaken op hogere leeftijd.

 

Puntenaantal

Boom veroorzaakt overlast

-10

Boom zal binnen afzienbare tijd overlast veroorzaken

-5

Boom heeft duurzame standplaats

0

 

 

Status

In de Algemene plaatselijke verordening (Apv) staat in artikel 4:11 geschreven dat het verboden is zonder vergunning houtopstanden te vellen. Dit verbod geldt niet voor particuliere bomen, met uitzondering van de bomen op de lijst van waardevolle bomen. De betekenis van de ‘Lijst waardevolle bomen 2014’ is dus enkel en alleen dat de bomen waarvoor de vergunningplicht geldt, worden aangewezen. Het betreft de lijst als bedoeld in artikel 4:11, eerste lid onder b en het tweede lid, onder a, van de Algemene plaatselijke verordening De Ronde Venen 2014 (Apv). De lijst is een bijlage bij de Apv. De lijst staat los van het juridische en beleidsmatige toetsingskader waaraan een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstanden wordt getoetst.

Lijst waardevolle bomen 2014

Vastgesteld door college van B&W op 25 november 2014

Abcoude

 

 

 

 

Adres

Nr.

waar:

ned. naam

particuliere/ gemeente boom

Amsterdamsestraatweg

 

dijk trap naar Koningsvaren

1 esdoorn

gem

Amsterdamsestraatweg

 

langs dijk achter het zwembad

1 esdoorn

gem

Amsterdamsestraatweg

 

bij de 3e brug

3 eiken

gem

Amsterdamsestraatweg

16

voortuin

2 leilindes

 

Amsterdamsestraatweg

22-24

voortuin

2 platanen

part

Amsterdamsestraatweg

14-24

achtertuinen

moerascypres

part

Amsterdamsestraatweg

14-24

achtertuinen

moerascypres

part

Blomswaard

2

voor school

3 acacia's

part

Botshol

11

 

9 leilindes

part

Botshol

21

 

paardenkastanje

part

Botshol

4

 

2 paardenkastanjes

part

Broekzijdselaan

 

ter hoogte van Koningsvaren

essen en esdoorns

gem

Broekzijdselaan P.M. school

46a

plein/achterpad

2 lindes

part

Broekzijdselaan P.M. school

46a

plein/achterpad

2 paardenkastanjes

part

Burg. Beaufortlaan

15

rechts voortuin

rode beuk

part

Doude van Troostwijkstraat

30

voortuin

moerascypres

part

Dr. Koomansstraat

21

 

berk

part

Dr. Koomansstraat

6C

zijtuin aan het water

Spaanse aak

part

Dr. Koomansstraat

6C

zijtuin aan het water

meelbes

part

Dr. v. Doornplein

 

glasbakken

plataan

gem

Adres

Nr.

waar:

ned. naam

particuliere/ gemeente boom

Dr. v. Doornplein

25

voortuin

eik

part

Dwarskade

2-3

 

4 leilindes

part

Dwarskade

4

 

10 leilindes

part

Dwarskade

4

 

paardenkastanje

part

Fluitekruid

 

hoek Broekzijdselaan

rode beuk

gem

Folkert Postlaan

2

zijtuin aan het water

es

part

Folkert Postlaan

6

voortuin

hemelboom

part

Gein Noord

17

 

paardenkastanje

part

Gein Noord

21

achtertuin

plataan

part

Gein Noord

21

voortuin

7 leilindes

part

Gein Noord

21

naast pad

1 esdoorn

part

Gein Noord

22

voortuin

5 leilindes

part

Gein Noord

23

 

2 leilindes

part

Gein Noord

23

waterkant

paardenkastanje

part

Gein Noord

24

voortuin

1 leilinde

part

Gein Noord

26

voortuin

esdoorn

part

Gein Noord

27

voortuin

3 leilindes

part

Gein Noord

27

links v huis

paardenkastanje

part

Gein Noord

27

voortuin

4 eiken

part

Gein Noord

28-29

langs pad

12 leilindes

part

Gein Noord

28-29

langs de weg

4 leilindes

part

Gein Noord

28-29

langs de weg

Linde

part

Gein Noord

43

langs de weg

2 leilindes

part

Gein Noord

53

voortuin

3 leilindes

part

Gein Noord

53

zijtuin

1 leilinde

part

Gein Noord

60

langs Gein

paardenkastanje

part

Gein Noord

62

voor en zijtuin

leilindes

part

Gein Noord

64

voortuin

paardenkastanje

part

Gein Noord

64

voortuin

2 leilindes

part

Gein Zuid

60

links v oprit

esdoorn

part

Gein Zuid

60

links in voortuin

2 esdoorns

part

Adres

Nr.

waar:

ned. naam

particuliere/ gemeente boom

Gein Zuid

60

links in voortuin

1 beuk

part

Gein Zuid

60

achtertuin bij kas

1 esdoorn

part

Gein Zuid

60

Helemaal achterin

3 paardenkastanjes

part

Gein Zuid

60

rechts achterin achtertuin

1 es

part

Gein Zuid

60

rechts achterin achtertuin

1 paardenkasntje

part

Gein Zuid

53

voortuin

3 leilindes

part

Gein Zuid

50

rechts in tuin

1 esdoorn

part

Gein Zuid

49

 

esdoorn

part

Gein Zuid

44

voortuin

3 leilindes

part

Gein Zuid

35-36

voortuin

3 leilindes

part

Gein Zuid

35-36

zijtuin

2 leilindes

part

Gein Zuid

34

 

2 leilindes

part

Gein Zuid

27

links v oprit

esdoorn

part

Gein Zuid

26

 

linde

part

Gein Zuid

22

voortuin

iep

part

Gein Zuid

22

rechts en lins vanhuis

2 paardenkastanjes

part

Gein Zuid

21

bij olietank

paardenkastanje

part

Gein Zuid

19

 

4 leilindes

part

Gein Zuid

19

aan de weg

es

part

Gein Zuid

19

 

Venijnboom

part

Gein Zuid

16

zijkant

4 leilindes

part

Gein Zuid

12

langs de weg

5 leilindes

part

Gein Zuid

9

voortuin

2 esdoorns

part

Gein Zuid

9

 

3 leilindes

part

Gein Zuid

9

zijkant

paardenkastanje

part

Gein Zuid

7

zijtuin

2 rode beuken

part

Gein Zuid

7

voortuin

2 japanse esdoorns

part

Hoogstraat

 

Hugo de Vriespark ingang

plataan

gem

Adres

Nr.

waar:

ned. naam

particuliere/ gemeente boom

Hoogstraat

 

Hugo de Vriespark

Venijnboom

gem

Hoogstraat

 

Hugo de Vriespark

tulpenboom

gem

Hoogstraat

 

Hugo de Vriespark

bruine beuk

gem

Hoogstraat

 

Hugo de Vriespark

5 zomereiken

gem

Hoogstraat

 

Hugo de Vriespark vijver

trompetboom

gem

Hoogstraat

 

ingang 't Markvelt

es

gem

Hoogstraat

15

achtertuin

3 venijnbomen

part

Hoogstraat

15

achtertuin

esdoorn

part

Hoogstraat

15

achtertuin

2 beuken

part

Hoogstraat

15

achtertuin

3 lindes

part

Hoogstraat

24

voortuin

moerbei

part

Hoogstraat

24

achtertuin

4 esdoorns

part

Hoogstraat

24

achtertuin

3 essen

part

Hoogstraat café restaurant

35-37

geheel

9 leilindes

part

Hoogstraat

40

zijtuin

beverboom

part

Hoogstraat

40

links voortuin

paardenkastanje

part

Hoogstraat

40

 

kornoeltje

part

Kerkgaarde

31

aan de weg

linde

part

Kerkplein

17

achtertuin aan het water

paardenkastanje

part

Kerkplein

26

achtertuin

paardenkastanje

part

Kerkplein

26

achtertuin

eik

part

Kerkplein Protetantse gemeente

45

rond de kerk

lindes

part

Kerkstraat

21

parochietuin

beverboom

part

Kerkstraat

21

parochietuin

linde

part

Kerkstraat

21

parochietuin achterin

paardenkastanje

part

Kerkstraat

21

parochietuin achterin

2 essen

part

Kerkstraat

21

parochietuin achterin

esdoorn

part

Kerkstraat

21

achter ingang parochie

esdoorn

part

Adres

Nr.

waar:

ned. naam

particuliere/ gemeente boom

Kerkstraat kath. Kerk

23

ingang voortuin

2 rode beuken

part

Kerkstraat kath. Kerk

23

voortuin

gele paardenkastanje

part

Kerkstraat kath. Kerk

23

achtertuin

esdoorn

part

Kerkstraat kath. Kerk

23

achtertuin

paardenkastanje

part

Kerkstraat kath. Kerk

23

achtertuin

2 essen

part

Kerkstraat kath. Kerk

23

naast kerk naar begraafpl toe

esdoorn

part

Kerkstraat

31

voortuin

linde

part

Kerkstraat

31

voortuin

rode beuk

part

Kerkstraat

37

aan de weg

eik

part

Kerkstraat

134

achtertuin

treurwilg

part

Kloosterhof

2

voortuin

esdoorn

part

Koningsvaren

65

voortuin

paardenkastanje

part

Koningsvaren

117

voortuin

Berk 3 stammig

part

Koppeldijk

37

zijtuin

2 beuken

part

Laan van Binnenrust

5

achtertuin

3 beuken

part

Laan van Binnenrust

geheel

geheel

ong 14 zomereiken

gem

Meerweg

23

voortuin

rode beuk

part

Meerweg

23

dijkbeplanting

2 eiken

gem

Meerweg

19

links voortuin

3 essen

part

Meerweg

19

links voortuin

esdoorn

part

Meerweg

19

oprijlaan

linde

part

Meerweg

19

rechts voortuin

eik

part

Meerweg

19

achtertuin bij sloot

esdoorn

part

Meerweg

21

zijtuin

3 leilindes

part

Meerzicht

15

 

berk

part

Meerzicht

24

achtertuin

Spaanse aak

part

Meerzicht

28

voortuin

linde

gem

Meerzicht

30

voortuin

linde

gem

Adres

Nr.

waar:

ned. naam

particuliere/ gemeente boom

Molenweg

18

voortuin

2 esdoorns

part

Molenweg

11

voortuin

2 leilindes

part

Molenweg

10

voortuin

1 linde

part

Molenweg

9

voortuin

1 linde

part

Molenweg

7

voortuin

2 lindes

part

Molenweg

6

voortuin

4 leilindes

part

Molenweg

4

 

leilinde

part

Oudedijk

3

zijkant

2 paardenkastanjes

part

Oudedijk

3

voortuin

7 leilindes

part

Oudedijk

4

 

11 leilindes

part

Oudedijk

5

weiland

3 eiken

part

Raadhuislaan

1

voortuin

esdoorn

part

Raadhuislaan

11

voortuin

esdoorn

part

Raadhuisplein

3

voortuin

esdoorn

part

Stationsplein

 

voor oude stationsgebouw

abeel

part

Stationsstraat

5

trottoir

leilinde

gem

Stationsstraat

12

achtertuin

2 paardenkastanjes

part

Stationsstraat

12

achtertuin

1 eik

part

Stationsstraat

14-16

rechts op parkeerpl.

beuk

part

Stationsstraat

14-16

voortuin langs de straat

6 leilindes

part

Stationsstraat

22

achtertuin

rode beuk

part

Stationsstraat

28

naast nr 32

es 3 stammig

part

Stationsstraat

52

voortuin

eik

part

Stationsstraat

58

voortuin

eik

part

Stationsstraat

60

voortuin

3 eiken

part

Stationsstraat/stat.plein

60

laanbepl

2 zomereiken

gem

t Markvelt

 

grasveld

japanse notenboom

gem

Adres

Nr.

waar:

ned. naam

particuliere/ gemeente boom

t Markvelt

geheel

gehele straat

ong 12 zomereiken

gem

t Markvelt/Hoogstraat

hoeken

hoeken

3 zomereiken

gem

t Markvelt

14

achtertuin

berk

part

Torenlaan

54

voortuin

paardenkastanje

part

van Tuyll van Serooskerkenstr

 

grasveld

moerascypres

gem

Voordijk

 

gehele voordijk

Alle leilindes

part

Voordijk

2

voortuin

1 leilinde

gem

Voordijk

3

voortuin

2 leilindes

gem

Voordijk

6

voortuin

3 leilindes

part

Voordijk

11

voortuin

2 leilindes

part

Voordijk

12

voortuin

2 leilindes

part

Voordijk

13-14

voortuin

2 leilindes

part

Voordijk

15

voortuin

1 leilinde

part

Voordijk

17

voortuin

2 leilindes

part

Voordijk

22

voortuin

2 leilindes

part

Winkeldijk

1

 

1 rode beuk

part

Winkeldijk

1

 

4 platanen

part

Winkeldijk

1

 

leilindes

part

Winkeldijk

4

 

beuk

part

Winkeldijk

4

voortuin

3 haagbeuken

part

Winkeldijk

5

voortuin

paardenkastanje

part

Winkeldijk

5

voortuin

3 eiken

part

Winkeldijk

32

 

5 esdoorns

part

Winkeldijk

30

 

5 leilindes

part

Winkeldijk

27

achertuin

plataan

part

Winkeldijk

20

 

paardenkastanje

part

Winkeldijk

18

bij schuur

plataan

part

Winkeldijk

18

naast pad

esdoorn

part

Winkeldijk

16

 

3 platanen

part

Winkeldijk

15

vh huis

3 leilindes

part

Winkeldijk

15

rechts op de hoek

es

part

Adres

Nr.

waar:

ned. naam

particuliere/ gemeente boom

Winkeldijk

12-12a

 

5 leilindes

part

Winkeldijk

11

 

4 leilindes

part

Zilverschoon

 

naast huisnr 57

koningslinde

gem

Amstelhoek

Adres

Nr.

waar:

ned. naam

particuliere/ gemeente boom

Amstelkade

70-72

voortuin

5 leilindes

part

Amstelkade

70-72

overzijde weg

tweearmige esdoorn

part

Amstelkade

105

 

paardenkastanje

part

Amstelkade

108

 

paardenkastanje

part

Mijdrechtse Zuwe

31

fortterrein

plataan

part

Mijdrechtse Zuwe

31

fortterrein

8 essen

part

Piet Heinlaan

3

 

2 zomereiken

part

van Dijklaan

 

grasveld t.o. huisnr. 25

koningslinde

gem

Baambrugge

Adres

Nr.

waar:

ned. naam

particuliere/ gemeente boom

Binnenweg

8

voortuin

7 esdoorns

part

Binnenweg

10

 

beuk

part

Binnenweg

12

zijtuin

6 esdoorns

part

Binnenweg

18A

voortuin

2 leilindes

part

Binnenweg

18A

zijtuin

2 leilindes

part

Binnenweg

22

waterkant

linde

part

Binnenweg

24

 

treures

part

Binnenweg

24

voortuin

esdoorn

part

Brugstraat

 

 

leilindes

gem

De Horn

6

 

2 essen

part

De Horn

6

 

4 lindes

part

Adres

Nr.

waar:

ned. naam

particuliere/ gemeente boom

De Horn

4

voortuin

8 esdoorns

part

De Horn

2

rechterzijde

esdoorn

part

De Horn

1

weiland

1 populier

part

Donkervlietse Binnenweg

12-13

 

eik

part

Donkervlietse Binnenweg

12-13

 

3 leilindes

part

Donkervlietse Binnenweg

9

 

beuk

part

Donkervlietse Binnenweg

9

 

2 lindes

part

Donkervlietse Binnenweg

9

 

paardenkastanje

part

Donkervlietse Binnenweg

2

voortuin

8 leilindes

part

Donkervlietse Binnenweg

7

links v huis

beuk

part

Donkervlietse Binnenweg

7

waterkant

2 esdoorns

part

Donkervlietse Binnenweg

8

waterkant

eik

part

Donkervlietse Binnenweg

8

landzijde

beuk

part

Donkervlietse Binnenweg

8

 

paardenkastanje

part

Dorpsplein

 

plein kerk

koningslinde

gem

Dorpsstraat

 

straat

leilindes

gem

Kleiweg

32

voortuin

2 leilindes

part

Pr. Alexanderstraat

4

grasveld

paardenkastanje

gem

Pr. Alexanderstraat

4

grasveld

plataan

gem

Rijksstraatweg

 

bij cafe de Punt t.o.huisnr 57

linde

gem

Rijksstraatweg

 

hoek C.P. v.d. Leestraat

koningslinde

gem

Rijksstraatweg

157-159

voortuin

4 leilindes

part

Rijksstraatweg

155

voortuin

linde

part

Rijksstraatweg

151

voortuin

paardenkastanje

part

Rijksstraatweg

151

voortuin

7 lindes

part

Rijksstraatweg

147-151

voortuin

paardenkastanje

part

Rijksstraatweg

147-151

voortuin

linde

part

Adres

Nr.

waar:

ned. naam

particuliere/ gemeente boom

Rijksstraatweg

143-145

laan met bomen

laan met paardenkastanjes

part

Rijksstraatweg

135

voortuin

rode beuk

part

Rijksstraatweg

135

voortuin

es

part

Rijksstraatweg

135

voortuin

eik

part

Rijksstraatweg

125

voor het huis

3 leilindes

part

Rijksstraatweg

121a

waterkant weg

6 eiken

part

Rijksstraatweg

121a

langs rechtersloot

es

part

Rijksstraatweg

121a

bij het huis

eik

part

Rijksstraatweg

115

zijtuin

5 esdoorns

part

Rijksstraatweg

115b

voortuin

4 leilindes

part

Rijksstraatweg

113

voortuin

2 leilindes

part

Rijksstraatweg

113

bij sloot

paardenkastanje

part

Rijksstraatweg

107

voortuin

6 leilindes

part

Rijksstraatweg

107

 

paardenkastanje

part

Rijksstraatweg

95

ingang

2 paardenkastanjes

part

Rijksstraatweg

94

voortuin

3 leilindes

part

Rijksstraatweg

91

 

es

 

Rijksstraatweg

91

achtertuin

paardenkastanje

 

Rijksstraatweg

87A

voortuin en achtertuin op erfgrens

esdoorn

part

Rijksstraatweg

87a

 

esdoorn

 

Rijksstraatweg

87

 

hulst

part

Rijksstraatweg

87

 

taxus

part

Rijksstraatweg

85

inrit

linde

part

Rijksstraatweg

85

 

plataan

 

Rijksstraatweg

n monument

ingang PTT

moerascypres

part

Rijksstraatweg

41

voortuin

1 leilinde

part

Rijksstraatweg

41

voortuin

2 lindes

part

Adres

Nr.

waar:

ned. naam

particuliere/ gemeente boom

Rijksstraatweg

37-39

oprijlaan vooraan

2 platanen

part

Rijksstraatweg

37-39

parkje aan zuidzijde

8 paardenkastanjes

part

Rijksstraatweg

37-39

parkje aan zuidzijde

2 eiken

part

Rijksstraatweg

37-39

parkje aan zuidzijde

1 es

part

Rijksstraatweg

37-39

parkje aan zuidzijde

4 lindes

part

Rijksstraatweg

37-39

Zijkant noordz

paardenkastanje

part

Rijksstraatweg

37-39

Zijkant noordz

6 esdoorns

part

Rijksstraatweg

37-39

zuidzijde achtertuin

4 platanen

part

Rijksstraatweg

37-39

langs pad kerk

paardenkastanje

part

Rijksstraatweg

37-39

langs pad kerk

rode beuk

part

Rijksstraatweg

21

opriijlaan

lindelaan

part

Rijksstraatweg

19

 

rode beuk

part

Rijksstraatweg

19

 

linde

part

Rijksstraatweg

17

 

rode beuk

part

Rijksstraatweg

6A

 

2 platanen

part

Rijksstraatweg

6A

 

paardenkastanje

part

Rijksstraatweg

4

 

3 lindes

part

Rijksstraatweg

4

 

paardenkastanje

part

Rijksstraatweg

4

achtertuin

plataan ?

part

Rijksstraatweg

4

 

esdoorn

part

Rijksstraatweg

1

 

esdoorn

part

Toertocht

 

bij speelplaats en ijsclub

koningslinde

gem

Zand en Jaagpad

hoek

cafe de Punt

paardenkastanje

gem

Zuwe

weg

ingang Baambrugge thv drempel

ong 14 stuks bomen

gem

De Hoef

Adres

Nr.

waar:

ned. naam

particuliere/ gemeente boom

Eerste Hoefweg

 

Westerlandweg fietspad Spoor

koningslinde

 

Kromme Mijdrecht

38

 

leilinde

 

Kromme Mijdrecht

17a

 

2 paardenkastanjes

 

Oostzijde

17

 

1 leilinde

 

Oostzijde

15

 

leilindes

 

Oostzijde

21

 

2 leilindes

 

Oostzijde

62

 

treures

 

Oostzijde

83

 

Amerikaanse vogelkers

 

Oostzijde

96

achtertuin

es

 

Oostzijde

102

 

paardenkastanje

 

Oostzijde

102

 

es

 

Oostzijde

114

 

leilinde

 

Oostzijde

115

 

5 leilindes

 

Oostzijde

117

 

leikastanje

 

Oostzijde

117

 

2 leilindes

 

Oostzijde

117

 

2 eiken

 

Westzijde

36

 

paardenkastanje

 

Westzijde

47

 

linde

 

Westzijde

47

achtertuin

3 platanen

 

Westzijde

47

achtertuin

paardenkastanje

 

Westzijde ruigenkade

32b

 

2 paardenkastanjes

 

Westzijde

22a

 

es

 

Westzijde ruigenkade

14

achtertuin

es

 

Westzijde ruigenkade

10

 

4 leilindes

 

Westzijde ruigenkade

11A

 

paardenkastanje

 

Westzijde ruigenkade

11A

 

eik

 

Mijdrecht

 

 

 

 

Adres

Nr.

waar:

ned. naam

particuliere/ gemeente boom

A C Verhoefweg

1

 

2 esdoorns

 

A C Verhoefweg

7

 

2 paardenkastanjes

 

Anselmusstraat

 

 

koningslinde

 

Bozenhoven

3

 

paardenkastanje

 

Bozenhoven

4

 

rode beuk

 

Bozenhoven

49

achtertuin

esdoorn

 

Bozenhoven

76

 

paardenkastanje

 

Bozenhoven

139

 

2 leilindes

 

Bozenhoven

143

 

2 leilindes

 

Bozenhoven

143

 

2 paardenkastanjes

 

Bozenhoven

137

 

4 paardenkastanjes

part

Bozenhoven

105

 

Linde

part

Bozenhoven

3

pastorietuin

rode beuk

 

De Lindeboom

 

 

plataan

gem

De Lindeboom

 

 

plataan

gem

De Lindeboom

 

 

plataan

gem

Derde zijweg

11

 

paardenkastanje

 

Derde zijweg

9

voor het huis

2 lindes

 

Derde zijweg

9

rechts vh pad

paardenkastanje

 

Derde zijweg

8

links vh pad

eik

 

Derde zijweg

8

links vh pad

paardenkastanje

 

Derde zijweg

5

inrit

2 esdoorns

 

Derde zijweg

5

 

2 paardenkastanjes

 

Derde zijweg

5

 

3 lindes

 

Derde zijweg

3

 

2 paardenkastanjes

 

Derde zijweg

2

 

2 leilindes

 

Dorpsstraat

 

Bij de brug

Linde

gem

Adres

Nr.

waar:

ned. naam

particuliere/ gemeente boom

Dorpsstraat

75

Bij Avondlicht

paardenkastanje

part

Dr. Schaepmanplantsoen

 

 

2 jap. Notenb

 

Dr. Schaepmanplantsoen

 

 

Moerascypres

 

G.v. Aemstelstraat

2

 

1 eik

woningbouw

Bucho v. Montzimastraat

1

straat

eik

woningbouw

Hofland

21a

naast huis

eik

part

Hoofdweg 2/pr Bernardl

2

 

bruine beuk

part

Hoofdweg

48

achtertuin

Amerik Eik

part

Hoofdweg

91-91a

 

abeel

 

Hoofdweg

74

 

2 linden

 

Hoofdweg

72b

links vh pad

1 es

 

Hoofdweg

6

 

es

 

Joh. V. Lochemstraat

 

t.o. huisnrs 2 en 3

koningslinde

gem

Middenweg

1

 

paardenkastanje

 

Middenweg

1

 

3 hulsten

 

Molenland

8

 

rode beuk

 

Oosterlandweg

2b

 

3 Linden

part

Oosterlandweg

5

achtertuin

paardenkastanje

 

Oosterlandweg

31

 

paardenkastanje

 

Oosterlandweg

31

 

esdoorn

 

Oosterlandweg

42-44

 

10 esdoorns

 

Prinses Beatrixlaan

1

 

3 beuken

part

Prinses Beatrixlaan

1

 

eik

 

Prinses Beatrixlaan

1

 

paardenkastanje

 

Pr. Magrietlaan

12

 

4 esdoorns

 

Pr. Magrietlaan

12

 

Vleugelnoot

 

Pr. Marijkelaan

t.o.47

 

Trompetboom

gem

Pr. Wilhelminalaan

 

 

linde

gem

Proostdijland park

 

Proostdijland Noord

linde

gem

Proostdijland park

 

Proostdijland Noord

Vleugelnoot

gem

Proostdijland park

 

Proostdijland Noord

linde

gem

Adres

Nr.

waar:

ned. naam

particuliere/ gemeente boom

Proostdijland park

 

Proostdijland Noord

tamme kastanje

gem

proostdijstraat

33a

 

honingboom

 

Raadhuislaan

 

 

beverboom

 

Raadhuislaan

23

naast huis

eik

 

Ringdijk 2e bedijking

35

 

2 rode beuken

 

Ringdijk 2e bedijking

29

voortuin

beuken

 

Ringdijk 2e bedijking

29

achtertuin

plataan

 

Ringdijk 2e bedijking

27

 

es

 

Ringdijk 2e bedijking

27

 

linde

 

Ringdijk 2e bedijking

27

 

paardenkastanje

 

Ringdijk 2e bedijking

25

 

2 beuken

 

Ringdijk 2e bedijking

25

 

4 esdoorns

 

Ringdijk 2e bedijking

25

 

eik

 

Ringdijk 3e bedijking

5

 

1 rode beuk

 

Schattenkerkerweg

1

 

3 esdoorns

 

Schattenkerkerweg

2

 

2 paardenkastanjes

 

Stationsweg

 

 

Tulpeboom

gem

Stationsweg

 

 

3 Eiken

gem

Stationsweg

 

 

Esdoorn

gem

Stationsweg

 

 

ceder

gem

Stationsweg

 

naast fietspad

2 lindes

 

Tienboerenweg

16

voor boerderij

rode beuk

 

Tienboerenweg

16

rechts v pad

linden

 

Tienboerenweg

4

 

beuk

 

Tienboerenweg

10

 

beuk

part

Adres

Nr.

waar:

ned. naam

particuliere/ gemeente boom

Tienboerenweg

20

 

6 essen

 

Tweede zijweg

6

 

tamme kasta

 

Tweede zijweg

3

 

paardenkastanje

 

Tweede zijweg

1

 

esdoorn

 

Tweede zijweg

1

 

2 paardenkastanjes

 

Westerlandweg

16

 

5 leilindes

 

Westerlandweg

14

 

3 essen

 

Westerlandweg

14A

 

esdoorn

 

Westerlandweg

14

 

paardenkastanje

 

Westerlandweg

14

laan met esd.

esdoorns

 

Westerlandweg

13

 

3 paardenkastanjes

 

Westerlandweg

12

 

2 lindes

 

Westerlandweg

12

 

2 esdoorns

 

Westerlandweg

8a-10

 

2 esdoorns

 

Westerlandweg

4

 

2 eiken

 

Westerlandweg

4

 

2 leilindes

 

Zr den Hertoglaan

111

 

Vleugelnoot

 

Vinkeveen

 

 

 

 

Adres

Nr.

waar:

ned. naam

particuliere/ gemeente boom

Achterbos

22

 

beuk

 

Achterbos

22

 

eik

 

Achterbos

33

 

watercypres

 

Achterbos

36

 

es

 

Achterbos

40

 

3 leilindes

 

Achterbos

64

 

paardenkastanje

part

Baambrugse Zuwe

138

 

Beuk (rood)

part

Baambrugse Zuwe

218

 

Moerascypres

part

Adres

Nr.

waar:

ned. naam

particuliere/ gemeente boom

Baambrugse Zuwe

220

 

Moerascypres

part

Demmerik

19

voortuin v huize Veldwijck

bruine beuk

part

Demmerik

22

 

2 Platanen

part

Demmerik

46

 

Eik

part

Demmerik

46

 

bruine beuk

part

Demmerik

51

 

7 paardenkastanjes

part

Demmerik

52

 

rode beuk

part

Demmerik

65

 

2 rode beuken

 

Demmerik

68

voor voormalig spoorhuis

3 linden

part

Demmerik

71

 

2 rode beuken

 

Dodaarslaan

58

naast

5 Zilveresdoorns

gem

Donkereind

2

 

Treurwilg

part

Donkereind

5

 

2 leilindes

part

Donkereind

7

 

2 Beuken (rood)

part

Donkereind

9

 

3 leilindes

part

Donkereind

9

zuidkant weiland

3 knotwilgen

part

Donkereind

9

zuidkant weiland

2 paardenkastanjes

part

Donkereind

11

 

2 leilindes

part

Donkereind

11

 

1 es

part

Donkereind

12

 

beuk

part

Donkereind

14

 

3 lindes

part

Donkereind

15A

 

es

part

Donkereind

17

 

Linde

part

Donkereind

17

 

paardenkastanje

part

Donkereind

23

 

2 Platanen

part

Donkereind

24

 

2 paardenkastanjes

part

Donkereind

24

 

2 lindes

part

Donkereind

27

links naast de brug

Treurwilg

part

Donkereind

33

 

1 eik

part

Donkereind

36

 

eik

part

Adres

Nr.

waar:

ned. naam

particuliere/ gemeente boom

Donkereind

40

 

2 leilindes

part

Futenlaan

50

complex Zuiderhof

esdoorn

part

Groenlandsekade

17

aan de sloot

paardenkastanje

 

Herenweg

1

 

6 platanen

part

Herenweg

23

 

paardenkastanje

part

Herenweg

23

 

esdoorn

part

Herenweg

40

 

leilinde

part

Herenweg

42

 

2 Beuk (rood)

part

Herenweg

46

 

3 leilindes

part

Herenweg

68

 

leilinde

part

Herenweg

124

 

2 kastanjes

part

Herenweg

132-134

 

3 leilindes

part

Herenweg

139

 

1 paardenkasntje

part

Herenweg

139

 

2 Taxussen

part

Herenweg

142

 

Beuk (rood)

part

Herenweg

177

 

Plataan

part

Herenweg

177

 

Iep

part

Herenweg

182

 

treurwilg

part

Herenweg

194

 

2 Beuken (rood)

part

Herenweg

203

 

beuk

part

Herenweg

208

 

2 lindes

part

Herenweg

216

 

2 lindes

part

Herenweg

255

 

3 lindes

part

Herenweg

262

 

Treurwilg

part

Heulweg

20

 

rode beuk

part

Kerklaan

2

 

3 Moerascypr.

part

Kievitslaan

22

 

berk

part

Kloosterplein

 

 

paardenkastanje

gem

Kloosterplein

 

 

Linde

gem

Kloosterplein

 

 

Moeraseik

gem

Adres

Nr.

waar:

ned. naam

particuliere/ gemeente boom

Pijlstaartlaan

1

 

Eik

gem

Pijlstaartlaan

1

 

Zilveresdoorn

gem

Pijlstaartlaan

14-26

Tegenover

6 Zilveresdoorns

gem

Pijlstaartlaan

35-58

Tegenover

7 Zilveresdoorns

gem

Provincialeweg

8

 

2 lindes

part

Provincialeweg

19

 

3 paardenkastanjes

part

Reigerstraat

 

straatbeplant

moerascypres

gem

Scholekster

 

 

paardenkastanje

gem

t Zwanenpark

 

naast EHBO gebouw

koningslinde

gem

Uitweg

4

 

es

part

Uitweg

11

 

3 paardenkastanjes

part

Uitweg

11

 

4 lindes

part

Uitweg

27

 

2 rode beuken

part

Uitweg

29

 

treurwilg

part

Uitweg

35

 

6 essen

part

Waterhoenlaan

27

 

Amberboom

part

Waverveensepad

20

 

12 leilindes

part

Waverveensepad

18

 

paardenkastanje

part

Waverveensepad

18

 

rode beuk

part

Waverveensepad

27

links v huis

paardenkastanje

part

Waverveensepad

27

vooraan oprit

Amerik Eik

part

Waverveensepad

17

rechts v hek

paardenkastanje

part

Waverveensepad

10

 

linde

part

Waverveen

Adres

Nr.

waar:

ned. naam

particuliere/ gemeente boom

Botsholsedijk

1

 

2 paardenkastanjes

 

Botsholsedwarsweg

5

 

paardenkastanje

 

Adres

Nr.

waar:

ned. naam

particuliere/ gemeente boom

Botsholsedwarsweg

13

 

sierkers

 

Botsholsedwarsweg

10

 

sierkers

 

Botsholsedwarsweg

10

 

leilinden

 

Botsholsedwarsweg

12

rechts v sloot

paardenkastanje

 

Botsholsedwarsweg

12

links op de hoek

es

 

Botsholsedwarsweg

44

 

paardenkastanje

part

Cliffordweg

 

 

eik

gem

Cliffordweg

44

 

esdoorn

 

Cliffordweg

40

 

Plataan

part

Cliffordweg

40

 

paardenkastanje

part

Cliffordweg

11

achtertuin

zomereik

part

Cliffordweg

11

 

rode beuk

part

Eerste Zijweg

3

 

3 beuken

 

Eerste Zijweg

6

achtertuin

paardenkastanje

 

Eerste Zijweg

6

 

2 Platanen

 

Hoofdweg

14

 

2 paardenkastanjes

 

Hoofdweg

8

naast huis

eik

 

Hoofdweg

8

achter huis

3 linden

 

Mijdrechtse Zuwe

4A

 

paardenkastanje

 

Mijdrechtse Zuwe

4

 

2 rode beuken

 

Mijdrechtse Zuwe

4

 

4 rode beuken

 

Proostdijerdwarsweg

16a

 

2 lindes

 

Seleinsweg

 

voor huisnr 42

koningslinde

gem

Veldweg

2

 

paardenkastanje

 

Veldweg

4

 

2 paardenkastanjes

 

Veldweg

4

 

linde

 

Veldweg

8

 

esdoorn

 

Tweede Velddwarsweg

3

 

Plataan

 

Waverdijk

20/21

wandelpad buiten het fort

1 es

Natuurmonumenten

Waverdijk

20/21

wandelpad buiten het fort

1 wilg

Natuurmonumenten

Waverdijk

15

 

4 paardenkastanjes

 

Adres

Nr.

waar:

ned. naam

particuliere/ gemeente boom

Waverdijk

15

 

3 lindes

 

Waverdijk

15

 

3 Eiken

 

Waverdijk

10

 

2 Linden

 

Wilnis

Adres

Nr.

waar:

ned. naam

particuliere/ gemeente boom

Burg. Padmosweg

1

 

2 moerascypr.

 

Burg. Padmosweg

83

achtertuin

paardenkastanje

part

Herenweg

 

naast nr. 38

paardenkastanje

gem

Herenweg

96

 

paardenkastanje

 

Herenweg

190

 

paardenkastanje

 

Mijdrechtse Dwarsweg

30

langs oprit

3 paardenkastanjes

 

Mijdrechtse Dwarsweg

36

 

2 paardenkastanjes

 

Mijdrechtse Dwarsweg

14

waterkan

es

 

Mijdrechtse Dwarsweg

16

 

2 paardenkastanjes

part

Mijdrechtse Dwarsweg

16

voorste beuk

beuk

 

Mijdrechtse Dwarsweg

5

langs pad

4 lindes

gem

Mijdrechtse Dwarsweg

5

perceel ernaast

2 paardenkastanjes

gem

Mijdrechtse Dwarsweg

5

perceel ernaast rechts op hoek

linde

gem

Past. Kannelaan

2

 

paardenkastanje

 

Raadhuisstraat

1

parkeerplaats

Plataan

gem

Severeinplantsoen

 

voor huisnr 5

koningslinde

gem

Stationsweg

8

 

Plataan

gem

Veenweg/fietspad Wagenmaker

 

 

15 Linden

gem

Veenweg/fietspad Wagenmaker

 

 

Populieren

gem