Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
De Ronde Venen

Verordening inzameling oud papier 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDe Ronde Venen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening inzameling oud papier 2017
CiteertitelVerordening inzameling oud papier 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening vervangt per 1 maart 2017 de Verordening Stimulering inzameling oud papier Abcoude 2007 en de Verordening regelende de stimulering van oud papier 2009 De Ronde Venen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-03-201701-03-201701-05-2021Nieuwe regeling

23-02-2017

gmb-2017-46925

005/17

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening inzameling oud papier 2017

De raad van de gemeente De Ronde Venen gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders (raadsvoorstel nr. 005/17 van 23 februari 2017)

Besluit

Vast te stellen de volgende verordening:

Verordening inzameling oud papier 2017

Artikel 1: Definities

 • Afnemer:

  degene, die met de AVU een overeenkomst heeft over de afname van oud papier.

 • AVU:

  gemeenschappelijke regeling Afval Verwijdering Utrecht.

 • Inzamelaar:

  In De Ronde Venen gevestigde scholen en verenigingen, kerkgenootschappen, instellingen en organisaties, die in het algemeen of plaatselijk belang werkzaam zijn, met een sociale of culturele doelstelling en zonder winstoogmerk en steunend op de inzet van vrijwilligers, of een daarmee door de gemeente gelijk te stellen organisatie, die oud papier inzamelt of wenst in te zamelen.

 • Oud papier:

  papier of karton, dat afkomstig is uit particuliere huishoudens.

 • Raamovereenkomst:

  de overeenkomst, die de AVU heeft gesloten te behoeve van de afname van oud papier door de afnemer.

Artikel 2: Registratie

 • 1.

  De inzamelaar verplicht zich ten behoeve van de registratie van het oud papier het door de AVU beschikbaar gestelde inzamelgegevens-formulier tijdig in te vullen en aan de AVU beschikbaar te stellen. Tevens draagt de inzamelaar er zorg voor, dat bij wijziging van de gegevens van het inzamelgegevens-formulier, dit direct te melden aan de AVU.

 • 2.

  De afnemer dient ten gunste van de inzamelaar registratie te doen van het aangeleverde oud papier, waarbij vermeld dient te zijn:

  • de hoeveelheid afgeleverd oud papier in kilogrammen;

  • de datum, waarop het oud papier door de inzamelaar aan de afnemer is afgeleverd;

  • de woonkern, waarbinnen de inzameling heeft plaatsgevonden.

 • 3.

  De afnemer dient maandelijks, in de maand na de inzameling van het oud papier, de inzamelaar een overzicht te verschaffen van het door de inzamelaar aangeboden oud papier.

Artikel 3: Garantievergoeding

 • 1.

  Burgemeester en wethouders garanderen aan de inzamelaar, dat de prijs van het aan de afnemer afgeleverde oud papier gelijk zal zijn aan de door de gemeenteraad vastgestelde garantievergoeding.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders betalen de kosten voor de huis-aan-huisinzameling, het gebruik van een verzamelcontainer, evenals de aan de inzameling verbonden administratiekosten van de afnemer.

 • 3.

  De afnemer dient maandelijks, in de maand na de inzameling van het oud papier, zorg te dragen voor uitbetaling van de garantievergoeding.

 • 4.

  De garantievergoeding bedraagt € 50,- per 1.000 kilogram.

Artikel 4: Aanwijsbesluit

Een inzamelaar, die oud papier inzamelt, dient te worden aangewezen door burgemeester en wethouders, zoals bepaald in artikel 4 eerste lid van de Afvalstoffenverordening 2016.

Artikel 5: locatie verzamelcontainer oud papier

 • 1.

  Bij gebruik van een verzamelcontainer voor oud papier dient de inzamelaar de directe omgeving van de container schoon te houden en zorg te dragen dat er geen zwerfvuil ontstaat.

 • 2.

  Bij gebruik van een verzamelcontainer van oud papier dient de inzamelaar zorg te dragen voor een veilige doorgang van het verkeer.

 • 3.

  Burgemeester en wethouders kunnen nadere voorwaarden stellen ten aanzien van de plaats waar de container wordt geplaatst en de wijze waarop dit gebeurt.

 • 4.

  De inzamelaar dient zodanige maatregelen te treffen, waardoor wordt voorkomen dat de gemeente en/of derden schade lijden.

 • 5.

  Er mag op de container geen reclame worden aangebracht, tenzij het opschriften betreffen die betrekking hebben op de in uitvoering zijnde werkzaamheden. Burgemeester en wethouders behouden zich de bevoegdheid voor om, indien zij daartoe aanleiding vinden, verwijdering van deze reclame te gelasten, of deze voor rekening van de inzamelaar te doen verwijderen.

 • 6.

  De ongehinderde doorgang van hulpdiensten moet te allen tijde gewaarborgd blijven.

 • 7.

  Nooduitgangen en vluchtwegen dienen te allen tijde vrij te worden gehouden.

 • 8.

  Een ongestoorde ligging van de kabels en leidingen dient te zijn gewaarborgd.

 • 9.

  De inzamelaar stelt de gemeente en nutsbedrijven te allen tijde in staat alle door hem gewenste werkzaamheden aan de openbare ruimte en kabels en leidingen onbelemmerd uit te voeren.

Artikel 6: Besteding opbrengst

De inzamelaar dient de in artikel 3, lid 4 bedoelde garantievergoeding uitsluitend aan te wenden voor het verenigingsleven. Op eerste aanvraag dient zij burgemeester en wethouders aan te geven aan welke activiteiten de opbrengst is besteed.

Artikel 7: Collegebevoegdheid

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslissen burgemeester en wethouders.

Artikel 8: Inwerkingtreding en citeertitel

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente De Ronde Venen, d.d.

23 februari 2017.

De raad voornoemd,

de griffier,

de voorzitter,