Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
De Wolden

Beleidsregels hard- en softdrugs gemeente De Wolden 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDe Wolden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels hard- en softdrugs gemeente De Wolden 2015
CiteertitelBeleidsregels hard- en softdrugs gemeente De Wolden 2015
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlageBijlagen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 13 Opiumwet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-03-2015nieuwe regeling

17-02-2015

De Wolder courant

BW 1735

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels hard- en softdrugs gemeente De Wolden 2015

 

 

Artikel 1  

Inhoud handhavingsbeleid hard- en softdrugs

Aanleiding

In De Wolden wordt wel eens een hennepkwekerij ontmanteld. Hetzij in een (huur)woning of in een bedrijfsruimte. Daarnaast komen er met enige regelmaat signalen binnen bij de politie over handel in drugs vanuit (huur woningen en bedrijfsruimten.

 

Huidige werkwijze m.b.t. aanwezigheid van drugs in de woning

In 2008 hebben de gemeenten in Zuidwest Drenthe met de politie, het Openbaar Ministerie en verschillende woningbouwcoöperaties afspraken gemaakt over hoe om te gaan met de aanwezigheid van drugs in woningen. Deze afspraken zijn vastgelegd in een hennepconvenant. Op basis van dit convenant wordt samengewerkt om hennepteelt in Drenthe terug te dringen. Dit wordt onder andere gedaan door de strafrechtelijke aanpak te combineren met een bestuurlijke aanpak.

 

Noodzaak tot beleidswijziging

Als aanvulling op de afspraken uit het hennepconvenant hanteren enkele gemeenten in Drenthe een striktere lijn ten aanzien van handel/aanwezigheid van drugs in woningen en of voor publiek toegankelijke ruimtes. In het Bestuurlijk Veiligheidsoverleg hebben de Drentse burgemeesters zich uitgesproken voor het hanteren van deze lijn als een Drentse lijn.

 

Nieuwe werkwijze

 

Constatering

1econstatering

2econstatering

3econstatering

Verkoop van drugs vanuit dan wel aanwezigheid in een lokaal van een handelshoeveelheid drugs

Bestuursdwang (sluiting) op basis van 13b Opiumwet voor de duur van 6 maanden

 

Bij overtreding Woningwet dwangsom op grond van Woningwet

Binnen twee jaar na de 1e constatering: bestuursdwang (sluiting) op basis van 13b Opiumwet voor 12 maanden

 

Bij herhaalde overtreding Woningwet, verbeuring dwangsom Woningwet

 

Bij overtreding Woningwet aankondiging dwangsom op grond van Woningwet

Bestuursdwang (sluiting) op basis van 13b Opiumwet voor onbepaalde tijd

 

Bij herhaalde overtreding Woningwet, verbeuring dwangsom Woningwet

Verkoop van kleine hoeveelheid drugs in een woning dan wel aanwezigheid van een kleine handelshoeveelheid drugs in een woning

 

Kleine (handels)hoeveelheid is:

 

1. Minder dan 50 gram

 

2. 5 tot 20 hennepplanten

Bij overtreding Opiumwet dwangsom op grond van 13b Opiumwet

 

Bij overtreding Woningwet dwangsom op grond van Woningwet

 

Ontmangteling op basis van wetboek van Strafvordering

Bij herhaalde overtreding Opiumwet, verbeuring dwangsom Opiumwet

 

Bij herhaalde overtreding Woningwet, verbeuring dwangsom Woningwet

 

Binnen twee jaren na 1e constatering: bestuursdwang (sluiting) op basis van 13b Opiumwet

(sluiting) voor de duur van 6 maanden

 

Bij overtreding Woningwet dwangsom op grond van Woningwet

Bestuursdwang op basis van 13b Opiumwet (sluiting) voor de duur van 12 maanden

 

Bij herhaalde overtreding Woningwet, verbeuring dwangsom Woningwet

Verkoop van drugs vanuit dan wel aanwezigheid in een woning van een handelshoeveelheid drugs van meer dan:

 

1. 50 gram

 

2. 20 of meer hennepplanten

Bestuursdwang (sluiting) op basis van 13b Opiumwet voor de duur van 3 maanden

 

Bij overtreding Woningwet dwangsom op grond Woningwet

Binnen twee jaren na 1e constatering: bestuursdwang (sluiting) op basis van 13b Opiumwet voor de duur van 6 maanden

 

Bij herhaalde overtreding Woningwet, verbeuring dwangsom Woningwet

Bestuursdwang op basis van 13b Opiumwet (sluiting) voor de duur van 12 maanden

 

Bij herhaalde overtreding Woningwet, verbeuring dwangsom Woningwet

 

Voornemen en zienswijze

Voordat de burgemeester of het college daadwerkelijk overgaat tot sluiten van een woning of lokaal, wordt belanghebbende in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen op het voorgenomen besluit.

 

Alleen als de situatie dermate spoedeisend is dat het bestuursorgaan de beslissing tot toepassing van bestuursdwang niet tevoren op schrift kan stellen, dan moet de opschriftstelling zo spoedig mogelijk plaatsvinden nadat de bestuursdwang is toegepast (art. 5:31 lid 2 Awb).

 

Begunstigingstermijn

Op grond van art. 5:24 lid 2 Awb dient in de beslissing tot toepassing van bestuursdwang een termijn gesteld te worden waarbinnen de belanghebbende de tenuitvoerlegging kan voorkomen door zelf maatregelen te nemen. Als zich echter een spoedeisende situatie voordoet kan bestuursdwang worden toegepast zonder voorafgaande last. Bij de aanpak van hennepteelt, drugshandel en -productie zal daarvan als regel sprake zijn.

 

Schrijnende gevallen

Uitgangspunt is dat tegen overtreders van het handhavingsbeleid repressieve maatregelen worden getroffen onder het motto "ja tenzij".

 

Als er aanwijzingen zijn dat sprake is van een schrijnend geval, waardoor bepaalde maatregelen in de gegeven omstandigheden niet geschikt zijn, kan de burgemeester ervoor kiezen om de toepasselijke maatregel voorwaardelijk te nemen met een proeftijd.

Er worden in dit kader met opzet geen bindende criteria genoemd. In de praktijk zal per casus worden bepaald of sprake is van een schrijnend geval die tot afwijking van de beleidsregel noopt.

 

Nieuwe huurder, zelfde pand

In het geval dat de burgemeester besluit om een huurpand of huurwoning voor een bepaalde tijd te sluiten en de verhuurder daarop besluit het huurcontract te ontbinden en er daarna vervolgens sprake is van een nieuwe huurder (van onbesproken gedrag), dan kan de last tot sluiting worden opgeheven.

 

Opsporingsambtenaar

De politie is aangewezen als opsporingsambtenaar in het kader van art. 8k Opiumwet.

 

Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden in werking met ingang van 5 maart 2015 onder gelijktijdige intrekking van het handhavingsarrangement drugs 2008.

 

Tabel indicatieve dwangsomhoogten m.b.t. illegale activiteiten op basis van de Opiumwe

 

Overtreding / Prioriteit

Hoogte dwangsom

Hennepkwekerij

Hoogte van de dwangsom wordt afgestemd op het financiële voordeel dat een overtreder kan verwachten bij het niet naleven van deze regels.

Hierbij wordt ervan uitgegaan dat 1 plant gemiddeld 30 gram oplevert. Voor de bepaling van de kiloprijs wordt uitgegaan van de inkoopprijs. De inkoopprijs ligt medio

2012 rond de € 3600 tot € 3800.

Dwangsomhoogte (indicatief): € 3.800 per kg.

Verkoop / aanwezigheid kleine (handels) hoeveelheid drugs in een woning

1. minder dan 50 gram;

2. 5 tot 20 hennepplanten

Dwangsomhoogte (indicatief):

Minimum: € 1.000.

Maximum: € 2.200.

Tabel indicatieve dwangsomhoogten, activiteit bouwen

(zie bijlage 1 voor uitleg hoogte dwangsom)

 

Overtreding/Prioriteit

Minimum dwangsom per week

Maximum

Begunstigingstermijn

(Ver)bouwen / vergroten woning/gebouw in strijd me tde Woningwet, Bouwbesluit of de Bouwverordening, dan wel in strijd met de bestemmingsplan-voorschriften of andere gemeentelijke veorrdening en/of beleidsregels

 

 

Variërend van per direct (gevaarzetting) tot 6 weken.

Licht

€1.500

€7.500

 

Matig

€3.000

€15.000

 

Ernstig

€5.000

€25.000

 

Buitencategorie

€10.000

€50.000

 

 

Aldus vastgesteld door het College van B&W respectievelijk de Burgemeester op 17 februari 2015.