Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
De Wolden

Aanwijsbesluit toezichthouders De Wolden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDe Wolden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijsbesluit toezichthouders De Wolden
CiteertitelAanwijsbesluit toezichthouders De Wolden
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpOpenbare orde en veiligheid - besluiten en regelingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Titel 5.2 Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-06-201804-06-2018Nieuwe regeling

08-05-2018

Digitaal gemeenteblad

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijsbesluit toezichthouders De Wolden

Aanwijsbesluit toezichthouders De Wolden

 

Het college en de burgemeester van de gemeente De Wolden, ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft;

 

overwegende dat;

 

voor de uitvoering van toezichthoudende taken op de naleving van de wetten en algemeen verbindende voorschriften in de gemeente De Wolden toezichthouders moeten worden aangewezen;

 

gelet op:

 

titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

B E S L U I T:

 

Vast te stellen het navolgende ‘Aanwijsbesluit toezichthouders De Wolden’:

Artikel 1 Aanwijzen Toezichthouders

De hieronder opgenomen functies, ondergebracht bij de eenheid Dienstverlening van de samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen, zijn met de inwerkingtreding van dit aanwijsbesluit aangewezen als toezichthouders als bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht:

 • a.

  Medewerker toezicht III;

 • b.

  Medewerker toezicht IV;

 • c.

  Medewerker toezicht V;

 • d.

  Medewerker handhaving III;

 • e.

  Medewerker handhaving IV;

 • f.

  Medewerker handhaving V;

 • g.

  Medewerker beleidsuitvoering I;

 • h.

  Medewerker ontwikkeling III.

Artikel 2 Reikwijdte

De toezichthouders zijn belast met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de volgende wettelijke voorschriften:

 • a.

  Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht;

 • b.

  Wet Bodembescherming;

 • c.

  Drank- en Horecawet, mits voldaan aan eisen genoemd in de Regeling toezichthoudende ambtenaren Drank- en Horecawet;

 • d.

  Wet geluidhinder;

 • e.

  Wet op de kansspelen;

 • f.

  Wet ruimtelijke ordening;

 • g.

  Woningwet;

 • h.

  Monumentenwet;

 • i.

  Waterwet;

 • j.

  Wet basisregistratie personen;

 • k.

  Algemene plaatselijke verordening 2016;

 • l.

  Bouwverordening 2010;

 • m.

  Verordening winkeltijden gemeente De Wolden 2014;

 • n.

  Verordening op de kansspelen voor de gemeente De Wolden;

 • o.

  Evenementenverordening voor de gemeente De Wolden 2015

en de daarvoor in de plaats tredende wet- en regelgeving, voor zover de aard en strekking niet wezenlijk verandert.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking.

Zuidwolde, 8 mei 2015

Het college en de burgemeester van De Wolden,