Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
De Wolden

Beleidsregel handhaving helingbestrijding

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDe Wolden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel handhaving helingbestrijding
CiteertitelBeleidsregels handhaving helingbestrijding
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpOpenbare orde en veiligheid - beleidsregels

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht
 2. Artikel 125 Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-07-2018Nieuwe regeling

09-07-2018

De Wolder Courant

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel handhaving helingbestrijding

De burgemeester van de gemeente De Wolden,

 

gelet op:

 

 • -

  artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  artikel 125 Gemeentewet;

 • -

  hoofdstuk 2, afdeling 12 van de Algemene plaatselijke verordening 2016; en

 • -

  het Aanwijzingsbesluit in- en verkoopregister voor handelaren

 

overwegende dat:

 

 • -

  heling een aandachtspunt is binnen de gemeente De Wolden;

 • -

  het bijhouden van een inkoopregister voor handelaren verplicht is gesteld op grond van de Algemene plaatselijke verordening 2016;

 • -

  het papieren register en het digitale in- en verkoopregister zijn aangewezen als doorlopend en gewaarmerkt register.

 

BESLUIT:

 

vast te stellen de volgende

 

Beleidsregel handhaving helingbestrijding:

Artikel 1 Handhaving

Handhaving van een overtreding vindt plaats overeenkomstig onderstaande tabel:

 

Overtreding

Eerste constatering

Tweede constatering

Derde constatering

Het niet voldoen aan de voorschriften uit artikel 2:68 van de Algemene plaatselijke verordening 2016 (Apv)

Waarschuwing

Waarschuwing

Sluiting 2 weken

Het niet voldoen aan voorschriften uit artikel 2:69 Apv

Waarschuwing

Waarschuwing

Sluiting 2 weken

Nalaten medewerking te verlenen aan de toezichthouder bij de controle van het verkoopregister

Waarschuwing

Sluiting 2 weken

Sluiting 1 maand

Het niet of niet correct bijhouden van een gewaarmerkt verkoopregister

Waarschuwing

Sluiting 2 weken

Sluiting 1 maand

Heling

Sluiting 1 maand

Sluiting 3 maanden

Sluiting 6 maanden

Artikel 2 Verzwaring

Ten minste in de volgende gevallen kan een handhavingsmaatregel verzwaard worden:

 • a.

  er is sprake van meerdere overtredingen uit artikel 1 van deze beleidsregel;

 • b.

  er is sprake van meerdere zwaardere strafbare feiten;

 • c.

  er is een goed afkomstig van een misdrijf aanwezig;

 • d.

  er zijn gegronde vermoedens van verwijtbaar gedrag van de handelaar.

Artikel 3 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze beleidsregel kan worden aangehaald als: ‘Beleidsregel handhaving helingbestrijding’.

 • 2.

  Deze beleidsregel treedt in werking op de dag na publicatie.

Zuidwolde, d.d.

Burgemeester van gemeente De Wolden,

R.T. de Groot

Toelichting

Inleiding

Heling is een aandachtspunt voor gemeente De Wolden. Het is onderdeel van de aanpak van woninginbraak en diefstallen. Het doel van het tegengaan van heling is de afzetmarkt voor gestolen goederen te verstoren, de pakkans van woninginbrekers, dieven en helers te vergroten en gestolen goederen zoveel mogelijk opsporen en terugbezorgen bij de rechtmatige eigenaar. In dit kader is voor handelaren het bijhouden van een in- en verkoopregister verplicht gesteld. Hierbij wordt gestimuleerd om het Digitale Opkopers Register (DOR) te gebruiken. In deze Beleidsregel handhaving helingbestrijding is aangegeven op welke wijze van de bevoegdheid tot handhaving van de verplichtingen gebruik wordt gemaakt.

 

1. Invoering Digitale Opkopers Register

In het belang van de aanpak van heling van goederen is het gewenst dat handelaren in gebruikte en ongeregelde goederen kunnen worden gecontroleerd. Om deze controle mogelijk te maken zijn handelaren verplicht een doorlopend inkoopregister en verkoopregister bij te houden, waarin zij aantekening moeten houden van alle gebruikte of ongeregelde goederen die worden verworven, die voorhanden zijn, die worden verkocht of op andere wijze worden overgedragen. Het inkoopregister is verplicht op grond van artikel 437, eerste lid sub a van het Wetboek van Strafrecht en artikel 2, lid 2 van het Uitvoeringsbesluit ex artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht. Het verkoopregister is verplicht op grond van artikel 2:67 van de Algemene plaatselijke verordening 2016 van de gemeente De Wolden (hierna: Apv).

 

Omwille van een zo efficiënt en effectief mogelijk gebruik van het in- en verkoopregister is door de politie een digitale versie van deze registers ontworpen, het Digitale Opkopers Register (DOR). Het DOR is gekoppeld  aan een landelijk systeem waarin gestolen goederen worden geregistreerd, zodat bij registratie van een gestolen goed door een handelaar het systeem hiervan een melding maakt. Gestolen goederen kunnen daardoor snel worden getraceerd en heling kan op een effectieve wijze kan worden tegengegaan.

 

2. Handhaving

Het toezicht op het bijhouden van het DOR wordt uitgeoefend door de politie en handhaving. Deze beleidsregel wordt vastgesteld om op eenduidige wijze te kunnen reageren bij geconstateerde overtredingen van de diverse verplichtingen. Daarbij moet onderscheid worden gemaakt tussen de verplichtingen met betrekking tot het inkoopregister en de verplichtingen met betrekking tot het verkoopregister.

 

2.1 Inkoopregister

De verplichtingen met betrekkingen tot het inkoopregister zijn opgenomen in het Wetboek van Strafrecht en het Uitvoeringsbesluit ex artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht. De handhaving van deze strafrechtelijke regels behoort tot de bevoegdheid van de politie, handhaving en het Openbaar Ministerie. Deze beleidsregel heeft dan ook geen betrekking op de handhaving daarvan.

 

2.2 Verkoopregister

De verplichtingen met betrekking tot het verkoopregister en het gedurende een aantal dagen in bewaring houden van goederen zijn opgenomen in de Apv. Deze regels kunnen bestuursrechtelijk (bestuursdwang of dwangsom) en strafrechtelijk (via de strafbaarstelling van overtreding van deze Apv-regels) worden gehandhaafd. Het hier opgenomen beleid betreft handhaving van de Apv-regels en is gebaseerd op artikel 125 Gemeentewet en artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht. Om invulling te geven aan de bestuursrechtelijke handhaving van de verplichtingen zijn de verschillende mogelijke overtredingen in artikel 1 van deze beleidsregel schematisch weergegeven en gekoppeld aan handhavend optreden middels een last onder bestuursdwang (sluiting).

 

Bijlage 1 Hoofdstuk 2, afdeling Apv

 

Afdeling 12. Bepalingen ter bestrijding van heling van goederen

Artikel 2:66. Begripsbepaling

In deze afdeling wordt verstaan onder handelaar: een handelaar als bedoeld in artikel 1 van de algemene maatregel van bestuur op grond van artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht.

 

Artikel 2:67. Verplichtingen met betrekking tot het verkoopregister

 • 1.

  De handelaar is verplicht aantekening te houden van alle gebruikte of ongeregelde goederen die hij verkoopt of op andere wijze overdraagt, in een doorlopend en een door of namens de burgemeester gewaarmerkt register en daarin vermeldt hij onverwijld:

  a. het volgnummer van de aantekening met betrekking tot het goed;

  b. de datum van verkoop of overdracht van het goed;

  c. een omschrijving van het goed, daaronder begrepen – voorzover dat mogelijk is – soort, merk en nummer van het goed;

  d. de verkoopprijs of andere voorwaarden voor overdracht van het goed;

  e. de naam en het adres van degene die het goed heeft verkregen.

 • 2.

  De burgemeester is bevoegd vrijstelling te verlenen van deze verplichtingen.

 • 3.

  Op de vrijstelling is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.

 

Artikel 2:68. Voorschriften als bedoeld in artikel 437ter van het Wetboek van Strafrecht

De handelaar of een voor hem handelend persoon is verplicht:

 • a.

  de burgemeester binnen drie dagen schriftelijk in kennis te stellen:

  1. dat hij het beroep van handelaar uitoefent met vermelding van zijn woonadres en het adres van de bij zijn onderneming behorende vestiging;

  2. van een verandering van de onder a, sub 1, bedoelde adressen;

  3. dat hij het beroep van handelaar niet langer uitoefent;

  4. dat hij enig goed kan verkrijgen dat redelijkerwijs van een misdrijf afkomstig is of voor de rechthebbende verloren is gegaan;

 • b.

  de burgemeester op eerste aanvraag zijn administratie of register ter inzage te geven;

 • c.

  aan de hoofdingang van elke vestiging een kenteken te hebben waarop zijn naam en de aard van de onderneming duidelijk zichtbaar zijn;

 • d.

  een door opkoop verkregen goed gedurende de eerste drie dagen in bewaring te houden in de staat waarin het goed verkregen is.

 

Artikel 2:69. Vervreemding van door opkoop verkregen goederen

Het is de handelaar of een voor hem handelend persoon verboden enig door opkoop verkregen goed gedurende de eerste drie dagen dat het onder zijn berusting is, over te dragen of daarin enige wijziging aan te brengen tenzij deze wijziging van geen invloed is op de herkenbaarheid van het goed.