Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Deurne

Nadere regels voor het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDeurne
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels voor het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg
CiteertitelNadere regels voor het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet
 2. Algemene Plaatselijke Verordening 2010, art. 2:10, lid 5

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-01-2014nieuwe regeling

29-01-2013

Gemeenteblad, 2014, 107

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels voor het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg

 

 

Nadere regels plaatsen voorwerpen op of aan de weg per 1 februari 2013

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Deurne;

Gelet op de Gemeentewet en artikel 2:10, vijfde lid van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Deurne 2010 zoals deze geldt vanaf 1 februari 2013, waarin het college de bevoegdheid heeft gekregen nadere regels te stellen ten aanzien van het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg;

 

Overwegende dat het uit het oogpunt van openbare orde en de woon -en leefomgeving, zoals verkeersveiligheid en uiterlijk aanzien van de gemeente, wenselijk is om nadere regels te stellen ten aanzien van tijdelijke aankondigingsborden, spandoeken, containers/cabines en keten;

 

Overwegende dat de nadere regels tevens beogen de handhaafbaarheid te bevorderen en beschadiging en ontsiering van de openbare ruimte te voorkomen;

 

B E S L U I T :

 

vast te stellen de volgende ‘Nadere regels voor het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg’:

 

Begripsbepaling

In deze regel wordt onder de volgende begrippen verstaan:

Plaatser: degene die de borden en/of spandoeken plaatst en/of die de opdrachtgever is voor de plaatsing.

 

Voor tijdelijke aankondigingsbordengelden de volgende beperkingen:

 • 1.

  Plaatsing is uitsluitend toegestaan op de daartoe op grond van artikel 2:10, derde lid van de APV aangewezen plaatsen en lichtmasten;

 • 2.

  De borden hebben een maximale afmeting van:

  • a.

   Sandwichborden: 86x122 cm;

  • b.

   Driehoeksborden: 83x120 cm, de totale hoogte inclusief de poten eronder maximaal 149 cm hoog

 • 3.

  De borden worden maximaal voor een periode van twee weken geplaatst;

 • 4.

  Per aangekondigde activiteit worden maximaal 20 borden in de totale gemeente geplaatst;

 • 5.

  De borden bevatten slechts aankondigingen voor evenementen of activiteiten ten behoeve van de Deurnese bevolking en geen handelsreclame ;

 • 6.

  Binnen drie dagen na afloop van de activiteit dienen de borden in zijn geheel verwijderd te zijn;

 • 7.

  Borden die niet (tijdig) verwijderd zijn, kunnen – na een aanmaning – van gemeentewege doch op kosten van de plaaster verwijderd worden;

 • 8.

  Op ieder bord dienen in de rechter onderhoek duidelijk leesbaar de datum van plaatsing en naam en telefoonnummer van plaatser te zijn aangebracht.

Voor spandoeken over de weg gelden de volgende beperkingen:

 • 1.

  Het ophangen van spandoeken gebeurt altijd in overleg met de gemeente en afhankelijk van de aard van de activiteit worden in overleg met de organisator de locaties en het aantal spandoeken dat opgehangen mag worden bepaald;

 • 2.

  Spandoeken die over de weg worden gespannen worden op een minimale hoogte van 4,5 meter aangebracht;

 • 3.

  Spandoeken mogen nooit aan bomen bevestigd worden;

 • 4.

  De spandoeken worden maximaal voor een periode van twee weken opgehangen;

 • 5.

  De spandoeken bevatten slechts aankondigingen voor evenementen of activiteiten ten behoeve van de Deurnese bevolking en geen handelsreclame;

 • 6.

  Binnen drie dagen na afloop van de activiteit dienen de spandoeken in zijn geheel verwijderd te zijn;

 • 7.

  Spandoeken die niet (tijdig) verwijderd zijn, worden van gemeentewege doch op kosten van de plaatser verwijderd;

 • 8.

  Op ieder spandoek dienen in de rechter onderhoek duidelijk leesbaar de datum van plaatsing en naam en telefoonnummer van plaatser te zijn aangebracht.

Voor containers, cabines en keten (obstakels) gelden de volgende voorwaarden:

 • 1.

  Op het plaatsen van containers, cabines en keten op de weg zijn de verkeersmaatregelen volgens de eisen, gesteld in het handboek wegafzettingen op niet autosnelwegen binnen de kom, publicatie 96b van het C.R.O.W., 2e geheel herziene druk, van toepassing;

 • 2.

  Op containers, cabines en keten moet duidelijk leesbaar de naam en het telefoonnummer van de verhuurder zijn aangebracht, zodat deze altijd kan worden getraceerd;

 • 3.

  De vrije doorgang van het verkeer mag door de plaatsing niet worden belemmerd;

 • 4.

  Er is altijd een minimale verkeersdoorgang van 3,5 meter gewaarborgd voor hulpverleningsdiensten;

 • 5.

  Op trottoirs/voetgangersgebieden is altijd een doorgang van 0,90 meter gewaarborgd;

 • 6.

  Containers, cabines en keten worden niet geplaatst binnen een afstand van 0,75 meter van brandkranen en/of op kolken of putten;

 • 7.

  Open containers worden buiten werktijd aan de bovenzijde minimaal met een dekzeil afgedekt.

Dit besluit treedt per 1 februari 2013 in werking gelijktijdig met door de raad op 11 december 2012 vastgestelde de 2e wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Deurne 2010 onder gelijktijdige intrekking van het besluit van gelijke strekking van 29 juni 2010.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders 29 januari 2013,

De secretaris, de burgemeester,