Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Deurne

Verordening op het burgerinitiatief 2006

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDeurne
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op het burgerinitiatief 2006
CiteertitelVerordening op het burgerinitiatief 2006
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpalgemeen bestuur

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 150

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-07-2006nieuwe regeling

27-06-2006

Weekblad van Deurne, 13-07-2006

Raadsbesluit 2006, 024

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op het burgerinitiatief 2006

 

 

De Raad der gemeente Deurne

gezien het voorstel van het presidium d.d. 2 juni 2006, nr. 024;

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet;

b e s l u i t :

Vast te stellen de navolgende Verordening op het burgerinitiatief 2006

Artikel 1 Burgerinitiatief

 • 1.

  Er is een recht op burgerinitiatief.

 • 2.

  Een burgerinitiatief is een voorstel van een initiatiefgerechtigde om een onderwerp of een voorstel op de agenda van de vergadering van de raad te plaatsen

Artikel 2 Geldigheid

 • 1.

  Het presidium plaatst een burgerinitiatief op de agenda van de raadsvergadering, indien daartoe door een initiatiefgerechtigde een geldig verzoek is ingediend.

 • 2.

  Ongeldig is het verzoek dat:

  • a.

   niet door tenminste 25 initiatiefgerechtigden wordt ondersteund,

  • b.

   een onderwerp als bedoeld in artikel 4 bevat, of

  • c.

   niet voldoet aan de voorwaarden, gesteld in artikel 5.

Artikel 3 Initiatiefgerechtigden

 • 1.

  Initiatiefgerechtigd zijn ingezetenen van Deurne vanaf de leeftijd van zestien jaar.

 • 2.

  Voor de beoordeling of iemand initiatiefgerechtigd is, is de situatie op de dag van indiening van het verzoek bepalend.

Artikel 4 Onderwerpen die niet zijn toegestaan

 • 1.

  Een burgerinitiatief kan geen betrekking hebben op:

 • a.

  een onderwerp dat niet behoort tot de bevoegdheid van het gemeentebestuur;

 • b.

  een vraag naar informatie over het gemeentelijk beleid of de uitvoering hiervan;

 • c.

  een klacht in de zin van hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • d.

  een bezwaar in de zin van hoofdstuk 7 van de Algemene wet bestuursrecht tegen een besluit van het gemeentebestuur,

 • e.

  een onderwerp waarover tijdens de huidige raadsperiode door de raad reeds een besluit is genomen, tenzij nieuwe argumenten tot een nieuwe afweging zouden kunnen leiden;

 • 2.

  Een burgerinitiatief over een onderwerp of voorstel dat niet behoort tot de bevoegdheid van de raad, maar wel valt onder de bevoegdheid van het gemeentebestuur, zal door de raad, eventueel vergezeld van een advies, worden doorgezonden naar het college of naar de burgemeester in de hoedanigheid van bestuursorgaan.

 • 3.

  Het college of de burgemeester zal een onderwerp of voorstel als bedoeld in lid 2 behandelen als ware het een burgerinitiatief.

Artikel 5 Het verzoek

 • 1.

  Het verzoek tot plaatsing van een burgerinitiatief op de agenda van de vergadering van de raad wordt schriftelijk ingediend bij de voorzitter van de raad.

 • 2.

  Het verzoek bevat ten minste:

  • a.

   een nauwkeurige omschrijving van het burgerinitiatief;

  • b.

   een toelichting op het burgerinitiatief, en

  • c.

   de achternaam, de voornamen, het adres, de geboortedatum en de handtekening(en) van de initiatiefnemer(s).

  • d.

   een lijst met achternamen, de voornamen, adressen, geboortedata en de handtekeningen van de initiatiefgerechtigden die het verzoek ondersteunen.

 • 3.

  Een formulier voor indiening van een burgerinitiatief is bij de griffie verkrijgbaar en kan – na invulling – weer bij diezelfde griffie worden ingediend. De griffie zal de initiatiefnemer gedurende de verdere procedure adviseren en begeleiden.

Artikel 6 Procedure

 • 1.

  Het presidium agendeert het burgerinitiatief uiterlijk de tweede raadsvergadering na de datum van indiening van het initiatief, indien het voldoet aan de vereisten zoals gesteld in artikel 5. Er dient ten minste twee weken te liggen tussen de dag van indiening van het burgerinitiatief en de dag van de raadsvergadering waarin over het burgerinitiatief wordt beslist.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid kan het presidium besluiten om een burgerinitiatief eerst in een raadscommissie te bespreken of de afhandeling van het initiatief in zijn geheel door een raadscommissie te laten plaatsvinden.

 • 3.

  De griffier nodigt de initiatiefnemer uit voor de vergadering waarvoor het burgerinitiatief is geagendeerd. De initiatiefnemer of zijn plaatsvervanger heeft tijdens deze vergadering de gelegenheid om zijn burgerinitiatief mondeling nader toe te lichten.

 • 4.

  Zo spoedig mogelijk nadat de raad over het burgerinitiatief een besluit heeft genomen, wordt dit besluit bekendgemaakt door kennisgeving van het besluit of van de zakelijke inhoud ervan in het Weekblad van Deurne alsmede op de gemeentelijke website.

 • 5.

  Tegelijkertijd met de bekendmaking wordt van het besluit mededeling gedaan aan de initiatiefnemer.

 • 6.

  De initiatiefnemer wordt daarna, indien van toepassing, ingelicht over de vervolgstappen inzake de uitwerking van het burgerinitiatief.

Artikel 7 Verslaglegging

De burgemeester brengt in het burgerjaarverslag verslag uit over de werking van het recht van burgerinitiatief in de praktijk.

Artikel 8 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: “Verordening op het burgerinitiatief 2006”.

Artikel 9 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt daags na bekendmaking in werking.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 27 juni 2006

Formulier Verzoek burgerinitiatief

Aan de gemeenteraad van Gemeente Deurne

Ter attentie van de voorzitter

Ondergetekende verzoekt hierbij het volgende voorstel/onderwerp op de agenda van de gemeenteraad te plaatsen:

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

Toelichting op voorstel/onderwerp:

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

Naam: .............................................................................................................

Eerste voornaam en verdere voorletters: ........................................................

Geboortedatum: ..............................................................................................

Adres: .............................................................................................................

Postcode: ................................... Woonplaats: ...............................................

Handtekening:

Het verzoek gaat vergezeld van een lijst met de namen, adressen, geboortedata en handtekeningen van 25 initiatiefgerechtigden die het verzoek ondersteunen.

Het burgerinitiatief kunt u indienen bij de raadsgriffier van de gemeente Deurne, de heer J.P. Ragetlie, Postbus 3, 5750 AA Deurne. Telefoon: 0493 – 387 345. Email: griffie@deurne.nl.

Zodra u het burgerinitiatief hebt ingediend, ontvangt u bericht wie uw contactpersoon is.