Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Deurne

Aanwijzingsbesluit openbare plaatsen geen vergunningsvrije evenementen per 1 februari 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDeurne
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit openbare plaatsen geen vergunningsvrije evenementen per 1 februari 2013
CiteertitelAanwijzingsbesluit openbare plaatsen geen vergunningsvrije evenementen per 1 februari 2013
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlageKaart behorende bij: Aanwijzingsbesluit openbare plaatsen geen vergunningsvrije evenementen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet
  2. Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Deurne 2010, art. 2:25, lid 3.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-02-2013nieuwe regeling

29-01-2013

Gemeenteblad, 2013, 31

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit openbare plaatsen geen vergunningsvrije evenementen per 1 februari 2013

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Deurne;

Gelet op de Gemeentewet en artikel 2:25, derde lid onder f van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Deurne 2010 waarin het college de bevoegdheid heeft gekregen openbare plaatsen aan te wijzen waar vergunningsvrije evenementen zoals omschreven in artikel 2:25 derde lid niet mogen plaatsvinden;

Overwegende dat het uit het oogpunt van openbare orde en bescherming van de woon -en leefomgeving wenselijk is om dergelijke plaatsen aan te wijzen;

B E S L U I T :

Aanwijzingsbesluit openbare plaatsen geen vergunningsvrije evenementen per 1 februari 2013

Aan te wijzen als openbare plaatsen waar het niet toegestaan is een vergunningsvrij evenement te organiseren zoals bedoeld in artikel 2:25, tweede lid van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Deurne 2010 zoals die geldt per 1 februari 2013, de gebieden zoals aangegeven op bijgevoegde kaart met Onderwerp: Aangewezen plaatsen zoals bedoeld in artikel 2:25, lid 3 onder f APV 2010 met als datum 22-01-2013.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 29 januari 2013,

Deurne,

De secretaris, G.J.C. Kusters

de burgemeester, H.J. Mak

 

Voorzover het de bevoegdheid van de burgemeester betreft,

de burgemeester, H.J. Mak