Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Deurne

Verordening inrichting antidiscriminatievoorziening Deurne 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDeurne
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening inrichting antidiscriminatievoorziening Deurne 2010
CiteertitelVerordening inrichting antidiscriminatievoorziening Deurne 2010
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpalgemeen bestuur

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling werkt terug tot 28 januari 2010.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen
 2. Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-09-201028-01-2010nieuwe regeling

06-07-2010

Weekblad van Deurne, 09-09-2010

Raadsbesluit 2010, 028a

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening inrichting antidiscriminatievoorziening Deurne 2010

DE RAAD DER GEMEENTE DEURNE

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 april 2010, nr. 28;

 

gehoord de commissie Bestuur & Veiligheid d.d. 3 juni 2010;

 

gelet op het bepaalde in de Wet Gemeentelijke Antidiscriminatievoorziening en in de Gemeentewet;

 

BESLUIT

 

Vast te stellen de navolgende:

Verordening inrichting anti discriminatievoorziening Deurne 2010

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1.

  Wet: de Wet gemeentelijke anti discriminatievoorzieningen.

 • 2.

  Besluit: het Besluit gemeentelijke anti discriminatievoorzieningen.

 • 3.

  De anti discriminatievoorziening: anti discriminatievoorziening als bedoeld in artikel 1 van de Wet gemeentelijke anti discriminatievoorzieningen.

 • 4.

  Klacht: klacht bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder a, van de wet.

 • 5.

  Klachtbehandelaar: klachtbehandelaar als bedoeld in artikel 1 van het besluit.

 • 6.

  Klager: Klager als bedoeld in artikel 1 van het besluit.

 • 7.

  Ingezetene: ingezetene als bedoeld in artikel 2 van de Gemeentewet.

Artikel 2 Zorgplicht college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders biedt de ingezetenen toegang tot een anti discriminatievoorziening.

Artikel 3 Inrichting anti discriminatievoorziening

Bij de inrichting van de anti discriminatievoorziening worden in ieder geval de deskundigheid van klachtbehandelaars en de toegankelijkheid van de voorziening gewaarborgd.

 • 1.

  De anti discriminatievoorziening draagt er zorg voor dat de klachtbehandelaars voldoen aan de voor klachtenbehandeling vereiste deskundigheid en biedt de klachtbehandelaars de mogelijkheid hun deskundigheid te onderhouden en verder te ontwikkelen.

 • 2.

  De klager heeft in ieder geval de mogelijkheid om een klacht te melden:

  • ·

   Per post;

  • ·

   Per e-mail;

  • ·

   Telefonisch;

  • ·

   Op een door de gemeente beschikbaar gestelde locatie als bedoeld in artikel 5 van deze verordening.

Artikel 4 Protocol klachtenbehandeling

Het protocol voor de behandeling van klachten als bedoeld in artikel 6 van de wet regelt in ieder geval:

 • a.

  De afdoeningstermijn van klachten;

 • b.

  De wijze van afdoening van klachten;

 • c.

  De registratie van klachten.

Artikel 5 Laagdrempeligheid anti discriminatievoorziening

 • 1.

  Ingezetenen worden in de gelegenheid gesteld een klacht in hun directe leefomgeving te melden.

 • 2.

  Gemeenten die aansluiting hebben bij een regionaal anti discriminatiebureau kunnen overeenkomen dat deze melding op een locatie in de betreffende gemeente kan plaatsvinden.

 • 3.

  Het college draagt zorg voor de deskundigheid van de medewerkers die deze meldingen op adequate manier opneemt en doorverwijst.

 • 4.

  Klager wordt door de medewerkers doorgeleid naar de anti discriminatievoorziening.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking en werkt terug tot 28 januari 2010.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 6 juli 2010.

 

De griffier, R.J.C.M. Rutten

De voorzitter,J.G.M. Daandels