Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Diemen

Regeling Beschikbaar houden bij crisisbeheersing 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDiemen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling Beschikbaar houden bij crisisbeheersing 2011
CiteertitelRegeling Beschikbaar houden bij crisisbeheersing 2011
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 15:1:11 CAR-UWO; Artikel 22 Bezoldigingsregeling 2011

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-2011juridisch-technische en redactionele wijzigingen

09-08-2011

Diemer Nieuws 29-9-2011

11-32-02

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling Beschikbaar houden bij crisisbeheersing 2011

Burgemeester en wethouders van de gemeente Diemen;

 

overwegende dat met de commissie voor georganiseerd overleg overeenstemming is bereikt als bedoeld in artikel 12.2.1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling;

 

gelet op het bepaalde in artikel 15:1:11 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling en de Uitwerkingsovereenkomst en artikel 22 van de Bezoldigingsregeling 2011;

 

BESLUITEN:

 

vast te stellen de navolgende “Regeling Beschikbaar houden bij crisisbeheersing 2011”

 

Artikel 1 Begripbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • 1.

  ambtenaar:

  de werknemer die op grond van een aanstelling of een arbeidsovereenkomst ingevolge de CAR/UWO, werkzaamheden verricht voor de gemeente en die op grond van de Regeling inzet bij Crisisbeheersing 2009 is aangewezen voor het verrichten van werkzaamheden bij crisisbeheersing.

 • 2.

  werkrooster:

de op basis van een geldende werktijdregeling vastgestelde dagen waarop en de tijdstippen waartussen de werknemer zijn werkzaamheden moet verrichten;

3.CAR/UWO:

de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling en de Uitwerkingsovereenkomst.

Artikel 2 Beschikbaar houden buiten werkrooster

 • 1.

  De ambtenaar van 18 jaar of ouder kan op grond van artikel 15.1.11 van de CAR-UWO worden verplicht, op nader te bepalen tijden, vallende buiten zijn werkrooster of arbeidsduur zich beschikbaar te houden voor het onmiddellijk verrichten van hem op te dragen werkzaamheden.

 • 2.

  De ambtenaar, aan wie de verplichting is opgelegd als bedoeld in artikel 15:1:11 van de CAR, dient bij de eerste afroep in staat te zijn tot het onmiddellijk in ontvangst nemen van werkopdrachten om direct daarna het nodige te doen tot het verrichten van de hem opgedragen werkzaamheden.

 • 3.

  De ambtenaar bedoeld in het tweede lid, die wegens ziekte verhinderd is zijn betrekking te vervullen of wegens andere redenen of omstandigheden niet in staat is tot het verrichten van werkzaamheden dient hiervan op de voorgeschreven wijze mededeling te doen.

Artikel 3 Compensatie met vrije tijd

 • 1.

  De ambtenaar bedoeld in artikel 2, heeft voor iedere week, gedurende welke hij zich beschikbaar heeft gehouden aanspraak op vier compensatie-uren in werktijd.

 • 2.

  Bij een beschikbaar houden van korter dan een week heeft de ambtenaar aanspraak op een half compensatie-uur in werktijd voor iedere 15 uur dat hij zich beschikbaar heeft gehouden.

Artikel 4 Beschikbaarheidtoelage

 • 1.

  De ambtenaar, aan wie de in artikel 2 bedoelde verplichting is opgelegd, heeft aanspraak op een beschikbaarheidtoelage, uitgedrukt in een percentage van zijn bezoldiging.

 • 2.

  De beschikbaarheidtoelage bedraagt met inachtneming van de vermelde minimumbedragen bij de hierna aangegeven frequenties:

Frequentie van de verplichting:

Toelage, uitgedrukt in een percentage van de bezoldiging:

Minimumbedrag

van de toelage:

a

1 week in de 13 weken

0,5

€ 20,95

b

1 week in de 12 weken

0,6

€ 24,42

c

1 week in de 11 weken

0,7

€ 27,98

d

1 week in de 10 weken

0,8

€ 31,52

e

1 week in de 9 weken

0,9

€ 35,33

f

1 week in de 8 weken

1,1

€ 42,04

g

1 week in de 7 weken

1,3

€ 48,98

h

1 week in de 6 weken

1,7

€ 60,59

i

1 week in de 5 weken

2

€ 70,02

j

1 week in de 4 weken

2,7

€ 84,00

k

1 week in de 3 weken

3,75

€ 97,98

l

2 weken in de 5 weken

4,5

€ 112,00

m

1 week in de 2 weken

5,9

€ 125,98

n

2 weken in de 3 weken

8

€ 154,04

waarbij een week wordt gesteld op zeven kalenderdagen minus de werktijd in die week volgens het voor de ambtenaar geldende werkrooster.

 • 3.

  Indien de in het eerste lid bedoelde verplichting geldt voor niet-regelmatige tijden heeft de ambtenaar aanspraak op een beschikbaarheidtoelage van:

 • a.

  € 84,00 voor ieder volle week, waarvoor de verplichting geldt;

 • b.

  1/120 deel van het onder a vermelde bedrag, voor ieder uur waarvoor de verplichting geldt.

 • 4.

  Indien de in het eerste lid bedoelde verplichting met een andere dan de daar genoemde frequentie is opgelegd, wordt het percentage van de beschikbaarheidtoelage afgeleid van de daar vermelde frequenties.

 • 5.

  Indien de ambtenaar gedurende de uren, waarover hij aanspraak heeft op de beschikbaarheidtoelage, bedoeld in artikel 2 van deze regeling, de in artikel 1:1, eerste lid sub l van de CAR bedoelde werkzaamheden in overwerk verricht, is het bepaalde in artikel 3:2 van de CAR en de Bezoldigingsregeling 2011 onverminderd van toepassing.

   

Artikel 4 Vangnetbepaling

 

In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet, dan wel onduidelijkheid of onenigheid bestaat over de toepassing daarvan, beslissen burgemeester en wethouders.

 

Artikel 5 Citeertitel en inwerkingtreding

 

 • 1.

  Deze regeling wordt aangehaald als “Regeling Beschikbaar houden bij crisisbeheersing 2011”

 • 2.

  Deze regeling treedt in werking op 1 oktober 2011.

 • 3.

  Met de inwerkingtreding van deze regeling wordt de Regeling beschikbaar houden bij crisisbeheersing gemeente Diemen 2009 ingetrokken.

 

 

Diemen, 9 augustus 2011

Burgemeester en wethouders voornoemd,

De secretaris, De burgemeester,