Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân

Draagbare computer, regeling (2011)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingDraagbare computer, regeling (2011)
CiteertitelDraagbare computer, regeling (2011)
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-04-2012Onbekend

04-04-2012

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Draagbare computer, regeling (2011)

 

 

Draagbare computer, regeling (2011)

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a

  Werkgever: Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân, hierna te noemen De Dienst.

 • b

  Werknemer: Degene die een aanstelling heeft bij De Dienst. Stagiaires, vakantiehulpen, wachtgelders, oproep- en invalkrachten en overige medewerkers niet in loondienst (tenzij anders vermeld), vallen niet onder het begrip “werknemer” in de zin van deze regeling.

Artikel 2 Algemeen

In deze regeling zijn de algemene voorwaarden vastgelegd inzake ter beschikkingstelling en het gebruik van een draagbare computer. Deze regeling en voorwaarden gelden met ingang van 1 oktober 2011. Deze regeling is van toepassing op medewerkers en eventueel “extern personeel” waarmee schriftelijk is overeengekomen in de “Gebruikersovereenkomst draagbare computer” dat zij een draagbare computer ter beschikking gesteld krijgen. In deze regeling zijn de spelregels met betrekking tot het gebruik van de draagbare computer vastgelegd.

Artikel 3 Uitgangspunt

Het uitgangspunt van de regeling is dat de draagbare computer voor zakelijke doeleinden ter beschikking wordt gesteld. De “Gebruikersovereenkomst draagbare computer” treedt in werking op de datum zoals genoemd in de gebruikersovereenkomst en geldt voor de duur van de periode waarin aan minimaal één van onderstaande criteria wordt voldaan. Het merk en type van de draagbare computer worden bepaald door de werkgever. Tevens is de “Regeling voor het gebruik van e-mail en internet” op deze regeling van toepassing.

Artikel 4 Criteria voor toewijzing

Hieronder wordt de criteria weergegeven aan de hand waarvan de werkgever bepaalt of een medewerker recht heeft op toewijzing van een draagbare computer.

 • -

  Indien incidenteel thuiswerkzaamheden ten behoeve van werkgever op de computer worden verricht, welke niet tijdens de reguliere werktijd kunnen worden verricht.

 • -

  Indien de medewerker ten behoeve van het uitoefenen van zijn/haar functie ten allen tijde de beschikking dient te hebben over een computer.

Artikel 5 Naheffing bij minder dan 90% gebruik

Indien de medewerker de draagbare computer voor meer dan 90 % voor zakelijke doeleinden gebruikt, kan de vergoeding of verstrekking van de draagbare computer belastingvrij plaatsvinden. Wordt de grens van 90% niet overschreden voor zakelijke doeleinden dan worden de eventuele naheffingen ten laste gelegd van de medewerker.

Artikel 6 Intrekken toewijzing draagbare computer

Een medewerker die een draagbare computer ter beschikking heeft gekregen, mag dit voorrecht niet meer gebruiken onder de volgende omstandigheden.

 • -

  Na verandering van functie, waardoor bovenstaande criteria niet meer van toepassing zijn.

 • -

  Verandering in bedrijfsomstandigheden en fiscale wetgeving, waardoor bovenstaande criteria niet meer van toepassing zijn. (bij verandering wordt dit getoetst door de werkgever).

 • -

  Waar duidelijk sprake is van misbruik van de draagbare computer door de medewerker.

 • -

  Als het dienstverband met de medewerker of overeenkomst met het “extern personeelslid” beëindigd wordt.

 • -

  In geval van schorsing, dan wel enige andere vorm van non-activiteit.

 • -

  Als de medewerker langer dan 3 maanden arbeidsongeschikt is.

 • -

  Bij het niet naleven van de regels genoemd in de “Regeling voor het gebruik van e-mail en internet”.

 • -

  Bij 100% levensloop of ouderschapsverlof.

In bovengenoemde omstandigheden dient de medewerker/extern personeelslid op het eerste verzoek van werkgever onmiddellijk de draagbare computer in te leveren.

Artikel 7 Voorwaarden gebruik

Alleen medewerkers van de Dienst, en eventueel “extern personeel”, mogen gebruik maken van de draagbare computer. Daarnaast moet men altijd gebruik maken van een geaard stopcontact en mag er nooit een andere lader gebruikt worden dan de originele bijgeleverde lader. Eveneens mag de medewerker/extern personeelslid zelf geen software installeren, hiervoor moet toestemming gevraagd worden bij de afdeling automatisering.

Artikel 8 Diefstal

Bij diefstal is de medewerker/extern personeelslid verplicht dit direct te melden bij de afdeling systeem beheer. Tevens dient de medewerker/extern personeelslid aangifte te doen bij de politie. De kosten van diefstal door onvoorzichtigheid of nalatigheid van de medewerker/extern personeelslid worden geheel aan de medewerker/extern personeelslid doorberekend.

Artikel 9 Einde dienstverband

De medewerker/extern personeelslid levert de draagbare computer in bij zijn leidinggevende voordat hij/zij uit dienst is getreden cq na beëindiging overeenkomst.

Artikel 10 Aanpassen regeling

Werkgever is bevoegd deze regeling eenzijdig aan te passen indien zwaarwegend bedrijfsbelang hierom vraagt. Tevens kan deze regeling worden aangepast op wijzigingen in de (fiscale) wet- en regelgeving, welke jaarlijks worden getoetst door werkgever.

Artikel 11 Niet voorzien

In die gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist werkgever over de te ondernemen actie.

Artikel 12 Informatie

Voor meer informatie of vragen over de “Regeling draagbare computer” kan contact op worden genomen met de afdeling P & O.

Gebruikersovereenkomst draagbare computer

 

Gebruikersovereenkomst draagbare computer