Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân

Klokkenluiders, regeling (2003)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingKlokkenluiders, regeling (2003)
CiteertitelKlokkenluiders, regeling (2003)
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-04-2012Onbekend

04-04-2012

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Klokkenluiders, regeling (2003)

 

 

Klokkenluiders, regeling (2003)

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • -

  ambtenaar: de ambtenaar bedoeld in artikel 1:1, eerste lid, onderdeel a en artikel 1:2, onderdeel a; d; e en f van de Arbeidsvoorwaardenregeling van de Dienst SoZaWe Noardwest Fryslân;

 • -

  vertrouwenspersoon: de functionaris die als zodanig door het Dagelijks Bestuur is aangewezen;

 • -

  meldpunt: een externe commissie of persoon die als zodanig door het Dagelijks Bestuur is aangewezen;

 • -

  vermoeden van een misstand: een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden met betrekking tot de Dienst waar de ambtenaar werkzaam is omtrent:

  • a

   een strafbaar feit

  • b

   een bewuste schending van regelgeving of beleidsregels;

  • c

   het misleiden van justitie;

  • d

   een gevaar voor de volksgezondheid, de veiligheid of het milieu, of

  • e

   het bewust achterhouden van informatie over deze feiten.

Artikel 2 Interne melding

De ambtenaar die een vermoeden van een misstand wil melden, doet dit bij zijn direct leidinggevende, diens leidinggevende of de vertrouwenspersoon.

De ambtenaar kan de vertrouwenspersoon verzoeken zijn identiteit bij het Dagelijks Bestuur niet bekend te maken. De ambtenaar kan dit verzoek ten aller tijde herroepen.

De leidinggevende dan wel de vertrouwenspersoon draagt er zorg voor dat het Dagelijks Bestuur onverwijld op de hoogte wordt gesteld van een gemeld vermoeden van een misstand en van de datum waarop de melding ontvangen is.

Naar aanleiding van de melding van een vermoeden van een misstand stelt het Dagelijks Bestuur onverwijld een onderzoek in.

Het Dagelijks Bestuur zendt aan de ambtenaar dan wel de vertrouwenspersoon die een vermoeden van een misstand heeft gemeld, een ontvangstbevestiging. De ontvangstbevestiging bevat het gemelde vermoeden van een misstand en het moment waarop de ambtenaar het vermoeden aan de leidinggevende of de vertrouwenspersoon heeft gemeld.

Artikel 3 Standpunt

Het Dagelijks Bestuur stelt de ambtenaar dan wel de vertrouwenspersoon, binnen zes weken schriftelijk op de hoogte van hun standpunt omtrent het gemelde vermoeden van een misstand.

Indien het standpunt niet binnen zes weken kan worden gegeven, kan het Dagelijks Bestuur de afhandeling voor ten hoogste vier weken verdagen. Het Dagelijks Bestuur stelt de ambtenaar dan wel de vertrouwenspersoon hiervan schriftelijk in kennis.

Artikel 4 Het meldpunt

Het Dagelijks Bestuur wijst een of meer personen aan die het meldpunt vormt of vormen.

Het meldpunt heeft tot taak een door de ambtenaar gemeld vermoeden van een misstand te onderzoeken en het Dagelijks Bestuur daaromtrent te adviseren.

Indien het meldpunt uit meerdere personen bestaat is dit altijd een oneven aantal, inclusief de voorzitter. Tevens kunnen in dat geval een secretaris, een plaatsvervangend voorzitter en andere plaatsvervangende leden worden benoemd. Zij beslissen bij gewone meerderheid van stemmen.

Artikel 5 Melding bij het meldpunt

De ambtenaar kan het vermoeden van een misstand binnen redelijke termijn melden bij het meldpunt, indien:

 • a

  hij het niet eens is met het standpunt bedoeld in artikel 3;

 • b

  hij geen standpunt ontvangen heeft binnen de termijnen bedoeld in artikel 3;

De ambtenaar kan het meldpunt verzoeken zijn identiteit niet bekend te maken. Hij kan dit verzoek te allen tijde herroepen.

Artikel 5a Rechtstreekse melding bij het meldpunt

In het geval zwaarwegende belangen de toepassing van de interne procedure in de weg staan, kan de ambtenaar, in afwijking van de artikelen 2, 3 en 5, eerste lid, het vermoeden van een misstand rechtstreeks melden bij het meldpunt.

Artikel 6 Ontvangstbevestiging en onderzoek

Het meldpunt bevestigt de ontvangst van een melding van een vermoeden van een misstand aan de ambtenaar die het vermoeden heeft gemeld.

Indien het meldpunt dit voor de uitoefening van zijn taak noodzakelijk acht, stelt het een onderzoek in.

Ten behoeve van het onderzoek omtrent een melding van een vermoeden van een misstand is het meldpunt bevoegd bij het Dagelijks Bestuur alle inlichtingen in te winnen die het voor de vorming van zijn advies nodig acht. Het Dagelijks Bestuur verschaft het meldpunt de gevraagde inlichtingen.

Het meldpunt kan het onderzoek of gedeelten daarvan opdragen aan één van de leden of een deskundige.

Wanneer de inhoud van bepaalde door het Dagelijks Bestuur verstrekte informatie vanwege het vertrouwelijke karakter uitsluitend ter kennisneming van het meldpunt dient te blijven, wordt dit aan het meldpunt meegedeeld. Het meldpunt beveiligt informatie met een vertrouwelijk karakter tegen kennisneming door onbevoegden.

Artikel 7 Niet ontvankelijkheid

Het meldpunt verklaart de melding niet ontvankelijk, indien:

 • a

  de misstand niet van voldoende gewicht is

 • b

  de ambtenaar de procedure bedoeld in artikel 2 niet heeft gevolgd, of

 • c

  de ambtenaar de procedure bedoeld in artikel 2 wel heeft gevolgd, maar de termijnen bedoeld in artikel 3 nog niet zijn verstreken.

 • d

  de ambtenaar de melding niet binnen redelijke termijn is geschied.

Artikel 8 Inhoudelijk advies van het meldpunt

Indien het gemelde vermoeden van een misstand ontvankelijk is, legt het meldpunt binnen zes weken zijn bevindingen omtrent de melding van een vermoeden van een misstand neer in een advies aan het Dagelijks Bestuur. Het meldpunt zendt een afschrift van het advies aan de ambtenaar met inachtneming van het eventueel vertrouwelijke karakter van de aan het meldpunt verstrekte informatie.

Indien het advies niet binnen zes weken kan worden gegeven, wordt de termijn door het meldpunt met ten hoogste vier weken worden verlengd. Het meldpunt stelt het Dagelijks Bestuur alsmede de ambtenaar daarvan schriftelijk in kennis.

Het advies wordt in geanonimiseerde vorm en met inachtneming van het eventueel vertrouwelijke karakter van aan het meldpunt verstrekte informatie en de terzake geldende wettelijke bepalingen openbaar gemaakt op een wijze die het meldpunt geëigend acht, tenzij zwaarwegende belangen zich daartegen verzetten.

Artikel 9 Nader standpunt

Het Dagelijks Bestuur stelt binnen twee weken na ontvangst van het advies bedoeld in artikel 8, de ambtenaar alsmede het meldpunt, schriftelijk op de hoogte van hun nader standpunt.

Aan de ambtenaar die het meldpunt heeft verzocht zijn identiteit niet bekend te maken geschiedt de berichtgeving van het nader standpunt via het meldpunt.

Een van het advies afwijkend nader standpunt wordt gemotiveerd.

Artikel 10 Jaarverslag

Jaarlijks wordt door het meldpunt een verslag opgemaakt.

In dat verslag wordt in geanonimiseerde zin en met inachtneming van de terzake geldende wettelijke bepalingen gemeld:

 • a

  het aantal en de aard van de meldingen van een vermoeden van een misstand;

 • b

  het aantal meldingen dat niet tot een onderzoek geleid heeft;

 • c

  het aantal onderzoeken die het meldpunt heeft verricht, en

 • d

  het aantal adviezen en de aard van de adviezen die het meldpunt heeft uitgebracht.

Dit jaarverslag wordt aan het Dagelijks Bestuur en de Ondernemingsraad gestuurd en openbaar gemaakt.

Artikel 11 Inwerkingtreding

De Regeling Klokkenluiders Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân d.d. 1 januari 2002 wordt per 1 oktober 2003 ingetrokken.

Deze Regeling Klokkenluiders Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân treedt in werking op 1 oktober 2003.