Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân

Loopbaanadvies, regeling (2011)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingLoopbaanadvies, regeling (2011)
CiteertitelLoopbaanadvies, regeling (2011)
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-04-2012Onbekend

04-04-2012

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Loopbaanadvies, regeling (2011)

 

 

Loopbaanadvies, regeling (2011)

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a

  bevoegd gezag:de directeur van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân;

 • b

  medewerker:de ambtenaar in de zin van de Arbeidsvoorwaardenregeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân, dan wel de medewerker als bedoeld in artikel 2:5:1 van voornoemde Arbeidsvoorwaardenregeling;

 • c

  loopbaanadvies:conform artikel 17:2 van de CAR UWO heeft de medewerker recht op loopbaanadvies. Het loopbaanadvies is erop gericht om de vragen waar een medewerker mee zit te bespreken. De medewerker krijgt daarmee helderheid in de vragen ‘wie ben ik’, ‘wat wil ik’ en ‘wat kan ik’;

 • d

  loopbaanadviseur:een door de gemeente aangewezen interne of externe deskundige, die het loopbaanadvies uitbrengt aan de medewerker.

Artikel 2 Werkingssfeer van de regeling

De regeling heeft betrekking op alle medewerkers die 5 jaar of langer in dienst zijn. Aan hen wordt het loopbaanadvies actief aangeboden.

Artikel 3 Aanwijzen loopbaanadviseur

Om aan het recht op loopbaanadvies uitvoering te kunnen geven wijst de werkgever, volgens artikel 17:2 van de CAO een interne of externe deskundige aan die dit (loopbaan)advies uitbrengt. De Dienst wijst de medewerker opleidingen aan als intern deskundige.

Artikel 4 Uitvoering van de regeling

Vanuit de afdeling P&O zal jaarlijks worden bekeken wie er in dat jaar 5 jaar in dienst is en deze medewerkers dan ook actief benaderen met de vraag of ze behoefte hebben aan een loopbaangesprek. Indien de medewerker aangeeft hiervoor belangstelling te hebben, dan vindt een eerste gesprek plaats met de loopbaanadviseur. Vervolgens zal dit gesprek de medewerker om de 5 jaar worden aangeboden.

Uiteraard kan een medewerker te allen tijde een loopbaanadvies aanvragen, omdat deze zelf tegen een loopbaanvraagstuk aanloopt. Ook dan kan de medewerker in de eerste plaats terecht bij de loopbaanadviseur.

Bij loopbaanadvies is het vooral belangrijk dat de medewerker en/of werkgever daar behoefte aan hebben.

Artikel 5 Vergoeding van tijd

Een gesprek met de intern loopbaanadviseur valt onder werktijd.

Artikel 6 Hardheidclausule

In gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet, kan naar oordeel van het bevoegde gezag in individuele gevallen of ten aanzien van een aan te wijzen groep van medewerkers afgeweken worden van deze regeling.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze regeling kan worden aangehaald als “Regeling loopbaanadvies” en treedt in werking met ingang van 1 september 2011.