Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân

Verordening WWB langdurigheidstoeslag

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieDienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
Officiële naam regelingVerordening WWB langdurigheidstoeslag
CiteertitelVerordening WWB langdurigheidstoeslag, Dienst SoZaWe Nw. Fryslân.
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet werk en bijstand: artikel 8, lid 1 onder d;artikel 36

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-01-201301-01-201301-01-2014nieuwe regeling

09-01-2013

Leeuwarder Courant, 17 januari 2013

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening WWB langdurigheidstoeslag

Het algemeen bestuur van het openbaar lichaam Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân;

Gelet op:

Wet werk en bijstand: artikel 8, eerste lid onderdeel d; artikel 36;

overwegende, dat het van belang wordt geacht om aan personen die langdurig een laag inkomen hebben gehad en geen uitzicht heeft op inkomensverbetering en die woonachtig zijn in de aan de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân deelnemende gemeenten financieel te ondersteunen;

besluit:

vast te stellen de

Verordening WWB langdurigheidstoeslag

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen.

Artikel 1. Begripsbepalingen.

 • 1. Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Wet werk en bijstand (WWB) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

 • 2. In deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

   WWB: de Wet werk en bijstand (WWB);

  • b.

   Dienst: de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân;

  • c.

   bijstandsnorm: de norm bedoeld in artikel 5 onderdeel c van de WWB;

Hoofdstuk 2. Doelstelling en doelgroep.

Artikel 2. Doelstelling en doelgroep:

 • 1. De Langdurigheidstoeslag heeft, overeenkomstig het bepaalde in artikel 36 van de WWB, tot doel om personen die langdurig een laag inkomen hebben gehad en geen uitzicht heeft op inkomensverbetering financieel te ondersteunen.

 • 2. Tot de doelgroep behoort de persoon die ouder is dan 21 jaar maar die de pensioengerechtigde leeftijd nog niet heeft bereikt.

 • 3. De in het tweede lid genoemde personen hebben domicilie in één van de bij de Dienst onder aangesloten gemeenten en staan als zodanig daar ingeschreven in de Gemeentelijke basisadministratie.

 • 4. Niet voor een langdurigheidstoeslag komt in aanmerking:

  • a.

   de persoon aan wie rechtens de vrijheid is ontnomen;

  • b.

   de persoon die zich onttrekt aan de ten uitvoerlegging van een vrijheidsstraf of vrijheidsbenemende maatregel;

  • c.

   vreemdelingen anders dan bedoeld in artikel 11, tweede lid van de WWB;

  • d.

   de persoon waarbij binnen redelijke termijn sprake is van inkomensverbetering.

Hoofdstuk 3. Voorwaarden voor het recht op een langdurigheidstoeslag

Artikel 3. Voorwaarden

 • 1.

  Onverlet het bepaalde in artikel 36 van de WWB komt in aanmerking voor de langdurigheidstoeslag de belanghebbende die gedurende een onafgebroken periode aangewezen is geweest op een inkomen dat niet hoger is dan een vastgesteld norminkomen en geen in aanmerking te nemen vermogen heeft als bedoeld in artikel 34 van de WWB.

 • 2.

  De onafgebroken periode is vastgesteld op een aantal maanden en verschilt per, aan de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân deelnemende, gemeente. Aan deze verordening is gehecht een overzicht, per gemeente, wat onder een onafgebroken periode wordt verstaan.

 • 3.

  De hoogte van het norminkomen wordt uitgedrukt in een percentage van de voor de belanghebbende geldende bijstandsnorm zoals genoemd in artikel 5 aanhef en onder c. van de WWB.

  De hoogte van het norminkomen verschilt per, aan de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân deelnemende, gemeente. Bij raadsbesluit van de desbetreffende gemeente is het norminkomen vastgesteld. Een samenvatting van deze raadsbesluiten is in een overzicht als bijlage aan deze verordening toegevoegd.

 • 4.

  Bij de vaststelling van het inkomen wordt in aanmerking genomen het inkomen zoals dit wordt genoemd in artikel 31, 32 en 33 van de WWB.

Hoofdstuk 4. de toeslag en de aanvraag

Artikel 4. De toeslag

 • 1.

  Het bedrag van de langdurigheidstoeslag wordt uitgedrukt in een percentage van de voor de belanghebbende geldende bijstandsnorm, per 1 januari van het kalenderjaar waarop de langdurigheidstoeslag betrekking heeft. Waarbij de bijstandsnorm voor de alleenstaande ouder en de alleenstaande wordt verhoogd met de maximale toeslag, zoals bedoeld in artikel 25, 2e lid WWB.

  De langdurigheidstoeslag wordt afgerond in hele euro’s.

 • 2.

  Het bedrag van de langdurigheidstoeslag verschilt per, aan de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân deelnemende, gemeente. Bij afzonderlijk raadsbesluit van de desbetreffende gemeente is het percentage van de toeslag vastgesteld. Eensamenvatting van deze raadsbesluiten is in een overzicht als bijlage aan deze verordening toegevoegd.

Artikel 5. Aanvraag

Een aanvraag voor het verkrijgen van een langdurigheidstoeslag wordt bij de Dienst ingediend door middel van een daarvoor bestemd aanvraagformulier en onder overlegging van de op het aanvraagformulier genoemde bescheiden.

Hoofdstuk 5. slotbepalingen

Artikel 6. Onvoorziene gevallen

Het dagelijks bestuur kan in die gevallen waarin deze verordening niet voorziet op grond van individuele bijzondere omstandigheden afwijkend beslissen.

Artikel 7. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening WWB langdurigheidstoeslag, Dienst SoZaWe Nw. Fryslân.

Artikel 8. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2013.

ALDUS vastgesteld door het Algemeen Bestuur van het openbaar lichaam Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân in zijn openbare vergadering van 9 januari 2013.

De voorzitter , De secretaris,

Bijlage bij Verordening WWB – Afdeling Langdurigheidstoeslag.

Overzicht per gemeente per 1 januari 2013

Gemeente  Referteperiode (art. 3,1e en 2e lid)Norminkomen (art. 3, 3e  en 4e lid)Bedrag toeslag (art. 4)
Het Bildt 5 jaar100 %25 %
Ferwerderadiel5 jaar100 %38 %
Franekeradeel5 jaar100 %25 %
Harlingen 3 jaar107 %39 %
Leeuwarderadeel 5 jaar100 %38%
Menameradiel5 jaar100 %25 %
Terschelling 5 jaar100 %25 %
Vlieland5 jaar100 %25 %

 

 

Bedrag toeslag (art. 4)
 25%38%39%
alleenstaande€ 231€ 352€ 361
alleenstaande ouder€ 297€ 452€ 464
gezin€ 330€ 502€ 516