Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân

Mandateringsbesluit 2016-1

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieDienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
Officiële naam regelingMandateringsbesluit 2016-1
CiteertitelMandateringsbesluit 2016-1
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Mandateringsbesluit 2015-1 is per 1 april 2016 ingetrokken

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht, art. 10:3 lid 1, art.10:9

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-201627-12-2016Onbekend

09-03-2016

www.officiëlebekendmakingen.nl

Onbekend

Tekst van de regeling

MANDATERINGSBESLUIT 2016-1

Het dagelijks bestuur van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân;

Overwegende dat het wenselijk wordt geacht om een aantal zaken te mandateren aan een portefeuillehouder van het bestuur dan wel aan de directie van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân;

Gelet op de gemeentewet, de Algemene wet bestuursrecht, de regelgeving gemeentelijke sociale zekerheid en de gemeenschappelijke regeling van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân,

BESLUIT:

I. De bevoegdheid tot afdoening van zaken, vermeld op de bij dit besluit behorende bijlage, inhoudende het beslissen omtrent die zaken en het ondertekenen van op die zaken betrekking hebbende uitgaande stukken bij mandaat op te dragen aan de op die bijlage bij de betreffende bevoegdheden vermelde leden van het dagelijks bestuur en onder verantwoordelijkheid van dan wel in opdracht van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân werkzame personen.

II. Te bepalen dat op de onder I bedoelde opdracht de volgende regels van toepassing zullen zijn:

 • a.

  De beslissing wordt voorbehouden aan het bestuur, respectievelijk de voorzitter indien de bevoegdheid zou moeten worden uitgeoefend ten aanzien van zichzelf of ten aanzien van boven hem geplaatste functionarissen:

 • b.

  Een in mandaatverhouding te nemen besluit dient vooraf aan het bestuur

  of de voorzitter te worden voorgelegd in de volgende gevallen:

  • 1.

   Het besluit strijdig zou zijn met een bestaande beleidslijn;

  • 2.

   Indien uit het besluit belangrijke financiële, juridische, organisatorische, politieke of publicitaire consequenties kunnen voortvloeien;

  • 3.

   Indien het bestuur, de voorzitter of de verantwoordelijke portefeuillehouder dit kenbaar heeft gemaakt;

  • 4.

   Bij voorbaat vast staat dat de visie van de mandans en de mandataris uiteenlopen.

 • c.

  De directeur of diens plaatsvervanger, die als mandataris is aangewezen, is bevoegd om -voor zover dit in het mandateringsbesluit niet is geregeld- een ondermandaat te verlenen aan een hem/haar ondergeschikte.

  De mandans en – indien dit ondermandaat tevens het aangaan van financiële verplichtingen omvat- de teamleider Financiën, Control en Informatievoorziening, worden hiervan vooraf in kennis gesteld.

 • d.

  Bij afwezigheid van de mandataris treedt zijn/haar vervanger als zodanig op. Vervanging van de ondermandataris is slechts mogelijk door de leidinggevende van de mandataris.

 • e.

  Uit het krachtens mandaat genomen besluit en correspondentie, dient te blijken dat deze voortvloeit uit een gemandateerde bevoegdheid. Ondertekening krachtens mandaat geschiedt namens het bestuur of de voorzitter van de dienst met aanduiding van naam en functie van de mandataris.

 • f.

  Voor zover niet anders aangeduid wordt met de teamleider bedoeld de teamleider (dan wel diens vervanger) van het organisatieonderdeel dat (mede) verantwoordelijk is voor de besluitvorming met betrekking tot genoemde taken.

 • g.

  Voor zover niet anders aangeduid wordt met de casemanager dan wel de claimbeoordelaar of de werkcoach bedoeld de casemanager/ claimbeoordelaar/werkcoach die valt onder het organisatieonderdeel dat (mede) verantwoordelijk is voor de besluitvorming met betrekking tot genoemde taken.

III. Te bepalen dat op de onder I bedoelde opdracht – indien dat mandaat tevens de bevoegdheid omvat tot het mogen aangaan van financiële verplichtingen – bovendien de volgende regels van toepassing zullen zijn:

 • a.

  Financiële verplichtingen mogen slechts worden aangegaan nadat de mandataris heeft geconstateerd dat het budget toereikend is en dat het aangaan van de verplichtingen direct verband houdt met de realisering van de budget-taakstelling,

 • b.

  De mandataris laat de verplichtingen zodanig door de teamleider Financiën, Control en Informatievoorziening van de dienst vastleggen, dat de actuele stand van het totale toegekende budget steeds in de administratie zichtbaar is.

 • c.

  De teamleider Financiën, Control en Informatievoorziening is verantwoordelijk voor een adequate registratie van de budgetten en draagt er zorg voor, dat de mandataris op elk gewenst moment inzicht kan hebben in de uitgaven, inkomsten en verplichtingen aangaande het aan hem/ haar toegewezen budget.

 • d.

  Bestedingen ten laste van een budget kunnen alleen plaatsvinden met toestemming van de aangewezen mandataris. De teamleider Financiën, Control en Informatievoorziening van de dienst laat geen betaaldocumenten vervaardigen, indien de daaraan ten grondslag liggende documenten niet van een akkoordverklaring van de mandataris zijn voorzien.

 • e.

  De mandataris verstrekt de teamleider Financiën, Control en Informatievoorziening alle gegevens en stukken, die ten behoeve van een juiste verzorging van de financiële administratie van de dienst nodig zijn.

IV. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dag van de bekendmaking.

V. Het mandateringsbesluit d.d. 22 juni 2015 wordt per gelijke datum ingetrokken.

VI.Aan dit besluit zal openbare bekendheid worden gegeven door middel van aankondiging in de provinciale pers en op de website van de Dienst dat dit besluit ter inzage ligt bij de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân te Franeker.

Franeker, 9 maart 2016

Het dagelijks bestuur van de Dienst Sociale Zaken en

Werkgelegenheid Noardwest Fryslân,

de heer Th. Twerda,

voorzitter

drs. M.Jellema,

secretaris/directeur

MANDATERINGSBESLUIT 2016- 1Omschrijving bevoegdheidBevoegdheid vanGemanda-teerd aanOndermandaat verleend aanBijzonderheden
1.Uitvoering van taken van de dienst        
1-A. Het nemen van besluiten tot het niet in behandeling nemen van een aanvraag, het verstrekken, afwijzen, opschorten, wijzigen dan wel afstemmen en beëindigen van uitkeringen dan wel inkomensvoorzieningen, voorzieningen en hulpmiddelen in het kader van de Participatiewet , daarbij inbegrepen borgstellingen, De Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), alsmede het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen voortvloeiend uit of samenhangend met de uitvoering van deze taken (bijv. overeenkomst leenbijstand of opdracht verstrekking rolstoel)Dagelijks bestuurDirecteur Teamleider, Senior medewerker Juridisch beleids-medewerker, Casemanager/ claimbeoordelaar/ Wmo-specialist en Junior case-managerHet (onder) mandaat geldt ook voor het verstrekken van een aanvul- dan wel een hersteltermijn voor het verstrekken van gegevens in het kader van de Awb (art. 4:5 lid 1 sub c) en de Participatiewet (art.54 lid 2). Wanneer het een toekenning betreft van een woon-voorziening op grond van de Wmo, waarvan de kosten meer bedragen dan € 50.000,-- dan wordt voorafgaande aan het nemen van een besluit de betreffende gemeente op de hoogte gesteld van het voornemen een besluit te nemen. Ondermandaat casemanager/ Claimbeoordelaar/ Wmo-specialist geldt alleen voor medewerkers die daartoe geautoriseerd zijn Ondermandaat junior casemanager geldt alleen voor aanvragen voor een inkomenstoeslag, studietoeslag en bijzondere bijstand en voor zover medewerkers daartoe geautoriseerd zijn.
1-B. Het nemen van besluiten tot het verstrekken, afwijzen of wijzigen van een voorziening op grond van de Wmo, voor zover er voor de besluitvorming geen nader onderzoek is vereist Dagelijks bestuurDirecteurTeamleider, Administrateur Wmo en Medewerker adm. Wmo en JeugdHet betreft hier alleen besluiten naar aanleiding van een mutatie waarbij er geen onderzoek hoeft te worden ingesteld
1-C. Het nemen van besluiten tot het tot het niet in behandeling nemen van een aanvraag en het verstrekken dan wel afwijzen van een verzoek tot deelname aan de collectieve ziektekostenverzekeringDagelijks bestuurDirecteurTeamleider, Administrateur uitkeringsadmin.en Medewerker uitkeringsadm.  
1-D. Het nemen van besluiten met betrekking tot persoonlijke trajectplannen dan wel plan van aanpak t.b.v. uitstroom uitkeringsgerechtigden Participatiewet, IOAW en niet-uitkeringsgerechtigden, incl. het nemen van besluiten ten aanzien van het verrichten van onbeloonde maatschappelijk nuttige werkzaamheden als bedoeld in art.9 lid sub c Participatiewet Dagelijks bestuurDirecteurTeamleider Seniormedewerker Casemanager/ claimbeoordelaar en Werkcoach Voor zover passend binnen de kaders van het inkoop-contract Ondermandaat casemager/ claimbeoordelaar/ werkcoach geldt alleen voor medewerkers die daartoe geautoriseerd zijn
1-E. Het ondertekenen van besluiten ingevolge de Participatiewet m.b.t. aanmelding reïntegratiebedrijven en opleidingsinstellingen, alsmede het nemen van besluiten met betrekking tot het verstrekken, wijzigen en beëindigen van premies dan wel andere vergoedingen of voorzieningen, zoals geregeld in de Verordening Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 en het nemen van besluiten in het kader van de Verordening loonkostensubsidie Participatiewet 2015Dagelijks bestuurDirecteur Teamleider, Seniormedewerker Casemanager/ claimbeoordelaar en WerkcoachOndermandaat casemanager/ claimbeoordelaar/ werkcoach geldt alleen voor medewerkers die daartoe geautoriseerd zijn
1-F. Het nemen van besluiten tot het verstrekken, wijzigen en beëindigen van voorzieningen in het kader van de Wet inburgering (WI) Dagelijks bestuurDirecteurSeniormedewerker en casemanager/ claimbeoordelaarOndermandaat casemanager/ claimbeoordelaar/ geldt alleen voor medewerkers die geautoriseerd zijn voor het nemen van besluiten
1-G.Het nemen van besluiten tot het doen van een aanbod of het weigeren van integrale schuldhulpverlening , dan wel het buiten behandeling stellen van een aanvraag om schuldhulpverlening, alsmede het uitvoeren en beëindigen van de schuldhulpverlening, op basis van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, voor zover het betreft besluiten in de zin van artikel 1:3 lid 1 Awb.Dagelijks bestuurDirecteur Seniormedewerker en casemanager/ claimbeoordelaarOndermandaat casemanager/ claimbeoordelaar geldt alleen voor medewerkers die geautoriseerd zijn voor het nemen van besluiten
1-H. Het nemen van besluiten m.b.t. herziening, intrekking, terugvordering en verhaal op grond van de Participatiewet, de IOAW en de WmoDagelijks bestuurDirecteurTeamleider, Senior medewerker Juridisch beleidsmedewerker Medewerker Terugvordering en verhaal Ondermandaat medewerker terugvordering en verhaal geldt alleen voor medewerkers die daartoe geautoriseerd zijn en alleen voor vordering tot € 10.000,--
         
1-I. Het nemen van besluiten met betrekking tot het vaststellen en wijzigen van de hoogte van betalingsverplichtingen bij terugvorderingen in het kader van de Participatiewet en IOAW, alsmede het ondertekenen van een dwangbevel bij het niet nakomen van een betalingsverplichting, voortvloeiend uit een terugvorderingsbesluit Dagelijks bestuurDirecteurTeamleider, Medewerker Debiteurenadmin.Ondermandaat Medewerker Debiteurenadministratie geldt alleen voor medewerkers die daartoe geautoriseerd zijn en voor wat betreft vaststellen / wijziging hoogte betalings-verplichtingen alleen voor vordering tot € 10.000,--
1-J. Het nemen van besluiten tot het buiten invordering stellen van vorderingen uit de Participatiewet, IOAW, Wmo en uit onverschuldigde betalingDagelijks bestuurDirecteurTeamleider, Seniormedewerker en Juridisch beleidsmedewerker  
1.K. Opleggen dan wel wijzigen of intrekken van een boete in het kader van de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving Dagelijks bestuurDirecteurTeamleider, Medewerker Terugvordering en verhaal  
1-L. Het nemen van een besluit inzake paragraaf 4.1.3.2 Awb (Dwangsom bij niet tijdig beslissen) Dagelijks bestuurDirecteur Teamleider, Senior medewerker Rechtmatigheid/ WmoBetreft besluiten omtrent verschuldigd zijn van een dwangsom en de hoogte daarvan, voor zover niet van rechtswege geregeld.
1-M. Het nemen van besluiten tot het indienen van verzoekschriften m.b.t. verhaal in rechte en tot wijziging van een rechterlijke verhaalsuitspraak op grond van de WWB en Participatiewet.Dagelijks bestuurDirecteurTeamleider  
1-N. Opstarten van procedures voortvloeiende uit onverschuldigde betaling voor zover dit niet valt onder 1-H.VoorzitterDirecteurJuridisch beleids-medewerker, Senior medewerker en Medewerker Terugvordering en Verhaal  
1-O. Vertegenwoordiging van de dienst in en buiten rechte m.b.t. terugvordering en verhaal in het kader van de WWB, Participatiewet , Bbz 2004, IOAW, IOAZ en Wmo, alsmede m.b.t. zaken die voortvloeien uit onverschuldigde betalingVoorzitterDirecteurTeamleider, Juridisch beleids-medewerker, Medewerker Terugvordering en verhaal en Medewerker bezwaar en beroepDe bevoegdheid omvat tevens de bevoegdheid tot het voeren van verweer en Het wijzigen of intrekken van het bestreden besluit en het intrekken van het hoger beroep.
1-P. Indienen van een beroeps- of verweerschrift en vertegenwoordiging van het bestuur bij bestuursrechtelijke procedures in het kader van de uitvoering van de taken van de dienst zoals genoemd onder hoofdstuk I van dit besluit, hierbij inbegrepen de uitvoering van de Bbz 2004 en de IoazDagelijks bestuurDirecteurTeamleider, Juridisch beleidsmedewerker en Medewerker bezwaar en beroepDe bevoegdheid omvat tevens de bevoegdheid tot het wijzigen of intrekken van het bestreden besluit en het intrekken van het hoger beroep.
1-Q. Het vertegenwoordigen van de dienst bij het passeren van notariële akten tot vestiging en royering van hypotheken in verband met zekerheidstelling ingevolge de Abw, WWB en Participatiewet , alsmede het geven van goedkeuring aan het vestigen van een hypotheek door derden .VoorzitterDirecteurTeamleider, Senior medewerker Rechtmatigheid en Juridisch beleidsmedewerker en medewerker Terugvordering en Verhaal De (onder) mandataris is bevoegd om de notaris te machtigen om de notariële akte te passeren.
1-R. Het nemen van besluiten (toekennen, wijzigen of beëindigen) op grond van de Wet kinderopvang (Wk)Dagelijks bestuurDirecteurTeamleider Participatie/ Seniormedewerker en casemanager Dienstverlening Ondermandaat casemanager geldt alleen voor medewerkers die daartoe geautoriseerd zijn
1-S. Afsluiten van contracten met natuurlijke en rechtspersonen, in het kader van de reïntegratie en opleiding, het indiceren van voorzieningen, het leveren van hulpmiddelen, het leveren van huishoudelijke hulp, begeleiding, het uitvoeren van een collectief vervoerssysteem en voorzieningen in het kader van de Jeugdwet, incl. het nemen van een besluit tot gunning aan partijen en het opleggen van een boete conform het contract bij het niet nakomen van hetgeen is overeengekomenVoorzitterDirecteur  Met inachtneming Budgethoudersregeling en Reglement Inkoop en Aanbesteding
1-T. Het nemen van besluiten omtrent niet persoonsgebonden aanvragen op grond van de Wmo ter voorkoming van aanvragen om individuele voorzieningenDagelijks bestuurDirecteur    
1-U. Opstellen / wijzigen uitvoeringsrichtlijnen en. het vaststellen van formulieren ten behoeve van aanvragen en onderzoekenDagelijks bestuurDirecteurTeamleiders en SeniormedewerkerMandaat ten aanzien van uitvoeringsrichtlijnen geldt alleen na voorafgaande behandeling in het MT; na vaststelling richtlijnen t.k.n. naar het bestuur
1-V. Het nemen van besluiten ten aanzien van verzoeken om informatie op grond van de Wet openbaarheid bestuur en het nemen van besluiten ten aanzien van verzoeken om inzage, correctie of verwijdering van persoonsgegevens, incl. het aantekenen van verzet, op grond van de Wet bescherming persoonsgegevensDagelijks bestuurDirecteurTeamleider Seniormedewerker, Juridisch beleidsmedewerker en Casemanager/ claimbeoordelaar en WerkcoachOndermandaat casemager/ claimbeoordelaar/ werkcoach geldt alleen voor medewerkers die daartoe geautoriseerd zijn Het ondermandaat geldt niet wanneer het om bestuurlijke of personeels-aangelegenheden gaat
1-W. Het afhandelen van klachten ingevolge hoofdstuk 9 AwbDagelijks bestuurDirecteurTeamleidersMet inachtneming interne-klachtenprocedure
1-X. Het nemen van besluiten op bezwaarschriften en verzoeken om een proceskostenvergoeding, alsmede op verzoeken om schadevergoeding met betrekking tot al dan niet vermeend onrechtmatig handelen in het kader van de uitvoering van de taken van de dienst zoals genoemd onder hoofdstuk I van dit besluitDagelijks bestuurDirecteur  Voor wat betreft bezwaarschriften geldt het mandaat alleen bij dreigende termijnoverschrijding en onder voorwaarde dat de leden van het dagelijks bestuur vooraf op de hoogte zijn gesteld en gebleken is dat deze geen bezwaar hebben tegen het te nemen besluit
1-IJ Het afgeven van verklaringen ex artikel 285 lid 1 onder f Faillissementswet Dagelijks bestuurdirecteur KBNL  Betreft verklaring inzake Verzoekschrift toepassen schuldsaneringsregeling
2.Personeelsaangelegenheden        
2-A. Aanstelling, plaatsing, schorsing en ontslag van (al dan niet tijdelijke) personeelsleden en indelingsbesluiten in het kader van functiewaardering beneden schaal 12, (incl.verzoeken werk-tijduitbreiding en werktijdvermindering, alsmede het verlenen van toegang tot de gebouwen van de Dienst).Dagelijks bestuurDirecteur    
2-B. Opdracht tot het aanvaarden of waarnemen van een functie en eventuele toekenning van een toelage op grond daarvanDagelijks bestuurDirecteur    
2-C. Het aangaan van overeenkomsten tot het aantrekken van uitzendkrachtenVoorzitterDirecteurTeamleider HRM en facilitaire zakenMet inachtneming van Budgethoudersregeling en Reglement Inkoop en Aanbesteding
2-D. Toekenning verlof aan personeels-leden op grond van de Wet Arbeid en zorg of andersDagelijks bestuurDirecteurAlle teamleidersMet inachtneming rechtspositieregeling
2-E. Vaststellen werkroosters, werkplanning en verlenen van toestemming tot het verrichten van overwerkDagelijks bestuurDirecteurAlle teamleiders  
2.F. Vaststellen Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) + toekenning studiefaciliteitenDagelijks bestuurDirecteur Alle teamleiders Op grond van rechtspositieregeling en op-leidingsplan van de dienst
2-G. Vaststellen van beoordelingen van personeelsledenDagelijks bestuurDirecteurAlle teamleiders  
2-H. Toekennen vergoedingen o.g.v. de regeling reis- en verblijfskosten en toekennen bijzondere kosten of emolumenten, zoals telefoon (kosten) Dagelijks bestuurDirecteurAlle teamleidersOp grond van rechtspositieregeling
2-I. Afhandeling van verzoeken van schade aan kleding, uitrusting van personeel ontstaan in en door de dienstDagelijks bestuurDirecteurAlle teamleiders  
2-J. Toekennen van gratificaties bij ambtsjubilea of op basis van buitengewone prestatiesDagelijks bestuurDirecteur  Op grond van rechtspositieregeling
2-K. Het afsluiten van contracten in het kader van de salarisadministratie, het arbodienstverleningsplan , re-integratieactiviteiten en van werk-naar werk trajecten.VoorzitterDirecteurFunctionarissen die zijn aangewezen in de Budgethouders-regelingMet inachtneming Budgethoudersregeling en Reglement Inkoop en Aanbesteding
2-L. Het vaststellen van re-integratieplannen in het kader van ontslagprocedures en van van werk- naar werk contracten in het kader van reorganisatie en boventalligheid.Dagelijks bestuurDirecteur    
2-M. Het indienen van verweerschriften en vertegenwoordiging bij bezwaar- en beroepsprocedures inzake personele aangelegenheden. Dagelijks bestuur Directeur    
2.N. Het afnemen van een eed/belofte bij aanstellingVoorzitterDirecteurAlle teamleiders  
3.Beheer van de dienst        
3-A. Afsluiten van overeenkomsten t.b.v. -Algemene centrale inkoop -levering/onderhoud/ verkoop kantoormateriaal- en meubilairVoorzitter/ Dagelijks bestuurDirecteurFunctionarissen die zijn aangewezen in de Budgethouders-regelingMet inachtneming Budgethoudersregeling en Reglement Inkoop en Aanbesteding
3-B. WA.Schadegevallen van derden vallende binnen het eigen risicoDagelijks bestuurDirecteur    
3-C. Gunning van werken binnen de begroting Dagelijks bestuurDirecteurFunctionarissen die zijn aangewezen in de Budgethouders-regelingMet inachtneming van de Budgethoudersregeling en Reglement Inkoop en Aanbesteding
3-D. Ondertekening van correspondentie voor zover daarmee uitvoering wordt gegeven aan door het bestuur genomen beslissingenVoorzitterDirecteur    
3-E. Ontzeggen toegang tot de locaties van de dienst bij wangedragVoorzitterDirecteurAlle teamleidersHet betreft hier gedrag zoals bedoeld in het agressie-protocol Ondermandaat geldt wanneer daarvoor een spoedeisend belang is